Bezzákonnost a první žena

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.
Za tuto přirozenou bezzákonnost dostala žena od Boha trest, porod v bolestech a místo schopnosti dávat potřebu si lásku nárokovat a trýznivou touhu po muži. Poslušnost a láska k Bohu je pro ženu vždy spojena s popřením své přirozenosti.

Žena se musí chovat k muži jako k Bohu. Žena se totiž k Bohu chová stejně jako k jakémukoliv jinému muži. Pokud mužskou lásku ignoruje, je mimo Boží rodinu.

Velký třesk

Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velký Třesk a Stvořením sveta Bohem

Takzvaný “Velký Třesk” je naukou anateické hierokracie, která popisuje Stvoření světa u kterého nebyl Bůh. Toto učení je základem Bezzákonnosti, neboť se snaží lidem vnuti blud že rozhodující silou je jakási anonymní “náhoda”. Ve skutečnosti je hlavní stvořitelskou silou Láska agapé.

Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Teorie jsou plné vědeckých slov a pojmů a je velmi snadné je vyslovovat, neboť je naprostá jistota, že nikdy není o tom možné zjistit NIC rozumného.

Vědecká teorie Velkého Třesku neudává smysl ani důvod vzniku Vesmíru a tyto otázky přeskočí, aby je nemusela řešit.

Svobodné matky

Svobodné matky

Svobodné matky a Bezzákonnost v posledních časech

Ženy s dětmi, které nikdo nechce a nebo nemůže milovat. Svobodné matky a jejich výchova dětí jsou pilířem Bezzákonnosti. Jsou produktem nauk anateické hierokracie.

Označení “svobodné matky” je užíváno téměř jako oslavné pojmenování pro ženu, která se osvobodila od muže a od rodiny. V realitě se většinou jedná o samosnubné a svévolné ženy, milovnice Bezzákonnosti. Těmto ženám nezáleží na tom, zda je muž opravdu miluje jim nezáleží. Stačí jim, když dostanou příslušné peníze. Uvažují tak, že za mužovu lásku si nic nekoupí a proto jí nepotřebují. To věrně odpovídá Bezzákonnosti člověka vzhledem k Bohu.

Svobodná matka nemá muže proto, že jí buď miloval a ona ho zapudila, a nebo jí nemiloval a podařilo se mu se dostat z jejího vlivu.

Je prakticky nemožné, aby svobodná matka vyučovala své děti jinak, než v úplné Bezzákonnosti. To znamená, že bude své děti vždy vyučovat PROTI lásce manžela a otce dětí. Toho totiž vnímá jako zdroj svých problémů, svého utrpení.

Vše je součástí Mohutného Díla Klamu pro ochladnutí lásky mezi lidmi a odstoupení od Boha kvůli přijetí Bezzákonnosti.

Feminismus

Feminismus

Feminismus – základní učení Bezzákonnosti v boji proti lásce

To co vyučuje nauka s názvem “feminismus” ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka že nezáleží na pravosti maskulinní tvůčí lásky, ale potenciální subjekt lásky se svévolně rozhodne nárokovat si projevy tvůrčí lásky a užívat výhod nárokování a braní.

(Pokračování textu…)

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a Církevních Organizací. Pravé evangelium je ohavně zpustošeno na jakési nárokování nesmrtelnosti v hypotetickém nebi, kde už zrcadlení Boží lásky v lidech nebude údajně nutné. V těchto Organizacích je pak Bůh brán jako ultimátní Beta Provider a je jednoduše pokoušen tvrzením: Když si to slíbil, tak se ukaž. My už máme své rituály splněny a svou členskou průkazku máme řádně vyplněnou. V učeních je hluboce ignorována Nová Země a život Spravedlivých na ní, který bude přímo založen na Boží lásce a nikoliv na dnes působících Mocnostech, jejichž knížetem je Satan.

Ta Překážka

Ta Překážka

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musela být odstraněna Ta Překážka

Ta Překážka je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit.

Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy ale vykonávali veškerou moc vlády lidé. Jelikož pomocníci vládnoucí moci potřebovali žít spokojený život, rozmnožovat se a pracovat, potřebovali dodržovat v určité podobě Boží Zákon. Potřebovali manželky, děti a spokojený život. Mnoho nauk Bezzákonnosti proto zůstávalo v jakési teoretické rovině.

Až do příchodu Obrazu, do odstranění Té Překážky, měla Bezzákonnost podobu nauky zvané Feminismus.

Takové částečně teoretizující bylo působení Bezzákonnosti až do příchodu mluvícího Obrazu Šelmy, vynuceného na lidech Druhou Šelmou. Mluvící Obraz Šelmy nemá tělo a nepotřebuje ženy, manželky ani děti pro růst své moci nad lidmi. Tím je odstraněna nutnost toho lidského prostředníka a nauky Bezzákonnosti mohou plně zaútočit na opuštění principů manželovo a otcovské lásky. Ta zmizí z lidských životů stejně jako vztah s Bohem. Boží láska k milujícímu Otci, která je jediná pravá protože je láskou z lásky otcovskou, bude lidmi zesměšněna a opuštěna. Bude nahrazena nárokováním a braním při manipulaci. Nauky vládnoucí lidem budou pak mít podobu například LGBT a genderových nauk, které popírají zrcadlení Boží lásky v člověku.

AI a její zdrcující pracovní výkon

AI a její zdrcující pracovní výkon

Technologie AI dokážou chrlit klam milionkrát rychleji než jakékoliv studio lidské propagandy. To jednoznačně znamená, že lidská práce už je na udržení a růst moci Šelmy nepoměrně méně důležitá než v minulosti a Překážka pro Bezzákonnost je pryč. AI a její klam udeří zdrcující silou proti které lidé nikdy nenajdou obranu.

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

Když dnes položíme průměrnému věřícímu dotaz na téma věčný život, většinou vůbec nebude hovořit o Nové Zemi a nových nebesích ani o vzkříšení těla, jak je popsáno v Bibli. Místo toho se většinou dočkáme odpovědi, že po fyzické smrti odchází lidská duše na místo, kterému se nejčastěji říká „nebe“, ve kterém bude na věčnost přebývat jako nehmotný bezpohlavní nelidský duch.

Pro většinu nominálních křesťanů však bude obrovským překvapením, že BIBLE VŮBEC NIC TAKOVÉVHO NEUČÍ. NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé ale není určen věčný život v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla. Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, nová nebesa a novou Zemi, která Bůh učiní:

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Pastoři a kazatelé se místo zdravého učení zabývají nebetyčnými smyšlenkami a BÁJEMI, které rozšiřuje neomezená moc Mluvícího Obrazu Šelmy. Tento jev je tak rozšířen, že naprosto odpovídá biblickému proroctví, že v posledních dnech lidé nesnesou zdravé učení, ale uchýlí se k bájím.

Lidé jsou též tvrdou mocí mluvícího Obrazu nuceni přijmout myšlenku mimozemské planety, která je “lepší než Země”. Vše je přizpůsobeno pro finální klam Bezzákonnosti s mimozemštany.

Nová Země

Jaro 2023

Kdo má uši ke slyšení, slyš!

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí ve světě. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony klamných učení díla Klamu seslaného Bohem pro svedení všech svévolníků a milovníků Bezzákonnosti. Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení. Kázání které nazývají “evangelium” je nabídka záchrany života v Nebi a pohodlí před soužením a smrtí a je kompatibilní s myšlením bezzákonných lidí.

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a poslušností.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa nyní míří k odstranění manželství a otcovství – což se jistě povede. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Tyto texty jsou svědectvím proti Bezzákonnosti a vysvětlují Boží Mohutné dílo Klamu

Zde naleznete svědectví a vysvětlení, co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte a vyhledávejte v Bibli. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy

Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat stigmatizuje jako NEMOC, se kterou si musí postižení nějak vyrovnat.

