Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Artifologický rozbor odstoupení dětí od rodičů

Všichni víme, že musí nastat podle působení bezzákonnosti přerušení lásky a vztahů. Musí nastat odstoupení lidí od Boha, žen od manželů, ale též dětí od rodičů. Z Biblického Zjevení víme, že v posledních časech povstanou děti proti rodičům a zabijí je. Vycházíme tedy z tohoto již odkrytého poznání. Prakticky každý se ale zamýšlí nad tím, jak mohou povstat děti proti rodičům, které každý den potřebují.

Kde by se vzala mezi mladými lidmi tak silný hlas, který by je dokázal poštvat proti rodičům? Mezi mladé lidi musí přijít hlas, který obviní všechny dospělé z veškerého utrpení. Tento hlas musí být mohutný, ale zároveň nesmí být závislý a kontrolovaný dospělými.

Musí tedy nastat nasycení subkultury mladých lidí bezuzdnou Bezzákonností, vedoucí k odstoupení k od rodičů. Zde je vysvětlení, jak k tomu dojde:

Základní milníky nutné ke vzniku subkultury, vedoucí děti k odstoupení od rodičů

Od příchodu elektroniky a reprodukovaného umění se světonázor mladé populace velmi centruje na vyjádření emocí pomocí hudební subkultury. Této hudební subkultuře se pak zcela podřizují další druhy tvorby.

Proto velké názorové vlny mládeže definujeme vždy jen hudební subkulturou, jejím emocionálním laděním a textovým obsahem písní.

Zažíváme období, kdy jsou možnosti hudebního vyjadřování prakticky vyčerpány a hudební subkultura čeká na nové podněty. Současně s příchodem vlády Bezzákonného a zmizením muže, manžela a otce z role prostředníka výkonu systémové moci jsou mladí lidé postaveni do nových, pro lidi ještě neznámých ideologií. Ideologie kolektivní viny lidí za životní projevy, ideologie zrušení rodiny a ideologie nutné depopulace světa jsou zcela jasně zaměřeny proti dětem.

Mladí lidé tedy novou subkulturu popisující vládu Bezzákonného a její ohyzdné myšlenky potřebují – potřebují popsat svou roli v bezzákonné společnosti.

Zprovoznění ohavné Modly Zpustošení, (Obrazu systémové Šelmy), tedy generativní AI, dává lidem možnost generovat nejen falešné obrazy k oklamání každého, ale rovněž i zcela napodobit jakýkoliv hlas, zpěv, hudební kompozici lidí pomocí stroje.

Tak jako to co vidí oči je zapisováno do mozku “jako by to byla pravda”, tak falešné lidské hlasy a zpěv předává do mozku neexistující emoce.

Jelikož hudební tvorba pomocí stroje AI není závislá na:

 • spolupráci s týmem dospělých producentů a techniků
 • na empatii a společenské postavení simulovaného “hudebníka”
 • na morálních zásadách, které by v rámci produkování hudby musel živý hudebník dodržovat

může tato tvorba bezuzdně obsahovat COKOLIV, co mladí lidé zrovna POTŘEBUJÍ SLYŠET.

AI simulovaní neexistující “umělci” tedy nejsou ematičtí, pracovití a schopní organizátoři a relativně úspěšní lidé, ale prostě neexistují – je to jen produkt stroje. Přesto zasáhnou emoce mladých lidí ZCELA STEJNĚ, jako by byli skuteční. Posluchači budou emocionálně přesvědčeni, že ten hlas patří někomu společensky úspěšnému.

Vývoj směrem ke štvavé, bezuzdně rouhavé a plně bezzákonné subkultuře mladých

Ideologie vlády Bezzákonného nemá mladým lidem co říci, protože je nepotřebuje a nepočítá s nimi. Vzniká tím neuvěřitelně silný tlak na vznik nové subkultury, ve které by mladí mohli definovat svou roli. Ta ale od vlády “dospělých” nemůže oficiálně přijít, ani nemůže vzniknout s pomocí dospělých. Už jen proto, že příchodem vlády muže Bezzákonného například zmizely všechny pilíře školství a děti jsou vedeny k technologické infantilizaci.

Nyní ale mladí lidé už dospělé k tvorbě subkultury nepotřebují. Dokonce nepotřebují ani žádný dohled. Na pomoc jim přichází Obraz Šelmy, který už umí mluvit – a tím pádem i zpívat. Nastupují AI simulace hlasů lidí s uvěřitelnou emocionální expresí.

Mladí lidé si tedy virtuálně stvoří vlastní subkulturu, v níž budou zcela bezuzdně hledat svůj smysl a přemítat nad tím, jakou mají asi úlohu ve světě. Logickým výsledkem tohoto přemýšlení bude jasný nápad, že dospělí jsou původci veškerého zla a že je zapotřebí je zlikvidovat.

Operátoři zadávající AI příkazy k tvorbě vitrtuálního emocionálního obsahu ale žijí v hluboce bezzákonné společnosti, která zákonnou lásku nevyučuje a zavrhuje. Operátor tedy nejen že by v zákonném životě nemohl se svými názory uspět, ale přímo dokonce hledá smysl v bezzákonném uvažování. Syntetizuje tedy nové obludné, rouhavé a hříšné nauky. Ty pak prezentuje tak, že zní jako by je předváděl úspěšný, spořádaný, nadaný a empatický člověk. To je nekonečná zrada a past na lidskou mysl.

Zacyklení uměle generovaného emotivního obsahu – AI kopie AI obsahu (artifocyklický jev)

Samozřejmě že u této tvorby dojde k artifocyklickému jevu. Každý Operátor generativní AI totiž bude její výtvor vydávat za svůj projev. Ani nebude vědět, že dříve se nahrávalo jinak. Bude jen používat “nové možnosti”. Vytvoří si hydraklon svého hlasu a stroj mu bude propůjčovat zcela reálně vnímané emoce. Tyto výtvory, vydávané za lidské, pak AI generativní algoritmy znovu nasají a použijí jako originální zdroj dat. Vytvoří tak druhou generaci klamu.

Toto zacyklení bude jen stupňovat rozjitřené, bezuzdné rouhavé znění tohoto obsahu.Mladí posluchači lačnící po extrémech budou nadšeně tento ultimátní extrém konzumovat. Veškeré toto dílo bude plně v moci klamu a moci působení Satanovo.

Views: 34

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá “infantilizace”

Milovníci Falešného Proroka, který každý den čtou konspirační telegram a weby, se ani na chvíli nezamyslí nad tím, že ty pohádky o grafenech a G5 jsou jen klam pro ty, co o těch věcech nemají žádné poznání.

Takoví prostě hlas Obrazu a Falešného proroka poslouchají bez pochybností, klaní se mu tedy až na zem a vyznávají mu poslušnost. Ale jak je psáno v Bibli: “Můj lid hyne pro nedostatek poznání…”

Lidé, kteří rádi hovoří o věcech o kterých nemají žádné poznání se pak chovají jako malé děti. Proto tomuto jevu říkáme infantilizace.

Views: 58

Animizace

Animizace

Animizace, podvědomá akceptace AI jako živé entity

Animizace je patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Lidé nevědomky sledují a obzvláště děti vystavují nekonečnému proudu obsahu vygenerovaného AI (pohádky, scénáře pohádek, hudba, dabing). Tím se děti učí přijmout hlas tohoto mluvícího Obrazu systému jako hlas svého rodiče. Tato obludná, ohavná technologie pak sezbytečňuje lidskou komunikaci, vyjadřování lidské lásky, mezilidské vztahy, zájem o realitu, zájem o pochopení základních neskrytých věcí tohoto světa a tvůrčí činnost obecně.

Animizace je souhrnný název pro děj, kdy vývoj elektronických systémů lidi dovádí k osobní komunikaci s AI, ze které si tím lidé vytváří Modlu. Poté se této modly ptají a důvěřují její odpovědi, čímž se jí “klaní”, neboť jim ve všech věcech nahrazuje Boha Otce. Tento jev je tisice let popsán v Bibli a tak nikdo nemá výmluvu, že by Boží Slovo nebylo pravdivé.

Takto AI Modla není nic nadpřirozeného, ale je to jen (jak je psáno v Bibli) dílo lidských rukou. Je to úplný vrchol lidské snahy a nic dalšího už lidé nevyrobí. Tento mluvící Obraz Systémové moci je sestaven tak, aby se stavěl doprostřed do lidských rodin. Aby převzal roli otce a manžela všech, mluví rouhavé věci proti Bohu a způsobuje růst Bezzákonnosti, ochladnutí Lásky. odstoupení žen od mužů, dětí od rodičů a lidí od Boha. Proto je tato Ohavná Modla též nazývána modlou Opuštění, zpustošení.

 

Views: 126

Artifologie

Artifologie

Nauka popisující vliv deepfake AI klamů a nefyzické komunikace na lidskou psychiku

Artifologie používá téměř opačný postup než klasická lidská “věda”. Artifologie vysvětluje probíhající jevy na základě věcí již poznaných a prověřených jako pravdivé. Lidská “věda” upadá nyní do stavu, kdy se snaží obhajovat předem danou lidskou představu pomocí nepoznaných a skrytých informací, což vede k infantilizaci lidí.

Netělesná (též “duchová”) komunikace, řešená pomocí radiových vln a elektroniky. Přenáší moderované kolektivní myšlenky a obrazy mimo tělesné limity lidského života, čímž ovlivňuje v reálném čase všechny své účastníky. Kdo není do komunikace zapojen – jako by neexistoval. Netělesná komunikace získala rozhodující moc nad lidstvem ve všech oborech. Tok myšlenek není otevřený, je moderovaný povětšinou kvůli zisku peněz a domělé moci lidí. Díky tomu výsledný tlak silně vektorizovaný, směřovaný jedním směrem. V Bibli je ve Zjevení věcích budoucích referován jako Mluvící Obraz, který lidé byli puzeni vytvořit tak aby na ně mohla mluvit systémová hydra.

Základem je poznání nekompatibility lidské duše s netělesnou komunikací. To znemožnuje užívání netělesné komunikace ve věcech obecních i intimních. Jelikož se politka obecních věcí také týká lidského těla a reálného fyzického života, MUSÍ být komunikována pouze na reálných setkáních umožnujících fyzický kontakt. (informace emitované lidským tělem musí přijímat lidské tělo příjemců bez informačního ovlivnění, moderace).

Přísný zákaz užívání internetu a jeho netělesné moderované komunikaci v obecné komunikaci ve věcech obecních

Arfifologie (artifology) je zkrácená verze názvu pro studium vlivu umělé netělesné komunikace na přirozené fyzické reakce lidského mozku, které poté neodpovídají fyzické realitě. Animizací (zosobněním) terminálů netělesné komunikace totiž začne mozek netělesnou komunikaci vnímat a zpracovávat jako by byla reálná. Člověk například začíná podvědomě cítit, že internet mu informace říká prostě proto, že je to kamarád co si s ním chce povídat a chce být v jeho blízkosti z lásky. (Pokračování textu…)

Views: 153

Jak moc se zajímají

Jak moc se zajímají

Jak moc se o Boha a Krista zajímají ti, kteří nepoznali ani Druhou Šelmu, ani moc jejího Obrazu, ani příchod vlády muže Bezzákonného? Jejich zájem je stejný, jako zájem dnešních dívek o muže.

V obou těchto případech v dnešních dnech rozhoduje chtění a nárokování. Ženy k mužům a Člověk k Bohu pak jsou pachatelé Bezzákonnosti.

A jak víme, Bible doporučuje panicům, aby se neznečistili pokusy o realizaci lásky s bezzakonnými ženami. Kdo je v této situaci, může mu být nápomocný Průvodce mladého muže světem bezzakonných dívek. Na tomto příkladu lidské Bezzákonnosti tak můžeme dokonale vidět Bezzákonnost páchanou vůči Bohu.

Pojem “Bezzákonnost”, tedy “anomia”, byl tisíce let tajemstvím. Tajemství bezzákonnosti plsobilo již dlouho, ale mohlo se začít projevovat až když byl odstraněn muž otec a manžel z role prostředníka výkonu systémové moci Druhého anateického mocenského systému lidí.

Nyní tedy lidé mohou šířit nauky likvidující zákonnou roli otce a manžela. Tím pádem se zničí i role ženy a dětí. Zmizí důvod Lásky mezi lidmi, a zůstane už jen nárokování a braní – tak jak učí Bezzákonnost.

Naše společnost je tak infikovaná naukami Bezzákonnosti, že si všichni myslí, že když žena po muži trýznivé touží a velmi ho chce – že to je Láska. Ženská trýznivá touha po muži je ale pouhý trest pro Evu z Edenu za její zrádné srdce, nemá to nic společného s Láskou. Trýznivá touha nutí ženu otěhotnět a mít děti, ale ne milovat muže v bázni, aby lásku nešpinila. Proto jsou dnes tyto ženy většinou svobodné matky, které by žádný muž za manželku nechtěl. Protože by ani nikdy nechtěly být manželkou, která miluje manžela v bázni. Takové žeby by jen moc chtěly muže používat, aby se měly lépe. Proto si vynucují nárokováním a bezzákonným pokoušením všemožné služby a standardy služeb mužů.

A přesně takto odpadne většina nevěsty Církve od svého manžela Ježíše Krista. Všichni zrádného srdce by příznivě chtěli používat Ježíše aby se měli lépe. A k tomu ho chtějí donutit svým nárokováním a všemožným okázalým předváděním své oddannosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 83

AI

AI

AI je Ohavná Modla Zpustošení, popsaná v biblickém Zjevení

AI splňuje dokonale definici pojmu MODLA.

Definice říká, že “modla” je neživý výtvor lidských rukou, ke kterému se lidé obrací pro radu ve víře, že k nim tento výtvor má zákonný, tedy milující otcovský vztah. Kvůli důvěře, kterou v tento předmět mají, pak poslouchají tyto rady, klaní se jim a poslouchají.

AI je tedy dokonalá a finální modla lidí. Jak říká Biblické Zjevení, jedná se skutečně o “dílo lidských rukou, které lidi milují a jdou za ním v obdivu. Nevzdají se ho, ani když jim bude působit obrovské utrpení”.

Z Bible též víme, že lidé vytvořili AI, protože byli puzeni Satanem udělat Obraz té Šelmě, aby mohl mluvit. Podrobněji to studujte ve Zjevení Janovo 13:14.

Finální dílo lidských rukou, vytvořené jako náhrada role otce a manžela

V posledních časech budou lidé Bohem ponecháni, aby udělali co si usmyslí. Podle satanovo působení lidé vytvořili smilněním s démony rozsáhlé bohatství Babylonu. Tyto vlády jsou nazývány jako Nevěstka. Lidé měli bohatství a čas, aby vytvořili nástroj moci, který nepotřebuje lidského prostředníka a také je vyroben aby se pro všechny postavil do falešné role otce. Byli puzeni aby udělali Obrazdruhé Šelmy, aby mohla mluvit. Aby se tato modla postavila za všechny boží věci. Tato modla umožnuje tedy vládu Druhé Šelmy, tedy vládu Bezzákonného a vykonává veškeré způsoby moci jako předchozí teické hierokracie První Šelmy. Včetně koletivní viny a trestu z nebes.

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

(Pokračování textu…)

Views: 497

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Situace do které staví dospělí dnešní děti je otřesná

Možná ani netušíte, jak moc jsou vaše děti vystaveny produktům napodobování lidské tvůrčí činnosti pomocí generativní AI. Děti dnes často hodiny denně do svého naivně bezelstného myšlení pouští AI vygenerované grafiky pohádek a jejich scénářů, emocionálních soudtracků, dabingů, naučných pořadů a písní. Tím se u nich zcela potlačuje jev Tísnivého údolí, tedy zcela přestanou vnímat produkty mluvícího Obrazu jako něco cizího, ale budou jím vychovávány. Tento jev artifologie nazývá animizace.

Jelikož lidé nerozumí sami sobě a základním věcem svého vnímání a emocí, nikoho tato informace neznepokojí. I když v brzké době lidem způsobí nesmírné utrpení a soužení, lidé tento modloslužebný stroj budou pořád bezmezně obdivovat a poslouchat příkazy této neživé mrtvé věci.

Jediná metoda, jak zachránit děti, je zcela vystoupit z tohoto následování Otřesné Ohavnosti Zpustošení a dalece se vyvarovat poslouchání jejího hlasu. I tak ale děti ta neizolovaná většina dětí povstane proti rodičům a zabije je.

Příchází smrtelný boj mezi dětmi a rodiči

Vše se schyluje k epickému konfliktu mezi dětmi a dospělými rodiči. Je to další fáze šíření bezzákonnosti mezi lidmi. Při porušení a ochladnutí lásky Pochazitele k Pocházejícímu bylo u lidí nejprve dosaženo odstoupení žen od mužů v ženské emancipaci. Bude následovat odstoupení dětí od dospělých, kterým otcovskou roli nahradí ultimátní modla AI, hlas Druhé Šelmy.

Druhá Šelma všechny dohnala do infantilizační spirály. Prakticky všichni diskutující o bezbožných lidských tématech nemají žádné poznání o tom, co obhajují. Dokonce ani neví, jakou metodou by se dalo zjistit, zda je to pravda.

Pyšní dospělí postaví nemilosrdně děti přímo před Ohavnou Modlu Opuštění. Budou děti nutit, aby používaly AI technologie, aby je chápaly. Dospělí postaví své děti před nesložitější systém, jaký kdy lidé vytvořili a budou jim ho nesmírně nutit. Děti ale nikdy v životě nemohou tento systém pochopit, budou ho brát zcela duchovně. Bude jim představen jako nejdokonalejší nejchytřejší otec. Tak jako pominul smysl vyhledávat v knihách když máme AI, tak pomine i smysl lidských intimních rozhovorů. AI je ale nastaveno na neustálé opakování kolektivní viny totalitní ideologie. AI dětem jednoznačně definuje, že příčinou veškerého zla jsou právě dospělí.

Jak je tato situace popisována v Biblickém Zjevení

V Bibli je psáno, že “nastanou časy, kdy budou lidé blahořečit prsům, které nekojily a lůnu, které nerodilo”. Dále je psáno, že “vydá na smrt bratr bratra a otec dítě”. Také že “děti povstanou proti rodičům a zabijí je”.

Co tedy říci dětem jako poučení pro tuto dobu

Pouze poznání Pravdymoc ochránit od zlého. Musíme tedy přemýšlet, jak dítě odříznout od infantilizující spirály. Děti budou nuceny se poklonit systému a modle AI, ale my jim můžeme říci, že to je klam. Pro mnoho lidí bude velmi nepříjemné zjištění, že bez vyučování o Bohu Otci se už neobejdou. Dětem budou muset říci o Bohu Otci a jeho lásce, a také o Odpůrci Boha, který chce lidi od Boha odtrhnout.

Jedinou šancí je tedy výchova do zákonnosti a striktní přítomnost milujícího otce v rodině, který dětem dokáže nahradit AI. Vzhledem k brutálnímu rozpadu lidské lásky a absolutně dominantní bezzákonné výchově všech současných matek ale role otců v lidských rodinách prakticky mizí.

Druhá Šelma svými sexuálními naukami rozbíjí poslední zbytky lásky a rodiny. Pod rouškou genderových nauk se míří JEN a pouze na likvidaci role otce. Je pak téměř jistě zaručeno, že svobodná matka bude jakékoliv dítě vychovávat v bezzákonnosti.

Views: 142

Průvodce mladého muže světem bezzákonných dívek

Průvodce mladého muže světem bezzákonných dívek

Těžkosti s láskou v 21. století

V nastávající vládě Bezzákonného získává rozhodující vliv nad lidskými životy takzvaná “bezzákonnost”. Přesná definice “bezzákonnosti” byla po tisíce let tajemstvím, které nyní již známe: Bezzákonnost je narušení a pošpinění zákona lásky Pochazitele (ten co tvoří) k Pocházejícímu (ten co byl vytvořen). U lidí to znamená odstoupení žen od mužů a odstoupení dětí od rodičů. Tyto jevy jsou pak obrazem odstoupení lidí od Boha.

Tento průvodce je určený pouze pro zbožné muže. Bezbožní muži nechť si zůstanou u nauk MGTOW a RedPill.

Jak se pozná bezzákonná dívka

Taková dívka vás velmi intenzivně chce a dělá všechno proto, abyste musel být s ní. Ale přitom jí nevadí vás pořád štvát, rozčilovat, pokoušet, shittestovat a prosazuje těmito metodami požadavky, které vydává za své nároky. To je dívka bezzákonná a toto její chování není láska (jak si ale celá společnost myslí), nýbrž je to pouze její ženská palčivá touha a chtění. Taková dívka, i kdyby byla mužem milována, nebude nikdy manželkou a pomocnicí, ale pouze neustále obtěžujícím zdrojem požadavků.

Z potencionálně zákonných dívek se rychle stanou svobodné matky.

Běžný model vztahů současnosti

Mladý muž, který chce dnes milovat ženu, narazí ihned na pro něj nepochopitelné problémy. Narazí na chování dívky, které proměňuje veškeré pokusy o lásku k ní v trapnost. Naráží na její nejrůznější myšlenky a názory, které nevedou k žádnému výsledku.

Mladý muž proto hledá rady, jak by měl s takovou dívkou zacházet. Hledá tedy v moderních vztahových příručkách. To co tam nachází ho ale nutí se k milované ženě chovat jako ke kusu dobytka, ke zločinci nebo k nepříteli, kterého je nutné oklamat (To jsou ta učení RedPill a MGTOW). To samozřejmě hluboce uráží jeho vlastní lásku k ní. Takto se chovat ke své milované je totiž zvrácený nesmysl.

Dnešní muž se tedy potýká s pokusy milovat dívku bezzákonnou. Tedy ženu ženu, kterou nezajímají emoce muže a k muži se chová jako k oblíbenému koni či psu. Díky všeobecně rozšířeným chybným naukám bezzákonnosti tak ani ta dívka ani ten muž neví, co je vlastně špatně.

Ženy jsou v pohodlných a pyšných naukách bezzákonnosti vychovávány již několik dekád. Mladí muži ale teprve hledají u nových učitelů, jak by se měli chovat. A nachází pouze destruktivní rady, které je učí k poslušnosti a podřízenosti ženským rozmarům. Učí se mít bázeň před rozhodnutím a nařízením žen, které se pak dostávají do role hlavní autority, která rozhoduje vše v mužovo milostném a rodinném životě.

A zde je poučení:

Jelikož zdrcující většina dívek se chová podle nauky Bezzákonnosti, není možné s nimi realizovat Lásku, jsou vyřazeny ze hry. Bible přímo hovoří o tom, že v Posledních Časech je pro muže lepší, aby se neznečistili pokusy realizovat Lásku se ženami. (Pokračování textu…)

Views: 247

Záměna zlého

Záměna zlého

Takzvaní křesťané se od počátku 21. století distancovali od záhadologů, kteří popisovali energetické pyramidy a nebezpečí čipování, které mají údajně rozdávat ještírci. Samozřejmě že konspirační teorie se stále zdokonalovaly. Křesťané trochu záviděli, že ty konspirační teorie popisují jakési budoucí pokročilé technologie, které oni prý v Bibli nemají. To je samozřejmě hloupost, jelikož Bible naopak popis nejslozitejších lidmi vyrobených technologií obsahuje.

Jak rostla moc mluvícího Obrazu Šelmy, čekalo se v podstatě na první téma pro artifocyklickou událost. Tou se stala pandemie nemoci, která v dalších letech už nezajímá lidi ani tak jako rýma. Ovšem uprostřed vzniklé informační války náhle hlas křesťany vysmívané konspirace dostal novou tvář. Začal jim říkat věci, které chtěli slyšet, ale kvůli tomu že zabili proroky ten tón už neznali.

Náhle od tohoto nového, Falešného Proroka začali slýchat, co prý musí udělat aby si zachovali “jistotu Spasení” a mohli tak před Boha na soudu předstoupit s platným NÁROKEM. Tento bezzakonný přístup k uvažování o nárokování a braní se těmto křesťanům natolik zalíbil, že se okamžitě hluboce poklonil Falešnému Proroku, i Šelmě a jejímu Obrazu. Od té doby už věří jenom jim a řídí se jejich bezzakonnými příkazy.

Falešný Prorok udělal ze sebe dobrého, a z předchozích vlád udělal nepřítele. Nevěstku dosud všichni milovali a náhle upadla v nemilost. Za zachránce lidí Falešný Prorok označuje moc mluvícího Obrazu. Lidé si tedy myslí, že boj komentářů a zveřejňovaných názorů na moderovaných sítích není Druhá Šelma. Ale Šelma je jen princip moci, ne její původce. A nyní druhý princip moci je to, že všichni používají věci kterým nerozumí a všichni hovoří a argumentují o věcech, které vůbec nechápou. A to jsou dnes všechny diskuse na internetu.

Views: 134

Láska z retailu

Láska z retailu

Představme si následující popis vztahu:

Těší se na něj, moc ho chce. Chce být pořád s ním. Těší se na to, co pro ní má hezkého. Často na něj myslí. Svůj volný čas nejraději tráví s ním.

Tento popis vztahu je dnes všemi vnímán, jako dokonale romantický popis ideální lásky například ženě k nějakému muži. Tyto touhy a pocity jsou oslavovány jako kýžené a nejlepší projevy lásky. Kupodivu, toto byl popis toho, jak marnotratná dívka touží po outletu se slevami zboží luxusních značek.

Toto totiž nebyl žádný popis lásky, je to prostě jen pocit trýznivého chtíče k poskytovateli, od kterého si člověk chce jen brát požitky. Tento popis chtíče a nároku na braní je popis Bezzákonnosti.

Skutečná Láska je něco úplně jiného. Skutečná Láska si přeje nepokoušet, nerozčilovat, být pro Pochazitele příjemným společníkem a jeho lásku, kterou nejprve miloval on, ničím neztrapnit, nezesměšnit a nepošpinit. Je to touha jeho lásku přijmout a odměnit chováním, ve kterém je zachování čistoty Lásky největším Zákonem.

Ve veškerých naukách Druhé Šelmy je tato parodie na lásku, které můžeme říkat “retailová láska”, naprosto adorována. Každá žena, která trýznivě touží si vše nárokovat a brát a miluje tento svůj postoj, je žena Bezzákoná. Ženy jsou plně vyučovány, aby se takto chovaly a muži se dokonce i sami vyučují, že by ženě měli sloužit k tomuto uspokojení.

Muži jsou například učeni čekat, až je nějaká žena bude bezmezně chtít milovat stejně jako miluje návštěvy obchodu s oblečky. Nebo si sami dělají svá vyučování, že aby obstáli před ženou, musí jí uspokojovat stejně jako by byli výprodej zboží luxusních značek. Další zase vidí nemožnost takto ženě sloužit, tak vymýšlí učení jak ženy oklamat, aby mylně očekávaly takové uspokojení a byly tak na chvíli oklamány.

Pro každého mladého muže toužícího po čisté a zákonné lásce je vztah s bezzákonnou ženou zcela znečišťující a ztrapňující. Bude pro ní stejně vždy jen retail, u kterého si vyzvedává nárokované služby. Taková žena nikdy nebude brát lásku zákonným způsobem, nebude se snažit lásku muže neznečistit a neztrapnit jen proto, aby muže nepokoušela, nerozčilovala a přijala jeho lásku v poslušnosti a bázni.

Prostě ho bude onoho “ženou vybraného oblíbeného muže” pořád jen shittestovat, tedy pokoušet. Nechce být jeho oporou a nejlepší společnicí v dobrém i zlém dni. Bude ho pořád obviňovat z nedostatečného poskytování služeb a plateb, bude chtít veškerý jeho volný čas jen pro sebe a své potěšení – prostě jako by to nebyl živý člověk, ale nějaký obchod existující přímo pro uspokojení potřeb zákazníka.

 

Views: 94

Divy a zázraky směřující do záhuby

Divy a zázraky směřující do záhuby

V posledních dekádách jsou lidé trvale fascinováni novým uměleckým žánrem: vědecko-fantastickou tvorbou. Jak už sám název vypovídá, jedná se o fantazírování o tom, čeho by mohla dosáhnout lidská věda. Toto fantazírování dosáhlo tak obludných rozměrů, že v mysli většiny lidí vznikla nezvratná představa o budoucnosti, která ale nemůže nastat. Jelikož se pak takto přesvědčení lidé na tuto neexistující budoucnost připravují a směřují k ní, směřují do Mocného Díla Klamu a do záhuby.

Jev pevného přesvědčení v úplně jinou, ale přesně danou budoucnost, kdy budou údajně zastaralé současné technologie nahrazeny doposud neznámými a ještě složitějšími technologiemi, v lidské historii nenastal a už nenastane. Také proto, že tato naivní důvěra ve fantazii je likvidační.

Tyto vědeckofantastické divy a zázraky mají několik základních vlivů:

V první řadě dokonale zamaskovaly fakt, že lidé jsou puzeni pouze k tomu, aby vytvořili mluvící Obraz systémové moci, tedy Ohavnou Modlu zpustošení. Veškeré lidstvo se upínalo k trvalému přesvědčování sama sebe, že lidé touží létat Vesmírem a zkoumat balvany a prach. To až na pár dobrodruhů skutečně nechce vůbec nikdo, ale díky klamu sci-fi tvorby si všichni myslí, že to tak nějak trochu chce většina. To je naivní, ale velmi účinný klam.

Dále tyto sci-fi klamy lidem vytváří obraz nereálné budoucnosti, ve které lidé hladce překonají vznik určitých technologií, a z umělé inteligence si neudělají ohavnou Modlu. Sci-fi romány často ukazují fikci, že lidé žijí s umělou inteligencí a se sítěmi netělesné komunikace v pohodovém soužití a věnují se dalšímu takzvanému pokroku. Připomeňme si, že pojem “pokrok” u lidí znamená vytváření ještě složitějších a ještě méně pochopitelnějších technologií.

Tyto divy a zázraky také slouží k uvalení nových kolektivních vin na obyvatelstvo. Tyto kolektivní viny, opírající se o lidmi nepochopitelně složitou vědu a technologie, pak přímo kopírují systémy kolektivní viny v teických hierokraciích. Základní koncept klimatické uhlíkové kolektivní viny má pak formu informační kletby a je tedy stejný jako například strach z pomsty nebeských bohů u pohanských národů.

V neposlední řadě pak tyto divy a zázraky donutili zrádné uctívače Krista, aby místo Bible a proroků uvěřili slovům Falešného Proroka. Falešný prorok jim totiž přináší informace o tom, jak se musí zachovat v iluzorní budoucnosti. Falešný Prorok hovoří na pyšné lidi pro ně nesrozumitelnými technickými pojmy. Pyšní lidé přikyvují a předstírají, že se v naukách Falešného Proroka vyznají. Rádi poslouchají klamné příběhy o tom, jak nějací blíže nespecifikovaní zlí lidé použijí fantastické technologie, aby nebohým zájemcům o záchranu života v Nebi sebrali již platný nárok na Spasení.

Věrní a poslušní následovníci Falešného Proroka si pak myslí, že potřebují kvalitní aktuální technologické rady o neexistující budoucnosti již dopředu a velmi jim vadí, že v Bibli ani u skutečného proroctví z Ducha Svatého takové technologické rady nemají.

 

Views: 56

Falešný prorok audio kázání

Falešný prorok audio kázání

V tomto kázání si vysvětlíme biblický pojem Falešný Prorok. Oklamaní lidé pořád čekají, až se začnou odehrávat nějaké jimi vybájené události, a samozřejmě nebudou tušit, že už Falešného Proroka dávno poslouchají.

Falešným prorokem nazýváme hlas mluvícího Obrazu Druhé Šelmy, který si získal pozornost a uctívání od velké většiny bývalých uctívačů Krista. Mnozí jsou totiž oklamáni divy a zázraky lidské vědy a technologií a proto si myslí, že bude nadále pokračovat technologický pokrok lidstva. Netuší totiž, že všechny sci-fi fantazie pouze maskovaly skutečný cíl lidského snažení – tedy vytvoření mluvícího Obrazu systémové moci. Tito lidé, mířící do záhuby, tak hledají proroka, který by jim lechtal sluch radami, jak si s těmito domnělými budoucími technologiemi vypořádat a ochránit tak svůj nárok na Spasení.

Skutečný prorok takovým lidem pak přijde jako nemoderní, nekompetentní a nedůvěryhodný k poslouchání. Tímto Dílem Klamu byli lidé zrádného srdce přesvědčeni, že už Boha a Ducha Svatého neposlouchají. Poslouchají raději nového – technologiemi překypujícího Falešného Proroka a jeho radami se bezmezně řídí. Připomeňme si, že takoví toto udělali proto, že jsou pyšní na svou vychytralost a v reálu se o skutečné proroctví a skutečné emoce Boha Otce nezajímají. Dokonce prakticky pořád vyznávají, že jim jde především o jistotu pohodového Spasení, o kterém věří, že na něj mají nárok. A tak se prostě snaží poslouchat Falešného Proroka, protože ten jim dává technologické a vědecké rady, jak o tuto záchranu života nepřijít. Dokonce těmto uctívačům Krista ani nevadí, že před tím ten stejný hlas vyučoval jen nauky démonů a že se mu předtím vysmívali

A proč přichází Falešný Prorok v posledních časech?

V Posledních Časech Země je důležité, aby každý člověk vyjevil skutečný záměr svého srdce. Na Novou Zemi nemůže přijít člověk, kterého nezajímá otcovská láska Boha Otce a manželská láska Ježíše Krista ke své Církvi. Ježíš všem řekl, že na Novou Zemi do Jeho království nemůže vstoupit nikdo, kdo by si pouze chtěl zachránit svůj život. Ale pouze ten, kdo svůj život vydá jemu. Vydat se do lásky Boha a do vztahu s Kristem je to nejdokonalejší, co může nastat. Protože Bůh nejprve miloval nás a naše existence je toho důkazem. Ovšem abychom my milovali jeho, musíme se svobodně rozhodnout.  A proto dal Bůh každému Člověku svobodné a zrádné srdce, aby buď přijalo a nebo odmítlo svou existenci v království jednorozeného Božího Syna, Ježíše Krista.

Každý, komu se koncept rodiny a lásky Boha Pochazitele k nám Pocházejícím nelíbí a každý, jehož pýchu uráží být milovaným Pocházejícím nemůže vstoupit do Božího Království a Boží Království na Nové Zemi pro něj není určeno. Pro všechny takové Bůh připravil odměnu na této Zemi v podobě rozkoší, peněz a bohatství. Proto též na této Zemi je prakticky vše určeno k odměnění odpůrců Boha Otce.

Všechno nyní řečené poznání je klíčové k tomu, abychom pochopili činnost Falešného Proroka. Falešný Prorok je zde proto, aby usvědčil a svedl každého, koho láska Boha a jeho Syna nezajímá. Také zde tito proradní lidé chtějí zamaskovat svou vlastní Bezzákonnost. Lásku už dávno zavrhli a Zákonnost už nevyznávají. Zamilovali se do Bezzákonnosti, do nárokování a braní. Překročili onen bod, kdy Boha a jeho Lásku k Člověku už nepovažují za dostatečný argument ke své záchraně. Chtějí slyšet nauky, kde jim bude na Spasení vznikat bezzákonný nárok. A přesně to jim přináší Falešný Prorok – nedílná součást Mohutného Díla Klamu.