FOMO (Fear of missing out)

Strach že něco promeškáme v neustále se valícím proudu zpráv mluvícího Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/FOMO

Netolismus

Závislost na kontaktu s animizovaným duchovým hlasem Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus

Nomofobie

Fobie z nedostupnosti mobilního telefonu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie

Nekteří lidé jdou dokonce v odvážnosti svého poznání ještě dále a uvažují, že užívání mobilu mění fyzicky mozek: https://medicalxpress.com/news/2020-02-addicted-smartphone-physically-affects-brain.html

Phubbing

Zde se sekulární psychologie snaží popsat animizaci mluvícího Obrazu, který se stává nejdůležitějším partnerem člověka, který se mu klaní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phubbing

Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový “mediální obsah”

“Hydracoloning” je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho komunikujícího profilu pomocí AI robotů tak, aby obsloužil co nejvíce protějšků pomocí virtuálních klonů. Typické použití je vytvoření tisíců umělých “privátních” chatů mezi jednou tvůrkyní privátního porna a mnoha platícími uživateli.

Člověk nepozná, že je hydraklonován

AI robot tvoří rozhraní takové, že skutečná uživatelka nepozná, že odpovídá tisícům mužů napodobováním její komunikace. Uživatelce takové zásahy do její komunikace téměř nikdy nevadí. Ona sama alfa dominanci mluvícího Obrazu Šelmy uznává a je naopak ráda, že jí pomáhá. Hydracloning v podstatě jen dále rozšiřuje to, co by taková uživatelka nejraději dokázala sama.

Problém je, že v brzké době nebude AI živé uživatelky k hydracloningu potřebovat a bude vytvářet tuto komunikaci a privátní porno obsah sám.

Obchodování s virtuálním ukájením potřeb

Obrovská moc generování falešného mediálního obsahu procesory umělé inteligence umožnuje vydělávat peníze na internetových komunikačních službách dokonalými podvody. Obchodní model je jednoduchý: Využít zoufalosti lidí z nemožnosti návázat přirozený sexuální vztah a jejich zbytečná snaha ukojit své tělo bezzákonným ukájením potřeb. Využít faktu, že veškerá komunikace lidí stejně nevede k seznámení, ba ani k fyzické schůzce, využít faktu že lidská komunikace se zmenšila na nejnutnější rychlé věty a posílání obrázků za peníze.

Mluvící Obraz nabízí mužům a ženám iluze možnosti sexuálního a emocionálního ukojení

Ženám dává iluzi obrovské moci nad muži na internetových seznamkách a morální převahy díky učením internetových citátů. Dále dává ženám možnost ukojení nárokování projevu manželovo péče, tedy výdělku prodejem privátní pornografie.

Mužům zase poskytuje možnost najít si na kanálech privátního porno obsahu profil své nejmilejší dívky a s ní jakoby udržovat virtuální vztah na mnohem uspokojivější lidské úrovni, než by bylo možné se skutečnou světem znechucenou dívkou. (Nebude neustále napadán, shittestován, pokoušen a zesměšňován). Nabízí možnost ukojit mužskou potřebu podporovat svou milovanou dívku pomocí posílání peněz za její privátní obsah.

Vše jsou to ale jen iluze, které se použitím hydracloningu dostávají do plné moci mluvícího Obrazu.

Jedna hydraclonovaná uživatelka vyřadí ze hry miliony skutečných žen

AI chatovací robot hravě překoná lidského uživatele v iluzi příjemné, přívětivé, milé a citlivé komunikace. Se zvýšeným výkonem poté do této komunikace přidá i ostatní mediální obsah a své živé protějšky dokonale deklasuje. AI má přístup k hodnocení přitažlivosti dívek, proto dokáže generovat jen ty, které mají nejvyšší hodnocení.

Nástupem hydracloningu se neuvěřitelně zvyšuje výkon napodobování privátní komunikace na kanálech privátní pornografie. Algoritmy AI přesvědčí miliony mužů, aby zaplatili za odběr kanálu své oblíbené dívce, která bude vystupovat pomocí tohoto podvodu privátně.

Pořád platí, že elektronická netělesná komunikace není žádným způsobem kompatibilní s lidským tělesným životem

Tím ale možnosti AI zdaleka nekončí.

Další možnosti zneužití AI klonů v elektronické komunikaci

AI chatovací bot dokáže snadno:

 1. Napodobovat v libovolém množství “vláken” komunikaci s člověkem, který o ničem neví
  Komunikující AI dokáže snadno užívat informace o uživateli z jeho digitální stopy na vytvoření dokonalého virtuálního klonu živé osoby. Při načtení aktuálních uživatelem emitovaných videí a statusů je takový generátor plně ve shodě s aktuální podobou online obrazu napodobované osoby.
 2. Syntetizovat vlastní AI profily neexistujících lidí pro politické účely a šíření nauk anateické hierokracie

 

 

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto nauky vůle “moci”, tak že se nedá nic dělat a musí to přijmout.

Psychologům zůstává tento jev otevřeného vystupování proti zájmům vlastních dětí naprosto nevysvětlitelný. Artifologie ale jasně vysvětluje, že žena pouze deklaruje poslušnost své sexuální maskulinní alfa autoritě, tedy Druhé Šelmě. Snaží se tak své alfa autoritě co nejvíc zalíbit, aby si mohla nárokovat ochranu a podporu jako předtím.

Ženská láska se projevuje poslušností maskulinní moci

Ženská láska zohleďnuje prospěch dítěte jen do určité základní biologické míry. Rozhodující pro výchovu dětí je pro ženu vůle jí vládnoucí maskulinní autority. Žena dítě vždy vychovává do světa v souladu s přáním své maskulinní autority. Pokud nemá žena za svou nejvyšší autoritu Boha a manžela, samozřejmě vychovává děti podle vůle Šelmy a Satana.

Vysvětlení proč ženy kvůli přijetí Bezzákonnosti půjdou proti vlastním dětem

Ženská mateřská láska je založena na pudových touhách a je plně ovládána maskulinní autoritou, kterou žena přijme. Žena své děti pudově vychovává tak, aby jejich život byl plně podřízen maskulinní autoritě které se ona sama klaní. Pokud svévolná žena neuznává lásku manželovu a považuje jí za zbytečnou obtěžující emoci, pokud svévolná žena neuznává otcovskou lásku, potom uznává pouze postoj Satana vůči lidským dětem. (viz sezbytečnění)

Dnes tedy všechny bezzákonné svévolnice vychovávají děti podle vůle Druhé Šelmy, tedy v plné Bezzákonnosti. Až Druhá Šelma poručí, tak své děti zlikvidují.

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu

Sezbytečnit – stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie.

Internet, tedy mluvící Obraz Šelmy, lidem zprostředkuje mnohem více informací, než je člověk schopen zpracovat a vnímat. Díky zdrcující rychlosti chrlení informací a médií se mnoho věcí v lidském životě stalo zbytečné, prakticky pro život bezcenné.