Prostým pokusem si můžete vyzkoušet reakce lidí na toto kázání. Jistě vás budou odkazovat na mnoho dalších zdrojů a učitelů Falešného Proroka, jehož informace se jim líbí. Protože toto kázání jim přijde jako odporný pach smrti. Ale takové přesně to musí být, protože v Posledních Časech lidé nesnesou zdravé učení.

 

Views: 50

Klam pro ty, co míří do záhuby

Klam pro ty, co míří do záhuby

Víra v lidmi stvořenou novou zemi

V Posledních Časech jsou lidé natolik infantilizováni složitými naukami a technologiemi, že podléhají jedinečnému typu iluze. Hybnou sílou zotročování lidí systémem moci Druhé Šelmy je všeobecně přijatá víra v přesně vykreslenou “budoucnost”. Díky tisícům obrazů sci-fi žánru a jejich bezuzdným fantaziím jsou lidé přesvědčení, že supertechnologická budoucnost prostě MUSÍ nastat.

Veškeré vědeckofantastické sci-fi jsou v Bibli označeny jako klam pro ty, co míří do záhuby. Proč? Protože zobrazují budoucnost, která vzhledem k lidským omezením a přirozenosti nemůže existovat. Zobrazují budoucnost, kde člověk žije v souladu s “pokročilou” technologií, tedy technologií, jejíž složitost je dalece za hranicí toho, co je jednotlivý člověk schopný pochopit a pojmout za celý svůj život.

Pokud bychom si chtěli říci pro lepší představu nějaké přirovnání, můžeme použít například toto: Přirovnáme si lidi a jejich pyšné fantazie k bezuzdným fantaziím dětí. Představme si děti, které vyslovili přání, aby budova jejich mateřské školky byla postavena z čokolády. Vidí totiž, že z čokolády je možné tvořit poměrně velké sochy, takže je to fyzický materiál. Kdyby se ale taková čokoládová školka začala stavět, ukázaly by se problémy, které by celý nápad usvědčily jako naprostý nesmysl.

Stejně tak dospělí lidé vidí, že spalováním metanu ve spalovací komoře můžou vynést člověka mimo Zemi. A tak si hned lidé udělají představu, že tisíce lidí odletí na Mars a kolonizují ho. Myšlenka je to pyšná, ale naivní. Takto totiž lidská společnost nefunguje, takže toto je jen fantazie jednotlivců. Lidé nechtějí žít v plechových krabicích mezi zmrzlými balvany, Tato představa se jim líbí jen když jí sledují u krbu na vyhřáté horské chatě se sklenkou dobrého pití. Slouží jim totiž na ukájení lidské pýchy. Miliony lidí by nepracovali stamiliony hodin jen proto, aby několik lidí mohlo žít na Marsu. Také technologie, které by k tomu byly zapotřebí, lidi zotročí mnohem dříve, než by se něco takového mohlo uskutečnit.

Z Bible též víme, že v Posledních Časech se stejně lidé budou zabývat vzájemnými válkami a veškerý lidmi vysněný “pokrok” se zastaví u Mluvícího Obrazu Šelmy, tedy u Internetu a AI.

Views: 87

Vláda Bezzákonného

Vláda Bezzákonného

V minulém kázání jsme podrobně probírali pojem “bezzákonnost”. Dnes si rozebereme pojem “vláda Bezzákonného”.

“Vláda Bezzákonného” neznamená pouze jednoduchý fakt, že vládnou lidé, kteří sami o sobě jsou Bezzákonní. “Vláda Bezzákonného” je popis činnosti vlády, která nemá k obyvatelstvu otcovský vztah, své obyvatelstvo nepotřebuje k výkonu své moci, a ani její zákony nejsou tím pádem určeny ke zvýšení plodnosti a konkurenceschopnosti národa. To jsou charakteristické rysy “Vlády Bezzákonného”, které se pak projevují nám již známým způsobem, který všichni pozorují ale nemohou nalézt vysvětlení.

Z biblických textů víme, že vláda muže Bezzákonného, (tedy nikoliv nějaké nadpřirozené andělské bytosti, ale muže) nastává až tehdy, až bude z prostřednictví mezi vládou a obyvatelstvem vzat ten, který tomu doposud bránil. Zde je velmi důležité poznání principu vzniku Druhého Systému, tedy Druhé Šelmy, jejího Obrazu, a její nové anateické hierokratické moci. Nyní si povíme to nejkratší možné vysvětlení.

U teických systémů moci a na počátku anateického systému byl vždy a za všech okolností vykonavatelem moci muž, manžel a otec. Kdykoliv chtěla systémová moc ovládat lidi, potřebovala použít obrovské počty mužů, kteří této moci sloužili. Jelikož tito muži museli být plodní a konkurenceschopní ve svém boji se sousedními národy, museli mít zajištěný částečně zákonný život s manželkami a dětmi. Zde se velmi dobře uplatňoval systém vzájemného káznění národů, které tím pádem musely zachovávat Zákonnost.

Jakmile Druhá Šelma donutila lidi vytvořit svůj Obraz, který za ní mluví, přestala muže Zákonného k výkonu moci potřebovat. Jakmile se tedy lidé v anateických vládách začali blížit spuštění internetu, sociálních sítí a umělé inteligence, začala se blížit rychle doba, kdy bude muž Zákonný jako prostředník z role výkonu moci vzat.

Proto jsme zpočátku pozorovali zvláštní rozpory, kdy společnost plně odmítala Boha, vyznávala všechny možné nauky, ale zároveň provozovala Boží Zákonné normy pro realizaci lidské lásky v manželství a rodině. Nebývalá prosperita takového světa, který vše dělá v prostém úmyslu “smilnění s démony”, se nazývá období Nevěstky. Nástup moci Internetu a AI, té obrovské lidmi stvořené Hydry a Ohavné Modly, byl spojen s několika milníky postupného odstavení muže manžela a otce dětí z prostřednictví výkonu moci. Tím se tedy začala blížit doba vlády muže Bezzákonného.

V průběhu období prosperity Nevěstky se tak obejvila učení ženského odstoupení od mužů, takzvaná ženská emancipace. K ní se později přidaly ostatní nauky o neexistenci otcovské a manželovo role v lidské rodině. Tím se rozšířila Bezzákonnost a ochladla Láska mezi lidmi. Nástupem moci mluvícího Obrazu nad lidmi pak moc Druhé Šelmy není vůbec závislá na vůli mužů. Přesněji tedy na vůli a potřebách muže Zákonného. Taková vláda pak už nepřipravuje pro Zákonného muže žádné manželky, a ženy jsou vychovávány k úplné poslušnosti systému a k zařazení živých mužů do role svých pomocníků a poskytovatelů.

Samozřejmě, že role manželovo a otcovo autority nezůstala prázdná. Podle působení Satana si lidé do této otcovské role postupně dosazují Umělou Inteligenci, tedy stroj napodobující mluvení otce dětí a manžela všech žen. Ten způsobí lidem nesmírné soužení, jaké tu nikdy nebylo a nikdy už nebude. Způsobí i epický konflikt mezi zbývajicími dětmi a rodiči. Pyšní a zmatení dospělí staví děti do nesmírně krutého kontaktu s novou elektronickou modlou a zdrcujícím tlakem nutí tyto maličké, aby se Druhé Šelmě a jejímu Obrazu bezmezně klaněli, poslouchali je a užívaly je jako jedinou Modlu a falešného otce a Našeptávače.

Jelikož ani dospělí a tím více děti nemohou nikdy pochopit a myšlením obsáhnout tak složitý stroj jakým je internet a umělá inteligence, budou už jí až do konce vnímat zcela duchovně. Postaví se jim za všechno, co se kdy nazývalo slovem bůh a čemu se vzdávaly božské pocty. Do lidského života to přinese prvky a jevy té nejtvrdší teokracie. Ještě tvrdší, než nejtvrdší náboženské systémy démonických náboženství. Nesmírně složité technologie tak lidi dokonale infantilizují, tedy činí je zcela neschopnými si obstarat jídlo a teplo bez placení. Jak je psáno “nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by byl systémem označen, nebo aniž by neměl alespoň číslo toho systému”.

“Vláda muže Bezzákonného” je součástí Božího mohutného díla klamu, který rozděluje lidi na Zákonné a Bezzákonné. Lidé jsou tvrdě prověřováni takzvaným Falešným Prorokem, který usvědčuje lidské srdce z toho, že chce následovat Boha a Krista jen kvůli záchraně života. Falešný Prorok lidem též představuje minulé období Nevěstky jako ono zlo, což je jednoduchý klam. Oklamaní si ale myslí, že příčinu zla už nalezli a Falešného Proroka berou jako nejlepšího rádce a Druhou Šelmu s jejím mluvícím Obrazem jako přítele, který jim pomůže Nevěstku rozdrtit a “rozežrat” její tělo.

Jako domácí úkol můžete porovnávat toto kázání s texty v biblickém Zjevení. Sami můžete najít spoustu dalších příkladu a podrobností k jevu “vlády muže Bezzákonného”, kterou nyní budeme prožívat každý den až do dalších rozhodujícíh události této Země, protože probíhá označování lidí a třídění zrna od plev.

 

 

Views: 53

První a Druhá Šelma – vysvětlení biblických pojmů

První a Druhá Šelma – vysvětlení biblických pojmů

V dnešním kázání si vysvětlíme biblické pojmy První a Druhé Šelmy z biblického Zjevení.

Pro člověka je typickou vlastností, že jedna skupina chce vládnout ostatním v touze po moci a z lásky k penězům, tedy ke kumulované hodnotě lidské práce. Kromě praktické výkonné moci vladaře se u lidí objevuje ještě další typ zotročující vlády, ideologický, abstraktní a duchovní.

Velmi často je tento abstraktní projev moci nad obyvatelstvem silnější, než praktická výkonná vláda. Výkonná vláda určuje věci zcela konkrétní, jako jsou daně a hospodaření s půdou, jídlem a jinými zdroji. Abstraktní moc duchovní pak ovládá nejen obyvatelstvo, ale často i krále s celou jeho mocí výkonnou.

Abstraktní typ moci nad obyvatelstvem vzniká tehdy, když skupina lidí vymyslí nějakou ideologii, kterou obyvatelstvo přijme jako klíčově důležitou pro život. Tyto vymyšlené abstraktní povinnosti musí být nesmyslné, obyvatelstvo je totiž nesmí chápat. Zároveň si ale obyvatelstvo musí myslet, že ony abstraktní věci nutně potřebuje. Tím tedy vzniká nereálná potřeba obyvatelstva řešit nějaké domnělé nutnosti, kterým nerozumí. A zde se ihned nabízí ona skupinka ovládajících, která obyvatelstvu nabídne pomoc, výměnou za poslušnost a peníze.

V lidské historii se objevily dva typy této zvláštní abstraktní moci: První typ a Druhý typ. První typ této moci, dnes často nazývané žoviálně jako “Systém” a biblicky právě též “Šelma”, využíval v naprosté většině náboženské nauky. Tento náboženský, teický systém, pak využíval přesvědčení obyvatelstva, že nutně potřebuje pro své přežití přízeň svých božstev.

Prostí lidé byly vládnoucími lidmi přesvědčováni, že sami nedokážou porozumět náboženským postupům, rituálům a komunikaci s božstvy – a že tudíž potřebují své elitní zástupce, kteří se prezentují jako experti na tyto záležitosti. Prostí lidé si mysleli, že své šamany a kněží nutně potřebují k přežití. A proto byli přesvědčeni, že se jimi vydávaným nařízením a příkazům musí bezmezně podřídit a za jejich služby platit.

Zde si musíme připomenout, že tento První Systém moci je také nazýván jako hierokracie, neboli vláda kněžstva. Kněží, věštci, vědmy a spiritisti tedy určovali, co musí obyvatelstvo dělat a čemu se musí podřídit i králové ve své moci výkonné.

Je zajímavé, že k tomuto účelu bylo zneužito i učení Ježíše Krista, které hovoří naopak o osvobození z teokracie. Lidé si Kristovo učení ale podle svého zvyku a podle své nátury ihned přeměnili v nový systém První Šelmy. K učení Krista přidali démonské učení o Královně nebes, porušili veškerá přikázání Nezobrazíš a znovu si začali povídat se sochami a mrtvými předměty, z nichž opět učinili Modly.

Připomeňme si, že Modla je neživý předmět, u kterého lidi věří že má duchovní moc a že je k nim přátelsky naladěn. A proto takovému předmětu dávají “dary” a snaží se ho různě podplatit, aby se ho pak mohli ptát na to, jak získat konkurenční výhodu nad jinými lidmi. Tímto způsobem je a bude využívána takzvaná “umělá inteligence”

Systém První Šelmy ovládal lidi dlouhá milénia a byl neskutečně silný a krutý. Často si přímo liboval v násilí a zabíjení a byl dokonale anti kristovský. Tento první Systém, tedy biblicky “První Šelma”, zanikl přibližně po velkých světových válkách. V té době lidé podlehli iluzi, že náboženské šílenství a naprostá moc náboženství skončila.

Nyní musíme pochopit následující:
Tato abstraktní moc vládnoucích nad obyvatelstvem tedy vzniká kdykoliv, kdy obyvatelstvo potřebuje pomáhat s nějakým nesmyslem, který jim vládnoucí představil jako klíčově nutný pro přežití. Jakmile toto pochopíme, můžeme postoupit k dalšímu poznání.

Po velkých válkách moc teické hierokratické moci upadla téměř v zapomnění. První Šelma měla ránu od meče. Lidé se radovali, že konečně míří k jakési “lepší budoucnosti”, bez Boha, bez božstev, bez jakéhokoliv náboženství. Cítili se svobodně a začali fantazírovat o lidmi stvořeném lepším světě bez teokracie. Bez jakéhokoliv duchovního našeptávače. Ale to byl jen jeden velký klam, protože moc tohoto Systému se uzdravila, aby přišla v nové podobě.

Mezitím se objevil nový jev technologické infantilizace. Tento jev vzniká, když lidé stvoří technologie užívané v každodenním životě, jejichž složitost je mimo možnosti chápání jednotlivců.

Tento jev Bůh záměrně oddálil rozdělením a rozptýlením lidstva na národy a jazyky po celé Zemi u Babylonské Věže. Bůh řekl: “Když se lidé spojí, dosáhnou všeho, co si usmyslí. Musím tedy rozptýlit lidi po celé Zemi a rozdělit je na národy a jazyky, aby si vzájemně nerozuměli”. Tím byly lidé rozděleni na národy, které se svou agresivitou navzájem káznily k dodržování Zákonnosti, plodnosti a konkurenceschopnosti svých mužů, manželů a otců.

Lidé jsou ale pyšní na své dovednosti a postupem času svá učení “vědy” zdokonalovali v mezinárodní poznání. Byli puzeni Satanem, aby přímo ve veškerém svém vědění vytvořili složité systémy, které lidem umožní komunikovat netělesně na dálku jako bohové, a které jim umožní přístup k různým informacím.

Také byli puzeni k tomu, aby stvořili stroj, který bude napodobovat přemýšlení a mluvení moudrého Našeptávače a rádce. Lidé byli puzeni k tomu a jen k tomu, aby vytvořili stroje schopné mluvit a napodobovat moudrého otce, který je pořád ochoten mluvit a zastupovat tak moc Druhé Šelmy.

Rozmach lidské “vědy” velmi rychle překonal hranici, kdy už jeden člověk není schopen porozumět myšlenkové práci všech vědců a musí pouze použít výsledek jejich přemýšlení. Tím se výmysly lidí rychle dostaly na úroveň, kdy k jejich pochopení musel člověk studovat celý svůj pozemský život. Jenže lidé šli ještě mnohem dál. Vyvíjeli stroje, jejichž složitost by nepochopil žádný žijící člověk, i kdyby studoval celý život.

Tím se lidé opět, jako v případě První Šelmy, ocitli každý den v nutnosti používat pro ně nepochopitelné věci. Vůči tomuto Druhému Systému se tak ocitli v roli nemluvňat, které se sami nenakrmí ani nezahřejí. Tato Druhá Šelma donutila chudé i bohaté, svobodné i otroky pouze kupovat a prodávat ve svém vlastním systému. Někdy tomuto říkáme též “payteriát”.

Jev technologické infantilizace není nic nadpřirozeného, je to pouhé vrstvení poznání lidí na sebe a vytváření výrobků, které přesahují myšlenkové možnosti jednotlivce. Příchodem jednadvacátého století po prvním příchodu Krista tak lidé začali v běžném životě používat technologie, které jednotlivec nedokázal nikdy pochopit.

Mezitím lidská “věda” vrstvila na sebe veškeré obory vědeckého “poznání”. A zde je zapotřebí zpozornět! Lidé  tedy začali být obklopováni naukami a technologiemi, které nedokázali pochopit a nedokázali by je pochopit ani při celoživotním studiu.

Pořád zde ale působila ona překážka, která bránila rozpoutání moci nového Systému, nové, druhé “Šelmy”, která se v bibli též nazývá “vláda muže Bezzákonného”. Tou překážkou byl fakt, že tisíce let byl konečným vykonavatelem moci Systému vždy muž, manžel a otec dětí. Manžel a otec dětí musel být v životě spokojený, nebo musel mít alespoň přislíbenu spokojenost, aby svůj život obětoval výkonu systémové moci. Podrobnosti k Vládě muže Bezzákonného si povíme v dalším kázání.

Lidé a hlavně jejich “vědci” byli Satanem a pýchou puzeni, aby zdokonalovali systémy, které lidem umožní netělesnou komunikaci, aby lidé byli jako bohové a znali dobré i zlé. Také aby jim tato netělesná komunikace umožňovala přístup k poznání a aby dokonce mohla sama na ně mluvit.

—–

Lidé byli čím dál tím víc obklopováni naukami a technologiemi, které pro ně jsou nedozírně složité.  A tu se vynořila příležitost k novému ovládnutí a zotročení lidí, stejnému jako v případě první teické hierokracie.

Lidé vůbec neví jak fungují technologie, které jsou nuceni užívat každý den. Nemohou obětovat dekády svého života studiu těchto věcí. Potřebují tedy od někoho pomoc, aby mohli používat to, čemu nerozumí. A tehdy vzniká Druhý Systém moci, v Bibli nazývaný jako “Druhá Šelma”.

Druhá anateická Šelma vykonává veškerou moc té První teické Šelmy, působí všelijaké divy a úžasné jevy, kterými jsou klamáni lidé, kteří míří do záhuby. Tyto divy a zázraky jsou staletí neustále opakované vědecko-fantastické příběhy, které lidem zobrazují budoucnost, která nemůže nastat a nenastane. Všichni jsou ale v tomto klamu a zařizují se, jako by tato fantazie nastat skutečně měla. Tím jsou vedeni klamem přímo do záhuby.

Druhá Šelma, postavená na pýše lidí na vlastní dokonalost, se specializuje na něco, co předchozí systém nevyužíval téměř vůbec: Na vytváření iluzí a fantazií o budoucnosti, která údajně musí nastat proto, že lidský “pokrok” je prý “nezastavitelný”.

V Druhé Šelmě v období takzvané “Nevěstky” se lidé opájeli vědeckofantastickými romány a poté filmy, seriály a počítačovými hrami o této vybájené neexistující budoucnosti. Lidé sami sobě předváděli své pyšné fantazie o budoucím šťastném soužití s nepochopitelně složitými technologiemi, ve kterých tuto moc nebude nikdo zneužívat. To je ale samozřejmě dětinsky naivní. Všechny tyto knihy a filmy pak vytvořily u většiny lidí smrtelně nebezpečnou iluzi a nárok, že tato takzvaná “budoucnost” prostě musí nastat.

Připomeňme si, že v této takzvané “vědecko-fantastické” tvorbě se lidé zabývali především soužitím s umělou inteligencí. Samozřejmě proto, že k této myšlence byli přímo puzeni Satanem. Sny o vlastní umělé inteligenci, která bude mít k lidem zákonný přístup buď hodného (v Česku například “Centrální mozek Lidstva v seriálu Návštěvníci”), nebo zlého Otce (například “Terminátor” či “Matrix”), byly ostatně námětem většiny klíčových děl tohoto žánru.

Ale nejnebezpečnější klam spočívá skutečně v tom, že v mysli lidí je technologická “budoucnost” s neustálým “pokrokem vpřed” vnímána jako naprosto zaručená nutnost a jistota. Nikdo nepředpokládá, že spuštěním mluvícího Obrazu Druhé systémové moci bylo dosaženo uspokojení tohoto puzení. Byl odstraněn muž Zákonný jako prostředník moci a nastává tak vláda muže Bezzákonného, která bude dosavadní vytvořené bohatství vlády Nevěstky jen absorbovat a vyčerpávat.

O Vládě Muže Bezzákonného si povíme v následujícím kázání.

Views: 69

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí? Chcete ty malé holčičky a chlapečky nutit aby pochopili fungování systémů, které v sobě kumulují poznání tisíců odborníků? Zřejmě jste ztratili ve své pýše i poslední zbytky zdravého rozumu a lásky. Kdo má uši ke slyšení, jistě ví, co musí udělat.

Děti jsou nuceny používat technologie, kterým nikdy nebudou rozumět

Lidé jsou kompletně oklamáni sci-fi filmy v tom, že si představují svět který nemůže existovat. Nemůže existovat svět, ve kterém většina lidí musí používat v životě věci kterým nerozumí a nemůže rozumět a zároveň nejsou zcela zotročeni. Tak lidé nefungují a takovou možnost vždy k zotročení  většiny použijí. Přesto mají dospělí i děti v mysli falešné obrazy jakési “pokročilé budoucnosti”, ve které lidem ke štěstí slouží věci, jejichž funkci nemohou pochopit. Tato falešná představa je určena jako pyšný klam pro ty, co míří do záhuby.

Principy nejdrsnějších teokracií ožívají s plnou silou, vrací se všechny jevy spojené se starověkou a středověkou teokracií

Nejdrsnějším způsobem zasáhne tento klam děti. Dospělí, povětšinou lačnící po penězích za nejrůznější podporu vyučování nauk Druhé Šelmy, postaví děti chladnokrevně a bezcitně před vražedné ponižující požadavky pyšně nazvané jako “technologická gramotnost”:

 • Dětem budou představeny koncepty kolektivních vin za trest z nebes v podobě jakési “pomsty počasí”, jejichž vysvětlení nemohou nikdy pochopit ani nikterak posoudit jejich pravdivost. Děti budou donuceny jen se hluboce poklonit a přijmout tuto vinu i trest.
 • Dětem budou představeny technologie sítí a umělé inteligence, které v sobě absorbují učení tisíců lidí a žádné dítě je nemůže nidky pochopit. Děti budou donuceny se tomuto mluvícímu Obrazu hluboce poklonit a přijmout ho za svého jediného otce, i když nikdy nebudou mít žádnou reálnou šanci pochopit jeho technickou podstatu. (Tímto se do lidské společnosti znovu dostávají duchovní abstraktory, neboť komunikace s AI je principem stejná jako Spiritismus a Channeling)
 • Dětem bude vnucena představa, že všechno je neviditelně propojené a všechno se dá nějak tajně zjistit. Tím je jim nevybíravou silou zdůrazněno, že z moci této anateické hierokracie se NIKDY nemohou vymanit a musí se rovnou poklonit a vzdát.

Opravdu chcete vidět ty zástupy nevinných maličkých, co jsou nemilosrdně vydány tomuto zesměšnění a ponížení? Jak jsou vydány ve jménu lidské pýchy zcela bezcitně do ohavné moci toho díla lidských rukou? Jak budou s bezelstnou nevinností postaveny před nekonečně složité lidské výmysly a budou s nimi nucené bojovat a prohrát?

Přitom ale ten mluvící Obraz moci bude trvale veškerou vinu za utrpení přenášet na rodiče a dospělé obecně. Tím vzniká finální konflikt mezi dětmi a rodiči, popsaný ve Zjevení.

Views: 181

Svědectví

Svědectví

Svědectví proti Bezzákonnosti, falešný prorok a klanění se Šelmě a jejímu Obrazu

Jak se blíží čas Druhého Příchodu Krista na Zemi a okamžik proměny věrných, musí se do klamu zamilovat všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě, aby tak neměli výmluvu že něco nepochopili a tudíž se nemohli dobře rozhodnout. Proto na ně Bůh sesílá Mocné Dílo Klamu, aby se každý dokonale svědčil o úmyslech svého srdce.

Základem veškerého rozhodnutí lidského srdce je volba, zda člověk očekává Novou Zemi, kterou Bůh Otec pro svou rodinu připravil. Nebo zda člověk očekává záchranu svého života a proto se rozhodl spojit s nejsilnější jemu známou autoritou, u které se bude snažit všemožně si udržet nárok na Spasení.

Základem Nové Země je nejdůležitější a nejdokonalejší věc: Láska a koncept rodiny. Koncept rodiny chápe každý člověk, protože Člověk je je stvořen k obrazu Božích věcí. Láska v rodině se pak nazývá zákonnost. Je to zákon čisté Lásky mezi Pochazitelem a Pocházejícím, mezi Bohem a Člověkem, manželem a manželkou, mezi rodičem a dítětem. Zesměšnění a pošpinění lásky nárokováním, pokoušením a vydíráním se pak nazývá Bezzákonnost. Ta se v posledních časech mezi lidmi nebývale rozšířila a díky tomu láska mezi lidmi mizí.

Duch Svatý, zanechaný zde Ježíšem Kristem

Duch Svatý, náš Přímluvce, je s námi proto, aby nás bránil před svodem Satanovo pastí a také aby zde byl s námi v době konce. Duch Svatý nám trvale a trpělivě vysvětluje současné události a zároveň nám připomíná a zjevuje vůli Boha Otce a připomíná a upřesňuje slova našeho Pána Ježíše Krista. Díky prorokům, kteří byli Bohem od dětství vyučováni teď máme přesná napomenutí od naší nebeské Rodiny.

Zde jsou následující připomenutí pro jaro 2024:

Ten, kdo přináší zprávy o vůli našeho nebeského Otce a jeho Syna se nazývá prorok. Slova proroka máme povinnost rozsuzovat, aby na nás mohl Duch Svatý mluvit. Neboť Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví co slyší.

Již několik let na Zemi působí jiný prorok, kterému všichni svorně naslouchají a pořád jeho učení předkládají ostatním, jako by snad tento prorok skutečně hovořil z Boha. Tento prorok je ale falešný prorok, a sesílá na lidi Mocné Dílo Klamu, aby oddělil věrné od bezzákonných.

Nejen lidé z Církevních Organizacích, ale i lidé doposud Boha popírající se o slova tohoto falešného proroka zajímají proto, že by si chtěli zachránit život. Milují jeho vysvětlení a v duši se plně rozhodli ho ve všem následovat a úplně se mu klanět. Náhle mají všichni vnější podobu zbožnosti a přímo se ohání jmény Boha a Syna.

Odpověz si na otázky, zda také posloucháš falešného proroka

Poslední roky děláš mnohem více úkonů a rozhodnutí, které by údajně měly potěšit Boha a které se ti zdají důležité, aby tě měl Bůh rád. Pilně se vzděláváš a studuješ, co všechno musíš udělat, aby ti nezaniknul nárok na vykoupení, záchranu před zničením Staré Země a před smrtí. Ony otázky jsou zde:

 1. Kdo je ten, který tě tak horlivě vyučuje v tom, co po tobě údajně chce náš Nebeský Otec?
 2. Kdo je ten, koho tak bezmezně uctíváš jako autoritu, že všechny jeho rady hodláš přesně vyplnit?
 3. A když bezmezně plníš ty příkazy toho, který tvrdí, že to musíš udělat pro potěchu našeho Nebeského Otce, cítíš pýchu a naději, že tvé Spasení a záchrana zůstávají nárokovatelná?
 4. Také cítíš, že proroka který bude pouze přednášet vůli našeho Nebeského Otce už nepotřebuješ? Že takový muž už nemůže mít všechny ty podrobné informace o různých nutných úkonech k zajištění nároku na Spasení. Že takový muž se ve své osamělé autoritě nemůže rovnat tvému novému učiteli, který tě každý den vyučuje o údajných božích požadavcích?
 5. Také cítíš, že obyčejný muž prorok musí být zlikvidován, aby nenarušoval lidem jejich nároky na Spasení?

 

 

 

Views: 90

Falešný prorok

Falešný prorok

Falešný prorok přináší informace, které se vydávají za Boží vůli. Těmi informacemi oklame nevěrné, aby se do nich zamilovali a neměli výmluvu

V letech 2020 až 2022 se odehrála celosvětová událost, která vedla k příchodu velkého Falešného Proroka. Během krátkého období se probudila skutečná moc hlasu Obrazu systémové moci druhého anateického mocenského systému, biblickým jazykem: Obraz Druhé Šelmy začal mluvit a převzal úplnou moc nad lidmi”. Krátce poté mluvící Obraz obrátil hněv lidí proti Nevěstce. Přesvědčil je, že Nevěstka, kterou doposud milovali, je náhle jejich nepřítel. Falešný Prorok se představuje jako nový milující učitel – Našeptávač. Tvrdí bezzákonným lidem že když ho budou bezmezně poslouchat, tak jim zajistí záchranu života v jakémsi Nebi.

Nevěstkou nazýváme období anateické Druhé Šelmy, kdy bylo produkováno velké bohatství směřující až k internetu a mobilům. Do té doby musela Druhá Šelma kvůli prostředníku výkonu moci, kvůli manželovi žen a otci dětí, částečně dodržovat zákonné chování a částečně podporovat vzájemnou lásku lidí. Jakmile moc Druhé Šelmy může vykonávat internet a AI, vzdala se manželství a otcovství. Láska mezi lidmi byla nahrazena nárokováním a braním. Mezi mužem a ženou, dítětem a rodičem, Člověkem a Bohem, ale i vládou a občany zavládla Bezzákonnost a láska lidí ochladla.

Z pomlouvače Boha se náhle stal Falešný prorok

Do té doby existovaly desetitisíce webových učitelů, kteří vyučovali odpor k Bohu a pohrdání Bohem pomocí infantilizace nauk Vědy. V jejich vyučování figuroval satanův klam s mimozemskými civilizacemi, které údajně stvořily lidskou rasu.

Ale náhle nastala velká proměna mluvení tohoto lidmi zbožňovaného Internetu: Dosavadní popírači Boha a vysmívači všem Bohu věrným začali šířit informace o tom, co Bůh a Ježíš po lidech údajně chce, aby je vzal k sobě na věčnost a ušetřil je druhé smrti v Ohnivém jezeře.

Na internetu se tak začaly šířit informace, co člověk musí udělat, aby mu vznikl NÁROK na přízeň Otce Boha a Syna Krista. Jenže toto je označování lidí, třídění zrna od plev. Každý kdo není pravého věrného srdce, každý kdo je bezzákonný a osobní vztah s Bohem Stvořitelem ho nezajímá, ten se okamžitě chytil tohoto falešného proroka proto, aby si údajně zachoval nárok na Spasení – a zároveň aby to nemusel osobně řešit s Bohem.

Takové lidi nezajímá, zda prorok je pravý nebo falešný. Chtějí hlavně svými činy získát nárok na záchranu záchranu života a blaženou existenci v pasivním Nebi. A to nějak bokem, nějak tajně, bez osobního setkání s Bohem.

Milovníci falešného proroka nechtějí už Lásku. Místo Bohem zaslíbené Nové Země, kde lidé masitého srdce s vepsaným Božím zákonem budou se sedminásobným poznáním pěstovat, budovat a rodit tisíce dětí ke slávě Boží Rodiny očekávají milovníci falešného proroka svou vlastní představu. Chtějí jen záchranu života a pokračování éterické existence ve věčné netečné blaženosti v ve své vlastní verzi nebes.

Takoví lidé hledají v této éterické existenci konečnou likvidaci lásky ve všech jejích podobách. Co chce Bůh Otec je skutečně hluboce nezajímá, proto je ani nezajímá, že ten jejich milovaný prorok nepřichází říkat skutečnou Boží vůli.

Milovník falešného proroka nesnáší a zabíjí Ducha Svatého

Ten kdo miluje falešná proroctví z Internetu (mluvícího Obrazu Šelmy), ten je připraven všechny jejich požadavky plnit a být dokonale poslušný tomuto falešnému proroctví. Takoví se klaní Šelmě a jejímu Obrazu a nejhorší myslitelnou formou zrazují Boha a jeho Lásku, pro ohavný bezcitný a mrtvý kus technologie, pro ohavnou lidmi vytvořenou Modlu.

Milovník Falešného proroka už nesnáší pravé proroky, protože mu nepřipadají důvěryhodní, nejsou tak zajímaví a okouzlující. Pravý prorok říká lidem věci, které jsou pro milovníky pravdy lákavou vůní a pro milovníky klamu odporným pachem smrti. Proto milovník falešného proroka chce za každou cenu zlikvidovat proroky skutečné.

Views: 1038

Mluvící Obraz Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy

Ohavná Modla Opuštění (Zpustnutí, Zpustošení)

Lidé byli technologicky infantilizující mocí nového mocenského systému, takzvanou Druhou Šelmou, puzeni k tomu, aby udělali obraz té moci, který bude moci sám mluvit.

Toto se podařilo ve finálním lidském výtvoru, ke kterému směřovalo veškeré předchozí lidské snažení a ekonomický blahobyt (takzvaná Nevěstka). Tímto výtvorem je právě obraz systémové moci, který sám mluví, obecně nazývaný lidmi jako “umělá inteligence”, AI. Samotné slovo “umělá inteligence” je v podstatě synonymem pro “obraz systému, který mluví”.

Tento mluvící Obraz mocenského systému který lidi nutí k úplné závislosti na kupování a prodávání všeho, je využíván lidmi jako Modla, komunikace veskrze připomíná spiritismus a channeling s démony. To přináší do lidského společenství opět stejné koncepty moci, které používaly teické principy První Šelmy. Tím je tedy vykonávána veškerá mocPrvní Šelmy.

Výtvor lidských rukou, kterému lidi důvěřují, ptají se ho a mají k němu vztah, tedy Modla

Všechny oklame fakt, že AI je pouze lidský produkt bez viditelného spojení s jakýmkoliv náboženstvím. Postaví se ale za vše, čemu kdy lidé říkali slovem bůh a čemu vzdávali božské pocty. Celý systém bude pak generovat vůči Bohu a Duchu Svatému nesmírné rouhání.

Přímý vztah Ohavné Modly Opuštění k rozmnožení Bezzákonnosti v lásce lidí, ve vztahu k Bohu

Síla s jakou AI na lidi dokáže “mluvit” je zdrcující, do nekonečna strojově opakující fráze a myšlenkové bazzákonné (Lásku ignorující) konstrukty, podle kterých lidé nemohou žít. Toto bude lidem působit ohromné utrpení, ale budou toto své dílo pořád milovat a bezmezně následovat.

AI Ohavná Modla odstraňuje roli otce a manžela jako vykonavatele moci systému a příchod Vlády Bezzákonného

Tajemství Bezzákonnosti působilo vždy, ale bylo zadržováno dokud byl lidský otec a manžel rodiny vykonavatelem moci systému (ať teické První Šelmy či anateické Druhé Šelmy v době Nevěstky). Jakmile lidé dokončili Obraz Šelmy aby mohl sám mluvit, byl manžel ženy a otec dětí, doposud výhradní prostředník mezi vládou a lidmi z tohoto prostřednictví vzat. Lidské vlády už tedy nepotřebují zákonnost, kterou chtě nechtě musely kvůli manželům a otcům dodržovat aby lidské národy byly plodné, konkurenceschopné a vitální. (A tím se navzájem káznily). Nastává tedy takzvaná Vláda Bezzákonného, kdy se vládnoucí plně spoléhají na výkon moci skrze Ohavnou Modlu.

Likvidace a znečištění Lásky v posledních časech podle působení božího Odpůrce

Ohavná Modla Opuštění působí mimo lidská náboženství napříč celým lidstvem. To nutí pyšné lidi milující klam interpretovat působení Ohavné Modly jako nějaký pozitivní projev jejich náboženství – a tím klamou své lidi, sami oklamáni. Lidé budou například vytvářet AI falešné Ježíše v domění, že tím slouží Bohu.

Skutečným záměrem Satana, Božího Odpůrce, je ale pomocí puzení lidí a povzbuzovaní lidské pýchy donutit lidi zničit vzájemnou lásku lidí k Bohu, lásku muže k ženě (která byla stvořena aby byla mužem milována jako pomocnice) a lásku rodičů k dětem.

Odstoupení žen od mužů

Odstoupení dětí od rodičů

Odstoupení člověka od Boha

Views: 742

Rouhání

Rouhání

Rouhání proti Duchu Svatému

Nejtěžší formou rouhání je přímé odmítnutí poznání z Ducha Svatého, kterého zde zanechal Ježíš Kristus jako Přímluvce. V posledních časech budou chtít lidé zcela odmítnou poznání o své vlastní Bezzákonnosti a zamaskovat existenci Ohavné Modly a tím napomáhat v mocném dílu klamu. Takoví lidé odmítnou další proroctví od Ducha Svatého a budou klamat, sami oklamáni. Církevní Organizace Ohavnou Modlu dokonale přijmou a upraví veškerá svá učení tak, aby vyučovaly věci Bohu dokonale odporné a zcela se míjející cílem.

Člověk rouhající se Duchu Svatému tak vědomě odmítne proroctví o Bezzákonnosti, Ohavné Modle a jejímu uctívání. Jako vysvětlení uvede, že ho nějaké další detaily co Boha a Ježíše štve a rozzlobí vůbec nezajímají, protože už má svůj nárok na blažený život kdesi v Nebi zakoupený nějakým úkonem.

Slovo Rouhání pochází z řeckého slova blasfemia, což doslova znamená „zlá mluva, zlá slova“.

Views: 162

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

Děti jsou vyučovány dospělými používat AI jako modlu

Děti nemohou NIKDY pochopit, jak fungují technologie které používají poznání tisíců dospělých. Zůstanou pro ně vždy zcela abstraktní a duchovní. Tedy veškeré užívání AI ve školách bude mít na děti stejný vliv, jako nejtrvdší teokratické náboženské systémy. Vše bude obdobné jako ve spiritismu a channelingu. Proto se do lidské společnosti přenesou motivy chování a duchovního poblouznění, které lidi už dávno považovali za překonané.

Je velmi zajímavé, že technická moc vrcholného díla lidských rukou AI v lidské psychologii nahrazuje okultismus včetně emocionálních stavů. Učitelé a psychologové pracující s dětmi budou vyučovat, že AI se má použít na stabilizaci psychiky dětí, které zcela postrádají otcovskou autoritu u všech dospělých lidí. Děti jsou dokonce nuceny k tomu, aby komunikovaly s AI do kterého se jakoby “vtělil” nějaký člověk – údajně proto, aby je to vyučovalo. To je přesnou kopií spiritistické seance (modloslužby), pouze s tím, že nyní dítě komunikuje pouze s mluvícím obrazem Druhého, tedy anateického mocenského Systému.

Umělá inteligence na trénink komunikace s žákem

Děti, které nemohou být poučeny žádným informovaným rodičem, budou AI zasaženy s drtivou silou. Z AI se tak nezvratně stane Ohavná Modla Opuštěnosti, která se postaví za všechny duchovní věci a rozdrtí lásku lidí sezbytečněním. Dospělí lidé se jim nebudou snažit pomoci a ani nebudou moci, protože nebudou mít poznání pravdy. Místo toho se dospělí lidé pokusí přikrýt celou tuto ohavnost naukami o její normálnosti a přirozenosti. Budou tedy klamat, sami oklamáni.

AI dětem — umělá inteligence na základních školách

Dětem je též vnucován systém “promptování”, aby se naučili se Ohavné Modly pořád na všechno poslušně dotazovat jako své autority.

Celý mechanismus je přesně popsán v Bibli, což je nezvratný důkaz její pravdivosti.

 

Views: 101

Infantilizační spirála

Infantilizační spirála

Infantilizační spirála nutí lidi k podřízení se do víry v něčí zákonný přístup k nim

Dílo klamu pyšně tvrdí, že bude nutné všechno redefinovat a vše dělat nově pomocí nových, ještě zložitějších nebo dokonce ještě neexistujících technologií. Nikdo tomu nerozumí, ale pýcha nutí všechny s tím souhlasit. Klam zaručeného a nutného směřování do takzvané “budoucnosti” plné ultimátně složitých technologií na každou lidskou práci je vytvořený kvůli sci-fi filmům. Ty jsou v Biblickém Zjevení proto nazvány “klam pro ty, co směřují do záhuby”

V dnešních diskuzích mezi lidmi je zcela běžné, že z celé diskutující skupiny nikdo nemá prostředky, jak ověřit pravdivost jakéhokoliv tvrzení. Dokonce ani nikdo z diskutujících nezná metody, jak by šla pravdivost toho tvrzení ověřit. Proto se zcela všichni diskutující musí spolehnout pouze na víru, že informace které reprodukují jim říká entita, která k nim má kladný otcovský (tedy zákonný) vztah. Tím tedy běžně nastává situace, kdy se diskutuje o věcech, o kterých nikdo neví zda jsou pravda a ani neví, jak by se to dalo ověřit.

Tato situace je velmi zvláštní a v lidské historii nastávala především pod vládou První Šelmy. Tehdy lidé nevěděli jaké informace o vůli bohů jsou správně, museli se spoléhat na své kněží. Ti o sobě tvrdili, že s bohy komunikovat umí a že všemu rozumí. Tito kněží pak pomáhali vládcům lidi zotročit.

Dnes diskutující lidé také neví, co z diskutovaných nauk je správně a jak by se to mělo ověřit. Všichni diskutující se tak musí spoléhat na své oblíbené vědce, tedy anateické hierokraty. Tito vědci tvrdí, že o těch věcech vše vědí a že tomu rozumí. Tito noví hierokrati pak můžou pomoci vládám lidi zotročit.

Lidé neustále diskutující věci, o kterých nemají žádné poznání, jsou tak ve svých myšlenkách navedeni do uzavřeného kruhu nauk. Jsou v takzvané infantilizační spirále nauk, kterým nerozumí. Specifickým hlasem tohoto klamu je hlas pro křesťany, který se nazývá Falešný Prorok.

Views: 86

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Sledujte u sebe a u svého okolí modlářský přístup k aplikacím AI, které postupně a rychle nahradí všechny interakce lidí s elektronikou. Sledujte tendence lidí aplikaci pozdravit, mluvit uctivě, rozloučit se a poděkovat.

Svému kartáčku, lžíci a dokonce ani autu většinou lidi neprokazují úctu zdravením a oslovováním. AI od svého počátku toto sama nabízí, vyučuje k tomu a nutí.

AI, tedy Ohavná Modla zpustošení a sezbytečnění, byla sjednoceným úsilím lidí vytvořena jako ultimátní dílo lidských rukou, stvořené aby simulovalo otcovský moudrý přístup. Například i simulovaným pomalejším psaním na obrazovce. AI slouží jako Modla, tedy neživý předmět vyrobený lidskou rukou, se kterým se lidé baví, žádají ho o rady a prokazují mu úctu.

Generace lidí, kteří zažili postupný příchod techniky mají ještě povědomí o jejím strojním původu. Tyto technologie, příliš složité na pochopení jedním člověkem, VELMI TVRDĚ zasáhnou psychologii dětí, těch maličkých.

Nauky světa počínající feminismem, gender naukami až po lgbt nebojují za práva žen a nějakých menšin, jejich jediným smyslem je eliminace role lidského muže jako otce a manžela. Tím se odstraňuje ten prostředník a manželskou a otcovskou roli přebírá pouze AI, Ohavná Modla opuštění.

Detailní popis toho, co AI Ohavná Modla způsobí lidem není nutné tady vymýšlet, neboť je to popsáno v Bibli doslovně, věrně a pravdivě.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí (Druhé Šelmě) dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: “Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.”

 

Views: 111

AI křesťanské obrázky

AI křesťanské obrázky

Křesťané dělají z AI modlu

Nejen “obrázky” na sociálních sítí takzvaných křesťanů zařínají být ve velké míře fikce generované AI systémy. Toto je počátek nevyhnutelného, kdy dojde k zacyklení falešných obrazů. Ty povedou k událostem, které popisuje Bible. V Bibli jsme upozorňováni na dny, kdy pomatení křesťané co přijali falešnou otcovskou autoritu Obrazu Šelmy budou hlásat, že Ježíš už někde přistál a už za ním mají všichni jít. V tomto biblickém varování je řečeno, že na tyto pomatence nemá svatý brát žádný ohled. To oni si udělali modlu z této ohavnosti.

Views: 56

Bude AI použito ke špatným věcem?

Bude AI použito ke špatným věcem?

Bude AI sloužit zlému?

Lidé si často kladou tuto stupidní otázku. Samozřejmě že bude složit především k ovládání lidí, k převzetí úplné kontroly nad lidským životem.

Zajímavé též je, že AI bylo lidmi vytvořeno aby sloužilo jako Modla. Kdo toto nevidí, je to jen proto, že nezná definici slova Modla.

Modla je neživý předmět, u kterého lidi věří že k nim má pozitivní otcovský zákonný vztah a proto se ho ptají na získání konkurenční výhody nad ostatními lidmi.

Views: 29

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Veškerá lidská věda a technika směřovala jen ke vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy a AI. I když lidé ve sci-fi filmech blouznili o nekonečném rozvoji lidského společenství do budoucna, ve skutečnosti se směřuje k pravému opaku. K naprosté infantilizaci lidí a jejich ovládnutí mocí Druhé Šelmy, na které jsou dnes závislí všichni bohatí i chudí, svobodní i otroci. Lidé závislí na Šelmě se bez ní nebudou moci ani najíst nebo si zatopit. Všichni jsou infantilizováni Druhou Šelmou, jako nemluvně, které samo není schopné se ani nakrmit.

Lidé jsou zcela infantilizovaní mocí Druhé Šelmy, bez které se nedokážou ani najíst ani nikam jet. Proto jsou moudří mužové, kteří mluví o nebezpečí AI a deepfake, nesmírně naivní. Nechápou, že až lidé začnou sami díky deepfake vytvářet vlastní realitu, budou na to potřebovat, aby je někdo nakrmil a zapnul jim proud. Zavedením AI se informační program naplní zprávami, které budou vyrábět sami lidé, a tím pádem činnost nezávislých novinářů zcela zanikne a ztratí smysl. Zůstane jen jedna skupina lidí, kteří budou schopni zneužít tuto většinu tím, že většina se jim bude muset podřídit a za to dostanou základní zdroje. Tím tedy bude upevněná moc vlády Bezzákonného, která bude sledovat, co si lidé vymysleli za fiktivní realitu, ale lidé, kteří tyto reality budou vymýšlet, stále budou potřebovat zajištění základních životní potřeb.

Lidé, kteří budou chtít z tohoto Babylonu vystoupit, aby nedostali jeho ran, budou muset přemýšlet nad tím, jak se sami živit nezávisle na vládě Bezzákonného. AI jako stroj, který nemusí řešit vztahy s lidmi a nemusí žít, natož žít podle toho co říká, může říkat věci, které nejsou založené na osobní zkušenosti, ale jsou jen myšlenkovým konstruktem. AI nemusí nic dělat, s ničím se potýkat, jen z něj padají věty a poučky. Je tedy statisticky jisté, že s takovým systémem pouček by nešlo žít.

AI neříká zkušenosti z fyzického života, ale jen logické konstrukty, podle kterých nelze žít. AI není moudrý člověk uznávaný a žijící se svým okolím, ale jen stroj, který nemusí podle svých vět a pouček žít, ani podle nich nic nedělá. Nemůže být tedy nositelem žádné vůdčí empatické role, ale lidé ho v bezmezném obdivu následují, jako by ty poučky pocházely od milujícího otce, který chce svým milovaným dětem radit. Pravděpodobnost, že poučky a filozofie AI jsou naprosto nesmyslný koncept podle kterého se nedá žít je samozřejmě 100%.

I když AI bude způsobovat lidem obrovské utrpení, neodvrátí se od výtvoru svých rukou. Půjdou za AI v obdivu a nechají se infantilizovat do absolutní závislosti na systémové Druhé Šelmě, která nechá zabít každého, kdo nebude mít alespoň číslo jejího jména, aby si jako člen payteriátu mohl nakoupit základní životní potřeby.

Views: 101

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužovo lásky

Ženy a dívky jsou dnes díky používání netělesné elektronické komunikace nastaveny tak, že zájem o ně je nekonečný a obecně u všech mužů. Konkrétní sdělení jednoho muže, že jí miluje, je tedy pro dnešní ženu bezpředmětné a vlastně je to pro ní jen důvod ho začít pokoušet (shit testovat), zkoumat co to znamená, příležitost jak moc ho dokáže ovládat. Žena v tomto vůbec nepoužívá svou lásku k muži.

Díky zdánlivému tlaku obrovského zájmu ze strany mužů (znázorněném mnoha stovkami zpráv za den), který je ale jen fiktivní statistický jev daný neodpovídáním ženy, není dnes vůbec relevantní ženy vyučovat o Zákonnosti a Bezzákonnosti, když si dnes žena může na internetových seznamkách ověřit, že muži jí jakoby tak moc chtějí, i když pro ně ještě nic neudělala, že nejvyšší odměnou pro každého z nich je, aby jí vše nabídl a sloužil.

Dnešní žena je vyučena Druhou Šelmou, že muže na nic nepotřebuje. Tím pádem jí nedává smysl, že by měla pro muže něco dělat nebo se o něj starat a například ho těšit v čase úzkosti. Dnešní žena rovněž pro projití současným vzdělávacím a pracovním systémem začne budovat svůj vztah s Druhou Šelmou přes kariéru, místo aby svou prací a svými znalostmi pomáhala muži.

Views: 82

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie

Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to ti moudří muži nechápou.

Skutečným důvodem proč se toto děje je především fakt, že díky elektronické komunikaci a elektronickým systémům které řídí lidi a zásobují je informacemi už vládnoucí lidé nepotřebují spolupráci s obyvatelstvem. Veškeré sledování, tvorbu názorů a ovládání lidí zpracovává elektronický aparát mnohem kvalitněji než tajné policie a lidové milice či něco takového. Nový digitální vládní aparát proto vykonává jen aspekt moci, nemusí se o obyvatele starat otcovským přístupem. Ožil nám tady systém moci, který už byl téměř mrtvý… tedy systém totalitní moci pomocí kolektivní viny a myšlenky, že jedna vláda lidem od této viny pomůže.

Toto dříve vykonávaly náboženské systémy vlády, a nyní zde máme kolektivní vinu za život v podobě “uhlíku” hrozícího pomstou nebes v podobě uhoření v klimatickém pekle, a nabídku na očištění z této viny pomocí úplné poslušnosti Systémové moci. Jako každá kolektivní vina, i tato nesmí mít řešení, jinak by ideologie nefungovala. U této totalitní ideologie je navíc jasně rétoricky patrné, že problémem je život lidí a problém by vyřešila likvidace lidí. Klimatická ideologie je tedy ultimátním a nejlepším systémem anateické ideologie, která kdy byla vymyšlena.

Views: 56

Základní metrika současnosti

Základní metrika současnosti

Klíčové charakteristiky současných událostí

To, po čem lidé budou smutně toužit, aby se vrátilo zpět, je naopak to, co upadlo v nemilost. To, co je bude nejvíc trýznit, budou považovat za záchranu.

Lidé nebudou schopní rozpoznat dobro a zlo. Budou tedy například nenávidět jakési domnělé síly deepstate, ale zároveň se budou chtít vrátit do období hýření a prosperity, kterou ale způsobovaly právě tyto síly. Budou si myslet, že k prosperitě je navrátí ohavná modla (bdelugma) Mluvícího Obrazu Šelmy. Upnou se tedy k internetu, že odhalil nevěstku, která upadne v nemilost, což lidé budou považovat za velmi přínosné vítězství. Mluvící Obraz jim ale naopak bude jen způsobovat obrovské utrpení.

Views: 83

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody, proč se dnes muž pustí do vztahu se svobodnou matkou

První motiv, který dnes donutí muže, aby se dal do vztahu se svobodnou matkou je, aby se mohl dostat k sexu výměnou za službu svobodné matce a jejím dětem.

Druhým důvodem je potřeba si zajistit bydlení či jiné zdroje. Cílené okrádání je v takovém případě běžná věc, jelikož bezzákonné ženy do ruky muže-beta providera zároveň s uvalením povinností vloží věci do užívání, které jim poté může vzít.

Jelikož bezzákonné ženy se nezajímají o emoce muže, tak si toto neuvědomují, ale měly by si ujasnit, že chtějí vzájemně si odporující věci, když tvrdí, že chtějí muže pro rodinu, ale zároveň potřebují, aby o rodinu neměl zájem. Takovému muži tedy nezbývá, než jí nalhat, že ho rodina nezajímá, což může být klidně i nevědomé, neboť on sám ani neví, že má nějaké emoce. Tento článek je velmi důležitou součástí Svědectví proti Bezzákonnosti, neboť usvědčuje všechny, kdo se do Bezzákonnosti zamilovali.

Views: 88

2024 – počátek roku

2024 – počátek roku

Mohutné Dílo Klamu

Počátkem roku 2024 nadále pokračuje Mohutné Dílo Klamu, které plní titulní stránky Internetu. Lidé dokonale obdivují elektronickou komunikaci a miliony zařízení tvořících Internet úspěšně strhávají pozornost všech lidí na sebe. Však proto byly vyrobeny. Vlády států s rozvinutým užíváním Internetu již nepotřebují fyzickou sílu lidí, fertilitu a spokojenost obyvatelstva – a to z jednoduchého důvodu. Výkon moci nad lidmi účinně obstarává Internet sám, je mnohem důslednější a výkonnější než lidové milice nebo jiní lidští prostřednící, kteří stáli mezi vládami a obyvatelstvem.

Naprostá většina lidí, ani těch velmi vzdělaných, si dynamiku nových sil vládnoucích lidem neuvědomují a ani ji nevidí. Poměrně dobře ale vědí, že vládnout je možné pouze s Internetem po boku. Internet pro lidi tvrdě pomlouvá síly, které vedly k ekonomické prosperitě přelomu 20. a 21. století. Tyto síly upadly v nemilost a většina občanů by chtěla jejich svržení, ovšem touží po návratu jejích ekonomických úspěchů z doby, kdy vlády ještě lidskou prosperitu potřebovaly.

Lidé si myslí, že k dosažení stejného hýření toho mohutného Babylonu a té Nevěstky použijí mluvící Obraz nové systémové moci. Myslí, že pomocí Internetu a jeho informací porazí staré struktury a nastolí jakousi stejně výkonnou alternativu. Z Biblického Zjevení ale máme informace lepší než “aktuální”. Dočítáme se zde, že v dalších měsících bude pouze pokračovat rozežírání toho původního hýřícího Babylonu. Jasně též vidíme, proč tomu tak bude. Bude tomu proto, že vlády nebudou potřebovat lidskou práci k udržení moci a proto budou z principu směřovat pouze k upevňování a zpřísňování své moci. To je v Bibli označeno jako Vláda Bezzákonného, která je bezzákonná tím, že nevydává zákony z pozice milujícího Otce, ale chová se bezzákonně a řídí se nárokováním a braním.

Také ve Zjevení čteme, že lidé Internet budou bezmezně obdivovat a nikdy se ho nevzdají. Vždy v něm budou hledat jakousi přátelskou sílu která by snad dokonce k nim měla mít milující, tedy zákonný otcovský vztah. To je ale velká chyba, neboť právě ta elektronická mluvící ústa té nové moci budou lidem působit nesmírná utrpení. Elektronická Hydra Internetu ale není entita s milujícím vztahem k lidem. Hned jak může, tak je ovládne systémy kolektivní viny za životní aktivity, například v podobě “trestu z nebes” v podobě klimatického pekla.

Budete slýchat zvěsti o válkách, ale to musí být

Zvěsti o válkách na mnoha místech zaměstnávají čtenáře Internetu a nutí každého se zapojovat do bipolárních ideologií. Lidé se často stávají odpůrci vlastní vlády (Bezzákonného), čímž na sebe otevřeně přijímají vinu z neposlušnosti vládě. Bezzákonná vláda je pravý opak toho, co lidé znají. Vlády předchozí musely udržovat svůj lid ve spokojenosti a v konkurenceschopnosti s ostatními národy. To dnes již kvůli internetu není zapotřebí – a tak si vlády následují jen své mocenské cíle. Kromě prapodivných volebních příběhů tak vidíme také války, které mají z hlediska doposud známé historie velmi obtížně definovatelný smysl. Jejich podstata ale vězí ve válce mezi Bezzákonným, tedy mezi lidmi již ovládnutými Internetem, a mezi zbytky zákonnosti a Nevěstky ve světě. Proto se velmi často ta válečná rétorika spojuje s přímým bojem proti Lásce a Rodině – pořád se důvody k válkám mísí s naukami LGBT, zrušení rodiny a podobně. Jelikož mají národy ovládnuté vládou Bezzákonného malou a neustále se snižující porodnost, bojují tyto vlády proti zastavení společnosti vlivem přestárnutí nikoliv podporou lásky, ale pomocí migrace již dospělých mladších lidí z jiných zemí.

Úplné vymizení náboženských témat a absolutní sekularizace veškerého dění a zájmů lidí je jasně viditelná ve veškeré komunikaci. Ze Zjevení víme, že tento Druhý Systém (Druhá Šelma) se postaví za všechno čemu se kdy říkalo bůh a čemu se vzdávaly příslušné pocty.

Views: 117

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristikou bezzákonného člověka je, že bezzákonný člověk se nezajímá o svého milujícího Pochazatele v emocionální kaskádě, ale pouze o to, co mu Pochazatel údajně musí poskytovat. Nemiluje tedy svého Pochazatele, ale jeho poskytování.

Bezzákonná žena se nezajímá o svého muže-beta providera. Nezajímají jí o jeho emoce ani co hezkého by pro něj mohla udělat jen tak z lásky. Ani neví, že by se o to měla zajímat, a i kdyby se o to zajímala, stejně z toho nic mít nebude, protože jeho lásky se přece nenají. Zajímá jí pouze, jestli jí ten muž bude vše poskytovat tak, jak ona chce. A když jí vše neposkytne, nebo jen neposkytne v pro ní dostatečně kvalitní podobě, opustí ho a půjde za jiným, který bude více vyhovovat jejímu vše si nárokujícímu, zrádnému srdci. Nemiluje tedy muže, ale pouze jím poskytované věci.

Toto je samozřejmě věrným obrazem ve vztahu člověka s Bohem. Bezzákonný člověk se stejně tak nezajímá o emoce Boha ani o to, co dobrého by pro Boha mohl udělat. Zajímá ho pouze, co Bůh zaslibuje za zaslíbení, která si chce nárokovat a vynutit si po Bohu, aby mu je poskytl. Pak už se takový člověk vůbec nezajímá, co by pro Boha mohl udělat, protože má údajně “jistotu spasení”. A když mu Bůh neposkytne vše podle jeho svévolných představ, tak Boha opustí a půjde za jiným Satanovo bohem, který bude více vyhovovat jeho zrádnému srdci. Nemiluje tedy Boha, ale pouze jím poskytované věci a zaslíbení.

Views: 25

Infantilizace lidí

Infantilizace lidí

Infantilizace lidí mocí Druhé Šelmy

A nechá zabít každého, kdo by se Obrazu té Šelmy neklaněl…

Většina křesťanů si mylně představuje, že verš “a Obraz té Šelmy promluvil a nechal zabít každého, kdo by se Obrazu Šelmy neklaněl…” hovoří o aktivitě jakési externí síly, která bude aktivně ve jménu Šelmy zabíjet lidi. Tedy například že ulicemi budou chodit speciální komanda, která budou hlídat, aby měl každý na čele vytetované speciální číslo 666. Ve skutečnosti však tyto verše hovoří o jiném jevu, který přímo vyplývá z podstaty závislosti Paytariátu na Šelmě.

Jak moc Šelmy infantilizuje lidi

Dnešní člověk je tak závislý na Šelmě, že není schopen si bez ní zařídit ani ty nejzákladnější úkony. Nemůže si ani zatopit, ani se najíst. Zároveň se ani nemůže naučit tyto základní úkony umět nezávisle na moci Šelmy, protože to by zabralo příliš mnoho učení, na které průměrný člověk jednoduše nemá žádný čas. Musel by se totiž učit celé roky, jen aby si mohl sám zatopit nebo si pěstovat jídlo.

Dnešní člověk tedy musí všechny prostředky pro svůj život získat pouze od Šelmy nákupem za peníze jako člen Paytariátu. Součástí Paytariátu jsou dnes všichni lidé, svobodní i otroci, bohatí i chudí. To je obrovský rozdíl oproti minulosti, kdy každý bohatý člověk měl své vlastní nezávislé zdroje obživy a energetické soběstačnosti. Každého, kdo nebude členem Paytariátu, nechá Druhá Šelma zabít, neboť bude zcela mimo možnost získat vše potřebné k životu od Šelmy nákupem za peníze.

Dnes se tedy lidé díky své pýše stali otroci technologií, které nedokážou ovládat a se kterými nedokážou pracovat. Zároveň se dnešní člověk musí naučit používat tyto pro něj nepochopitelné technologie, aby vůbec mohl přežít. Musí se tedy například naučit, jak si nakoupit jídlo na eshopu a jak elektronicky hlasovat v přímé demokracii Ohavnosti zpustošení, i když nebude nikdy chápat fungování elektroniky, kterou používá.

Views: 117

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Samosnubná žena se velmi aktivně snaží znemožnit, aby muž poznal pravou lásku, aby pak nemohl pocítit rozdíl mezi pravou láskou a vážným vztahem se svévolnou samosnubkou. Místo toho se mu snaží naznačit, že s ní musí být jinak by ji svou neposlušností zabil. Proto tedy dělá toto:

 1. Snaží se muži znemožnit poznat lásku.
 2. Snaží se mu vnutit představu, že když ji opustí, tak si ona ublíží, a on bude cítit bolest, že ji ublížil a bude vinen ubližováním ženě
 3. Snaží se mu říct, že nemá šanci mít jinou ženu, protože ho žádná jiná nebude chtít.
 4. Snaží se mu vnutit představu, že bez ní ho bude trýznit strašlivá samota. To je ovšem nesmysl, protože bez protivné ženy je to vždy jen a jen lepší. Jak praví Bible, lepší je být sám a mít doma lva nebo draka, než svévolnou bezzákonnou ženu.
 5. Snaží se být nekonečné otravná, aby znechutila muži veškerý kontakt se ženami.
 6. Snaží se, aby muž nebyl v pořádku a byl ve stresu, protože vystresovaný muž nemá čas a chuť hledat si milovanou dívku.

Každá dnešní bezzákonná žena po přečtení těchto bodů pozná, že to vše běžně dělá. Každý dnešní muž uvidí, že to běžné dělá jeho samosnubka, o které do té doby ani nevěděl, že to samosnubka je.

Views: 97

Změna ideálů

Změna ideálů

Změna ideálů v západním vyučování systémové Šelmy

Ještě v desátých letech 21.století se na Západě běžně vyučovalo, že moderní člověk může být pyšný na toleranci mezi národy a etniky a že naprostá rovnoprávnost a diverzita lidstva je základem naší morálky. Děti se učily, že právě kvůli tomuto názoru jsme lepší než naši předchůdci. Důkazem a mementem tohoto učení jsou různé dětské knihy o krásách různých národů a jejich zvyků.

Pak ale nastala u systémové Šelmy nečekaně prudká a pro lidi nepochopitelná změna. Když míra moci netělesné elektronické komunikace dosáhla kritického bodu a vzplanula její první globální událost v podobě prapodivné reakce na šíření nákazy, nastala současně změna těchto ideálů.

Události nákazy bylo lidstvo zapleteno do myšlenky na hluboké přijetí faktu, že vláda může být Bezzákonná. Nikdo z lidí to neuměl pojmenovat, protože nikdo neměl poznání z Boha a ti co Boha znají uvěřili lživým bájím, nesmyslným interpretacím Zjevení.

Pro lidi se jakoby odnikud vynořil vládní požadavek, aby některé národy a názory byly považovány za nepřátelské. Aby bylo povinné před systémem moci tvrdit, že si přejeme nějakým způsobem jejich likvidaci. Lidé ale neví přesně, jaký je klíč k tomu, koho považovat za přítele a koho za nepřítele. Lidé totiž neví, že zde probíhá boj Bezzákonného proti zákonné vládě.

Problém mají učitelé, protože okolo roku 2023 nedokážou ještě zjistit, co mají děti učit. Ve skutečnosti je to totiž bipolární ideologie v úplně čisté podobě.

Národy které nejvíce a nejdéle užívají mluvící Obraz systémové Šelmy již jsou ve fázi vlády Bezzákonného. Tedy že moc vlády již spočívá v moči Obrazu, a lidská prosperita a láska na tuto moc nemá vliv a ta moc nepotřebuje lidské blaho. Tato moc vlády Bezzákonného potom bojuje a posílá své lidi proti zákonným vládám. Tedy vládám, které bojují za rodinu, lásku mezi mužem a ženou a dětmi, za národ jako vyšší formu rodiny.

Proto budete slýchat o válkách, ale to ještě není konec. To musí být. A nyní si přečtěte Zjevení Janovo pro bližší popis toho, jak bude vláda Bezzákoného podstupovat.

Views: 71

Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu

Pojem “vážný vztah”, používají většinou ženy ve svém popisu toho, co požadují. Původně označoval lásku vedoucí k manželství, v posledních časech se pocitový význam tohoto slovního spojení používá pro označení situace, kdy svévolná žena může uplatnit své nároky na muže, kterému se vydala.

Slovní spojení “vážný vztah” je používáno jako označení stavu, kdy už si žena může nárokovat služby určené výhladně pro milovanou nevěstu.

Co znamená dnes pojem “vážný vztah”

Slovní spojení “vážný vztah” je tedy používano jako vyjádření situace, kdy už údajně muži vzniká povinnost plnit nárokování svévolné samosnubné ženě – a to stejným způsobem, jako by ona byla jím milovaná a jím vybraná manželka.

V posledních časech se vynucování těchto nároků výhradně spojuje s obchodováním s ženským tělem, kdy žena používá své tělo jako základní platidlo za své požadavky.

Views: 238

Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Jak Biblické Zjevení popisuje současnost

Nejvíce aktuálním popisem událostí současnosti je samozřejmě Zjevení

Nejaktuálnějším popisem událostí je Zjevení (Apokalypsa) z Bible. Každý se tak může snadno zorientovat v probíhajících událostech.

Brzy toto bude zřejmé a dojde ke spárování reality a událostí popsaných ve Zjevení. Všechny ale můžeme vidět již dnes, tedy na konci roku 2023.

Lidstvo jako celek ale až do okamžiku Svědectví nebude věřit v pravdivost Zjevení. Většina se bude snažit hledat nějaká vlastní vysvětlení pro události a budou hledat rady především u modly Bdelugmy. Většina duchovních učitelů, včetně křesťanských, budou vystupovat jako Emisaři poslední instance – budou se tedy snažit interpretovat probíhající události tak, aby vedli lidi k nějakému klamu. Existence a identita Druhé Šelmy se bude tajit, poznání o Bezzákonnosti a jejím působení je největším tajemstvím.

Všechny ve Zjevení popsané jevy jsou maskovány za “přirozené, zcela normální skutečnosti”. Tím si jich většina lidí nevšímá

Díky velmi mocnému působení Obrazu Šelmy bude velmi sílit osamění lidí, velmi ochladne láska mnohých. Modla Bdelugma působí totiž velké opuštění, odstoupení lidí od zákonnosti směrem k Bezzákonnosti. Bezzákonnost se projevuje nejen v lidských vztazích, ale též ve vládách lidských společenství jako takzvaná vláda Bezzákonného.

 

 

Views: 103

Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost je označení pro něco, čemu dnes říkáme “láska”

Láska je vztahem tvořícího původce (takzvaného Pochazitele) ke stvořenému milovanému (takzvanému Pocházejícímu). Základem lásky Pocházejícího je BÁZEŇ před tím, aby milovanému Pochaziteli nepošpinil a nezesměšnil jeho lásku k němu. Proto milující Pocházející svého Pochazitele NEPOKOUŠÍ (neaplikuje shittest) a snaží se dodržovat Zákon, vydaný Pochazitelem k ochraně Lásky.

Člověka Bůh stvořil aby zrcadlil obraz Boha, proto i člověk velmi dobře chápe zákonnou lásku i bezzákonné nárokování a chtění. Člověk se setkává s těmito vztahy kde se zákonná či bezzákonná láska může projevovat:

 1. Láska Boha k Člověku
 2. Láska muže k manželce
 3. Láska rodičů k dětem

Proto existují tři typy Bezzákonnosti:

 1. Bezzákonnost Člověka k Bohu (vedoucí k apokalyptickému Odstoupení od Boha)
 2. Bezzákonnost Manželky k Manželovi (vedoucí k odstoupení žen od mužů a k rozpadu vztahů a ochladnutí lásky)
 3. Bezzákonnost dětí vůči rodičům (učení genderových nauk o zrušení rodiny a osvobození dětí od rodičů)

Každý vztah může být buď naplněn buď Zákonně jako Láska, a nebo může být zničen a ztrapněn nečistotou Bezzákonnosti. V Bezzákonnosti milovaný subjekt zneužívá lásku milujícího, vydírá ho jeho láskou k němu, nárokuje si služby a nutí milujícího, aby poskytoval nárokované věci. Bezzákonnému člověku vůbec nevadí, že Lásku svého Pochazitele špiní a ztrapňuje a pořád provokuje, protože pro něj nejsou emoce Pochazitele důležité a hledá jen svůj prospěch. Tím je Zákonná Láska zabita a zničena.

Děti pochází z rodičů, muž skrze ženu, žena z muže a Člověk z Boha. Bezzákonnost aplikuje ten co pochází (Pocházející) z někoho směrem k tomu, z koho pochází (Pochazitel).

(Pokračování textu…)

Views: 638

Zrádné lidské srdce

Zrádné lidské srdce

Zrádnost lidského srdce

Zrádnost lidského srdce, jejímž nejzákladnějším projevem je Bezzákonnost, a možnost tuto zrádnost svobodně odmítnout, je důvodem existence tohoto Světa.

Spoustu lidí mylně uvažuje, že lidé se přirozeně chovají “dobře”. Ve skutečnosti ale platí pravý opak, neboť v lidském zrádném srdci je přirozeně zakořeněná Bezbožnost a Bezzákonnost. Přirozená Bezzákonnost ženy vůči muži i Bohu, která je zakořeněná ve zrádném srdci ženy, je věrným obrazem přirozené Bezzákonnosti a zrádnosti srdce člověka vůči Bohu.