 1. Sezbytečnění manželovo lásky
  Druhá Šelma svými naukami a působením ruší manželství muže a ženy a ženy se místo mužům musí plně podřídit maskulinní moci Šelmy. Tím se pro ženy stala manželovo láska zbytečná, protože lepší projev jí dává Šelma, zajišťující jí peníze a společenskou roli. Pro muže je sezbytečnělo manželovu lásku nabízet a pro ženy sezbytečnělo manželovu lásku od muže požadovat
 2. Sezbytečnění otcovské lásky
  Podle nauk anateické hierokracie o zbytečnosti lidských pohlaví není dítě výsledkem mužské svobodné a poskytující manželovo lásky k vlastnímu tělu jeho manželky (která jej uznává za svou autoritu). Podle nauk Druhé Šelmy je dítě buď společný projekt, nehoda a nebo zlý úmysl vzniklý při sexuálním ukájení. Podle veškerých pravidel Druhé šelmy lidská otcovská láska zcela sezbytečněla.
 3. Sezbytečnění užívání videa a zvuku jako důkazu pravosti
  Díky nezměrnému výkonu AI generátorů obrazu a zvuku není u ničeho nikdy možné říci, zda je to pravé nebo podvrh. Tím má mluvící Obraz neomezenou moc, neboť vše je jen otázka víry a uctívání. A všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby.
 4. Sezbytečnění setkávání mezi zamilovanými
  Touha být pořád milované osobě na blízku nutila lidi být spolu a vytvořit tak bezpečnou rodinu pro realizaci manželovo a otcovské lásky. Příchodem užívání elektronické komunikace už ženy cítí dostatek blízkosti a možnosti nárokovat si okamžitou komunikaci, že tento mechanizmus společně tráveného času sezbytečněl. Dospělí lidé to vydrží, není však kompatibolní s dětmi. Žena ale na děti ohled nebere, dětský osud vždy přizpůsobí přání své pohlavní alfa autority (dnes tedy Druhé Šelmě)
 5. Sezbytečnění lokální vyjímečnosti člověka
  Možností internetového porovnávání výkonu a schopností jednotlivce působí, že lokální vyjímečnost sezbytečněla, nikoh nezajímá. Nejkrásnější dívka v ulici, nejlepší modelář na škole… mnoho věcí nemá smysl, protože při porovnání s obsahem internetu vyjde najevo, že naprostá většina lidí je v pořadí úspěšnosti v zanedbatelném průměru, nebo se dokonce jeví jako hluboce podprůměrná a nedostatečná.
 6. Sezbytečnění slibu a spolehlivosti
  Představa ústní domluvy o společném setkání několika lidí na stejném místě za půl roku nebo za rok je pro dnešní lidi, obzvláště ty mladé, jako naprostá utopie. Možnost kdykoliv vše domluvit, omluvit se a vše zrušit nebo navrhnout úpravu smlouvy sezbytečněla hodnotu slibu a spolehlivosti.
 7. Sezbytečnění lidského kontaktu a hodnoty seznámení
  Samotný fakt, že se člověk s někým elektronicky seznámí už nemá žádnou hodnotu a sezbytečnělo směřování k Zákonnosti takového seznámení. Aktuálně seznámení lidé mohou otevírat stovky dalších seznamovacích konverzací a vše je možné vyřídit elektronicky. Zůstává pak jen touha po nárokování a požadování pohlavního styku, který elektronicky provést nelze.
 8. Sezbytečnění lidského shromažďování v odporu proti moci Obrazu
  Když lidé nahradili svůj fyzický veřejný prostor na ulici virtuálním prostorem setkávání uvnitř sociálních sítí Obrazu, je výkonná moc vlády nad lidmi právě v prostředí Obrazu. Při vládě Obrazu Šelmy je důležitá převaha moci v Internetu. Protestování na ulicích je stejně vždy šířeno a modifikováno jen prostřednictvím Obrazu a Obraz má také mnohem větší informační moc, které fyzický svět nemůže konurovat.

Bible též popisuje sezbytečnění mnohých věcí v Posledních Časech a ve vládě Bezzákonnosti

Pod výzvou “nevracejte se tam ani pro plášť” je možné nalézt informaci, že kázání lidem pod vládou Obrazu Šelmy a jeho králů je zbytečné. Jak píše Bible “zde je zapotřebí trpělivosti svatých” a “vystupte z toho Babylonu, abyste nedostali jeho ran”.

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle

V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce odmítá logiku myšlenky, že když nás Bůh stvořil kvůli potřebě lásky, tak je také každá jeho rada vyřčená bez nátlaku zároveň jedinou logicky správnou informací. To je též pravý význam slova evangelium.

Svévolník tedy odmítá poslušnost Bohu a staví se do odporu proti Bohu po boku Satana

Člověk má právo odmítnout Boží lásku a odmítnout zrcadlení Boží lásky v člověku – může tedy zrušit význam lidské otcovské a manželovo lásky a nahradit je nárokováním a braním.