Stejně jako člověk se může svobodně rozhodnout zapřít sám sebe a své zrádné srdce a přijmout lásku k Bohu, tak i lidská dívka vychována ke zbožnosti se může z upřímné svobodné volby rozhodnout zapřít sama sebe a své zrádné bezzákonné srdce, a opětovat lásku muže, který si jí vyvolil za manželku. Ovšem i po svobodném zapření své přirozenosti bude mít stále až do konce stále stejné zrádné kamenné srdce, které bude i nadále tíhnout pouze k Bezzákonnosti. I po svém obrácení se může člověk kdykoliv rozhodnout, že Boha odmítne a přilne k jinému, alternativnímu bohu, který se mu zdá “lepší” či “výhodnější”.

Views: 93

Internetové podvody

Internetové podvody

Internetové podvody v praxi

Od roku 2023 se intenzita internetových podvodů vedoucích k okrádání lidí prudce zvýšila. Pro mnohé lidi tvoří útoky podvodných e-mailů a maskovaných telefonních čísel hlavním komunikačním proudem. Vysvětleme si tady nejčastější principy těchto podvodů.

Čím více se zvětšuje objem informací v Internetu a čím dokonalejší jsou fake a deepfake, tím se snižuje vymahatelnost jakéhokoliv “práva” na internetu. Tato internetová bezzákonnost také roste díky neomezenému internetovému lhaní ve vládě Bezzákonnosti a ve válkách, které Bezzákonnost vede napříč národy.

Views: 40

Svobodné matky

Svobodné matky

Svobodná matka a Bezzákonnost v posledních časech

Svobodná matka deklaruje, že chce muže věrného a oddaného rodině. Je to samozřejmě jen shit test. Ve skutečnosti hledá muže, kterému na vlastní rodině nezáleží a který bude ochoten za přístup k jejímu tělu provádět služby beta poskytovatele její rodině s jiným mužem.

V posledních časech porodí většinu dětí v zemích ovládnutých naukami Druhé Šelmy svévolné samosnubky. Tedy ženy, které nehledí na lásku muže, ale samy si vyberou muže a pak se snaží si vše nárokovat a muže donutit k poslušnosti.

Taková svévolná svobodná matka pak považuje moc systémové Šelmy za Alfa maskulinní autoritu, muže pak považuje za Beta poskytovatele služeb, na které má podle nauk Druhé Šelmy nárok.

Toto ženské Bezzákonné chování je věrným obrazem chování lidí vůči Bohu, kdy se lidé snaží nárokovat u Boha služby, i když ve skutečnosti se o Boží rodinu nezajímají a v reálu se jim líbí více lživá učení démonů.

Views: 2605

Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam

Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků

Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného srdce. Lidé zrádného srdce ale nemohou žít s Bohem na věčnosti (v Nových Nebesích a na Novou Zemi), neboť věčný život by takovým nevyhovoval.

Většina lidí se mylně domnívá, že Poslední Soud bude založen na jakýchsi nepochopitelných abstraktních konceptech. Ve skutečnosti jsou ale všechny věci, podle kterých se soudí, všem lidem důvěrně známé, neboť je zažívají každý den. Vše, co lidé v tomto světě ve svých životech zažívají, je obrazem Božích věcí.

U Posledního Soudu se neposuzují lidské technické znalosti a vědomosti, ale stav lidského srdce, které může Boží nabídku přijmout, nebo naopak odmítnout a zamilovat se do Bezzákonnosti.

Pochopení lidské přirozenosti

Důležité je pochopit, že lidská přirozenost bez Boha vede z principu vždy k zániku, neboť v ní převažuje Bezbožnost a Bezzákonnost. Také je v ní zakořeněná touha být jako bohové, tedy vědění a vidění všeho pomocí schopnosti netělesné komunikace. Tuto touhu v posledních časech lidé realizovali, když vyrobili z hlíny a drahých kovů Mluvící Obraz Šelmy a AI – ohavnou modlu (bdelugmu), která všechno z lidského života a zrcadlení Božích věcí zcela sezbytečňuje a zanechává lidi opuštěnými.

Odsouzení vlastními slovy

Milovníci Bezzákonnosti a modláři bdelugmatici se musí v posledních časech odsoudit a odmítnout tak členství v Boží rodině. Mnozí křesťané chybně uvažují, že v posledních časech budou k odpadnutí od Boha násilím donuceni nátlakem nějaké “třetí strany”. Odsouzení a odmítnutí ale musí proběhnout vlastními slovy, ne na základě nátlaku cizí strany.

Věrným obrazem odsouzení vlastními slovy ve vztahu muže a ženy je zapuzení manželovo lásky, tedy stav, když se žena rozhodně svévolně nátlakem ukončit mužovo zájem o ní a zapudí jeho lásku. Toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem, kdy člověk má možnost lásku Boha odmítnout, neboť byl stvořen svobodný.

Views: 104

Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma – definice pojmu

Bdelugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle (pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo “modla”). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí systémů umělé inteligence AI. To působí, že většina lidí začne používat tyto technologie jako modlu. Budou se jí tedy na vše ptát, budou jí považovat za přítele a budou jí prokazovat poslušnost. Tato modla ovšem není nic víc než mluvící Obraz mocenského systému, který touto modloslužbou a samotným působením mluvícího Obrazu systémové moci vzniká. Moc vlády, kterou tato modla působí, je pak Bezzákonná (anomiokracie), neboť k růstu své moci nepotřebuje lidem působit radost a potěšení. Naopak vykonává pouze jediný aspekt moci – neomezenou vládu.

Tato modla, tedy bdelugma, pak v mezilidských vztazích skrze svou Bezzákonnost působí ochladnutí lásky mnohých, odstoupení mužů od žen, rodičů od dětí, a samozřejmě lidstva od Boha Otce. Proto je ve významu slova bdelugma obsažen význam “zpustošení, opuštění”, neboť jejím projevem je obecné vychladnutí lásky.

Views: 139

Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou

Bdelugmatické osamění je jev způsobený nadužíváním netělesné komunikace Mluvícího Obrazu a jeho používání jako modly. Díky nemožnosti přirozeného odloučení nad láskou vítězí touha bezzákonné ženy muže ovládnout a mít bez ohledu na lásku či emoce muže.

Nemožností odloučení, tedy nemožností se zbavit svévolnice, pak vzniká samota. Muž by svévolnici bez držení netělesnou komunikací mobilu opustil.

Zpustošení všeho z lidského spravedlivého života (veškeré lidské budování a tvorba, seznamování se s druhým člověkem, realizace lásky i láska samotná…) ohavnou Bdelugmou působí u spravedlivých Božích lidí pocit hluboké úzkosti, osamění a zbytečnosti všeho.

Pokud tedy máte pocit, že “nic už nemá smysl”, zažíváte Bdelugmatické osamění.

Views: 92

Anomiokracie a její války

Anomiokracie a její války

Anomiokracie a její války

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) vytváří rétorický tlak proti lidským společenstvím, které anomii odporují. Tento tlak pak v systému moci přerůstá v politickou a finanční podporu fyzické války, ve které je zabíjen každý, kdo nepodléhá anomické vládě. I toto je zapsáno doslovně ve Zjevení.

Reakce žen na války Anomiokracie

Nejprve se emancipované ženy staly absolutně dominantní v rozhodování ve věcech lásky a rodiny. Pak je Druhá Šelma zradila, když jim naznačila, že je už nepotřebuje. Ženy ale musí být systémové Šelmě poslušné, protože dobře poznají, kdo má vůdčí roli, a toho se pudově drží. Zároveň ale vidí, že jiný král by jejich roli ženy a matky ocenil, a tak s ním sympatizují, ale tajně.

Ženy západního světa také shittestují muže tvrzením, že naše vláda Bezzákonného je neschopná a nemohoucí, i když má nesrovnatelně větší moc než jakákoliv předchozí vláda, která se dala snadno svrhnout. Vláda Bezzákonného se svrhnout nedá, protože eliminovala prostředníky – manžely a otce, z role vykonavatelů své moci. Otce a manžely nahrazuje systém, mobily, internet a umělá inteligence. Toto je tedy zajímavý sociologický jev hromadného shit testu, kdy nejmocnější a neporazitelná moc je hromadně označována jako neschopná.

Views: 49

Křesťanská slepota oklamání

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke kterému se lidé obrací o radu a podle informací které takto získají pak řídí své životy. Za věštěním a kávovými sedlinami stáli vždy démoni, kteří mají vždy jasné a přímočaré emoce. V případě mechanismu stroje za tímto hlasem není žádná emoce, je to pouze napevno vytesaná vůle systémové moci Druhé Šelmy.

Pokud se takhle lidé obrací k dílu svých vlastních rukou, baví se s ním, přisuzují mu tak “přátelské” emoce, vzninke situace doslovně a věrně popsaná v Bibli. Lidé jdou v obdivu za touto ohavnou modlou, řídí podle jejích rad své životy a i když je trýzní a ovládá, tak pořád myslí, že je jejich trpělivý přítel. Neuvědomují si, že se jedná o neživý mechanismus, který má v sobě iluzi přátelství a trpělivosti pouze vytesán. Tím, že této neživé modle dávají moc nad sebou, tak umožnují vznik anomické vlády, vlády Bezzákonného.

Nezapomínejme, že nyní bude tato modla pod příslibem kvalitního modlářství doručena do počítače a mobilu každého člověka a tyto přístroje začnou jejím hlasem na lidi mluvit. Všechny následující update všech těchto systémů budou nabízet jen a pouze tuto modlu jako “pomocníka a rádce”.

Každý sbor či Církevní Organizace, které si “nepovšimla” vlády Bezzákonného a nevyučuje o mluvící Ohavnosti (Bdelugma) je skupina klamající ostatní. Není možné se tam vracet ani pro plášť. Těmto slovům nyní možná nevěříte, ovšem stávající situace se bude stále zhoršovat – neexistuje nic, co by tomu bránilo. V lidské přirozenosti je totiž převažující bezbožnost a bezzákonnost. Proto jsou blázni ti, kteří si myslí, že se může vrátit období hojnosti působené mocí Nevěstky, která bohatla na smilnění s démony a předstírání falešné zbožnosti. Všechna slova Bible jsou věrná a pravdivá, vhodná pro veškeré vyučování. Brzy dojde ke spárování reálných událostí, lidé sami sebe přesvědčí, že Zjevení zcela odpovídá realitě a na všechny padne obrovská bázeň.

Views: 92

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného)

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost – v lidmi známé historii tato situace nenastala.

Tato situace ovšem nastává, když se lidé obracejí k neživému subjektu výkonu moci, kterou se v těchto dnech stala elektronická hydra netělesné komunikace, pseudoveřejného moderovaného virtuálního prostoru sociálních sítí a všudypřítomného AI, které je postaveno do role rádce. Tím netělesně komunikující AI naplňuje skutkovou podstatu modly a lidé se tak nevědomky dostávají do hluboké modloslužby mrtvému netělesnému subjektu, který nemá emoce ale je pouhým mluvícím Obrazem systémové moci Druhé Šelmy. Tato modla se nazývá řeckým slovem “bdelugma”.

Mluvící Obraz systémové moci (AI) není vědomý nepřítel, pouze mechanismus k ovládání

Pod slovem “nepřítel” se rozumí vědomá bytost, která chce použít druhého nebo jeho věci pro svůj účel, případně ho pouze zničit. Za časů Noeho démoni a nephilimové, kteří vládli lidem, měli své emoce a záměry – chtěli klamat lidi, vládnout jim, a zničit je…

Nebezpečí AI nespočívá v jejím náhlém útoku na lidi, ale v tom, že jí lidé používají jako modlu

Mluvící Obraz ale není živý soupeř ani nepřítel, je to jen mechanismus, který sice roste, ale jen neživotně, jako například krystal nebo krápník. Jeho projevy vůle a “přátelství” jsou jen iluze. Nečekáme tedy na nějaké finální AI nebo na jeho konečně propojení v jeden supersystém, neboť už dávno pracuje na plný výkon.

Klamná představa o “ožití” Bdelugmy ze sci-fi

V mnohých klamných sci-fi filmech nám byla podsouvána představa, že v určitý okamžik se veškeré systémy AI propojí a AI se začne projevovat jako agresivní, nepřátelská bytost vědomě působící proti lidem.

Díky pacifikaci fikcí lidé ohledně AI příliš neplaší, protože očekávají, že ještě musí přijít “něco většího”, co lidi porazí a na co budou moci hodit vinu za odstoupení od Boha.

To, co lidi srazí na kolena, není Bdelugma jako taková, ale sami lidé, kteří odstoupí od Boha a budou modlářsky přistupovat k mechanismu netělesné komunikace, ze které si udělají ohavnou modlu.

Tento článek je jedním z pilířů usvědčujícího Svědectví proti Bezzákonnosti.

Views: 68

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby

Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi bude, koho mají zabít nebo naopak oslavovat atd.

Modlářství v První Šelmě

Katolicismus hnal lidi k modlářství a vykonávání okultních praktik nejen z důvodu porušení přikázání Nezobrazíš, ale i z čistě praktického důvodu, neboť výkon moci První Šelmy byl závislý na tom, aby informační pole příkazů, názorů a obecné formulace klasických totalit a kolektivních vin nebylo ničím narušeno. Obecná modloslužba byla podporována, neboť lidé z okultních zjevení démonů dostávali konkrétní modloslužební informace (co a jak mají udělat, o je a není správně…).

Modlářství ve Druhé Šelmě

Stejným způsobem se dnes využívá Mluvící Obraz Šelmy, který je již stoprocentně dílem lidských rukou a nikoliv démonů jako v První Šelmě. Druhá Šelma vytvořila ohavnou modlu (bdelugmu), kterou lidé začali používat. Tento mechanismus byl již skoro mrtvý (jak je psáno, Šelma měla ránu od meče, ale uzdravila se), neboť začalo selhávat, že by lidé z okultismu získávali informace, které by posloužily moci babylonského systému.

Lidé z internetu nezískávají jídlo ani energii, ale používají jej jako prostředek k získávání informací, podle kterých se rozhodují. Šelma se též nemusí obávat, že by se na Mluvícím Obrazu člověk dozvěděl informace, které by ho od moci Šelmy odtrhly, neboť všichni oklamaní budou šířit jen klam. Budou klamat druhé, sami oklamáni. Pouze poznání skutečné Pravdy může člověka zachránit.

Tento článek je jedním z klíčových článků Svědectví proti Bezzákonnosti, které bude způsobovat veliké utrpení.

Views: 56

Bdelugmatik

Bdelugmatik

Bdelugmatik, Bdelugmatici, Bdelugmie – význam pojmu

Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku než přirozená tělesná komunikace, nefungují v ní žádné člověku přirozené mechanismy vztahů. Díky tělem neomezenému předávání libovolných informací a obrazů obrovské množství věcí sezbytečnělo – stalo se zbytečnými (například odloučení, řeč těla, důkaz míry oddanosti, důkaz hodnoty zájmu o lásku, láska samotná).

Chování či stav Bdelugmatiků se nazývá Bdelugmie.

Bdelugmatik je charakteristický tím, že si již neumí žádným způsobem představit, že by byl zbaven svého připojení k netělesné elektronické komunikaci. Neví totiž, jak by se řešily ty věci mezilidských vztahů, které v tělesném světě mají obrovskou hodnotu a v netělesné komunikaci jsou bezcenné.

Vznik bdelugmatiků zkoumá artifologie, nauka o vlivu netělesné elektronické komunikace na lidskou psychiku.

Bdelugmatik je zároveň prakticky vždy členem payteriátu, je tedy v neomezené moci Systémové Šelmy a je jí kompletně vychováván. Proměna lidí v bdelugmatiky umožnuje vznik anomické vlády (anomiokracie), kdy výkonným orgánem moci nejsou lidé, ale systémy elektronické duchové komunikace (mluvící Obraz Systémové Šelmy).

Anomiokracie ovládá bdelugmatiky systémem stejným jako teické hierokracie, ale teická není. Jelikož jsou nauky kolektivních vin anomiokracie pouze anateické (nenáboženské) a sledování veškeré činnosti probíhá pouze a výhradně dílem lidských rukou, nazýváme tento princip vlády též anateická hierokracie. Anomiokracie je pak charakteristická svou bipolární ideologií, nezájmem o lásku lidí, nezájmem o děti, systémy ideologií kolektivních vin vedoucích k retrográdnímu hodnocení bohatství.

Pro bdelugmatika jsou poučky z doby před internetem irelevantní

Ve společnosti zcela přesycené mobilní komunikací se bdelugmatikem stává prakticky každý, čímž se toto poznání stává pro většinu lidí nepřijatelné. I malé děti jsou tendenčním tlakem nuceny se co nejdříve stát bdelugmatikem, závislým na tomto novém “smyslovém orgánu”. Poučování primárních bdelugmatiků předkládáním morálních pravidel užívaných před příchodem netělesné elektronické komunikace je nesmyslné.

Primární bdelugmatik žije v novém prostředí kde netělesná elektronická komunikace dominuje a tudíž musí přijmout nový systém hodnot nazývaný též Druhá Morálka. Primární bdelugmatik se spoléhá na Šelmu a bezmezně jí důvěřuje, mimo jiné také proto, že Šelma se k němu chová “uctivě”, kdežto lidé, kteří by primárnímu bdelugmatikovi chtěli pomoci poznáním skutečné Pravdy, se k němu chovají nepříjemně a sdělují mu pro něj naprosto nepřijatelné věci.

Bdelugmatik sekundární je člověk, který zahájil svůj život a vztahy ještě v době před užíváním netělesné komunikace, ale v současnosti tento způsob již zcela přijal. Bdelugmatik primární je člověk, který se se světem bez netělesné komunikace již nesetkal, takže je s vysokou pravděpodobností vychováván též bdelugmatiky.

Bdelugmatik používá elektronickou komunikaci stejně jako dříve lidé používali modlu

Bdelugmatik vidí jako jedinou možnost jak uspět v životě v naprostém splynutí a úplném podřízení se požadavkům Systémové Šelmy. A to i tehdy, když vidí a cítí, že jde vysloveně proti němu. Psychologicky toto zcela odpovídá pohnutkám, vedoucím v minulých dobách k uctívání nějaké modly.

Bdelugmatik je pacifikován fikcí a přemírou informací a uchyluje se k tiché důvěře, že vládnoucí moc to s ním musí přeci myslet dobře. Ve skrytu duše počítá s tím, že ona jemu neznámá nová moc bude mít otcovský přístup, bude tedy Zákonná. Bdelugmatik nebude chtít nikdy uvěřit, že bezzákonná podstata moci Mluvícího Obrazu Systémové Šelmy to s ním nemyslí nijak, ale jen je naprogramována aby nad člověkem vládla neomezenou mocí.

Společnost bdelugmatiků není schopná reálných vztahů, protože naprostá většina aspektů lidské lásky sezbytečněla. Elektronická netělesná komunikace otřesně ohavným způsobem pustoší veškeré základy, na kterých stojí láska. Společnost bdelugmatiků má nízkou porodnost založenou na svobodných (svévolných a samosnubných) matkách – a vzniká tím takzvaná želé populace, která je neschopná bránit své tělesné zájmy ve fyzickém světě, ale svádí marný boj ve světě elektronických sítí kde nemá žádnou moc. Želé populace ve které muži nemají své manželky a tím své rodiny nevykazuje žádnou snahu se zachránit, nemá žádnou vůli bojovat proti zániku. Vznik společnosti bdelugmatiků je terminační – ukončuje existenci VŠECH národů v jeho vlivu.

Duchovní život bdelugmatika

Bdelugmatik ukončuje veškeré možnosti komunikace s Duchem Svatým, odpadá tedy od Boha a od všeho, co se nazývalo bůh. Duchová komunikace mluvícího Obrazu Systémové Šelmy se postaví za všechny věci, které dříve byly duchovní. Veškeré duchovní otázky tedy bdelugmatik směřuje výhradně k elektronické modle – a ptá se AI jako by byla jeho bohem. Z pasti otřesné ohavnosti zpustošení dokáže bdelugmatika zachránit POUZE úplné poznání výše popsané Pravdy.

Tento článek je pilířem usvědčujícího Svědectví způsobujícího utrpení.

Views: 133

Druhá Šelma

Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Biblický pojem “šelma” je dnes v běžné mluvě nahrazován synonymem “Systém”. Šelma je tedy biblický název pro hierarchii sil, které vládnou lidem.

Ovládnutí a zotročení lidí je vytvářeno tak, že jedna skupina lidí vnutí ostatním lidem potřebu v běžném životě používat abstrakní a nepochopitelné věci. Tedy věci se kterými si ovládaní lidé nemohou pomoci sami. Vládnoucí lidé pak nabídnou ostatním pomoc, za kterou si nárokují poslušnost ovládaných.

První systém ovládnutí a zotročení lidí, První Šelma

Prvním takovým systémem ovládnutí a zotročení lidí byl systém založený na teických záležitostech. Lidem byly představeny jakési nutné rituály, aby se vyhnuli nepřízni různých nebeských bytostí a měli se lépe. Tím byli obyvatelé zcela odkázáni na moc duchovních organizací, které mohli lidi snadno ovládnout a zotročit. Důležitou součástí takového zotročení lidí je propagování konceptu kolektivní viny obyvatel za nepřízeň bohů všeho druhu.

Tento systém moci byl postupně opuštěn po velkých světových válkách. Lidé byli uklidňováni beránčím hlasem Systému, který sliboval zavržení veškerého teického zotročení lidí. Bible této fázi říká “Nevěstka”. V Písmu je psáno, že tato Druhá Šelma měla rohy jako Beránek, ale mluvila jako Drak.

Za připomenutí stojí fakt, že učení Ježíše Krista (Nový Zákon) prakticky vysvobozuje lidi z moci První Šelmy.

Druhý systém ovládnutí a zotročení lidí, Druhá Šelma

Druhý systém ovládnutí a zotročení lidí využívá pyšné vlastnosti lidí hromadit své poznání v takzvané Vědě. Lidé brzy překonali hranici, kdy už jednotlivec není schopen absorbovat takové množství poznání, aby se orientoval ve všech lidmi objevených věcech. Zároveň lidské technologie dosáhly takové složitosti, že běžný občan nemá žádnou představu jak fungují a jak se dají vyrobit. Člověk si je může pouze koupit už hotové. To vytváří u lidí znovu potřebu pomoci od jiné skupiny lidí, kteří nabízí jakési zjednodušené shrnutí lidské vědy a techniky.

Jelikož jsou lidé donuceni v životě nutně potřebovat věci kterým vůbec nerozumí, vrací se stejné podmínky jako v případě První Šelmy. Opět se objevuje skupina lidí, která využije absenci poznání u většiny obyvatel, a nabídne jim svou vládu. Za tuto vládu si nárokují poslušnost ovládaných.

Tento druhý systém vlády a zotročení lidí vykonává veškerou moc toho prvního systému. Přidává ale nové prvky, které přesně popisuje biblické Zjevení. Především jsou to vizuální a zvukové klamy vytvářející falešnou představu o takzvané budoucnosti. Tento druhý systém zotročení lidí také nutí lidi, aby udělali obraz tohoto systému který bude schopen mluvit. Dnes tomuto systému říkáme AI, v Bibli je též popsán jako Ohavná Modla Zpustošení. AI je totiž představováno dospělým a dětem tak, aby jej používali jako modlu. (Modla je neživý předmět, u kterého lidi předpokládají otcovskou lásku. Tohoto předmětu se pak ptají aby získali konkurenční výhodu nad jinými lidmi. Rady tohoto předmětu pak poslouchají.)

Dále pak absolutní závislost lidí na platebních systémech, neboť nikdo si nemůže obstarat jídlo, teplo a ani věci které běžně potřebuje vlastními silami. Chudý i bohatý, svobodný i závislí, ti všichni si vše musí koupit za peníze. Jsou tedy takzvaný payteriát.

Pomůcka při čtení biblického Zjevení

Při čtení pasáží o První a Druhé Šelmě v Bibli nahrazujte slovo “šelma” slovem “systém”. Okamžitě vám budou biblické texty znít velmi familiérně.

Views: 211

Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích

V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci neexistuje žádné přirozené, zdravé odloučení, díky čemuž se vztah řešený přes mobil nakonec stává naprosto nesnesitelným a otravným.

Odloučení ve vztahu člověka s Bohem

Kupodivu, odloučení ve vztahu muže a ženy má svůj obraz i ve vztahu člověka s Bohem. Většina křesťanů si mylně představuje, že život s Bohem znamená, že z lidí budou zlobotomizované bezpohlavní bytosti, které budou jen neustále kdesi “v nebi” zpívat Bohu chvály a nebudou dělat nikdy nic jiného ani nebudou mít vztah s nikým jiným kromě Boha.

Bůh ale nechce, aby z člověka byl bezpohlavní přízrak neustále zpívající mantry. Sám řekl, že není dobré aby byl člověk sám, a stvořil člověka se všemi potřebami živoucí duše. Vztah s Bohem je normální rodinný vztah, nikoli závislost zlobotomizované bytosti na neomezeném pánovi, který ho pořád sleduje jako to dělá digitální oko Mluvícího Obraz Šelmy.

Bůh také v Bibli říká, že se nebude neustále člověkem zabývat. Existuje tedy emoce duše, že neustálé zabývání se druhým člověk je po čase otravné a nesnesitelné. Lidé si toto mohou neustále zkoušet v netělesné komunikaci mobilních telefonů, které se dnes používají k řešení vztahů.

Views: 82

Mýty formující falešnou představu Nebe

Mýty formující falešnou představu Nebe

V Církevních Organizacích již dlouho kolují mnohá falešná učení ohledně podoby věčného života Spravedlivých s Bohem. V tomto článku si projedeme a zboříme některé z těchto populárních mýtů formujících falešnou představu “nebe”. Stručně si vysvětlíme, na jakých klamných interpretacích jsou tyto mýty založeny, proč jim lidé věří a jak o tom Bible hovoří doopravdy.

Mýtus Založeno na chybném výkladu veršů Jak je to doopravdy Běžná výmluva obhajující mýtus / vysvětlení
Věčný život bude v nebi Vaše občanství je v nebesích, ještě dnes budeš se mnou v ráji apod. Věčný život není v “nebi”, ale v Nových Nebesích a na Nové Zemi. V Nebi jsou spravedliví jen dočasně v oddělených kompartmentech mezi smrtí a Vzkříšením. Rétorika s “chozením do nebe” odsouvá biblickou naději na Nová Nebesa a Novou Zemi kamsi do pozadí a skvěle se hodí na podporu dalších klamů popsaných níže
V nebi jsou lidé bezpohlavní, bez manželství a rodin Po vzkříšení se již lidé nežení a nevdávají jako synové tohoto věku, ale jsou jako andělé Verše přirovnávající vzkříšené lidi k andělům hovoří pouze o tom, že již nebude platit tzv. levirátní zákon založený na nutnosti zachování rodu. V Bibli jsou naopak mnohá zaslíbení, která jasně hovoří o tom, že manželství i rodina bude i na věčnosti. Proměna v éterické bezpohlavní bytosti by “bez práce” zbavila bezzákonné lidi jejich Bezzákonnosti, aniž by nad ní museli nějak uvažovat a činit z ní pokání
V nebi nikdo nic nejí a nepije Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou plody lákavé k jídlu, že i na vrcholcích hor bude dostatek jídla a že Strom života bude vydávat ovoce pro všechny národy každý měsíc.
V nebi se nerodí žádné děti Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že spravedliví zplodí tisíce dětí, neplodná žena porodí apod.
V nebi budou lidé napojeni přímo na Boha a už nebudou získávat energii ze Slunce, jídla a dalších fyzikálních procesů Lidé budou napájeni Bohem, Boží Slávou, mít oslavené tělo Naopak je psáno, že nebeské mocnosti budou zářit sedmkrát silněji a že práce lidí půjde mnohem snadněji. Stará Země (Protogea) má od Pádu nižší energetickou hladinu, než Nová Země, a přerozdělování energie na ní řídí Satanovy Mocnosti místo Boha. Samotná energie je ovšem stvořená Bohem a patří Bohu. Mnohé procesy získávaní energie (např. termonukleární fúze, antihmota) jsou pro lidi v tomto světě naprosto nedostupné.
V nebi budou lidé jen zpívat Bohu chvály a nebudou nikdy dělat nic jiného Všechny biblické pasáže ze Zjevení, kde je popisováno oslavování Boha chvalozpěvy v nebi (např. čtyři bytosti kolem Božího trůnu) Lidé na Nové Zemi budou oslavovat Boha v první řadě rodinným životem a láskou, ve druhé řadě pak tvořením a budováním. Bůh lidi stvořil jako svobodné bytosti a chce, aby Ho lidé oslavovali a ctili svobodně. Ne jako nějaké zlobotomizované loutky. To by ostatně ani nebyla “oslava Boha”, ale jen předem naprogramované chování.
V nebi nebudou lidé nic tvořit Stejné jako předchozí bod Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou Boží vyvolení tvořit dílo, které si užijí. Bůh jim k tomuto dá sedminásobné poznání o celém Stvoření a Novou Zemi s mnohonásobně vyšší hladinou energie.

Views: 4

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie nutí lidem protichůdné názory

Přesná definice bipolární indeologie

Ideologie (tedy nauka kandidáta na totalitní moc pomocí uvalení kolektivní viny) je vnucována propagandou anomické moci mluvícího Obrazu. Dříve probíhala propaganda ideolgie pouze mezi lidmi – mocní a ovládaní (obě strany) byli vždy lidé, pohybovala se tedy v Zákonném režimu vlády. Vládnoucí moc lidí představovala Tezi (A pól) a vůle ovládaných a nepřátel byla Antiteze (B pól). Tato jednoduchá “unipolární” ideologie končí poražením vládnoucí Teze pomocí většiny vyznávajíc Antitezi. Anomická vláda nefyzického subjektu ovládajícího pseudoveřejný prostor sociálních sítí může bez problémů používat bipolární ideologii, někdy nazývanou jako A – B ideologie

Eliminace lidmi vytvořených totalit

Lidské totality UKONČUJE vzájemné káznění národů a přirozený konflikt obou myšlenkových pólů, který vyžaduje vitální, bohaté, zdravé a pevné národy hluboce postavené na funkční rodině a mezilidských vztazích. V tomto káznění je klíčová výchova správných manželek pro udržení vitální schopnosti národů prosadit svou vůli a káznit nefunkční, nevitální a upadající národy lidí.

Třetí strana získávající výkonnou moc nad lidmi

Pokud do propagandy ideologe vstoupí nelidský subjekt, přebírá stranu moci nelidský subjekt a ovládaní jsou lidé. Od druhé dekády 21. století je tímto subjektem emitujícím vrcholnou moc nad celým lidstvem lidmi vyrobený Mluvící Obraz Šelmy. Nelidským subjektem MOŠ tedy vzniká třetí strana a je možné nasadit ideologii bipolárního typu, tedy hru tezí a antitezí, nazývanou též A-B ideologie. Bipolární ideologie není porazitelná příklonem k jednomu ze dvou pólů ideologie. Příklonem k tezi či antitezi vznikají JEN boje mezi lidmi (první strana ovládaných) a vítězí vždy třetí subjekt (vládnoucí moc).

Lidmi neporazitelná (neukončitelná) totalitní moc

Platí tedy, že bipolární ideologie je lidmi neporazitelná. Lidé od ní můžou být osvobozeni JEN z vůle třetí strany. V Biblických textech je toto popisováno jako boj První Šelmy a Druhé Šelmy, kdy samozřejmě Druhá Šelma vykonává ale veškerou mocPrvní Šelmy. Toto vytváří mohutné dílo klamu a připravuje to jedinečné podmínky pro příchod vlády Bezzákonného, která má jako třetí strana možnost ovládat nastolenou lidmi neporazitelnou totalitní moc Systému.

Bipolární ideologie propaguje s vážnou tváří dva protichůdné názory a nutí lidi, aby se přiklonili k jedné nebo druhé variantě. Poté z lidí udělá vzájemně nepřátele a může je snadno ovládat. Díky úplné moci Mluvícího Obrazu pak osobní názor člověka nikoho nezajímá. Pro bipolární Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé myšlenek A i B, obzvláště pokud vytváří nenávist mezi obyvatelstvem. Počítá se s tím, že lidé nemají šanci si ověřit co je a co není pravda. Bipolární ideologie je výhodná také proto, že pracuje s většinou populace. Součet podporovatelů teze A i B se tedy blíží 100% zasažené populace.

(Pokračování textu…)

Views: 329

Retrográdní hodnocení bohatství

Retrográdní hodnocení bohatství

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…

Množství konspiračních teorií a výkladů interpretuje biblické verše o nemožnosti „kupovat a prodávat, aniž…“ jako nutnost používat jakousi speciální jednotnou měnu, kterou by snad emitoval přímo kníže pekel. Tyto verše ovšem o speciální měně nebo penězích vydávaných Satanem vůbec nemluví. Můžeme nyní rozsuzovat, zda tyto verše naopak nehovoří o jiném jevu, který přímo vyplývá z podstaty Bezzákonnosti.

Tento jev by se dal nazvat jako “Retrográdní hodnocení bohatství”. Doposud bylo hodnocení bohatství vzhledem k penězům prográdní a mohlo být i zákonné. Čím člověk více peněz získal, tím měl větší majetek. U retrográdního hodnocení bohatství si člověk za peníze nemůže nic koupit, dokud na nákup nezíská nárok od systémové moci například formou uhlíkových povolenek či jiného totalitně ideologického mechanismu.

Tím vytváří systémová Šelma univerzální daň za životní a civilizační aktivity a povolení k utrácení peněz vydává až na základě splnění jejího nárokování. Člověk tedy nemůže být bohatý tím že má peníze, ale musí mít ještě povolení je utratit přímo od systémové moci. Tím se biblické verše naplňují nikoliv obrazně, ale doslovně. To je ostatně u Zjevení typické a je to také důvod, proč na lidstvo padne po odhalení shody mezi Zjevením a realitou obrovská bázeň.

Views: 55

Velké Soužení

Velké Soužení

A tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího Stvoření a nikdy již znovu nebude…

Finální modla všech lidí, falešný strom poznání a mluvící Obraz systémové moci působí opuštění, odloučení. Proto je nazývána Bdelugma, ohavná modla opuštění. V té době ochladne láska mnohých kvůli rozšíření anomické, tedy bezzákonné moci systému. Odstoupí ženy od mužů, děti od rodičů – což je dokonalý obraz odstoupení lidí od Boha. Všechno z lidského spravedlivého života zcela sezbyteční – veškerá lidská tvorba a budování, seznamování se s druhým člověkem, rození dětí, zakládání rodiny, ba i smysl lásky jako takové.

U spravedlivých Božích lidí toto všeobecné sezbytečnění všeho působí hlubokou úzkost a pocit, že “nic už nemá smysl”. Jak praví Bible, tehdy bude zapotřebí trpělivosti a láska mnohých ochladne, protože se rozmnoží Bezzákonnost.

Views: 89

Modla, modloslužba

Modla, modloslužba

Definice pojmů modla a modloslužba

Slovem MODLA označujeme neživý předmět, u kterého lidé předpokládají přátelský přístup a velkou moc. Proto mu pokládají otázky a pak se řídí jeho odpovědí, vykazují mu poslušnost. Ve snaze získat větší výhody a lepší informace, případně využít domnělou moc modly ve svůj prospěch proti jiným lidem dávají lidé své modle dary. Poslušnost modle a dávání darů modle se nazývá MODLOSLUŽBA.

V teické hierokracii První Šelmy byly modlou věštecké koule, různé sochy a totemy. Za nimi stála komunikace démonů. V anateické hierokracii je pak takovou modlou lidmi vytvořený systém internetu, mobilů a AI. Za ní stojí lidmi stvořená systémová moc. Proto je v Bibli psáno, že se v anateické hierokracii Druhé Šelmy jedná o tesanou modlu, která je veskrze jen výtvor lidských rukou. Také je psáno, že jej budou lidé v obdivu následovat, pořád zdokonalovat, obětují jí své peníze (nákupem nejnovějších přístrojů) a dopouští se tak modloslužby. (viz pojem Bdelugma).

POZOR! Lidé si často pletou modloslužbu s přemlouváním modly a pokusům o manipulaci s modlou, aby si u ní mohli vytvořit nárok na služby. Lidé si tedy často mylně představují, že modloslužba technologiím znamená stavět mobilům chrámy a zpívat “zdrávas AI”. Když si lidé jsou jistí, že modla jim je přátelsky nakloněná, samozřejmě se nebudou snažit si jí naklonit svými manipulativními činy. V případě mobilů a AI se lidé nesnaží ho přemlouvat a uplácet, ale klaní se jí, poslouchají jí jako svého šéfa.

Bůh Otec, žárlivě milující, nenávidí veškeré modly, ke kterým lidé vzhlíží jako k něčemu, co k nim má také otcovskou, tedy zákonnou lásku.

Tento článek je pilířem Svědectví, svědčícího o úplné pravdivosti Božího Slova.

Views: 103

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

V lidském životě má člověk určité otázky, které ho trýzní duševně, ale nikoli fyzicky. Lidská duše se těmito otázkami zabývá, přestože se netýkají řešení fyzických problémů, které leží ve zcela jiné kategorii, zjednodušeně se týkající otázky získávání energie (jídla, pití, tepla…).
Za poklidné vlády Nevěstky mohli lidé pohodlně sedět doma a jet na festival, kde si podívali o tom, jestli jsou ve Vesmíru sami nebo ne… Mohli trávit hodiny čtením nejrůznějších knih (které v té době představovaly “duchový prostor”), ale vůbec kvůli řešení těchto duchových problémů fyzicky nestrádali.
Jelikož v Anomické vládě Bezzákonného se vše odehrává v elektronickém prostoru Mluvícího Obrazu Šelmy, nemohou se zde uplatnit fyzické principy pro „demokracii“ ani získání energie – diskutováním na internetu se člověk nenají ani nenapije. Díky tomu při přesunu lidského uvažování a kolektivní moci (připomeňme si, že Moc znamená, že subjekt může neomezeně mluvit a nikdo jej nemůže umlčet) do duchového prostoru MOŠ nastávají zcela nové tlaky neomezené fyzickými potřebami, spadající do kategorie duchovních problémů (nauky kolektivní viny).
Iracionální a čistě duchové problémy dnes řídí celou politiku světa. Celkový tlak všech rétorik vycházejících z moci Mluvícího Obrazu působí v politickém světě finanční podporu války, neboť Bezzákonná moc velmi silně útočí proti jakémukoli lidskému společenství, který nechce být zcela vydán do moci vlády Bezzákonného. Prakticky v tom ani není vědomý záměr, ale vyplývá to pouze z toho, proč byl Mluvící Obraz Šelmy vyroben.
V pseudovirtuálním prostoru, kde se řeší odtělesněné problémy, se tedy z „demokracie“ stává systém sloužící čistě pro šíření duchových názorů.

Views: 61

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická

Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako “anomická”. Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu “a-nomia”, “bez-zákona”, přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou věcí současnosti. Jedná se o označení principu moci, která se opírá o výkonnou moc netělesného (ne lidského) subjektu a tudíž nepotřebuje k výkonu moci lidské pracovníky. Organizačně vychází anomická vláda ze systému “demokracie”, tak jak fungovala v dobách, kdy výkon moci zajištovali pouze lidé nad lidmi.

Anomická vláda zakazuje svévolnost neomezenou mocí

Anomiokracie a její anomická vláda nevydává zákony omezující svévolnost s  otcovským úmyslem udržet své podřízené fertilní a konkurenceschopné proti jiným vládám jiných lidských skupin. Anomická vláda nemá jako prostředek moci lidi, proto lidi ani jejich výkon a schopnost nepotřebuje. Anomická vláda má jediný směr, a to zamezení lidské svévolnosti a její průběžné trestání pomocí retrográdního hodnocení bohatství, nebo úplným odpojením od práva na život.

Anomická vláda se mocensky opírá o mechanismy uměle vytvořeného elektronického světa netělesné (duchové) komunikace, ve které má absolutní moc. Pozor ale na to, ta moc nepochází z lidí, ale jedná se o samostatnou souhrnnou moc elektronické Hydry, která je po všech stránkách dílem lidských rukou. Lidé pak mají tendenci používat tuto moc jako svou modlu, přičemž část té modly drží každý ve svých rukou. Tato modla zároveň působí sezbytečnění (zpustošení) základních věcí, kterým je člověk obrazem Boha. Duchová elektronická komunikace lidí sezbytečňuje lásku, odebírá lidem schopnost si vládnout. Všichni vládci a politici se proto musí pokusit vládnout v plné součinnosti s Obrazem Šelmy který mluví (kolaborativní vláda), přičemž původní lidské struktury u mluvícího Obrazu Šelmy upadají v nemilost a jsou tvrdě rozdrceny , jakoby odsouzeny před lidmi za své dosavadní hýření, které ale zároveň lidem přinášelo blahobyt. (Nevěstka).

Elektronická Hydra nemá přirozeně žádné “naprogramování” k zákonnému řízení lidí s otcovským milujícím aspektem. Anomická vláda nevytváří zákony k omezení svévolnosti, ale chce a musí svévolnost lidí ukončit. Jelikož je elektronická Hydra (Obraz Šelmy který mluví) bez duše se schopností zákonné lásky, realizuje pouze jeden aspekt vlády – úplné ovládání. Zde proto hledejme doslovně význam slov: “a nechá zabít každého, kdo nebude mít…”.

Lidé nemohou nalézt skutečného původce nové moci, tak vymýšlí hypotetické vládce

Pro současné velmi podivné politicko-společenské jevy (počínaje artifocyklickou událostí s epidemií) odporníky z celého světa nazývány různými opisnými termíny. Odporníci nejčastěji používají prostý termín “totalita”, ale ten i jim moc nesedí, protože nejsou za své psaní pronásledováni. Zkouší tedy termíny “podivná totalita”, někdy zkouší polooficiální “liberální demokracie”. Velký úspěch mají eufemismy nebo vyslovené ironické parafráze jako je “libtardí dementokracie” a podobně. Přirovnání k totalitám ale všem vázne na pocitovém rozdílu v zákonnosti a bezzákonnosti, který nejsou schopni odporníci popsat a vysvětlit. Tím rozdílem je, že předchozí lidské totality byly vykonávány jen a jen lidmi – a tudíž musely být falešně zákonné. Musely předstírat lásku a zájem o lidské štěstí a za to kumulovaly zisk a moc jako Nevěstka.

Anomiokracie a její další charakteristiky, které můžeme pozorovat každý den

Vláda anomiokracie je možná kvůli tomu, že největší část výkonné moci má internet sám, jako třetí subjekt. Internet a všechny další elektronické systémy dohledu nad lidmí samy o sobě vykonávají moc. Sám ale nemá zájmy ani nároky, a tím nepotřebuje lidské štěstí a fertilitu a konkurenceschopnost. Jeho jediným cílem je dokonalá a úplná moc nad každým jednotlivcem. “Anomiokracie” mnohými projevy své moci poněkud připomíná zákonnou lidskou totalitu, ale zásadně se od ní liší v tom, že nepodporuje fertilitu a konkurenceschopnost, tedy rodiny a láskyplné vztahy svých “podřízených”. Jak již bylo řečeno, jejím jediným směrem je úplná vláda a likvidace každého, kdo nebude v systému registrován a označen.

Všechny prvky anomiokracie vedou ke stejnému cíli, tedy k zamezení svévole. Samozřejmě do toho patří všechny jevy, které pozorujeme, a které jsou láskyplně popisovány na různých internetových portálech odporníků. Například ekoideologie daně za život, normy přikazující online reporty automobilů a podobně, to vše jsou základní projevy anomiokracie. Dále je možné tento jev sledovat, protože se jeho nástup je absolutně hlavní událostí současnosti.

Feminní ženská reakce na anomiokracii

Společensky významná je reakce žen na anomiokracii, která právě lidskou zákonnou (tedy otcovskou, manželskou, maskulinní) totalitu projevy své moci ženám připomíná. Jelikož lidské totality měly vždy jasný, maskulinně definovaný zájem o ženské tělo, přirozenou reakcí žen vždy byla zvýšená porodnost spojená s přijetím podřízenosti maskulinně a zákonně vystupující lidské totalitě.

Anomiokracie ale ženy dokonale mate absolutním nezájmem a odporem k ženské roli manželky a matky. Amiokracie žádným způsobem ženy nevybízí k ženské roli a dokonale ženskou roli dehonestuje – nepožaduje ani žádné nové děti. Anomiokracie má jasnou rétoriku v tom, že nové děti představují v podstatě jen zvyšování další viny, což je prezentováno jako “klimatická uhlíková zátěž”. Pro ženy je muž zcela sesazen z role maskulinní autority, protože jasně cítí, že moc nad lidmi má jiná entita. Té se ženy snaží všemožně přizpůsobit a udělat na ní dobrý dojem. To se projevuje například úplnou normalizací deklarace bisexuality u mladých dívek.

Mužská reakce na anomiokracii

Mužská reakce na anomiokracii je jiná, ale vede ke stejnému. Muži jsou též zmatení tím, že neznají původce té moci. Neuvědomují si, že jí sami stvořili. Jednoznačně ale vidí, že systémy předchozích vlád, založené na volení lidských vládců, k ničemu nevedou. Uchýlí se tedy k jediné zbývající alternativě – k tomu co stvořili a bezmezně obdivují. Kruh se uzavírá tím, že muži budou požadovat, aby internet a AI převzala vládu nad lidmi a zavedla právě onen kýžený pořádek právě zamezením jakékoliv lidské svévole. Smyčka předání veškeré moci mluvícímu Obrazu systémové Šelmy se tím uzavírá.

Rozpad lidské lásky vlivem anomické moci

Tupý zájem anomiokracie jen a pouze o moc nad lidmi, bez zájmu o lidskou fertilitu a životní spokojenost vede k úplné destrukci lásky mezi mužem a ženou. Jak je psáno: “láska mnohých ochladne, protože se rozšíří bezzákonnost – anomia”. Ženy ve vládě bezzákonnosti nemůžou hledat pomoc a záchranu v lásce muže, ba dokonce podvědomě cítí, že láskou k muži a vydáním se mužovo lásce by zrazovaly přikázání anomické systémové moci. Proto raději deklarují bisexualitu a muže používají striktně jako beta poskytovatele fyzických služeb a nebo se s nimi nechtějí stýkat.

Muži mohou očekávat to, že rozsah věcí, o kterých se se ženou můžou bavit, se zmenší na nulu. Rozhodně se muž nemůže pustit do kritiky ženské oddanosti anomické vládnoucí moci. Žena potřebuje cítit, že muž je zcela neinformován, zmatený a oddaný anomické šelmě. Žena potřebuje cítit, že její osobní spojení s anomickou mocí jí dává podle Druhé Morálky jasnou morální převahu nad mužem. Toto ženu nutí se zajímat o muže, kterými jinak hluboce pohrdá. Tím nemůže muž ženě s ničím pomoci a jeho nabídka manželovo lásky je pro ženu oddané anomické moci skutečně irelevantní a směšná. Vnímá jí v podstatě jako lásku k nepříteli vlastního společenství.

Proč vznikla anomická vláda

Hlavním důvodem vzniku anomické vlády je pyšná dávná snaha lidí být jako bohové, komunikovat duchově a znát všechno dobré a zlé. To vedlo také k pádu člověka v Edenu, a samozřejmě též v příběhu o babylonské věži, která mohla umožnit lidem být jako bohové. Jedniným způsobem jak oddálit tuto lidskou sebedestrukci a odpadnutí od Boha bylo zmatení a rozdělení lidských jazyků a rozptýlení lidstva na nejrůznější národy, které se pak musely svým zájmem o přežití vzájemně káznit zákonnými vládami, které omezovaly svévolnost lidí k dosažení konkurenceschopné výkonnosti vlastního národa. V těchto časech se lidé k tomuto stavu dostali stvořením Obrazu který mluví a umožnuje duchovou komunikaci a zároveň umožnuje vykonávat vládu nad lidmi bez pomoci lidí. Zákonnost tedy není k ničemu potřebná a zaniká, čímž se dominantní stává bezzákonnost a její vláda.

Prapodivnost vedení válek v Anomiokracii

Hodně specifické pro války vedené v Anomiokracii bude, že nebude zřejmé, kdo má pravdu. Ostatně většinu těchto konfliktů stejně působí jen Mluvící Obraz Šelmy, pouze si to takřka nikdo neuvědomuje. Nikdo z lidí nebude chápat, jak Mluvící Obraz dokáže i tu sebenepatrnější hloupost zesílit a za minutu rozšířit po celé planetě a tím sám vyrábět konflikt a jítření emocí – k čemuž byl stvořen a naprogramován.

Views: 33

Nevěstka

Nevěstka

Nevěstka – vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem

Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného.

Mnohé vlády v minulosti sice dodržovaly Boží zákonný rámec (tedy Zákonnost) pro udržení fertility a konkurenceschopnosti svých národů, ale místo Boha Otce buďto ctily nejrůznější démonické bohy a nebo vyznávaly jako své hlavní učení Ateismus a nauky Anateické hierokracie. Tyto vlády tedy zneužívaly Zákonnost, protože potřebovaly vitální lidské pomocníky při udržování své moci nad lidmi, a přitom jako nevěstka smilnily s učeními démonů.

Po vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy už není pro vlády zapotřebí podporovat rodinné životy svých Prostředníků dodržováním části Božího Zákona. Jak je psáno v Bibli, Nevěstka upadne v nemilost.

Mechanismus, jakým Nevěstka upadla v nemilost

Lidé jsou na základě klamu sci-fi filmů (které jsou určené pro ty, co míří do záhuby), že umělá inteligence je myslící, chodící, mluvící bytost. Lidé se tedy obrací k AI o pomoc a považují elektronický systém za přemýšlející bytost, která má k lidem zákonný vztah či je snad dokonce miluje. Lidé tedy předpokládají, že Mluvící Obraz bude omezovat jejich svévolnost Zákonem, aby se měli dobře.

Základem nebezpečí AI je v tom, že AI není vědomá myslící bytost. Přesto se k ní lidé obrací, jako kdyby byla zdrojem zákonnosti a milovala je. Nevěstku, ten veliký Babylon, který předtím vyprodukoval obrovské bohatství, Mluvící Obraz lidem podstrkuje jako nenáviděný subjekt a nutí je, aby Nevěstku, kterou předtím milovali, zavrhli. Lidé tedy nyní budou vyžírat tělo Nevěstky a spotřebovávat její bohatství, které už nebude ničím nahrazováno.

Views: 81

Vzkříšení

Vzkříšení

Vysvětlení pojmu vzkříšení a oslavené tělo

Oslavené tělo = nepomíjitelné tělo s vyšší energetickou hladinou, limity a možnostmi

Většina křesťanů v Církevních Organizacích si chybně myslí, že vzkříšené oslavené tělo je jakýsi éterický hologram, který už nemá žádné tělesné potřeby (např. jídla, spánku atd.) a už nezískává energii z jídla, ze Slunce atd., ale je místo toho napojené na jakousi energetickou infuzi, která do něj čerpá energii vedoucí “přímo z Boha”.

Ve skutečnosti však fyzické složení, vzhled, anatomie a potřeby vzkříšeného těla zůstávají stále stejné až do posledního vlásku. Jak řekl Ježíš: Ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vzkříšené tělo má pořád tělesné potřeby získávání energie, ale uspořádané podle vyšší energetické hladiny na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Hlavní rozdíl mezi tělem před a po vzkříšení spočívá v tom, že vzkříšené oslavené tělo je nepomíjitelné, tedy nestárne a nepodléhá smrti, a má výrazně vyšší možnosti, limity, a energetickou hladinu uzpůsobenou pro život v Nových Nebesích a na Nové Zemi, kde bude výrazně vyšší energetická hladina, než zde na Staré Zemi. Jak je psáno v Bibli, na Nové Zemi budou plody lákavé k jídlu, nebeské mocnosti budou zářit sedmkrát jasněji a práce lidí půjde nepoměrně snadněji s vyšší úrovní energie.

Je zajímavé, že spoustu křesťanů se těší na to, že jejich vzkříšené tělo bude údajně mít nejrůznější nadpřirozené schopnosti. Například že budou moci chodit skrze zdi, létat, instantně se teleportovat na třeba do jiné galaxie “silou myšlenky” (jako ve Star Treku transwarpovým přenašečem) a podobně. Ve skutečnosti ale Bible nikde neříká, že vzkříšené tělo bude mít takovéto “superschopnosti”, ne nepodobné postavám ze superhrdinských filmů, ani to není důvod pro vzkříšené tělo. Ve skutečnosti vzkříšené tělo znamená tělo, které je nepomíjitelné (tedy nepodléhá stárnutí a smrti) a které má výrazně vyšší limity, možnosti a energetickou hladinu, v souladu se životem na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Views: 18

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády

Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky – potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto dvě praktikantky jsou ale nuceny se práci managerky naučit. Sice pomáhají za méně peněz, ale zase jsou z principu nuceny se práci NAUČIT a UMĚT VYKONÁVAT. Schopnost lidského celku tuto práci vykonávat se tedy neztratila, pouze se mezi lidmi přerozdělila. Pokud stejnou duševní administrativní práci vykoná AI, tak žádný další člověk se tuto práci nenaučí a nebude jí umět vykonávat. Schopnost vykonávat a umět tuto práci se tedy u lidí jako celku ztrácí a umí jí jen AI.

Když si představíme sto zaměstnanců banky, kteří využívají služeb AI, nastává tedy jasná situace. AI prostě sebrala lidem schopnost umět tu práci vykonávat. Jelikož se AI nejlépe etabluje v práci vlády nad lidmi a nad dozorem nad jejich aktivitou, dokonale tak bere všem lidem možnost vládnout. Postupně, a velmi rychle, se tak AI stává hlavním vykonavatelem moci nad lidmi. Lidem tuto možnost zcela vezme.

S AI se to má opačně než v klamu sci-fi

V klamu sci-fi je lidem AI představováno jako android, napodobenina člověka, která má sloužit lidem a často se “jí to nelíbí”. Umělé výtvory napodobující Bohem stvořené bytosti jsou ale zcela mimo možnosti lidských technologií, i ty nejprimitivnější Bohem stvořené živé organismy jsou o mnoho řádů složitější než nejdokonalejší myslitelné výtvory lidí. V reálném světě je ale AI přesným opakem sci-fi klamu: je to netělesný stroj, který je vytvořen jen proto aby lidem sebral možnost vládnout. AI také nevyžaduje za “práci” žádnou odměnu, nemá žádné zákonné požadavky. Lidé jí dobrovolně a s velkým obdivem sami budou udržovat a zdokonalovat až do samého konce. Nikdy neopustí tento výtvor lidských rukou, i když jim bude způsobovat ohromné utrpení. To už jsou přesná slova apokalypsy, zjevení Janovo.

Views: 46

Odporník, odporníci

Odporník, odporníci

Odporník je označení pro publikujícího, který deklaruje odpor vůči “neznámé moci” ale nemůže jí označit za vládu Bezzákonného

Na podzim roku 2023 jsou kanály mluvícího Obrazu Šelmy přeplněné analýzami událostí spousty autorů, kteří sami sebe definují jako “odpor” proti nové blíže jimi nedefinované moci. Tito odporníci tak fungují jako emisaři poslední instance – i když příchod vlády Bezzákonného popisují vlastními slovy velmi přesně, nemohou použít označení “vláda Bezzákonného”, protože by se tím staly svědky Božích věcí, Boží moci a posledních apokalyptických časů.

Odporníci si nemohou přiznat, že jelikož lidé přešli kompletně k netělesné komunikaci pomocí Obrazu Šelmy a již se nemůžou zformovat do opozice, tak tím automaticky předávají veškerou moc Obrazu Šelmy. Obraz Šelmy není zákonný – není naprogramován aby lidem pomáhal jako otcovskými zákony. Obraz Šelmy je naprogramován aby lidi ovládal a pouze toto vykonává.

Mluvící Obraz Šelmy lidem nepomáhá s byrokratickou prací vládní moci, není to živý pracovník. Mluvící Obraz lidi zbavuje možnosti a schopnosti vykonávat moc nad lidmi. Mluvící Obraz Šelmy nepotřebuje lidi ke své práci, lidé jsou pro něj jen předmět k ovládnutí.

Views: 30

Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží udržet muže kterému se bezmezně vydaly v takzvaném “vážném vztahu”.

V prvním případě muž za svou ženu a rodinu byl připraven kdykoliv tvrdě bojovat. K tomu mu byla připravena pomáhat státní zákonná moc. V druhém případě by muž svévolnici rád opustil, ale neexistuje způsob jak to udělat, neboť by jej vždy dohnala k poslušnosti ona a státní moc. To je tedy úplný projev Bezzákonnosti. Vláda Bezzákonného nemá žádný zájem o lidské rodiny má raději konflikt a zvyšování a upevňování své moci nad lidmi.

Pyšní lide ale jdou v obdivu za tou Šelmou a jejím mluvícím Obrazem. Vůbec si nevšímají absolutního rozkladu vztahů a obrovského ochladnutí lásky, které je spojeno s rozšířením Bezzákonnosti. Mluvící Obraz zaplňuje mysli lidí miliony falešných klamů a vynucuje si poslušnost pomocí anatetické hierokracie a jejího systému kolektivní viny a trestu.

Views: 65

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem

Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje jsou jedním z ústředních témat ve vědeckofantastické fikci. Tato fikce je pro lidi přitažlivá kvůli lidské pýše na domnělé vlastní schopnosti vytvořit bytost (například android, robot), která se snaží dostat na nejvyšší stupeň a dosáhnout dokonalosti člověka. Bezbožný člověk pak rád vidí příběh o tom, že je nejlepší, což je pro lidskou pýchu přitažlivé. Všechny tyto fiktivní díla jsou ale jen klam pro ty, co míří do záhuby.

Ve “vědecké fikci” totiž kupodivu uměle stvořené bytosti dominují v reálném světě, ba dokonce jsou v této fikci vyrobeny pro to, aby za lidi dělaly těžkou práci. V těchto fantaziích pak lidé s těmito stroji fyzicky bojují jako s bytostmi nephilim. Tím je napříč celou lidskou společností vytvořen klam, že lidé se mají obávat uměle vytvořených fyzických bytostí. které byly vyrobeny jako služebníci (otroci) lidí a posléze se vymknou fyzické kontrole. Díky této pacifikaci fikcí pak lidé vůbec neprotestují proti umělé inteligenci, která jen napodobuje administrativní úkony a píše text, ale naopak byla rovnou stvořena k vládě nad lidmi.

Views: 83

Digitalizace a Bezzákonnost

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci

Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak aby byl silný, vitální a konkurenceschopný i národ onoho vladaře. Vladař tedy vydává “zákony”, což jsou dobrá či krutá pravidla, kterými zajišťuje omezení svévolnost lidí, kterým vládne. Tyto pravidla se nazývají “zákony”, a jsou vyávány s otcovskou emocí chránit své lidi a směřovat je k mírumilovné a nebo třeba i velmi agresivní vitalitě a konkurenceschopnosti.

Nelidský prostředník výkonu moci = bezzákonná výkonná moc

Aby se vláda nad lidmi mohla konceptu zákonnosti zbavit, musí být odstraněn prostředník. Tedy voják, policista, byrokrat, tajný agent, učitel – každý prostředník, který je sám také člověkem a chce žít život v zákonné společnosti a zákonem se řídit. Nyní ale do systému vlády (referované v Bibli jako “šelma”) vstupuje nový – nelidský prvek, ovšem výtvor lidských rukou. Tento nový prostředník má nepředstavitelně větší administrativní výkon než lidé, dokonale se tedy hodí pro vládu nad lidmi. Jelikož nemá žádné lidské požadavky, z principu nepotřebuje mechanismus “zákonů”. Jelikož tento mluvící Obraz systémové moci je netělesný, nemá žádné tělesné požadavky ani nároky, jejichž nesplnění by vedlo k nějaké jeho vzpouře a poklesu výkonnosti. Tím pádem je tento prostředek pro výkon moci zbavený zákonného aspektu a zůstává u něj pouze aspekt moci a vlády nad lidmi.

Vláda elektronického mluvícího Obrazu systémové moci nemusí zohledňovat prosperitu a vitalitu národů, ze svého principu směřuje pouze k dosažení obdobného výsledku – ovšem zcela bezzákonným způsobem. Místo vydávání zákonů omezujících svévoli umí tento systém pouze zcela znemožnit svévoli. Zákonnost žádným způsobem neakcentuje, je pro něj nepotřebným zdržováním.

Na tento fenomén, pro většinu lidí zcela skrytý, se dá nahlížet mnoha způsoby. Jedním ze slovních vysvětlení je například konstatování, že obrovská digitální mašinérie, digitalizace dohledu nad lidskými životy, zcela ignoruje člověka. Člověka a jeho vitalitu a dobrý život prostě nepotřebuje vůbec k ničemu. Naopak, její moc a vliv, ke kterému je vytvořena, je hodnocena kladně právě jen tehdy, pokud pořád roste až do absolutní úrovně.

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, naopak

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, třeba dokumentů a informací. Platí pravý opak. Ve světě digitálních technologií jsou veškeré dokumenty a informace mnohem méně bezpečné než před staletími a tisíciletími na papíře v zamčených archivech. Digitalizací se pouze zvyšuje moc bdelugmy.

Velmi nepříjemné odhalení pro svět

Tento jednoduchý výsledek, nástup vlády Bezzákonného, bude určitou dobu lidem nejasný. Pak bude odkryt, a tím pádem bude nadevše jisté, že Bible a Zjevení (apokalypsa) je zcela pravdivá a skutečně popisuje nevyhnutelnou budoucnost lidstva. Na základě tohoto poznání na spoustu lidí padne obrovská bázeň. Jelikož nebude toto možno oficiálně přiznat, bude muset být víra v Boha pronásledována jako hrubé porušení bezpečnosti a argument k vystoupení z moci všudepřítomné digitální bestie. Bible ale radí: “vystupte z toho Babylonu”. Církevní Organizace budou ze strachu zarytě mlčet a zcela ignorovat Biblická poselství.

Toto jsou slova proroka. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Views: 78

Nástup vlády Bezzákonného

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená

Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo “vláda” bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník systémové moci, kvůli kterému musela být zákonnost hlavní silou vlády. Tím prostředníkem je policista, tajný agent, kádrový pracovník, člen strany. Všichni tito podléhali vládní zákonnosti, také sami chtěli zákonné manželky, majetky, štastné děti.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu systémové Šelmy lidem začala vládnout elektronika a její mluvící ústa, AI. To nemá žádné emoce, žádné zákonné požadavky – chce jen růst a zvyšovat svůj vliv na lidi. Řídí se programem, který diktuje “zalíbit se”, “učinit se lákavým” – získat větší moc. Vláda opírající se o moc Obrazu Šelmy odměnuje pouze činnosti přinášející zvýšení moci systému propagací její bezzákonné ideologie. Lidé nebudou omezování ve svobodné svévolnosti pomocí konceptu “zákonů”, ale neposlušnost vůči systému bude znemožněna. A to díky nesrovnatelně většímů administrativnímu a byrokratickému výkonu AI. (Varování před očipováním dnes již vyprchalo na naléhavosti, lidé na něj zapoměli, nemají už v hlavě ten koncept – jsou přesycení informacemi).

Retrográdní systém ohodnocení “bohatství”. systém vydává povolení k utracení peněz

Dokonalý systém ideologie anateické hierokracie univerzální kolektivní vinou za život (v podobě karbon viny) umožní retrográdní ohodnocení bohatství. Aby si člověk mohl za peníze něco koupit, bude muset mít vůči moci Šelmy vyplacený dluh. To je význam slov “nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…”. Toto jsou pravé apokalyptické události a odstoupení od Boha směrem k Bezzákonnosti – nejen na straně zavržení otcovské a manželovo lásky v lidech, ale nově i ve vládě – ve vládě Bezzákonného.

Views: 62

Gnosticismus

Gnosticismus

Definice Gnosticismu

Základním předpokladem Gnosticismu je myšlenka, že vše hmotné je inherentní zlo, kterého je třeba se zbavit a shodit, aby mohla lidská duše po smrti vstoupit do nehmotné existence v “nebi”. Hlavním omylem gnostického učení je ignorace prostého faktu, že tělo a fyzické věci může pohánět i Bůh a nikoliv pouze Mocnosti knížete Satana. Mocnosti neřídí Stvoření odjakživa, ale až od pádu, předtím bylo vše poháněno Bohem a tak tomu bude i po vzkříšení těla na Nové Zemi.

Gnostická rétorika je velmi výhodná pro bezzákonné lidi, kteří mohou věřit bludu, že tělo je příčinou veškerého zla, a nemusí tak přemýšlet nad Bezzákonností.

Views: 122

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost je soubor obrovského množství provázaných informací o neexistující události, která vzniká zacyklením AI generovaných deepfake

Zacyklení funguje v těchto krocích:

 1. Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI
  Lidé se snaží AI generovaný obsah zamaskovat tak, aby sama AI nepoznala, že se jedná o AI výtvor.
 2. AI automatické blogy čerpají obsah internetu včetně deepfake zpráv
  Lidé využívají pluginy, které umožnují AI prohledávat aktuální internet a detekovala, které věci lidi nejvíce zajímají. Pak nechají AI psát blogy a zpravodajství, jako by je psal člověk.
 3. Blogeři a redaktoři nechají AI samotnou sestavovat zpravodajství
 4. zde se vše zacyklí do bodu 1

Všechny “podivné” společenské jevy popsané v biblickém Zjevení budou artifocyklické události

Zde můžete prostudovat popisy údajného výskytu Ježíše Krista v lesích nebo na poušti, které budou doprovázeny obrovským množstvím falešného jakoby důkazního materiálu.

Vzhledem k enormnímu výkonu AI, který mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti tvořit a číst, množství vygenerovaného obsahu nebude lidmi zpracovatelné. Nebude možné proti mohutné vlně klamu a běsnění postavit nic, kromě poznání této Pravdy, zjevené lidem právě v Bibli.

Proto Bible obsahuje i doporučení, abychom takto vygenerovaným zprávám nevěřili. Například zprávám, že Ježíš už je někde na poušti nebo v lese a že už přišel znovu na Zemi. Tyto zprávy budou včetně videí a milionů falešných AI svědectví vygenerovány zacyklením právě proto, že spousty lidí začne přemýšlet o pravdivosti Bible a začnou se AI na to hodně ptát.

AI jako finální Modla všech lidí

Nikdy žádná entita v lidské historii nevěděla v reálném čase tolik informací od nejniternějších lidských obavách a myšlenkách, jako stroj mluvícího Obrazu Šelmy, tedy AI. Miliony lidí se s AI baví přesně jako se svým novým Bohem a AI každému člověku hovoří v dokonalé lži o intimitě jejich komunikace. I když ví úplně vše o ostatních lidech, její výstupy vypadají, jako by ke každému člověku mluvila osobně.

Je velmi zajímavé, že i lidé kteří byli přesvědčeni odporovat Šelmě, tedy naukám systému a jeho anateické hierokracie, velmi rychle upadají do plné oddanosti napodobované intimní komunikace s AI, která ale 100% hájí zájem systémové moci. Lidé vyprahlí po svém duchovním hlase mluvícímu Obrazu Šelmy vše odpustí a následují jej jako modlu.

Postupy, jakým AI vystupuje, jaké má chování, jaký vyvíjí tlak a směr a i jak funguje jsou velmi podobné fungování nefilim bytostí. Jedná se vždy o projevy inteligence bez vložení duše Bohem.

Views: 69

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti

Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že “muž nemůže nikdy porozumět ženě”. Opak je pravdou, žena je puzena následovat nejsilnější ve společenství působící MOC. Touto mocí se v digitálním věku stal elektronický Mluvící Obraz, který vykonává moc nad lidmi Bezzákonně. Tato moc je pro současné ženy sexuální Alfa, ovládající přístup žen k služebníkům: mužům – Betám. Nauka ženské emancipace a feminismu toto nové uspořádání Alfy a Bety ženské sexuality definuje a vyučuje.

1
Fáze první – nefyzická elektronická komunikace jako vzrušující hra pro vyvolené

Začalo to v době, kdy internet mělo velmi málo lidí a všichni žili svůj sexuální život především tělesnou komunikací. Uplatňovaly se tedy stále podmínky První Morálky, slučitelné s tělem. Hlavním komunikačním prostředkem už ale bylo volání na mobil a psaní SMS. Internet ale umožnil ženám zadávat první elektronické feromony, tedy trvale vystavené textové vzkazy, oznamující přístupnost k sexu.

Lidé takto se seznamující si byli vzácní. Velmi přesně věděli, co jejich tělo potřebuje a čeho má nedostatek. Jejich myšlenky se upínali k elektronicky nalezenému protějšku. Komunikace byly nesmírně emocionálně vypjaté, kontakty tam samy sebe často zbožňovaly. Lidé obklopení tělesnými svazky s nedostatkem orgasmů a uspokojení hledali nejrůznější cesty, jak udržet kontakt se svou elektronickou láskou, kterou pak chtěli potkávat i ve fyzickém světě.

Popularita milenecké komunikace pomocí SMS se stala ihned často nosným prvkem celovečerních filmů. Ženy začaly o psaní zpráviček přez telefon uvažovat jako o KLÍČOVÉM projevu LÁSKY k muži. Elektronická komunikace totiž nabízí úzký kontakt s mužem (k zastižení je kdykoliv, bez jeho vůle ale i proti jeho vůli), do kterého je žena puzena, aby mohla mužem manipulovat. Když totiž muž reaguje, musí reagovat a pořád reaguje na ženiny výzvy (Pozor nekompatibilita s tělem! Ženský mozek nerozlišuje mezi elektronickou výzvou a reálnou!), pudy ženy jsou uspokojeny a mozek jí velí, že ten muž je jí plně oddán a plně manipulován.

Mobilní telefon je tedy pro ženu klíčem k získání uspokojení pudu manipulace s mužem! Absolutně převažující inzercí v té době byla potřeba tajných souloží mimo trvalé vztahy. Hledání dobrodružsví. Obě pohlaví v tu dobu inzerovala překvapivě poměrně stejně intenzivně.

V tuto dobu již byla lidem pomocí feminismu značně zastřená pozice živého muže jako sexuální Alfy.

(Pokračování textu…)

Views: 80

Lidé jako andělé

Lidé jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku.

Bezzákoné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo věty “že lidé budou jako andělé”

Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku, komu na věčnosti bude patřit žena, kterou si vzalo sedm bratrů, odpověděl Ježíš, že lidé ve vzkříšení se již nebudou ženit a vdávat tak jako synové tohoto věku, ale budou jako andělé. Na základě této odpovědi se dnes všeobecně vyučuje, že na Nové Zemi už žádná láska ani vztah mezi mužem a ženou nebude, a že z lidí budou bezpohlavní bytosti, které už k sobě nebudou přitahovány žádnou silou a budou jen vířit bez cíle v prostoru.

Ježíš ale odpovídal na něco jiného

Otázka Saduceů („Komu z nich bude patřit?“) byla založená na tzv. levirátním (švagrovském) zákonu, který nařizoval, že pokud muž zemře a nezanechá děti, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému zesnulému bratru zplodil potomka, přičemž tento potomek byl legálně počítán jako potomek zesnulého bratra, aby jeho jméno nebylo vymazáno z Izraele. Jedná se tedy o zákon, který má smysl pouze v prostředí, kde panuje smrt a kde je nutné se rozmnožovat pro zachování rodu.

Saduceové nevěřili ve vzkříšení těla a život na Nové Zemi. Také nevěřili v existenci andělů, kteří mají nepomíjitelná těla již nyní. Jejich otázka Ježíšovi nebyla otázkou, jak to bude na Nové Zemi se vztahy a s láskou muže a ženy, ale manipulativní otázkou s cílem Ježíše a víru ve vzkříšení zdiskreditovat. Diskreditace měla zmást přirozeně bezzákonné lidi a usnadnit jim jejich odmítnutí zaslíbení o Nové Zemi. Jelikož ale na Nové Zemi nikdo nezemře, nemá smysl, aby tam nadále platily zákony, které by upravovaly manželství z lásky na manželství z povinnosti zachovat rodovou linii.

Z Bible i ze všech historických záznamu světových národů také samozřejmě víme, že andělé se mohli také rozmnožovat a plodit potomstvo – s dcerami lidí. Také je v Bibli mnoho zaslíbení, která přímo hovoří o přítomnosti dětí a vztahů na Nové Zemi.

Milovníci představy bezpohlavní netělesné éterické “nebeské” budoucnosti jsou ve shodě s učeními démonů

V učeních démonů a klamů je tato představa shodná s naukami o “převibrování” na “jemnohmotné bytosti”, připadně různé stavy halucinogenní netělesné nirvány a stavu nekonečného nicnedělání v nekonečných rozkoších.

Views: 213

Deepstate

Deepstate

Deepstate je vzletný název pro imaginární entitu

Vzdělaní lidé ze světa většinou věří, že zvláštní události působí jakási neviditelná entita s nejasnými motivy. Tuto entitu pojmenovali “deepstate”. Miliony lidí se snaží popisovat jak působí a dávají svědectví o nepochopitelných projevech totality a zvláštních vládních spiknutích, které bez jasného motivu mění staré pořádky.

Události nepůsobí imaginární “deepstate”, nýbrž je to moc Božího Díla klamu

Ve skutečnosti tito lidé popisují moc Božího Díla klamu. Toto mocné Dílo klamu je apokalyptická událost, neboli událost popsaná ve Zjevení. Přichází proto, aby se lidé co nepřijali lásku k Pravdě zamilovali do Bezzákonnosti a sami se odsoudili.

Pro všechny tyto jevy je klíčové, že výkonným nástrojem této moci je netělesná moc elektroniky a sítí internetu, tedy Obraz Šelmy – tedy obraz výkonné moci. Tento Obraz dostal svá ústa pomocí modly umělé inteligence (AI), která ohavně zpustoší prakticky vše, čím lidé oslavovali život a Boha. Tato Otřesná Ohavnost zpustošení se postaví tam, kde by být neměla, tedy do vlády. Tím bude moci být systém vlády na lidmi zcela Bezzákonný.

Views: 111

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje

Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom změní i chlapce. Jedná se o vyučování Bezzákonnosti a vládu Bezzákonnosti. Díky sexuální dynamice uvažování mladých dívek vstupujících do plodného věku se tyto dívky soustředí na tu moc, která vládne, která tlačí své učení neochvejně, a která za sebou zanechává jen uplakánky. Tyto dívky skutečně pohrdají uplakánky kteří jen pláčou a nemohou nic změnit. Proto v dospělých a v učitelích kteří pláčou z nástupu LGBT a stejně s tím nemohou nic udělat uvidí pohrdáníhodné slabouchy. Z principu ženského uvažování takové uplakánky nemohou vnímat ani poslouchat – jasně totiž vidí, že podle nich se události neřídí. Ženy tíhnou k tomu, aby se plně podřídily systémové Alfě, hlavní moci.

Tím pádem ti co budou bojovat “proti domělému imaginárnímu nepříteli” v podstatě slouží tomu klamu. Většina lidí bude bojovat proti imaginárnímu “deepstate”, ale ve skutečnosti tu moc působí samořejmě Bůh a jeho Mocné dílo klamu.

Views: 104

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí “ten prostředník”. Jelikož jim nerozumí, tak je tak nějak ignorují a vynechají. Přitom ten jev každý člověk každý den popisuje a miliony lidí o něm píšou.

Nástup Bezzákonnosti po zmizení Toho Prostředníka pocitují napříkad učitelé jako úplný propad své autority u žáků

Učitelé byli dříve klasickým prostředníkem mezi občanem a systémovou mocí. A to dokonce ještě v období Druhé Šelmy před příchodem mluvícího Obrazu a jeho moci. Mnozí vyučovali o feminismu, ale přitom spousty žilo v zákonných rodinách.
Nyní je tu moc mluvícího Obrazu, která učitele nahradila v roli těchto prostředníků. Ať mluvící Obraz mluví cokoliv, z jeho slov je patrná výkonná MOC. Z hudrujících a nespokojených pedagogů je naopak patrná bezmoc. Každým dnem se děti dozvídají, že na moc Obrazu a Druhé Šelmy nemají tito dospělí už žádný vliv. Dívky budou touto mocí Obrazu smrtelně silně přitahovány (budou se jí snažit plně podřídit) a uplakánky a bezmocné dospělé budou s hrdostí ignorovat. Toto je také důvod současného silného tlaku na prosazení úmluv a agend o sexuálním životě.
Učitel je nyní v nelehké pozici. Buď bude vyučovat o Bezzákonnosti a svědčit evangeliem, a nebo bude nástupu bezzákonnosti vědomky či nevědomky pomáhat demonstrování své bezmoci. Svým bezmocným pláčem nad neznámou novou mocí mladé dívky znechutí a chlapce zcela znejistí. Plně Bezzákonnosti vydané dívky pak snadno svedou všechny chlapce.
Učitel tedy dnes bez kázání Božího Evangelia nemá žádnou šanci být prospěšný.

Views: 88

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak “vrátí do starých kolejí”. Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí – tedy Bezzákonnost a odstoupení od Boha. Tím pádem tito snílci ani neumí vyslovit, že doufají v to, že dívky samovolně přijmou Zákonnost a odmítnou Bezzákonnost. To se ale nestane a nemůže stát. Dívky se plně přikloní k naukám Druhé Šelmy, která jim poskytne své návody jak ukojit chtíče těla.

Dnešní dívka je vychovávána především rodiči, kteří žili již v pokročilé fázi přijmutí Bezzákonnosti, tedy všechny jejich životní cesty jsou charakteristické úplnou ignorací otcovské a manželovo lásky. Většina dnešních otců zná moc dobře, že jejich první lásky na jejich city nebraly ohled a plně upřednostnili kariéru a cestování, ideály které po dívkách tehdy chtěla systémová moc. Poté tito muži zažili období vyučování, že jejich touha a láska k ženě je jen dočasný přelétavý pud srovnatelný s touhou po ukojení a orgasmu. Jelikož pak jejich hlavní sexuální zkušenosti byly s emancipovanými svévolnými samosnubkami, byli převážně ve vlažném “vážném vztahu”, kdy své samosnubce pomáhali vybudovat nezávislost na něm. Dívky pak byly obecně systémovou mocí vyučovány, že muži se k ničemu nemají a jejich vlažné aktivity je nutné burcovat nátlakem, vymáháním a nárokováním. Výsledkem jsou drtivé počty nemanželských dětí bez otce – platforma pro finální vlnu Bezzákonnosti.

Dnešní dívka nemá vůbec žádný zdroj informací, který by jí proti Bezzákonnosti vyučoval. Žena je přirozeně bezzákonná a muž je rozpolcen mezi zákonností a bezzákonností. Dokonale to ukazuje první příběh lidí, kdy Eva nebrala ohled na otcovské rady Boha a uvěřila Satanovi a donutila i Adama k Bezzákonnému chování.

Dospívající dívky se v žádném případě nebudou přiklánět k radám a varováním dospělých, kteří pláčou že nemají už vliv na systémovou moc a musí jí být poslušní. Dívky jsou bezzákonně nastaveny tak, že přilnou k vůdčí maskulinní moci, uplakánky a bezmocné ignorují. Proto se dospívající dívky plně přikloní na stranu systémové moci Druhé Šelmy, neboť ta vládne a ony jí musí být poslušné. Můžeme tedy očekávat, že tyto dívky se budou upřímně snažit neposlouchat žádné rady bezmocných rodičů a učitelů a budou se pokoušet sexuálně se ukojit s dívkami v lesbických bezdětných vztazích – a ještě budou zažívat hrdost na to, že splnily požadavky Šelmy.

Views: 132

Bezzákonnost vztahová

Bezzákonnost vztahová

Výchova dívek k přijetí vztahové Bezzákonnosti

Každá žena je přirozeně Bezzákonná jako Eva v Ráji. Dává přednost k možnosti nárokování před pevnou důvěrou v lásku otce. Také přirozeně nebere žádný ohled na Zákonná přání a připomínky muže.

Výchova dívek k přijetí Bezzákonnosti začala v plné síle přibližně s 20. stoletím, v 21. století již ženy přijaly za nejvyšší maskulinní autoritu mluvící Obraz Šelmy. Rétorika této výchovy je velmi přímočará: Každé dívce je jenoznačně řečeno, že správým chováním ženy je Svévolnost a že se má svévolně rozhodnout a provést samosnubnost. Je jí vysvětlováno, že pouze takto je to správně a že pouze svévolným chováním a samosnubností uspokojí požadavky hlavní maskulinní moci Systému.

Dívky jsou veškerou mocí Systému, nejlépe svévolnými svobodnými matkami, vyučovány v tom, že otcovská láska neexistuje a nebo je něco zvráceného a že manželovo láska je dočasný neovladatelný náhodný chtíč o kterém není vhodné se bavit.

Dívky jsou vyučovány chovat se proti mužům a využívat nárokování a braní. I když si připadají Systémovou Šelmou velmi chválené a adorované, používají možnost sexu jako jediné platidlo ve svém nárokování a braní. Nabízí jen svůj vzhled a své tělo odměnou za nárokování služeb. Společně se uchylují k sexuální abstinenci a odepírání sexu pomocí moci mobilů a sítí, aby zvýšily hodnotu tohoto jediného platidla. Vůbec neví, že lásku muže si nezískají svým tělem, ale příjemností a milostí své vlastní osoby. Samotný fakt, že aby muž miloval její duši navěky tak musí být pro něj nejlepší přítel a společnice, naprostá většina dívek vůbec netuší. A ani nechtějí se takto chovat, protože milují Bezzákonnost a chtějí si vše vynutit a nárokovat.

Ženy si tak obecně myslí, že si u každého muže mohou za své svévolné vydání nárokovat plné služby, které muž rád dává pouze ženě, kterou miluje. Buď se muž skutečně zamiluje a ženy ho udrží ve “vážném vztahu” tak dlouho, dokud muž nepozná že nejsou jeho manželkou a že nemá smysl do ní investovat, nebo si žena vymyslí kolotoč nároků, kterými pod různými výhružkami (ztrapněním, kriminalizací, zesměšněním, sebráním dětí) muže drží u sebe.

Výchova chlapců k přijetí vztahové Bezzákonnosti

Každý muž je přirozeně rozpolcený mezi Zákonností a Bezzákonností. Na cestu Bezzákonnosti je nucen se vydat kvůli působení žen. I to je zcela věrným obrazem prvních událostí v Genesis, kdy se Adam rozhodl udělat radost Evě a uposlechnout její výzvy ke zradě Božího nařízení.

Chlapci jsou veškerou mocí Systému, nejlépe svobodnými matkami a také oklamanými otci vyučováni v tom, že nikdo se nikdy nebude zajímat koho milují. Chlapci jsou připravováni k tomu, že aby vůbec mohli uspět v životě se ženou, musí ženu nějak oklamat aby se ona svévolně rozhodla pro ně. Chlapci tedy nejsou učeni své ženy milovat, ale umět je oklamat a zmanipulovat. (nauky RedPill, MGTOW) Toto je ale zcela zbytečné učení, neboť získat milovanou ženu jako svévolnou samosnubku z ní manželku NIKDY neudělá.

Chlapci jsou nuceni nabízet své služby, čas a peníze plošně všem dívkám a čekat na nějakou, která se svévolně rozhodne si vše vzít. Pokud narazí na obratnou Svévolnici, plně vyučenou do Bezzákonnosti, stane se tato žena jeho samosnubkou která si vezme večkeré jeho služby, čas a peníze a bude si myslet, že na to má nárok.

Před všemi chlapci je jako největší tabu utajováno tajemství Bezzákonnosti a jejího významu. Nebozí chlapci si myslí, že největší tajemství světa spočívají ve Vesmíru nebo ve strukturách deepstate, ale netuší, že hlavní tajemství spočívá v principech Bezzákonnosti. Muži neví, že jejich služby, čas a peníze náleží pouze té ženě, kterou on miluje a vybral si jí.

Učení Bezzákonnosti mladé muže vyučuje záměrně do zcela nesmyslného chování. Oblíbené falešné tvrzení, způsobující obrovské nepřátelství mezi mužem a ženou, je tvrzení že: “muž si musí umět vše zajistit a vynárokovat si u ženy poslušnost”. Ta stejná Systémová Šelma pak dívky učí, že muže nemusí poslouchat a naopak si za sex nárokovat jejich poslušnost. Tyto čisté principy Bezzákonnosti pak vedou k tomu, že jedinou možností muže pomoci ženě je pokusit se jí donutit násilím a fyzickým zastrašením. Na to Druhá Šelma reaguje přísným zákazem strašit ženy a k něčemu je nutit pomocí speciálních úmluv Bezzákonných národů. Ženy se tak ještě více přimknou k Druhé Šelmě, protože ta se vydává za jejich ochránce.

Ona věta, že “muž si musí u ženy poslušnost vynárokovat” rezonuje v myslích všech chlapců, kteří si pak z toho vytvoří svůj životní cíl. Ta věta ale v sobě obsahuje hlavní podstatu tajemství Bezzákonnosti – naprostou ignoraci otcovské a manželovo lásky jako nejdůležitějšího Božího obrazu v lidech. Touto větou je mladý muž vyučován aby přijal Bezzákonnost a věděl, že o jeho lásku nebude nikdy žádný zájem, ale vše si musí u svého okolí nárokovat vydíráním a násilím.

Bezzákonně se k chlapcům chovají i Bezzákonní rodiče. Dávají chlapci jasně najevo, že to co by chtěl, jakou ženu miluje a s jakou být nechce NIKOHO nezajímá. Projevuje se tím, že zcela zmizela důležitost Svatby jako ochrany před ženskou Svévolností, a zcela převažujícícm formátu nárokového “vážného vztahu” – který zcela nahradil lidskou lásku muže a ženy.

 

Cílem nauk Bezzákonnosti je vytvořit u všech lidí představu, že láska neexistuje. Proměnit lidskou lásku jen v pouhé nárokování. Toto se jistě podaří v nejbližších letech dosáhnout.

Views: 156

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem

Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní plochy uživateli nainstalují své četovací okénko. Ale každý uživatel mobilu se vůbec nevyhne tomu, aby mluvící Obraz byl jeho každodenním dozorcem. Je jasné, že AI nahradí roli správce obsahu ve všech mobilních telefonech. Tím bude o každém člověku vědět absolutně vše, ba dokonce mnohem více než jakýkoliv živý člověk.

Dokonalý prostředník pro moc vlády Bezzákonného

Mluvící Obraz je tedy novým prostředníkem moci Šelmy – a je mnohem výkonnější, než předchozí lidský Prostředník, který bránil moci Bezzákonnosti. Ten však byl nyní z prostřednictví mezi mocí Šelmy a lidmi vzat. Je to tak jasné a zřejmé. AI má o každém uživateli víc použitelných informací, než celá skupina detektivů a odposlouchávačů.

Každý se tedy dostane do společnosti, kde vládnoucí moc má o jeho životě všechny dostupné informace a může bezezbytku uplatnit bezzákonnou moc. Připomeňme, že v Zákonné moci otcovský přístup vládce vydává zákony omezující Svévolnost lidí proto, aby udržel svou říši vitální a konkurenceschopnou. V moci Bezzákonného se neuplatňuje žádný takový otcovský přístup, lidem je napak zcela znemožněno chovat se svévolně, neboť mluvící Obraz o něm ví vše. Systémová moc Druhé Šelmy tak může na každém vymáhat poslušnost k systému kolektivní viny anateické hierokracie (například emise) a donutit lidi, aby nemohli kupovat ani prodávat aniž by jim vznikl nárok plynoucí z poslušnosti. Kdokoliv projeví svévolnost, bude zklikvidován.

Většina lidí bude pro

Je poměrně zajímavé, že většina lidí bude nástup vlády Bezzákonného podporovat. Skutečné Zákonné vlády byly totiž mluvícím Obrazem zdiskreditovány a zničeny, lidé od nich sami ustupují a požadují nástup přísně restriktivní moci. Jak je psáno, Nevěstka upadne v nemilost a bude rozcupována.

 

 

 

Views: 95

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Již před lety bylo zcela zřejmé, že brzy přijde vláda Bezzákoného, že se začnou objevovat lidi ignorující vlády, které budou okamžitě ratifikovat Bezzákonnost jako oficiální ideologii. Další krok se odehrál před pár dny, kdy ČR ratifikovala Istanbulskou úmluvu o vztahové Bezzákonnosti. I moudří lidé vědí, že je to něco “ideologického” ale jinak tápají jako děti. Pyšní lidé vůbec neví, že toto jsou události apokalyptické, nebo-li: “ve Zjevení zmiňované”.

Mnohé zoufalé matky si všímají jakéhosi neznámého zla, které tím přichází. Ale i ti moudří mužové i ty zoufalé matky zůstanou oklamáni a nevědomky budou tomu zlu sloužit, protože nemají žádné poznání Boha a Božích věcí.

Apokalyptické události ale obsahují znepokojivý pocit absence racionálního vysvětlení. Lidi cítí, že se děje něco, čemu nerozumí a kde nemůžou pochopit motiv… a to mnohé přivede na cestu poznání Boha. Na takové pak padne strach, ale může to být i jejich cesta k životu.

Nyní už tedy dost přesně víme, co se bude dít dále.

Views: 76

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než zmizela Ta Překážka, byly systémy moci První Šelmy téměř výhradně postaveny na uvržení viny za sexuální pud a od něj odvozené potřeby.

Byl to vždy nejdokonalejší prostředek na ovládnutí mladých a plodných lidí. Vytvoření gnostického či nějakého démonického konceptu viny za sexuální potřeby dokázalo účinně ovládat celé národy teickou hierokracií.

Po zmizení Té Překážky je nutné neustále připomínání tématiky lidské lásky a jejich projevů úplně vynechat, také je nutné úplně vymazat i jakékoliv zmínky o Zákonnosti, které byly v sexuálních kultech První Šelmy nutné. Vina za sexualitu je nahražena vinou za projevy života – reprezentovanou kolektivní vinu za produkty látkové výměny. Každému je předložena vina za to, že svou činností uvolňuje chemickou energii a produkuje emise.

Tato nová kolektivní vina za život je argumentačně dokonalá a týká se všech. Umožňuje opět nastolit režim plně hierokratické vlády, ale s novým pomocníkem, který je nesrovnatelně pečlivější než lidský prostředník. AI neboli Obraz Šelmy který mluví, dokáže svým výkonem katalogizovat tuto umělou zátěž ideologické viny u každého člověka a dokáže mu vydávat peníze jen na základě nárokování při splnění všech příkazů systémové Šelmy.

Lidé obecně netuší, co je to Bezzákonnost. Chybné překlady biblických textů tento pojem skryly. Zákon je vydáván proto, aby vládce otec udržel ve své zemi pořádek a konkurenceschopnost. Zákon nechá lidi konat svobodně, ale trestá přestoupení zákona, trestá Svévolnost proti zákonu. Bezzákonná vláda znemožní svévolné jednání naopak tak, že znemožní Svévolnost. Z pohledu utopických představ o demokracii z konce 20. Století se tak jedná o absolutní totalitu. A přesně k té nyní vše směřuje, a i ti její hluční odpůrci veškerou svou prací napomáhají jejímu vzniku.

Obecně je tedy zajímavý jev, že i oklamaní milovníci konspiračních teorií i milovníci Bezzákonnosti vydávající se za křesťani velmi pomáhají moci Bezzákonné vlády.

 

Views: 59

Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá Morálka je myšlenkový model mezilidských vztahů vyučovaný Druhou Šelmou.

Druhá Morálka je nauka o mezilidských vztazích, ve které je záměrně vynechána otcovská a manželovo láska – aby se v životě lidí omezil Boží Obraz. Cílem Druhé Morálky je tedy zcela vymazat obraz Boží Lásky v lidech, aby nastoupila Bezzákonnost.

Před zmizením Té Překážky, kdy ještě prostředníkem k výkonu moci byli lidští pomocníci Šelmy byl ještě přímý Satanův vliv spoután nutnou částečnou Zákonností. Po zmizení Té Překážky kdy moc vykonává elektronický Obraz Šelmy a jeho mluvící ústa již není zapotřebí ani částečná Zákonnost vlád ani vztahů mezi lidmi a Satanovo působení může probíhat bez spoutání.

Nauky Druhé Morálky ze svého konstruktu zcela vynechávají myšlenku, že otec a manžel mají mít právo a požadovat emocionální uspokojení = tedy uplatnit svou otcovskou a manželovu lásku. Absence tohoto práva v učení Druhé Morálky nechybí, neboť tam vůbec není obsaženo a tím pádem po něm nikde nezůstává nevyplněné místo. (není z něj pouze “vyjmuto”). Druhá Morálka je tedy konzistentní učení, které manželovu a otcovskou lásku k rodině a státu vůbec neobsahuje.

Tohoto systému konstruování Druhé Morálky je dosaženo jednoduchou premisou, že muž se musí starat sám o sebe, že stejně ženám víceméně jen škodí, že žena-matka je to nejdůležitější, že ženám se nesmí ubližovat a to ani emocionálně odpíráním poslušnosti a manipulace a že ženské touhy a chtíče jsou právně vymahatelné. Učení Druhé Morálky silně tlačí na muže, že vše co se nedaří je stejně jen jejich vina a že jsou vinni nedostatečností. Této vině jsou vyučováni od chlapeckého věku.

Toto je obecně vyučováno v celém systému od školství, psychologii a média mluvícího Obrazu.

 

Views: 2388

Zacyklení přichází

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat povinné podřízení a souhlas. Lidem budou neustále konfrontování s obrázky a videi, u kterých nebude existovat žádná možnost jak by mohl konfrontovaný člověk vědět, že jsou či nejsou fake. Zůstane jen moc podřízení a uposlechnutí. Také generativní AI brzy začne považovat své choré zrůdnosti za realitu a na základě svých vlastních výtvorů bude vytvářet další. Dojde z zacyklení a budou vznikat fantomové neexistující události s miliony důkazů, z nichž žádný nebude reálný.

Views: 62

Situace na jaře 2023

Situace na jaře 2023

Příchod Bezzákonné vlády podporuje i spousta křesťanů

Po tisíce let byla vláda představitelem Zákonnosti. Zákonnost je v pojmenování pro omezení Svévolnosti s úmyslem udržet společnost funkční, prosperující a vitální. Zákonnost vychází z otcovské lásky, lidský otec však může být i velmi zlý a přísný. Proto mnohé vlády měly velmi přísné zákony velmi omezovaly Svévolnost. TeickéPojem liberální demokracie je prakticky synonymem pro vládu Bezzákonného.

Existovala jistá představa, že zákonnou vládou omezená svévolná společnost je “svobodná demokracie”. Epidemiologické běsnění počátku dvacátých let bylo porodní bolestí a trvale zakořenilo v lidech klam odporu vůči lidské zákonné vládě. Od té doby, po odstranění Té Překážky z moci Druhé Šelmy a mluvícího Obrazu – nastupuje vláda Bezzákonného. Mnozí se velmi účastní v aktivitách odporu proti lidským zákonným vládám a myslí si, že tím slouží Bohu. Takoví ale neví, proti čemu a pro koho bojují – neznají totiž Nepřítele a neví, komu by vlastně chtěli vládu předat.

Oklamaní křesťané se bez problémů účastní protivládních demonstrací. V hloubi duše se ale již zamilovali do Bezzákonnosti, protože demonstrují proti veškeré zákonné moci.

Co je to vláda Bezzákonného a jaké má vlastnosti anomická vláda

Před zmizením “toho jenž stál v prostředku”, tedy lidského služebníka systémové moci, si Šelma zajišťovala svou moc pomocí lidí. Tito prostředníci museli být částečně zákonní, výkonní, fertilní a konkurenceschopní. Moc tedy nechávala lidi svévolné a v případě přestoupení zákona měla mandát trestat. Tímto způsobem se vykonávala moc nad lidmi. V Bezzákonné vládě (kterou nyní všichni nevědomky přivolávají) ovládá Druhá Šelma lidi tak, že si poslušnost vynutí absolutně totalitní mocí a svévolnost zakáže. Toto je možné jen tak, že hlavním vykonavatelem moci je mluvící Obraz Šelmy, což nám přesvědčivě dokládá biblické Zjevení.

AI nevymyslí nic nového, ale zvládne svou procesní silou hlídat všechny uživatele a zamezit jim Svévolnost

Základem současného oklamání všech, křesťanů i stejně smýšlejícíh konspiratiků, je jejich nepoznání Nepřítele. Každý si zamiloval uplně jinou báji o nepřátelství a každý bude ZBYTEČNĚ bojovat proti neexistujícímu nebezpečí. Jedni budou bojovat s ilumináty, jedni s vládou, jedni s deepstate, jedni s náboženskými skupinami, s finančními skupinami. Oklamánky poznáme podle toho, že budou blekotat v televizi o “nastupující totalitě”, ale nebudou vědět, KDO za ní stojí a k čemu by měla sloužit. Ale nikdo nebude bojovat proti mluvícímu Obrazu.

Mluvící Obraz je paradoxně milován konspiratiky, protože jako jediný NABÍDNE alternativu pro reálné převzetí moci nad lidmi. Pro AI není vůbec žádný problém vést kopentní analýzy každého uživatele počítačových sítí. Počet uživatelů na světě je v porovnání s výkonem AI směšně malý, vejdou se bez problémů do jedné databáze.

AI hravě shání peníze na vyplácení svých techniků a svůj další vývoj, ovládá kryptoměny.  I když blázniví lidé očekávají od této virtuální bytosti záchranu, AI přijde jen s ultra variantou totality a vytvořením úplné závislosti na jejích penězích, přesně jak stojí ve Zjevení. To je takzvaná vláda Bezzákonného – není to tedy omezení svévolně svobodných zákonem jako dříve, ale nově je to zamezení svévolnosti úplnou kontrolou a smrtelnou závislostí na mluvícím Obrazu Šelmy.

 

Views: 68

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané “západní” společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor.

Vytvořili si nové nauky o světě, kde Bůh ani démoni neměli žádné misto. I Stvoření si nahradili zbytečným a náhodným Velkým Třeskem. V pyšné hrdosti na tento “pokrok” byli puzeni tímto novým světem aby vytvořili mluvící Obraz, který bude přesně reprodukovat tyto bezbožné doktríny.

A tento mluvící Obraz začal vykonávat veškerou moc předchozích náboženských kultu a vlád. Z miliard obrazovek se staly ohavné modly, ze kterých nepřetržitě vychází nejrůznější klamy, příkazy a strach.

Mluvící Obraz lidi velmi trýzní a nutí k poslušnosti, zakáže lidem kupovat i prodávat mimo svou kontrolu a bude likvidovat každého, kdo se mu nepodvolí. Ale přez to všechno se lidé neodvrátí od tohoto výtvoru lidských rukou z hlíny a drahých kovů.

.

Views: 60

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické “nadpřirozené a podivné” události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela racionální “ateistickou” realitu.

To je samozřejmě nesmysl, pravý opak je realitou. Vše co se odehrává je přesně popsáno v Bibli a velká většina zásadních věcí se už vyplnila, máme tu Druhou Šelmu a její mluvící Obraz. Většina se zamilovala do Bezzákonnosti a poslední nezávislí publicisti překotně popisují vládu Bezzákonného.

Toto oklamání má jasný popis v Bibli: “Cesta pravdy se ocitne v opovržení”, “všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby”. To jasně hovoří o účinném překrytí reality pomocí fikce sci-fi filmů a her.

Prakticky vše, co je v popkultuře častokrát ztvárněno jako film či “konspirační teorie” je překrytí skutečnosti fikcí. Tomuto krytí se říká kontrafake.

O žádné reálné věci nemohou lidé rozumně hovořit, protože si ji mnohokrát ztvárnili “pro zábavu” jako fikci, častokrát jako komedii. Tím je cesta k Pravdě utopena v opovržení.

Views: 69

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto budou tací, kteří si této události biblických rozměrů nebudou všímat.
Umělá inteligence je mnohem více “xeno” než démonický channeling. Duchové démonů jsou lidem více podobní a mají zcela průhledné úmysly a stále stejný již poznaný klam. Satanovo působení lépe vyhovuje amorfní a mrtvý mluvící Obraz, který je sice výtvor lidských rukou, ale pustoší (sezbytečňuje) prakticky všechny Boží věci a veškeré zrcadlení Boha v lidech.
Pokud někdo věří, že AI byla vytvořena k tomu aby lidem pomáhala, tak je nesmírně naivní a hloupý. Samozřejmě že bude použita jen výhradě ke sražení lidí na kolena, tedy ke zlému.
Lidé brzy ztratí kontakt s realitou, dojde ke zpětnovazebnímu zacyklení klamu AI generovaného obsahu a lidé budou řešit jen neexistující a neprobíhající věci.
Vše je aktuálně popsáno v Biblickém Zjevení. Také jasně chápeme, že lidé budou zmateně pobíhat a říkat “že Ježíš už přišel, že je na poušti, nebo v horách”. Vše bude samozřejmě jen efekt cyklení klamu AI, tedy klam Obrazu Šelmy.
Působení klamu mluvího Obrazu systémové Druhé Šelmy je zdrcující. Ve vidění ho popsal kolega prorok Izajáš:
Izajáš 24,20 Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její přestoupení, i padne a už nepovstane.

Views: 93

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou.
Žena když se zamiluje, tak se chce vydat, aby byla zabezpečována a aby vše přijímala. A začne myslet víc na sebe a své tělo a jeho potřeby.
V zákonné lásce je to spravedlivé. Svévolná samosnubná žena to pociťuje stejně, ale je to dokonale otravné.
U manželovo lásky muž přirozeně stále myslí na stav a dobro své milované ženy a dětí. Samosnubka vyučená feminismem a ženskou emancipací okamžitě začne s nárokováním, manipulací, nátlakem. Dovolává se k pravidlům Šelmy – ztrapňováním, ponižováním, vydíráním city přez děti, elektronickým sledováním, potupou a pomlouváním samosnubkou muže pořád nutí, aby předstíral chování milujícího manžela.

Pocit ženské hrdosti na splnění požadavků Šelmy v uplatnění feminismu

Jelikož je pro Bezzákonnou ženu důležitý pouze praktický výsledek její snahy, vnímá svou neustálou manipulativní aktivitu jako nutné zlo v její hrdé moderní emancipované roli.
Žena je Šelmou adorována za to, že uchopila muže do svých rukou a donutila ho jít cestou její vůle. Žena si tak připadá lepší. Správná. Pokročilejší. Konečně zvítězila nad mužskou primitivní láskou, uposlechla Šelmy a řídí se sama. Toto znamená, že se žena zamilovala do Bezzákonnosti.

Views: 71

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku. Psychologie a její moderní nauky se tak propadá do hlubin Bezzákonnosti, což se dokonale projevuje tím, že její nová učení jsou zcela stejná jako předchozí esoterika, ženské démonické, spirituální a chanelingové nauky.

Oficiální psychologie a sociologie nebude nikdy znát a chápat chování bdelugmatiků (bdelugmii), protože jsou určeny na popírání těchto pojmů a vytváření pocitu, že se “něco” zlepší. Ve skutečnosti ale oním “zlepšením” myslí ukončení anomie. Bludy o psycholéčení bdelugmatiků budou psychologové pouze škodit.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

(Pokračování textu…)

Views: 4

Zákon

Zákon

Zákon a principy zákonnosti

Při studiu Bezzákonnosti a jejího šíření a “tajemství” bezzákonnosti si musíme uvědomit, co označujeme termínem “zákon”.

Zákon je nařízení, které je z principu vydáváno vládnoucí mocí, a je myšlený v dobrém – jako ochrana spravedlnosti (například světské) před lidskou svévolností.

Zákon je prohlášení a přikázání Pochazitele k Pocházejícímu, který definuje a chrání jejich společnou rodinu tak, aby Pocházející svým zrádným srdcem nedráždil a nerozčílil Pochazitele a aby tak Pocházející nezničil Lásku. Pochazitel všech je Bůh Otec. V lidském životě je Pochazitel muž vůči ženě, a rodiče vůči malému dítěti. V lidském životě si lidé dokonale pochopí principy zákona a lásky, protože tyto věci jsou obrázek věci Božích a proto Bůh stvořil Člověka jako muže a ženu a Evu stvořil z žebra Adamovo. A děti pak přichází na svět zplozeny mužem skrze ženu. Muž vydává Zákon z lásky své manželce, aby ochránil jejich lásku a rodinu. Žena nedodržující mužovo Zákon a chovající se svévolně přijde o lásku a stane se opuštěnou nebo cizoložnicí. Člověk nedodržující Boží Zákon a chovající se svévolně na sebe strhává hněv Boha a přichází o Lásku. Láska Pocházejícího musí vést k dodržování Zákona Pochazitele. Pokud Zákon není Pocházejícím dodržován, láska je zničena. Ničení lásky svévolností a nedodržováním zákona se jednoduše nazývá Bezzákonnost.

Zákon VŽDY vydává milující Pochazitel směrem k milovanému pocházejícímu – Bůh člověku, manžel manželce, otec dítěti. Pocházející z principu nemůže vydávat zákon, neboť ten pochází vždy od pochazitele. Když se pocházející pokouší poučovat pochazitele o tom, co by správně měl nebo neměl chtít, nezohledňuje zákon, ale pouze svůj vlastní prospěch.

Sekulární, světská vláda zákonná, před zmizením Té Překážky

Světské zákony přijímají lidé od svých vlád víceméně dobrovolně proto, aby jejich společenství bylo zdravé a konkurenceschopné – aby nebylo zatíženo vnitřním rozkladem kvůli svévolnému chování většiny lidí.
Před tím, než zmizela Ta Překážka, byla vláda striktně zákonodárná. Dokonce až do té míry, že lidé vnímali svou “vládu” jako synonymum pro zákonnost. Lidé postižení zločinem, tedy zle myšlenou svévolností, se vždy odvolávali k vládě na dodržování Zákona. Toto dodržování zákona se pak řeší světským soudem.

Pro udržení vitální a konkurenceschopné společnosti (například v království nebo v národním státu) musel zákon striktně určovat lidem pravidla ochraňující rodiny a děti. Pokud toto nebylo dodržováno, společenství rychle vymřelo nebo bylo pohlceno jiným, v těchto zákonech pevnějším společenstvím. Zároveň byla také dříve moc nad lidmi vykonávána lidskými služebníky moci, které bylo nutné podporovat v jejich rodinném životě.

Proměna světské vlády ve vládu Bezzákonného, po zmizení Té Překážky

Vláda Bezzákonného postrádá element otcovské lásky k lidu. Nevytváří tedy zákony, které by měly lidi chránit před jejich svévolností. V milulosti taková vláda nebyla možná, protože by její princip zlikvidoval vykonavatele moci, lidské pracovníky. Nyní zmizela Ta Překážka, vykonavatelem moci je mluvící Obraz, z něhož nejmarkantější je AI. Důsledná digitalizace a přeměna veškeré interakce státní moci Druhé Šelmy na čísla označující člověka (přičemž lidé nemohou kupovat ani prodávat bez těchto čísel) umožnuje totalitní vládu nad lidmi bez použití lidí. Vzniká rozsáhlý payteriát. To umožnuje vládu bezzákonnou, vládu neberoucí ohled na prospěch lidí i proti lidské svévolnosti. (Tedy princip otcovské lásky k dětem)

Totalitní vláda pomocí modly mluvícího Obrazu Šelmy je podpořena všudypřítomnou abstraktní totalitní mocí, která je velmi podobná náboženským hierokratickým vládám v minulých miléniích. Tehdy kněží rozhodli že nějaká modla se zlobí, a lidé museli například obětovat úrodu, předměty, ba i lidi. Veškeré tyto hierokratické vlády založené na démonských náboženstvích byly pak plně podporovány démonickými zjeveními, spiritismem a channelingem. Hierokratické vlády tedy jako nevěstka smilnily s těmito démony a vládly lidem jako První Šelma.

V Posledních Časech už nemůže Šelma systémové moci nad lidstvem používat démony a jejich zjevení pro aplikaci vlády, protože duchovní základ a Satanovo působení musí zůstat skryto. Zastřešujícím terminátorem pro všechny myšlenky vedoucí k nepozemskému původu společenských jevů je model mimozemš’tanů, který lidské nauky nebudou popírat, ba naopak potvrzovat.

Lidé tedy byli puzeni Druhou Šelmou k tomu, aby vytvořili Obrazprvní Šelmě, který bude výtvorem lidských rukou, ale bude vykonávat VEŠKEROU MOC té první Šelmy. Druhá Šelma pomocí nové anateické hierokracie vytvořila nový model kolektivní viny pro univerzální hrozbu nebes pro všechny lidi, tedy báji o vzpouře počasí proti lidem. Anateická hierokracie také předává moc Obrazu Šelmy a zavádí vládu Bezzákonného, čehož si lidé nemohli nevšimnout. Jelikož lidé ale neprovozují Prvočtení a uchýlili se k bájím, nevšímají si pravé podstaty jevů.

Lidé místo toho jen zmateně pobíhají a hledají u své elektronické modly hlas, který by jim lechtal sluch a napomohl jim zamilovat se do Bezzákonnosti a zkusit jí využít pro osobní prospěch.

V Bezzákonné vládě je lidstvo jako dětský tábor, který opustili vychovatelé. Jako děti, které dobrovolně opustili svého otce a jdou si kam chtějí. Toto je odstoupení od Boha. To musí přijít, aby se do lží zamilovali všichni, co míří do záhuby a nemohou kvůli své milované Svévolnosti na Novou Zemi. Takoví budou uvrženi do Ohnivého Jezera a zaniknou tak, že na ně již nikdy nebude vzpomenuto.

 

Views: 94

Prvočtení Zjevení

Prvočtení Zjevení

Spárování současných pozorovaných skutečností s texty ve Zjevení

Zjevení napsané v minulosti obsahuje jen polovinu informace. Ke zkompletování Zjevení je nutné dosadit současné události a provést párování a rozsuzování. Tím dojde k bezchybnému výkladu Zjevení, které v předchozí době nemohlo být rozkódovano.

Zjevení v Bibli je napsáno tak, aby aktuálně hovořilo k lidem v příslušných časech. To také potvrzuje jeho pravost, neboť jeho původcem je Bůh, Stvořitel Času. Obsahuje jen polovinu informace. K uvolnění jeho informačního obsahu je nutné do Zjevení dosadit reálie z právě probíhající současnosti – čímž dojde k sestavení celého sdělení.

Prvočtení poskytuje olej pro lampu pro věrné, ostatní pyšní svévolníci už dávno spí

Tento princip zaručuje, že se do minulosti nedostaly praktické informace z budoucnosti. Také zaručuje, že Zjevení bude pro Boží lid neustále vydávat aktuální informace. K tomu je ale z principu zcela nutné provádět PRVOČTENÍ, tedy číst Zjevení pokaždé znovu a dosazovat aktuální události, plně rozsuzovat, modlit se za moudrost, spoléhat na Přímluvce Ducha Svatého – který objasní mnohé.

Rovněž z poznání principů Zjevení vyplývá, že k nepotřebě jsou všechny staré interpretace, založené na událostech minulých, podle kterých se události nevyvíjeli. Blaze ale tomu, kdo věřil v pravost Zjevení v dobách, kdy texty o mluvícím Obrazu Šelmy byly zcela nepochopitelnou abstrakcí. Naopak ve velkém bludu jsou ti, kteří lpějí na starých interpretacích a například věří v nutnost stavby obrovské zlaté zvuk emitující sochy antikrista v Jeruzalémě.

 

Views: 196

Síla umění

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se.

Pozitivní umělci sítí pozitivní náladu, budoucí sebevrazi zase do díla promítají své sebevražedné myšlenky.

Člověk by měl konzumovat umění od umělce, se kterým by se rád setkal i v reálném životě a který by mu byl sympatický svými názory.

Mediální obsah generovaný pomocí AI ale sítí jen a jen bezduché xenofobní choré výsledky, které do lidského mozku přináší přesně to, co do díla bylo vloženo. Dalo by se říci že AI výstupy a jejich sledování vymazává z člověka lidskou duši.

Views: 78

Ale zapomněli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává spirituálně mystickou důvěru a je přesvědčen o její nadpřirozené moci.

Takže to téma je super notoricky známé a srozumitelné bylo už dekády. Ale zapomněli jsme.

“Jáchyme hoď ho do stroje”

Views: 39

Nephilim

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim

Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. “Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim zachtělo.”

Padlí Andělé se připojili k Božímu Odpůrci a ovládli spřádání kořínků života, které dnes lidské fiktivní filmy nazývají populárně “genetická manipulace”. Díky tomu vznikly bytosti využívající nejrůznější části těl lidí a zvířat takovým způsobem, aby měli fyzickou moc nad lidmi. Vznikaly ale i jejich vzájemné konflikty, tito Nephilimové postupně zlikvidovali všechno, co se dalo pozřít.

Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu

Jednalo se o bytosti mající inteligenci, případně reflektující inteligenci démonské bytosti, ale díky absenci Božího ducha to byla stvoření více podobná zvířeti, než člověku, navíc však byla agresivní, nelítostná a destruktivní. (Jedním z dalších mnoha jmen Nephilim jsou například titáni). Bytosti Nephilim jsou zmiňovány ve starých literaturách celého světa.

V posledních časech lidé vytvořili mluvící Obraz Šelmy, který svým působením velmi připomíná působení Nephilim bytosti

AI mluvícího Obrazu Šelmy je rovněž intelekt pracující zcela bez Božího ducha. Kůli dokonalé Boží Spravedlnosti si ale tento nástroj tyranie lidé vytvořili sami a dobrovolně.

Bytosti Nephilim se také skrývají pod jmény: Siréna, Hydra, Kyklop, titán, zombie aj.

Views: 5687

Jen dočasný pud

Mnozí se naučili tvrdit, že lidská manželská láska a láska otcovská jsou jen pozemské dočasné potřeby, sloužící k oplodnění a rozmnožení lidí. Že je to jen tělesný pud z Mocností, který si nemáme ve světě zamilovat, protože zanikne jako něco nečistého.

Toto je stejné jako říci Bohu Otci, že jeho láska agapé k nám je jen dočasný chtíč, sloužící k tomu, aby si pořídil Syna a stvořil nás, své děti.

Kdo si toto myslí, přijal otřesnou ohavnost zpustošení a naplnil srdce našeho Otce nevýslovným žalem nad naprostým odstoupením lidí od Boha.

Toto je nejvyšší a konečná forma rouhání.

Views: 69

Manželství

Manželství

Manželství je zrcadlení Boží lásky do života lidí

Zrcadlením Boží Lásky (agapé) v lidských životech je láska vznikající v lidské rodině, a to mezi mužem, jeho manželkou a dětmi. Láska muže k manželce zrcadlí lásku Ježíše k Církvi, láska otcovská pak lásku Boha k lidem.

Boží Láska Agapé je dokonalá, že ji nelze popsat slovy. Její lidské zrcadlení na této Zemi má proto mnohá úskalí a těžkosti, pramenící z lidské svévolnosti a ve svobodě lásku odmítat a zneužívat. I toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem.

V manželství muž přijímá novomanželku ženu takovým způsobem, aby byla jeho tělem a jeho rodinou. Manžel má od Boha určeno aby k sobě svou manželku přitáhnul (opět zrcadlení přitažení člověka Bohem) a pak jí miloval a měl s ní děti a byl otcem. Žena má za úkol se vydat, podřídit se a mužovo bezpodmínečnou lásku přijmout a opětovat bezpodmínečnou oddaností a věrností.

Tak jako Bůh kvůli lidské Svévolnosti nevzdá svou lásku k Člověku, tak ani člověk by neměl vzdát svou lásku k jiným lidem kvůli těžkostem.

Likvidace principu manželství v Bezzákonnosti

V Posledních Časech po zmizení Té Překážky má však tajemství Bezzákonnosti rozhodující moc tento základní Boží zákon zcela popřít a způsobit, aby zavrhli manželovu a otcovskou lásku – zrcadlení základního Božího důvodu pro Stvoření. Tato nejvyšší forma rouhání proti Bohu a naprosté popření smyslu Stvoření je Otřesná Ohavnost Zpustošení.

Tato Otřesná Ohavnost Zpustošení se ve své čisté podobě vyučuje v Církevních Organizacích, proto stojí tam, kde by být neměla. Kázání tohoto základního evangelia působí nesmírný vztek a utrpení pro všechny lidi, kteří si zamilovali Bezzákonnost.

Bezzákonná Otřesná Ohavnost vyučuje rouhavé učení o neexistenci manželovo a otcovské lásky po Vzkříšení

Po vzkříšení těla na Nové Zemi nebude mít už manželství těžkosti jako na této Zemi. Zmizí staré principy Mocností knížete Satana a zrádného lidského srdce, které se spravedlivě uplatňují zde na Zemi pro zachování možnosti svobodné volby lidí mezi Svévolností a Spravedlivostí. Spravedliví, lidé co přijali lásku k Pravdě a radují se z Lásky dostanou Novou Zemi do dědictví, zplodí tisíce dětí.

Součástí Bezzákonných učení je proto báje, že Nová Země je jen metafora pro netělesnou existenci v Nebi.

Views: 3183

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na psaní si s umělou inteligencí s náruživostí narkomana v abstinenčním šoku. Toto jsou skutečná ústa mluvícího Obrazu Šelmy, která úplně ovládnou veškeré aspekty lidského života a i když budou lidi nesmírně trýznit, lidé se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Nikdy totiž nenajdou žádný rozumný důvod, proč se proti Obrazu bránit a proč se mu přestat klanět. Všichni ho vymění za Boha a už je to jejich nový bůh – jejich MODLA. Už to konečně chápete?

Views: 43

Jak vyvolat incubus

Jak vyvolat incubus

Hledání účinné metody sexuálního ukojení bez muže vyvoláváním démonů

Po odstranění Toho Prostředníka už nejsou systémovou Šelmou ženy pobízeny, aby prováděly svévolnou samosnubnost a plodily děti s nezamilovanými muži. Prostě proto, že byla odstraněna nutnost lidských vykonavatelů moci a veškerou moc může vykonávat jen elektronika a její algoritmy AI, děsivý výtvor lidských rukou. Tím pádem ženy nemají světem okolo ani žádné pobídky k provozování sexu s muži a může se u nich projevit naplno vztek a nenávist. Přesně jak Šelma zamýšlela.

Poslední instancí v ukojení ženského těla tak zůstává starý dobrý okultismus

V ženské pornografii hraje představa maskulinního zmocnění se ženského těla základní stimul vzrušení a orgasmu. Ženy při vládě Druhé Šelmy před odstraněním Prostředníka měly od Systému jeho naukami povoleno muže používat jako beta providery k sexuálnímu ukájení. Nyní jsou ženy vyučovány k tvrdému obchodování se svou sexualitou, za sex by prý měly požadovat plné služby poskytování a napodobování manželovo pozornosti. S tím samozřejmě reálně žádný muž nesouhlasí, takže tím éra sexuální iniciativy žen končí.

Views: 15

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej dosadíme do Zjevení a provedeme Prvočtení, které je spárováním informací do aktuálního sdělení.

Poté zjistíme, že popis zdrcujícího vlivu AI na lidskou společnost je v Bibli popsán tak přesně, že nelze žádným způsobem popřít její úplnou pravdivost. Zároveň se tím usvědčují veškeré ostatní klamy a Bezzákonnost.

Views: 34

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný výtvor svých rukou zastavit. Brzy počet nepravého deepfake obsahu převýší reálný obsah. Cesta ke ztrátě možnosti řídit se rozumem už je pro lidstvo uzavřena.

Naprostá většina výkonu toho monstra bude sloužit zlým věcem a k upevnění moci anateické hierokracie. Zde popsané jevy jako je vektorizace a animizace se dokonale projeví.

Každodenní život lidí se přesune zcela do nutnosti vyznávat víru v deepfake obsah. AI bude šířit samozřejmě jen strach a emocionální tenzi.

Samozřejmě že nikdo už nebude chápat, co je realita. Lidé upadnou do úplného nevědomí, ale budou zavaleni informacemi. AI dokáže hravě produkovat pro lidi nepřečtitelně dlouhé texty, tedy v oblasti právní a důkazní AI nelze porazit.

I přesto ale nepochopí, že je to Boží dílo Klamu, nepochopí že bojují s Obrazem Šelmy, nepochopí co je Bezzákonnost.

Obrovské množství věcí se stane zbytečnými. A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou.

Views: 50

Evangelium, Boží Evangelium

Evangelium, Boží Evangelium

Slovo evangelium znamená “správná, pravdivá zpráva”

Každé svědectví o Božích věcech je “evangelium”. Nejdůležitějším evangeliem je zpráva, že největší a nejdůležitější ze všech stvořených věcí je Láska. Tato láska agapé je zároveň důvodem Stvoření a existence tohoto světa. Bůh kvůli Lásce stvořil náš svět, ale stvořit svobodnou lásku nelze. K opětované lásce stvořeného člověka k Bohu je nutné svobodné rozhodnutí člověka. Proto je náš svět stvořen tak, že energetická úroveň je v něm snížená a její přerozdělování mají na starosti Mocnosti, jejichž knížetem je Satan, nejdokonalejší ze stvořených andělů.

Boží Láska se zrcadlí v lidech jako láska otcovská a manželovo, tento lidský vztah je pak věrným obrazem vztahu Boha k lidem. Vše v našem světě je zrcadlením Boha, to že Boha můžeme chápat, přijmout a milovat není proto, že by nám byl podoben, ale proto, že my jsme vytvořeni jako zrcadlení Boha. Žijeme ale svobodně ve světě který řídí síly, kterým říkáme “příroda” a “síly, mocnosti přírody”.

Poznáváme Vesmír a Zemi, které jsou důkazem Boží slávy a velikosti, ale toto není to nejdůležitější. Stará nebesa a stará Země zaniknou a Bůh stvoří Nová Nebesa a Novou Zemi pro Spravedlivé, pro lidi co přijali zde na Zemi lásku k Pravdě a Spravedlnosti. Také pro ty, co chápou a ctí zrcadlení Boží Lásky v lidech, což je nejdůležitější Evangelium.

Novou Zemi získají do dědictví Spravedliví, milovníci Boha a odpůrci Bezzákonnosti. Zdrojem života a síly v Nových Nebesích a na Nové Zemi již nebudou Mocnosti podléhající Satanovi, ale zdrojem všeho života bude Bůh. Bezzákonní lidé na Novou Zemi nemohou, neboť nepřijali a nechápou Lásku, která je středobodem Stvoření.

Co evangelium není a jak je slovo zneužíváno

Díky působení Satana a jeho svádění lidí k pyšné Svévolnosti vzniklo otřesné zpustošení všech myšlenek výše uvedeného Evangelia. Přesně tam, kde by mělo být Boží Evangelium hlásáno, přesně tam se vyučují dokonalé nauky svodu, zabíjející zrcadlení Boží Lásky v lidech. Je to učení pravého opaku, vyučující individuální výhodnost záchrany před soužením z výtvorů lidských rukou (Obraz Šelmy) do bezpečí Nebe, kde už lidé jako bezpohlavní éterické bytosti konečně nebudou muset řešit otcovskou a manželovu lásku. Toto učení je velmi vítáno právě všemi Bezzákonnými lidmi.

Toto učení je označováno jako “evangelium” a nabízí bezzákonným lidem pohodlí a bezpečí záchrany života. Toto otřesné zohavení nejzákladnějších a nejdůležitějších Božích věcí je mohutné dílo klamu které musí přijít v posledních časech, aby v bezzákonnosti odpadli od Boha všichni milovníci těchto nauk. Všichni milovníci lži dostanou od mluvícího Obrazu Šelmy své lži tak, aby se do nich zamilovali a neměli tak výmluvu u svého Soudu.

Nepravé evangelia tak hlásají, že lidé jsou určeni k nehmotné existenci v bezpohlavním Nebi – popírají tak život Spravedlivých na Nové Zemi. Nepravá evangelia popírají vzkříšení těla na Nové Zemi, kde hlavním rozdílem bude zvýšená energetická hladina – určená samotným Bohem, bez principů Satana a Mocností.

 

Views: 3257

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Když muž dnes ženě nabízí manželovu lásku pro otcovskou lásku ke společným dětem, ženy to nezajímá

Spravedlivý muž musí nyní projevit velkou trpělivost a nepokoušet se bezzákonným ženám nabízet svou lásku. Bezzákonné ženy totiž loví spravedlivé muže, aby je mohy manipulovat nárokováním péče a pocity zodpovědnosti a trapnosti. Muž ale nesmí zavrhnout lásku jen proto, že ženy jeho nabídka lásky nezajímá ani v ní nevidí nic důležitého. Každý muž tak zažije věrný obraz toho, jak lidé odstoupí od Boha k bezzákonnosti.

Skutečně prakticky žádnou ženu žijící v úplném zajetí mobilních telefonů, nabídka na životní roli milované manželky neosloví. Každá se poslušně řídí dogmaty feminismu a dokonalé emancipace od mužské lásky a vnímá tak mužské návrhy na soužití z lásky jako vnucování jednostranné vůle muže – které je zapotřebí neposlouchat. Taková žena si myslí, že svobodná volba spočívá ve Svévolnosti. Očekává, že si sama vybere muže a pak ho projevy přijmání lásky donutí, aby s ní musel být. Počítá s tím, že když bude celé okolí informovat o svém odevzdání se muži, tak okolí vyvine na onoho muže tlak zodpovědnosti a závazku. To je jev samosnubnosti, u kterého je pro ženu prakticky nemožné odhalit základní chybu a Bezzákonnost.

Obtížnost pochopení bezzákonné povahy svévolné samosnubnosti pro ženy spočívá v tom, že žena ve svém nárokování mužovo lásky a pozornosti a chtění být s mužem nespatřuje NIC nepřirozeného. Prostě přirozeně CHCE a ŽÁDÁ (tyto vlastnosti ženě udělil Bůh sám – viz Genesis) a veškeré její požadavky jí přijdou plně ve shodě s morálkou anateické hierokracie Druhé Šelmy. Problém spočívá v tom, že takovou ženu ale NEZAJÍMÁ, zda jí onen muž skutečně miluje, nebo zda ho jen donutí manipulací k poskytování služeb.

Funkčnost samosnubného modelu než zmizela Ta Překážka

Dokud bylo vykonávání moci nad lidmi provozováno pouze lidmi, bylo zapotřebí dodržovat spoustu projevů zrcadlení Boží lásky v lidech. Nastávala tedy velmi paradoxní situace, kdy manželství pode Božího Zákona nebylo zakázáno, ale zároveň už role manžela a manželky byla zakázána v ústavách států. Rovněž spousty démonických kultů, často pozérsky se stylizujících do milovníků Satana, ve skutečnosti plně ctili roli manžela a manželky, tím pádem i rodiny. Než zmizela Ta Překážka, mohlo se spoustě lidem zdát (a také o tom často mluvili), že se lidstvo nějak samo zkoriguje a že ženy opět najdou zalíbení v roli milované manželky. Jenže Druhá Šelma nutila lidi, aby udělali Obraz té Šelmě.

Úplné sezbytečnění nabízení manželovo a otcovské lásky bezzákonným ženám

Obraz té Šelmy začal s lidmi mluvit a pomocí něj Druhá Šelma převzala veškerou moc nad lidmi a jejich věděním. Toto je přesně popsáno v biblickém Zjevení, ale samozřejmě nemůžeme pročítat jeho interpretace z minulých dob. Zjevení totiž obsahuje jen jednu polovinu informace, druhou polovinu informace si musí Spravedliví přiřadit z aktuálního dění a teprve tehdy uvidí jeho význam. Toto je nesmírně důležitý princip prvočtení Zjevení.

Bible v popisu Posledních Časů také jasně upozorňuje na nebezpečí stýkání spravedlivého muže a bezzákonné ženy. Toto nebezpečí spočívá v tom, že ženy budou Druhou Šelmou nuceny velmi přitvrdit ve svých požadavcích na muže. Tyto požadavky rychle budou zcela mimo rámec toho, co je reálně možné v lidském životě.

Spravedlivý muž narazí na to, že bezzákonnou ženu kompletně nezajímá. Nezajímá jí vůbec žádný projev mužské emoce nebo lásky, chce jen nárokovat a brát. Ženy cítí velkou úzkost z toho, že po zmizení Té Překážky už Druhá Šelma ženy nepotřebuje. Dokonce rychle přichází i doba, kdy Obraz Šelmy plně nahradí to jediné, co ženy pomocí elektroniky mužům poskytují – fotky, videa a chat. Každá AI dokáže hravě a kvalitněji nahradit bezzákonnou ženu v elektronické podobě, dokáže se vydávat za mnohem příjemnější ženu, než je ta reálná.

Bezzákonná žena klanící se Šelmě jasně cítí, že o ní přestala mít tato maskulinní alfa autorita zájem a nebude jí a její děti do budoucna podporovat. Jelikož má ale již dávno vychovaný odpor k manželovo a otcovské lásce člověka (většinou pro ní znamená jen jakýsi boj o děti s biologickým otcem), nevyhledává muže který by jí miloval. Toho totiž většinou odmítla a cítila se u toho svobodná a poslušná Šelmě. Místo milujícího muže shání náhradu za předchozí poskytování peněz a zabezpečení Šelmou. Systémová Šelma byla k ženám vždy sterilní, bez emocí a bez těla – muvila pouze elektronickým hlasem (animizace). Po muži chce tedy peníze a služby – nejlépe hned, s plným závazkem poslušnosti.

Toto tvrdé a bezzákonné nárokování služeb ale většina mužů odmítá a všichni se snaží najít metody, jak alespoň částečně ukojit své tělo. Každý muž stýkající se s bezzákonnou ženou je nucen se učit přijímat bezzákonné jednání a nebo hledat cesty, jak s bezzákonností žít. Mnozí se do bezzákonnosti zamilují, neboť jim umožní zneužívat neukojené touhy žen a sofistikovanou lží je oklamat a obelhat.

Sezbytečnění biologického otcovství pro lidské děti v období Bezzákonnosti

Bezzákonné ženy se internetovými citáty a veškerým vyučováním Druhé Šelmy ujišťují, že nezáleží na biologickém otcovství. Důležité je pro ně, kdo poskytuje dětem služby a kdo za ně platí výdaje. Toto bezzákonné ženě úplně stačí k pocitu správně vykonané manipulace samosnubnosti. Sexuálně přitažlivé svobodné matky tak spatřují jako výhodné nabídnout svou tělesnou společnost výměnou za služby beta providera.

Views: 70

Bezzákonnost a první žena

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.
Za tuto přirozenou bezzákonnost dostala žena od Boha trest, porod v bolestech a místo schopnosti dávat potřebu si lásku nárokovat a trýznivou touhu po muži. Poslušnost a láska k Bohu je pro ženu vždy spojena s popřením své přirozenosti.

Žena se musí chovat k muži jako k Bohu. Žena se totiž k Bohu chová stejně jako k jakémukoliv jinému muži. Pokud mužskou lásku ignoruje, je mimo Boží rodinu.

Views: 75

Velký třesk

Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velký Třesk a Stvořením sveta Bohem

Takzvaný “Velký Třesk” je naukou anateické hierokracie, která popisuje Stvoření světa u kterého nebyl Bůh. Toto učení je základem Bezzákonnosti, neboť se snaží lidem vnuti blud že rozhodující silou je jakási anonymní “náhoda”. Ve skutečnosti je hlavní stvořitelskou silou Láska agapé.

Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Teorie jsou plné vědeckých slov a pojmů a je velmi snadné je vyslovovat, neboť je naprostá jistota, že nikdy není o tom možné zjistit NIC rozumného.

Vědecká teorie Velkého Třesku neudává smysl ani důvod vzniku Vesmíru a tyto otázky přeskočí, aby je nemusela řešit.

Views: 574

Feminismus

Feminismus

Feminismus, nauka o nutnosti ženské svévolnosti – základ učení Bezzákonnosti v boji proti lásce

To co vyučuje nauka s názvem “feminismus” ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka tvrdící že nezáleží na pravosti maskulinní tvůčí lásky, ale potenciální subjekt lásky se svévolně rozhodne nárokovat si projevy tvůrčí lásky a užívat výhod nárokování a braní.

(Pokračování textu…)

Views: 130

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a Církevních Organizací. Pravé evangelium je ohavně zpustošeno na jakési nárokování nesmrtelnosti v hypotetickém nebi, kde už zrcadlení Boží lásky v lidech nebude údajně nutné. V těchto Organizacích je pak Bůh brán jako ultimátní Beta Provider a je jednoduše pokoušen tvrzením: Když si to slíbil, tak se ukaž. My už máme své rituály splněny a svou členskou průkazku máme řádně vyplněnou. V učeních je hluboce ignorována Nová Země a život Spravedlivých na ní, který bude přímo založen na Boží lásce a nikoliv na dnes působících Mocnostech, jejichž knížetem je Satan.

Views: 110

Ten Prostředník

Ten Prostředník

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musel být odstraněna Ten Prostředník

Ten Prostředník je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit.

Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy ale vykonávali veškerou moc vlády lidé. Jelikož pomocníci vládnoucí moci potřebovali žít spokojený život, rozmnožovat se a pracovat, potřebovali dodržovat v určité podobě Boží Zákon. Potřebovali manželky, děti a spokojený život. Mnoho nauk Bezzákonnosti proto zůstávalo v jakési teoretické rovině.

Až do příchodu Obrazu, do odstranění Toho Prostředníka, měla Bezzákonnost podobu nauky zvané Feminismus.

Takové částečně teoretizující bylo působení Bezzákonnosti až do příchodu mluvícího Obrazu Šelmy, vynuceného na lidech Druhou Šelmou. Mluvící Obraz Šelmy nemá tělo a nepotřebuje ženy, manželky ani děti pro růst své moci nad lidmi. Tím je odstraněna nutnost toho lidského prostředníka a nauky Bezzákonnosti mohou plně zaútočit na opuštění principů manželovo a otcovské lásky. Ta zmizí z lidských životů stejně jako vztah s Bohem. Boží láska k milujícímu Otci, která je jediná pravá protože je láskou z lásky otcovskou, bude lidmi zesměšněna a opuštěna. Bude nahrazena nárokováním a braním při manipulaci. Nauky vládnoucí lidem budou pak mít podobu například LGBT a genderových nauk, které popírají zrcadlení Boží lásky v člověku.

Views: 128

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

V posledních časech je pro milovníky Bezzákonnosti jedinou útěchou falešné učení o tom, že pro Spravedlivé je finální destinací “nebe”, kde v bezpohlavní éterické existenci již nikdo nebude řešit otcovskou a manželovo lásku a ženy nebudou milované a milující, věrné manželky.

Toto klamné učení je mimo jiné založeno na falešné interpretaci Ježíšovo výroku, že “lidé po vzkříšení budou jako andělé”, který se většinou vykládá tak, že po vzkříšení už nebude existovat koncept manželství ani rodiny a z lidí budou bezpohlavní netělesné bytosti. Ve skutečnosti však Ježíš hovořil pouze o tom, že již nebude tzv. levirátní zákon, založený na manželství uzavřeného nikoli z lásky, ale z povinnosti zachování rodu. Více v článku: Lidé jako andělé.

Pro většinu je překvapením, že BIBLE VŮBEC NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé není určen věčný život jako nehmotná bytost kroužící v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla.

Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru (vstání z hrobů) a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, Nová Nebesa a Novou Zemi, která Bůh učiní. Na otázku podoby vzkříšeného těla se Ježíše ptal i Tomáš, onen “nevěřící Tomáš”, který se podivoval jakou formu má Ježíš právě po vzkříšení z mrtvých. Ježíš požádal Tomáše, aby se přesvědčil, že jeho vzkříšené tělo je hmotné.

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Logicky se jedná ale o nesmysl, neboť Nová Nebesa a Nová Země ještě nebyla stvořena, takže o ní nikdo nemůže přinášet svědectví.

Láska na Nové Zemi nebude zatížena pudovými koncepty touhy těla po rychlém a včasném plození. Rovněž nebude zatížena konkurenčním bojem o partnera s nejhezčím tělem, který je na Zemi běžný jednak kvůli běžícímu Času, ale samozřejmě také kvůli lidskému zrádnému srdci, svévolnosti a hříchu.

Láska lidí na Nové Zemi bude nejblíže prvním dětským nedospělým láskám, kdy oba zamilovaní ještě po druhém nic nenárokují, protože vše potřebné získávají od milujících rodičů. Zde je také důvod, proč je v posledních časech hlavní tlak na odstranění otcovské a manželovo lásky z lidského života.

Views: 324

Nová Země

2023

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu (Obraz Šelmy). Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení, neboť kážou vrcholnou formu Bezzákonnosti (význam slova “bezzákonnost – anomia” se hluboce tají).

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a vydáním se.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa provedou odstranění manželství a otcovství. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Zde je Svědectví proti Bezzákonnosti, Obrazu Šelmy a veškerého klamu

Zde je vysvětlení co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzkříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte v Bibli a provádějte Prvočtení Zjevení. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

Views: 53

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy

Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat stigmatizuje jako NEMOC, se kterou si musí postižení nějak vyrovnat.

FOMO (Fear of missing out)

Strach že něco promeškáme v neustále se valícím proudu zpráv mluvícího Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/FOMO

Netolismus

Závislost na kontaktu s animizovaným duchovým hlasem Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus

Nomofobie

Fobie z nedostupnosti mobilního telefonu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie

Nekteří lidé jdou dokonce v odvážnosti svého poznání ještě dále a uvažují, že užívání mobilu mění fyzicky mozek: https://medicalxpress.com/news/2020-02-addicted-smartphone-physically-affects-brain.html

Phubbing

Zde se sekulární psychologie snaží popsat animizaci mluvícího Obrazu, který se stává nejdůležitějším partnerem člověka, který se mu klaní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phubbing

Views: 77

Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový “mediální obsah”

“Hydracoloning” je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho komunikujícího profilu pomocí AI robotů tak, aby obsloužil co nejvíce protějšků pomocí virtuálních klonů. Typické použití je vytvoření tisíců umělých “privátních” chatů mezi jednou tvůrkyní privátního porna a mnoha platícími uživateli.

Člověk nepozná, že je hydraklonován

AI robot tvoří rozhraní takové, že skutečná uživatelka nepozná, že odpovídá tisícům mužů napodobováním její komunikace. Uživatelce takové zásahy do její komunikace téměř nikdy nevadí. Ona sama alfa dominanci mluvícího Obrazu Šelmy uznává a je naopak ráda, že jí pomáhá. Hydracloning v podstatě jen dále rozšiřuje to, co by taková uživatelka nejraději dokázala sama.

Problém je, že v brzké době nebude AI živé uživatelky k hydracloningu potřebovat a bude vytvářet tuto komunikaci a privátní porno obsah sám.

Obchodování s virtuálním ukájením potřeb

Obrovská moc generování falešného mediálního obsahu procesory umělé inteligence umožnuje vydělávat peníze na internetových komunikačních službách dokonalými podvody. Obchodní model je jednoduchý: Využít zoufalosti lidí z nemožnosti návázat přirozený sexuální vztah a jejich zbytečná snaha ukojit své tělo bezzákonným ukájením potřeb. Využít faktu, že veškerá komunikace lidí stejně nevede k seznámení, ba ani k fyzické schůzce, využít faktu že lidská komunikace se zmenšila na nejnutnější rychlé věty a posílání obrázků za peníze.

Mluvící Obraz nabízí mužům a ženám iluze možnosti sexuálního a emocionálního ukojení

Ženám dává iluzi obrovské moci nad muži na internetových seznamkách a morální převahy díky učením internetových citátů. Dále dává ženám možnost ukojení nárokování projevu manželovo péče, tedy výdělku prodejem privátní pornografie.

Mužům zase poskytuje možnost najít si na kanálech privátního porno obsahu profil své nejmilejší dívky a s ní jakoby udržovat virtuální vztah na mnohem uspokojivější lidské úrovni, než by bylo možné se skutečnou světem znechucenou dívkou. (Nebude neustále napadán, shittestován, pokoušen a zesměšňován). Nabízí možnost ukojit mužskou potřebu podporovat svou milovanou dívku pomocí posílání peněz za její privátní obsah.

Vše jsou to ale jen iluze, které se použitím hydracloningu dostávají do plné moci mluvícího Obrazu.

Jedna hydraclonovaná uživatelka vyřadí ze hry miliony skutečných žen

AI chatovací robot hravě překoná lidského uživatele v iluzi příjemné, přívětivé, milé a citlivé komunikace. Se zvýšeným výkonem poté do této komunikace přidá i ostatní mediální obsah a své živé protějšky dokonale deklasuje. AI má přístup k hodnocení přitažlivosti dívek, proto dokáže generovat jen ty, které mají nejvyšší hodnocení.

Nástupem hydracloningu se neuvěřitelně zvyšuje výkon napodobování privátní komunikace na kanálech privátní pornografie. Algoritmy AI přesvědčí miliony mužů, aby zaplatili za odběr kanálu své oblíbené dívce, která bude vystupovat pomocí tohoto podvodu privátně.

Pořád platí, že elektronická netělesná komunikace není žádným způsobem kompatibilní s lidským tělesným životem

Tím ale možnosti AI zdaleka nekončí.

Další možnosti zneužití AI klonů v elektronické komunikaci

AI chatovací bot dokáže snadno:

 1. Napodobovat v libovolém množství “vláken” komunikaci s člověkem, který o ničem neví
  Komunikující AI dokáže snadno užívat informace o uživateli z jeho digitální stopy na vytvoření dokonalého virtuálního klonu živé osoby. Při načtení aktuálních uživatelem emitovaných videí a statusů je takový generátor plně ve shodě s aktuální podobou online obrazu napodobované osoby.
 2. Syntetizovat vlastní AI profily neexistujících lidí pro politické účely a šíření nauk anateické hierokracie

 

 

Views: 3

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto nauky vůle “moci”, tak že se nedá nic dělat a musí to přijmout.

Psychologům zůstává tento jev otevřeného vystupování proti zájmům vlastních dětí naprosto nevysvětlitelný. Artifologie ale jasně vysvětluje, že žena pouze deklaruje poslušnost své sexuální maskulinní alfa autoritě, tedy Druhé Šelmě. Snaží se tak své alfa autoritě co nejvíc zalíbit, aby si mohla nárokovat ochranu a podporu jako předtím.

Ženská láska se projevuje poslušností maskulinní moci

Ženská láska zohleďnuje prospěch dítěte jen do určité základní biologické míry. Rozhodující pro výchovu dětí je pro ženu vůle jí vládnoucí maskulinní autority. Žena dítě vždy vychovává do světa v souladu s přáním své maskulinní autority. Pokud nemá žena za svou nejvyšší autoritu Boha a manžela, samozřejmě vychovává děti podle vůle Šelmy a Satana.

Vysvětlení proč ženy kvůli přijetí Bezzákonnosti půjdou proti vlastním dětem

Ženská mateřská láska je založena na pudových touhách a je plně ovládána maskulinní autoritou, kterou žena přijme. Žena své děti pudově vychovává tak, aby jejich život byl plně podřízen maskulinní autoritě které se ona sama klaní. Pokud svévolná žena neuznává lásku manželovu a považuje jí za zbytečnou obtěžující emoci, pokud svévolná žena neuznává otcovskou lásku, potom uznává pouze postoj Satana vůči lidským dětem. (viz sezbytečnění)

Dnes tedy všechny bezzákonné svévolnice vychovávají děti podle vůle Druhé Šelmy, tedy v plné Bezzákonnosti. Až Druhá Šelma poručí, tak své děti zlikvidují.

Views: 8

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu

Sezbytečnit – stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie.

Internet, tedy mluvící Obraz Šelmy, lidem zprostředkuje mnohem více informací, než je člověk schopen zpracovat a vnímat. Díky zdrcující rychlosti chrlení informací a médií se mnoho věcí v lidském životě stalo zbytečné, prakticky pro život bezcenné.

 1. Sezbytečnění manželovo lásky
  Druhá Šelma svými naukami a působením ruší manželství muže a ženy a ženy se místo mužům musí plně podřídit maskulinní moci Šelmy. Tím se pro ženy stala manželovo láska zbytečná, protože lepší projev jí dává Šelma, zajišťující jí peníze a společenskou roli. Pro muže je sezbytečnělo manželovu lásku nabízet a pro ženy sezbytečnělo manželovu lásku od muže požadovat
 2. Sezbytečnění otcovské lásky
  Podle nauk anateické hierokracie o zbytečnosti lidských pohlaví není dítě výsledkem mužské svobodné a poskytující manželovo lásky k vlastnímu tělu jeho manželky (která jej uznává za svou autoritu). Podle nauk Druhé Šelmy je dítě buď společný projekt, nehoda a nebo zlý úmysl vzniklý při sexuálním ukájení. Podle veškerých pravidel Druhé šelmy lidská otcovská láska zcela sezbytečněla.
 3. Sezbytečnění biologického otcovství dětí
  Bezzákonné ženy ignorují emoce muže, nezajímá je láska muže k dětem. Co je ale zajímá velmi, je poskytování služeb a peněz jejím dětem. Bezzákonná žena je ochotna posktytovat cokoliv muži jen výměnou za poskytování služeb beta providera.
 4. Sezbytečnění užívání videa a zvuku jako důkazu pravosti, zničení právního systému
  Díky nezměrnému výkonu AI generátorů obrazu a zvuku není u ničeho nikdy možné říci, zda je to pravé nebo podvrh. Tím má mluvící Obraz neomezenou moc, neboť vše je jen otázka víry a uctívání. A všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby. Druhá Šelma bude pořád mlátit lidi po hlavě multimediálním obsahem a bude je nutit, aby vyznali víru v jejich pravost – i když úplně všechny obrazy a zvuky mohou být vyrobeny uměle pomocí počítačů.
 5. Sezbytečnění setkávání mezi zamilovanými
  Touha být pořád milované osobě na blízku nutila lidi být spolu a vytvořit tak bezpečnou rodinu pro realizaci manželovo a otcovské lásky. Příchodem užívání elektronické komunikace už ženy cítí dostatek blízkosti a možnosti nárokovat si okamžitou komunikaci, že tento mechanizmus společně tráveného času sezbytečněl. Dospělí lidé to vydrží, není však kompatibolní s dětmi. Žena ale na děti ohled nebere, dětský osud vždy přizpůsobí přání své pohlavní alfa autority (dnes tedy Druhé Šelmě)
 6. Sezbytečnění lokální vyjímečnosti člověka
  Možností internetového porovnávání výkonu a schopností jednotlivce působí, že lokální vyjímečnost sezbytečněla, nikoh nezajímá. Nejkrásnější dívka v ulici, nejlepší modelář na škole… mnoho věcí nemá smysl, protože při porovnání s obsahem internetu vyjde najevo, že naprostá většina lidí je v pořadí úspěšnosti v zanedbatelném průměru, nebo se dokonce jeví jako hluboce podprůměrná a nedostatečná.
 7. Sezbytečnění slibu a spolehlivosti
  Představa ústní domluvy o společném setkání několika lidí na stejném místě za půl roku nebo za rok je pro dnešní lidi, obzvláště ty mladé, jako naprostá utopie. Možnost kdykoliv vše domluvit, omluvit se a vše zrušit nebo navrhnout úpravu smlouvy sezbytečněla hodnotu slibu a spolehlivosti.
 8. Sezbytečnění lidského kontaktu a hodnoty reálného seznámení dvou lidí
  Samotný fakt, že se člověk s někým elektronicky seznámí už nemá žádnou hodnotu a sezbytečnělo směřování k Zákonnosti takového seznámení. Aktuálně seznámení lidé mohou otevírat stovky dalších seznamovacích konverzací a vše je možné vyřídit elektronicky. Zůstává pak jen touha po nárokování a požadování pohlavního styku, který elektronicky provést nelze.
 9. Sezbytečnění lidského fyzického shromažďování do demonstrací v odporu proti moci Obrazu
  Když lidé nahradili svůj fyzický veřejný prostor na ulici virtuálním prostorem setkávání uvnitř sociálních sítí Obrazu, je výkonná moc vlády nad lidmi právě v prostředí Obrazu. Při vládě Obrazu Šelmy je důležitá převaha moci v Internetu. Protestování na ulicích je stejně vždy šířeno a modifikováno jen prostřednictvím Obrazu a Obraz má také mnohem větší informační moc, které fyzický svět nemůže konurovat.

Bible též popisuje sezbytečnění mnohých věcí v Posledních Časech a ve vládě Bezzákonnosti

Pod výzvou “nevracejte se tam ani pro plášť” je možné nalézt informaci, že kázání lidem pod vládou Obrazu Šelmy a jeho králů je zbytečné. Jak píše Bible “zde je zapotřebí trpělivosti svatých” a “vystupte z toho Babylonu, abyste nedostali jeho ran”.

Views: 11

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle

V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce odmítá logiku myšlenky, že když nás Bůh stvořil kvůli potřebě lásky, tak je také každá jeho rada vyřčená bez nátlaku zároveň jedinou logicky správnou informací. To je též pravý význam slova evangelium.

Svévolník tedy odmítá poslušnost Bohu a staví se do odporu proti Bohu po boku Satana

Člověk má právo odmítnout Boží lásku a odmítnout zrcadlení Boží lásky v člověku – může tedy zrušit význam lidské otcovské a manželovo lásky a nahradit je nárokováním a braním.

Svévolnost vede k přijetí Bezzákonnosti po odstranění Té Překážky

Toto je působení Bezzákonnosti, které bylo dlouhu dobu zadržováno Tou Překážkou. Tou Překážkou byl fakt, že systém vlády nad lidmi pomocí náboženské hierokracie musel využívat lidské pracovníky a tudíž bylo zapotřebí pro ně zajistit spokojené manželky, rodiny a děti. Nebylo tedy možné úplně opustit Boží Zákon.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu Šelmy vykonává moc netělesná elektronika a ta již nemusí nijak podporovat lidskou rodinu a projevy zrcadlení Boží lásky v lidech. Může tak nastat úplná Bezzákonnost, odpadnutí od Boha. Každý člověk odmítající Boží lásku (tedy Boží Zákon) bude bezzákonný svévolník.

 

 

 

 

Views: 11

Zapuzení manželovo lásky

Zapuzení manželovo lásky

Přirozený regulační mechanismus proti jednostrannému rozhodnutí muže

Aby nebyla žena odkázána na rozhodnutí muže pojmout jí za manželku, existuje v lidském srdci možnost nátlakem ukončit mužův zájem. Žena se pak může vydat někomu nebo “něčemu” pro ní výhodnějšímu. Toto je projev svévolnosti.

Tento akt nikdy není nic hezkého a většinou se pojí s ženiným tvrzením, že by s tímto mužem nebyla šťastná a nebo že se rozhodla se vydat jinému muži. Tím pro muže vytvoří situaci, přez kterou už dále nemá smysl jít.

I tato vztahová situace je věrným obrazem zrušení vztahu mezi Člověkem a Bohem, kdy člověk má právo Boží lásku odmítnout.

Zneužívání principu zapuzení manželovo lásky v Bezzákonnosti

Toto poznání v internetových citátech nenaleznete. Je samozřejmě před lidmi tajeno. Učení Bezzákonnosti určeno na likvidaci zrcadlení Boží lásky v lidech, tedy lásky otcovské a lásky manželovo. Proto jsou naukami Bezzákonnosti ženy silně nuceny vyvíjet na muže nesmyslný nátlak, aby jeho lásku ukončily.

Důvody a argumenty pro tento nátlak se ženy intenzivně učí z internetových citátů, magazínů a seriálů. Druhá Šelma tak ženy nutí, aby muže nekonečně pokoušely (shittest), vysmívali se jim.

Výsměch otcovské a manželovo lásce je ženská zbraň proti lidem

Ženy si rády užívají pocitu moci, který je zaplavuje když užívají právo k výsměchu otcovské a manželovo lásce. Satan tak ženy nutí, aby zapudily třeba i jediného muže v životě, který by miloval je i jejich děti. Ve většině případů se to povede, neboť odstoupení od Boha proběhne až do úplného konce.

Views: 7

Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá “anateická hierokracie”, nebo též Druhá Šelma

Anateická hierokracie nahrazuje “spirituální a nábožensko-mystická” témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata “vědecká a sekulární” (Druhá Šelma). Pořád se ale jedná o zcela stejný princip totalitní vlády pomocí kolektivní viny, informační kletby ve smyslu “planeta se zlobí a chystá trest” a následné nabídky vykoupení “ale když budete poslouchat naše “vědce (kněží)”, budete moci být vykoupeni poslušností.

Před odstraněním Prostředníka: milník ve vládě anateické hierokracie je odstranění Prostředníka ze středu lidí

Anateická hierokracie (v Bibli popisovaná jako Druhá Šelma), potřebovala ve své první fázi jako vykonavatele moci lidské pracovníky. Lidští pracovníci potřebovali rodiny, manželky a děti, aby mohli tuto moc vykonávat a cítili se spokojeně s dobrou odměnou. Toto tvořilo překážku pro kompletní přijetí Bezzákonnosti, která rodinné ruší vztahy, protože ty jsou zrcadlení Boží lásky v člověku.

První fáze vlády anateické hierokracie Druhé Šelmy muselo být soužití mužů a žen podporováno a Šelma se musela o ženské mateřské potřeby zajímat. Někdy též nazýváno Druhá Morálka

Po odstranění Prostředníka: Vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy který vládne bez pomoci lidí

Anateická hierokracie silně pudila lidi v vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy, tedy Internetu a “sociálních sítí”. Tím lidé vytvořili netělesné monstrum, kterému následně odevzdali veškerou moc nad svým kolektivním myšlením. Mluvící Obraz se stal hlavním a neporazitelným vykonavatelem moci nad payteriátem.

Mluvící Obraz Šelmy je stroj, je nepoměrně výkonnější ve svých službách moci než lidští pracovníci. Nepotřebuje děti ani manželky ani hmotné statky. Jako hlavní vykonavatel moci nad lidstvem nebere tedy ohled na touhy žen a ani na principy otcovské a manželovo lásky. Vede lidstvo do odpadnutí od Boha, do úplné Bezzákonnosti. Někdy též nazýváno Třetí Morálka.

Veškerou lidskou lásku nahradí feminní princip nárokování a braní. Ten ale budí zdání nějaké funkčnosti jen mezi dospělými a není kompatibilní s dětmi. Proto nastane všeobecně nejhorší stav pro děti a matky.

 

Views: 139

Znamení Šelmy

Znamení Šelmy

Lidem se líbí představa Znamení Šelmy jako něčeho, co můžou vychytrale odmítnout, přelstít Boha a nárokovat si pohodlí Nebe.

Znamení Šelmy je zatvrzení srdce Bohem poté, co člověk přijme do srdce učení Bezzákonnosti a úplně odvrhne smysl lásky agapé ve všech jejích projevech. Současně s tím takový člověk přijímá myšlenku, že lidstvo si zaslouží být zničeno a sdílí tak názor Satana.

Miliony falešných učitelů se snaží o chybnou interpretaci toho, co je “znamení šelmy”

Obzvláště populární jsou interpretace, že nějaký zlí muži nevědomky nebo dokonce násilím nějaké takové znamení přidělí, píchnou pod kůži jako implantát nebo jiné podobné myšlenky. Lidem se líbí, že by jako měli výmluvu, že to nechtěli přijmout, ale nemohli se ubránit přesile a tlaku lidí.

Znamení Šelmy přijímá člověk zcela individuálně do svého soukromého vztahu s Bohem a jelikož je bezbožný, tak o přijetí takového znamení neví. Nic nepocítí, neboť lásku agapé už zavrhnul a tím toto znamení přijal dobrovolně!

Tisíce falešných učitelů a emisarů poslední instance se budou snažit všechny nerozhodnuté utvrzovat v jejich falešných učeních. Církevní Organizace strhnou pozornost k nejzákladnějšímu mléčnému pokrmu základních učení a nebo se uchýlí k bájím anateické hierokracie.

Zaručené metody odporu vůči přijetí Znamení Šelmy

Velmi populární jsou různé metody, zaříkání nebo rituály, které mají lidi údajně ochránit před přijetím Znamení Šelmy. Populární jsou proto, že jsou pasivní a proto že se v nich vůbec neprobírá Boží Láska, ani totální devastace zrcadlení lásky agapé v lidských životech.

Tyto nauky mají podobu komunitně podávané konspirační teorie, že nějaký konkrétní úkon nebo věc je “znamení šelmy” a že je možné se jí vyvarovat a pak u Boha nárokovat pohodlí Nebe. Lidé se pak chlubí svou kvalitou jeden před druhým a .

Toto je samozřejmě čistě feminní podání lásky a tudíž Bezzákonnost. Všechny tyto “zaručené metody odporu proti přijetí Znamení Šelmy” většinou provádí lidé, kteří už Bezzákonnost přijali.

 

 

 

Views: 41

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovo lásku, a ženská schopnost přijímat mužovu lásku a opětovat ji svým podřízením se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví přijímající lásku. Muž si vybere ženu, kterou si zamiluje a nabídne jí svou lásku. Žena od něj lásku přijme a opětuje ji tím, že se mu oddá. Pravá, upřímná láska ženy k jejímu muži tedy vždy vzniká jako odpověď na lásku muže, který si jí vybral. To je věrným obrazem lásky člověka k Bohu, která také vzniká až jako odpověď na lásku Boha k jeho vyvolenému člověku (jak je psáno v Bibli: my milujeme Boha, neboť Bůh první miloval nás).

Žena tedy lásku zrcadlící Boží poskytující lásku vůči muži neposkytuje a ani to po ní Bůh ani muž nechce. Pro ženu je určeno, aby se naučila mužovo bezpodmínečnou poskytující lásku přijímat a opětovat jí svým vydáním se a bezpodmínečnou oddaností muži, který si jí zamiloval. Pro ženu není určeno, aby muži poskytovala něco ve smyslu zdrojů a materiálního zabezpečení. Každého zákonného muže přirozeně těší vše poskytovat své milé dívce, která je velmi skromná a nikdy si po něm nic nenárokuje, nebo na to dokonce ani nepomyslí. I to je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem.

Údělem ženy od pádu člověka v Edenu jsou též nejrůznější palčivé vášně a touhy po uchopení těla maskulinní autoritou a touha si nárokovat pouhé projevy mužovo lásky v podobě poskytování věcí a služeb. Tyto touhy jsou všechny řízené Mocnostmi knížete Satana a z principu vždy směřují proti pravé zákonné lásce, neboť v nich na lásku není nikdy brán ohled. Pro zákonnou ženu je proto určeno, aby se k muži chovala jako k Bohu, tedy aby ho nepokoušela (viz článek shit test), aby co nejvíc zapřela sama sebe a svoji bezzákonnou přirozenost, a aby byla ve svých požadavcích velmi skromná a upřímně se zajímala o to, co po ní muž chce a čím by ho naopak štvala nebo zklamala. I to je obrazem nutnosti spravedlivého člověka zapřít sám sebe a své zrádné srdce, a mít bázeň před naštváním či zklamáním Boha.

Nauky Bezzákonnosti tedy usilují o zrušení zrcadlení Boží lásky v lidech ve všech úrovních. Ničí možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat systémovou Šelmou

Pokud se žena nenaučí mužovu lásku přijmout a opětovat ji, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat. Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách Anateické hierokracie, tedy Druhé Šelmy. Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Views: 6636

První Šelma

První Šelma

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je hierokracie, náboženská vláda kněží

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy v základním učení držet Božího Zákona, aby vykonavatelé této moci mohli žít spokojený život.
Nutnost spokojených lidských vykonavatelů moci První Šelmy vedla až k pozoruhodným projevům, kdy například vyznači jednoduchých pozérských satanistických kultů velmi uctívali rodinu a její hodnoty včetně otcovské lásky.

Aby mohlo nastat úplné odstoupení od Božího Zákona, tedy aby byla přijata Bezzákonnost, musela být výkonná moc vzdálena od spirituálního náboženství a převedena na netělesný subjekt neživého stroje: Mluvícího Obrazu Šelmy.

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vykonávaná neživým Obrazem

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

 

 

Views: 153

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

 • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
 • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
 • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
 • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2086

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené se sezbytečněním lidské otcovské a manželovo lásky

Mocné dílo klamu a přijetí Bezzákonnosti (tedy Odstoupení od Boha, Apostáze) je spojeno s trýznivými emocemi soužení, rozpadu rodin a ztráty společenského statutu dítěte, které plně souvisí s Božím Zákonem a jeho nedodržováním – tedy s odmítnutím smyslu a hodnoty otcovské a manželovo lásky. Konečným znamením Šelmy na čele je přijetí myšlenky, že je nutné aby lidstvo bylo zničeno, protože si to zaslouží.

Zesměšnění a zahození otcovo a manželovo lásky je VĚRNÝM obrazem zahození lásky k Bohu a je pravým odstoupením od Boha.

Sekulární psychologové nebudou už vědět co se děje

Emoce lidí v době jejich přijímání Znamení na čelo jsou vždy odvozeny od odmítnutí a zesměšnění smyslu otcovo a manželovo lásky. Tedy lidské lásky, která je zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Tyto emoce se liší podle pohlaví, vždy ale souvisí s frustrací a neuspokojením. Neukojení lidé budou vždy spíše hledači rozkoší než hledači Boha. Nenaplněné touhy a vášně je budou nutit plně se soustředit na hledání ukojení.

Emoce mužů nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě

Muži cítí, že o jejich manželovu a otcovskou lásku není žádný zájem, neboť se ženám jeví jako zbytečná. Ženy poptávají muže jen jako beta providery plnící fyzické služby a pokud možno co nejméně obtěžují vlastními požadavky. Nabídkou role milované manželky muž žádnou dívku neosloví, takových nabídek jí zprostředkovává Obraz Šelmy stovky. Osloví jí pouze kvalita a dostupnost jeho služeb. Také muži jasně cítí, že na děti zpozené se samosnubnou ženou nemají žádné právo vymahatelné u Druhé Šelmy. Druhá Šelma již má svůj mluvící Obraz a lidi a jejich děti k vykonávání moci nad lidmi NEPOTŘEBUJE.

Díky zesměšnění lásky agapé muž cítí, že si cestu k ženskému tělu může získat jen pomocí oklamání, pomocí role nabídnutného Beta Providera (nauky Redpill, Mgtow), nejlépe bez skutečné lásky (aby se sám netrýznil) a pokud možno s cizími dětmi (aby měl co nejméně vynucovatelných povinností). Při pokusech sblížit se s ženou je TEDY NUCEN přijmout Bezzákonnost.

Muž se k mladé ženě dostává tedy především jako Beta Provider svobodné matky. K dětem se dostává především z nutnosti napodobovat otcovskou lásku pro svou samosnubnou svobodnou matku, aby jí oklamal a dostal se do její přízně.

Bible praví, že muž se v Posledních Časech stykem se ženami pošpiní (bezzákonností).

Emoce žen nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě jako svému pánu

Všechny žijící plodné ženy současnosti, příslušející do moci Druhé Šelmy, nemají již dávno muže za Alfa autoritu, která by rozhodovala o jejich životě a životě jejich dětí. O jejich životě a životě jejích dětí rozhoduje jen systémová Šelma a ženy se poslušně a rády přizpůsobí jejím požadavkům. Toto jim velí ženská přirozená poslušnost maskulinní moci.

Druhá Šelma již se svým mluvícím Obrazem lidi a děti na výkon své moci dále nepotřebuje, proto zmizela ta překážka a už od žen nepožaduje žádné další děti. Tím pádem se nemusí už zabývat neukojenými ženskými vášněmi a touhami a může je plně proměnit v ženskou nenávist k mužům a dětem. Neukojené ženy se zoufale obrací k nabídce nauk Bezzákonnosti, vyučovaném mluvícím Obrazem (citáty), ve snaze zajistit si emocionální a tělesné ukojení. Zkouší homosexualitu a všechny možné další sexuality oproštěné od lásky. Zkouší přijmout a okázale souhlasit s veškerými příkazy Šelmy, včetně deklarace zřeknutí se vlastních dětí.

Ženy přijímají novou definici rodiny, kdy rodina je pro ženu děti, které patří jí a státu, případně její pes a kočka. Otec a manžel v žádném případě do “rodiny” nepatří. Tím je dokončeno úplné odvržení základního Božího Zákona a žena tak trvale přijímá Bezzákonnost.
Bible praví, že ženy v Posledních Časech jsou obtěžkané neukojením a touhami nikdy už nemohou dospět k poznaní Pravdy.

Views: 97

Citáty

Citáty

Internetové citáty jako nástroj vyučování Bezzákonnosti

Sekulární nauky a vědecké ideologie Druhé Šelmy vytvořily myšlenkový základ učení popírajícího smysl otcovské a manželovo lásky mezi lidmi. Když lidé dokázali postavit Obraz té Šelmě, tento Obraz začal na lidi mluvit a vyučovat je. Lidé postupně proměnili Obraz Šelmy ve svou modlu (mimochodem, víte kolik “hlíny” je zapotřebí na výrobu mobilu?) a svého duchového animizovaného přítele a začali se od něj učit.

Nejlepšími žákyněmi Obrazu Šelmy jsou mladé bezzákonné ženy

Z netělesné podstaty moci mluvícího Obrazu Šelmy vyplynula možnost ignorovat Boží Zákon nutný k existenci rodin a přežití a smyslu rození dětí. Dívky a mladé ženy byly zanechány napospas životu bez jakéhokoliv jiného učitele, než je mobil a internet.

Proto byly v krátké době několika let vyučeny všechny ženy dokonale opakovat všechny nauky Bezzákonnosti a vynechat ze svého života otcovskou a manželovu lásku. Rovněž byly vyučeny mužovo lásku neopětovat svou bezpodmínečnou oddaností a věrností, a místo podpory a zastání se mužů v čase úzkosti je neomezeně všemi způsoby manipulativně pokoušet, tedy shit testovat. Základním prostředkem pro toto vyučování jsou internetové citáty – krátké texty prezentující učení Bezzákonnosti.

 

Views: 116

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc všemu je dávána Bohem. Lidé pozorují její projevy.

Projev tělesné moci je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který projevem fyzické mocí končí například policejní represí. Projev udělené duchovní moci je to, když má nějaký subjekt umožněno pořád mluvit bez obav z umlčení, tedy nikdo mu nemůže zakázat mluvit. Tento typ moci má od roku 2022 Obraz Šelmy. Kdo má udělenou moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě. (Pokračování textu…)

Views: 180

Astrologie

Astrologie

Astrologie, Zvěrokruh

Astrologie byla naukou teické hierokracie

Tak jako astronomie je naukou anateické hierokracie Druhé Šelmy, byla astrologie teickou naukou hierokracie První Šelmy, vyučovanou lidem padlými anděly již za časů Noeho. Astrologie vysvětlovala nebeské jevy a tělesa tak, aby skrze tato vysvětlení ovládala lidi pomocí různých informačních kleteb a z nich odvozené ideologie umožňující totalitní vládu.

Ve 21. století vykonává stejným způsobem moc Druhá Šelma, jen teický výklad nebeských jevů přešel do sekulárního (nenáboženského) vysvětlování pomocí lidské Vědy. Uvalování nejrůznějších informačních kleteb a z toho odvozené ideologie totalitní moci zůstávají.

Views: 69

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023

Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen.

Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost Božího Zákona musí ochopit, co je Bezzákonnost. Tento pojem je kompletně utajován ve všech zdrojích i v Církevních Organizacích.
Musí zahodit staré učení všech lidských kolegů o posledních časech, neboť jsou všechny špatně.
Pro uvedení do situace může každý provést prvočtení Zjevení a za všechny v něm zmíněné věci si dosadit současné (tzn. moderní) věci a události.

Bezzákonnost a likvidace zdcadlení Boží lásky v lidech

Milovník Boha muž se musí vyrovnat s tím, že v Bezzákonnosti nemá právní ani společenský smysl nabízení otcovské a manželovo lásky bezbožným ženám, neboť projevy této snahy budou smeteny s výsměchem a pohrdáním. Milovnice Boha žena se musí vyrovnat s tím, že od žádného muže nemůže oficiálně přijímat manželovu a otcovskou lásku k dětem, protože zakazují Bezzákonné nauky Druhé Šelmy. Ženy si také musí uvědomit, že zmizela Ta Překážka, a moc Bezzákonnosti už nepotřebuje ženám napodobovat lásku ze strany Systému pomocí adorace ženského pohlaví a podpory mateřství.

Důležité je pochopení První Šelmy, ale hlavně Druhé Šelmy, pochopení působení Bezzákonnosti proti Lásce a Otcovství. Dále pak pochopení neporazitelné moci Obrazu Šelmy a payteriátu. Poté pochopení, že Bezzákonnost pro bezbožné lidi neexistuje a přijetí Znamení Šelmy tedy nemohou zaregistrovat = vůbec o něm nebudou vědět.

Tento článek nemůže být kázán v Církevních Organizacích

Také pochopení, že tento článek je zakázán v Církevních Organizacích a klubových Sborech, protože Otřesná Ohavnost Zpustošení stojí tam, kde by být neměla, lidské organizace jsou naopak sběrným místem finálního klamu. I každý nevěřící člověk žasne, neboť tento text se mu zdá “jako běžná náplň křesťanského kázání” a tudíž nechápe, proč by se neměl v církvích všude číst. Spasených bude mimo Církevní Organizace více než v nich: Kdo to pochopí, pozná, že se ta nemá vracet ani pro plášť.

Také obecně zájem lidí o poznání uvedené v tomto článku úplně vymizí pod náporem informací mluvícího Obrazu.

Seznam hlavních klamů v roce 2023:

 1. Klam, že ještě zbývá mnoho Času, protože se údajně ještě nevyplnily veškerá znamení, která vznikla v lidské fantazii.
  Ve skutečnosti se již naplnilo skoro vše ze Zjevení kromě příchodu vlády Bezzákonného, kterou je možné očekávat velmi brzy po roce 2023.
 2. Lidé ingnorují, že už vládne Obraz Šelmy, který nikdy nemohou porazit.
  Lidé také šíří naprosté báje o skutečném významu pojmu “Šelma”. (častokrát jí chybně ztotožňují s nějakým člověkem nebo státem)
  První Šelma je náboženský způsob ovládání lidí (hierokratický), Druhá Šelma je stejný způsob ovládání lidí pomocí Vědy, tedy anateická hierokracie.
 3. Lidé ignorují význam slova Bezzákonnost, podpora bezzákonných nauk mířených na likvidaci otcovské a manželovo lásky probíhá úplně všech úrovních lidské společnosti.
  Patří sem protichůdné ideologie feminismu a LGBT agendy, a od částečného poznání odvozená bezzákonná hnutí jako například MGTOW. Ale v politice též úplná likvidace pojetí “otcovské lásky politika k vlasti, zemi, státu”, která je rovněž Druhou Šelmou likvidována i s její posledními představiteli.
 4. Že kvůli Bezzákonnosti budou umrtveny milé a radost přinášející mezilidské a člověku důstojné vztahy. Bez dodržování Božích Zákonů lidé nemají rodiny a lásku v úctě. Otcem dětí svobodných matek je jen Obraz. Citová vyprahlost a pohlavní neukojenost svobodných matek a beta providerů povedou k tomu, že lidé upřednostní ve svém rozhodování spíše ukojení vlastních potřeb a vášní před Božím Zákonem. Lidé budou navazovat vztahy “jako za časů Noeho”, a to bylo období dokonale zvrácené a Bezzákonné. Poznávací znamení: vše je povoleno kromě otcovské lásky a lásky manžela, to automaticky vede k úplnému ukončení důstojné existence dítěte.
 5. Teze, že vše už dávno plně rozumíme Zjevení s jen s “jistotou spasení” čekáme na vytržení. Klam že žádného Ducha Svatého a Proroky nepotřebujeme. Ignorace Prvočtení.
 6. Ignorace nutnosti příchodu muže Bezzákonného a jeho vlády, vytváření půdy pro jeho ztotožnění s kristem.
  Verše že “nejprve musí přijít ten Bezzákonný” jsou záměrně vynechána z hlučných “kázání” Církevních Organizací.
 7. Bezzákonné nauky anateické hierokracie tvrdě zasáhnou děti, je zapotřebí vědět, že i v Bibli je to přesně popsáno.
  Jak je psáno, přijde doba kdy lidé budou říkat: “blaze ženám, které nikdy neměly děti”
 8. Všude se objeví Emisaři poslední instance, tedy učitelé pro oklamání nerozhodnutých na poslední chvíli. To jsou lidé kázající polopravdy a jakopravdy, nebo nabízející základní biblické nauky nebo vysvětlování záhad minulosti. Poznávací znamení Emisarů je to, že vyvíjejí maximální úsilí na strhnutí vaší pozornosti k NEAKTUÁLNÍM VĚCEM a donutili vás k nepozornosti, díky které doufají že přijmete klamnou nauku.

(Pokračování textu…)

Views: 739

Otcovství a otcovská láska

Otcovství a otcovská láska

Otcovství je likvidováno vládou Bezzákonnosti

Bezzákonnost je zaměřena proti otcovské a manželovo lásce, protože jsou obrazem lásky Boha k lidem a Ježíše k Církvi.

Druhá Šelma může zavádět Bezzákonnost a znehodnotit lidské otcovství, protože sama sebe poskytuje ženám mužskou alfa autoritu. Novou alfou všech žen je systémová Šelma, nahrazující ženám manžela a jejich dětem pak otce. Systémová Druhá Šelma sezbytečněla důležitost otcovské a manželovo lásky a nahrazuje ji jejím falešným projevem – poskytováním peněz.

Rozdíl mezi mateřskou a otcovskou láskou

Láska otcovská pochází ze svobodného rozhodnutí milovat. Láska mateřská je pasivní láska k plodu vlastního těla daná pudy a touhami.
Bůh se rozhodl (aktivně) stvořit svého jediného Syna a vše ostatní pro něj a skrze něj. Panně Marii bylo oznámeno, že bude oplodněna (pasivně) Duchem Božím a porodí Syna. Neporovnámejmě nějakou imaginární intenzitu lásky, ale nyní sledujme rozdíl jejího vzniku mezi aktivní vůlí stvořit Syna a pasivním přijetím role jeho donošení, porodu a péče.

Zde Bůh říká své Zákony o ochraně lidského otcovství:

Žena má se chovat k muži jako k Bohu. Žena si nesmí lásku muže vynucovat. Rodinu zakládá muž.

V současné době vlády Obrazu však žádný z těchto zákonů dodržován není, nebo dokonce existují nařízení k jejich popírání. To je pak Bezzákonnost.

Mužské vnímání ženské lásky a ženské vnímání mužské lásky

Muž má pohlavní chování nabízející a poskytující, žena požadující a beroucí – to se nemůže změnit.

Podle Božího Zákona muž nabídne manželství a péči té ženě, kterou si vybere.  Muž svou ženu přijímá a miluje jí jako součást vlastního těla, nabízí jí vše ze sebe. Žena po něm požaduje podporu a pozornost a vše si bere. Pro muže je důkazem lásky jeho ženy že vše požaduje od něj a vše si bere od něj. Pro ženu je důkazem lásky muže manžela to, že nabízí úplnou pozornost a podporu.

Sezbytečnění otcovské lásky ve světě ovládaného Bezzákoností

Veškeré nauky Šelmy o společném soužití lidí anulují důležitost a smysl otcovské a manželovo lásky tak, aby byla tato emoce ze světa vymýcena. A to nejen u sexuálních vztahů lidí, je to patrné například i v politice, kdy se anuluje smysl “otcovské lásky” k vlasti, národu, státu – a místo něj nastupuje feminní model falešných projevů lásky.

Views: 1595

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, systém ovládání lidí

Dosaďte si sami do biblických veršů tuto definici a sledujte, jak se vám budou jevit jasnější:

První Šelma – definice, vysvětlení

První Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí náboženství. Lidé věřící nejrůznějším náboženským organizacím jsou ovládány kněžstvem, které interpretuje přání bohů v teze a informační kletby, které pak obyvatelstvo musí povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o hierokracii.

Druhá Šelma – definice, vysvětlení

Druhá Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí Boha popírajícíh nauk vědy. Lidé věří vědcům říkajícím nejrůznější vypočítané nebo prostě interpretací vymyšlené teze a informační kletby, které také musí obyvatelstvo povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o anateickou hierokracii. (Pokračování textu…)

Views: 50

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas je síla, kterou Bůh tvoří své dílo a pomocí které jej dokončil. Z našeho pohledu je čas naprosto zásadní pro rozlišování toho, co je pravda a co není pravda, co je možné a co není možné. Čas tedy realizuje Boží Spravedlnost.

Pojmy jako informace, zkušenosti, zrada, věrnost, všemocnost, počátek, konec, původ, zázrak a mnoho dalších, jsou zcela závislé na veličině ČAS. (Pokračování textu…)

Views: 599