Svévolnost vede k přijetí Bezzákonnosti po odstranění Té Překážky

Toto je působení Bezzákonnosti, které bylo dlouhu dobu zadržováno Tou Překážkou. Tou Překážkou byl fakt, že systém vlády nad lidmi pomocí náboženské hierokracie musel využívat lidské pracovníky a tudíž bylo zapotřebí pro ně zajistit spokojené manželky, rodiny a děti. Nebylo tedy možné úplně opustit Boží Zákon.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu Šelmy vykonává moc netělesná elektronika a ta již nemusí nijak podporovat lidskou rodinu a projevy zrcadlení Boží lásky v lidech. Může tak nastat úplná Bezzákonnost, odpadnutí od Boha. Každý člověk odmítající Boží lásku (tedy Boží Zákon) bude bezzákonný svévolník.

 

 

 

 

Zapuzení manželovo lásky

Zapuzení manželovo lásky

Přirozený regulační mechanismus proti jednostrannému rozhodnutí muže

Aby nebyla žena odkázána na rozhodnutí muže pojmout jí za manželku, existuje v lidském srdci možnost nátlakem ukončit mužův zájem. Žena se pak může vydat někomu nebo “něčemu” pro ní výhodnějšímu. Toto je projev svévolnosti.

Tento akt nikdy není nic hezkého a většinou se pojí s ženiným tvrzením, že by s tímto mužem nebyla šťastná a nebo že se rozhodla se vydat jinému muži. Tím pro muže vytvoří situaci, přez kterou už dále nemá smysl jít.

I tato vztahová situace je věrným obrazem zrušení vztahu mezi Člověkem a Bohem, kdy člověk má právo Boží lásku odmítnout.

Zneužívání principu zapuzení manželovo lásky v Bezzákonnosti

Toto poznání v internetových citátech nenaleznete. Je samozřejmě před lidmi tajeno. Učení Bezzákonnosti určeno na likvidaci zrcadlení Boží lásky v lidech, tedy lásky otcovské a lásky manželovo. Proto jsou naukami Bezzákonnosti ženy silně nuceny vyvíjet na muže nesmyslný nátlak, aby jeho lásku ukončily.

Důvody a argumenty pro tento nátlak se ženy intenzivně učí z internetových citátů, magazínů a seriálů. Druhá Šelma tak ženy nutí, aby muže nekonečně pokoušely (shittest), vysmívali se jim.

Výsměch otcovské a manželovo lásce je ženská zbraň proti lidem

Ženy si rády užívají pocitu moci, který je zaplavuje když užívají právo k výsměchu otcovské a manželovo lásce. Satan tak ženy nutí, aby zapudily třeba i jediného muže v životě, který by miloval je i jejich děti. Ve většině případů se to povede, neboť odstoupení od Boha proběhne až do úplného konce.

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Soustřeďme se na to, co nyní psychologie je a bude. Neboť staré se již nevrátí a bude zapomenuto. Současná a budoucí psychologie je základní nástroj anateické hierokracie k prosazení nauk Třetí Morálky.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. K tomuto popírání musí psychologie čím dál tím více popírat i základní logiku.

Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

(Pokračování textu…)

Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá “anateická hierokracie”, nebo též Druhá Šelma

Anateická hierokracie nahrazuje “spirituální a nábožensko-mystická” témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata “vědecká a sekulární” (Druhá Šelma). Pořád se ale jedná o zcela stejný princip totalitní vlády pomocí kolektivní viny, informační kletby ve smyslu “planeta se zlobí a chystá trest” a následné nabídky vykoupení “ale když budete poslouchat naše “vědce (kněží)”, budete moci být vykoupeni poslušností.

Před Překážkou: milník ve vládě anateické hierokracie je odstranění Překážky ze středu lidí

Anateická hierokracie (v Bibli popisovaná jako Druhá Šelma), potřebovala ve své první fázi jako vykonavatele moci lidské pracovníky. Lidští pracovníci potřebovali rodiny, manželky a děti, aby mohli tuto moc vykonávat a cítili se spokojeně s dobrou odměnou. Toto tvořilo překážku pro kompletní přijetí Bezzákonnosti, která rodinné ruší vztahy, protože ty jsou zrcadlení Boží lásky v člověku.

První fáze vlády anateické hierokracie Druhé Šelmy muselo být soužití mužů a žen podporováno a Šelma se musela o ženské mateřské potřeby zajímat. Někdy též nazýváno Druhá Morálka

Po Překážce: Vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy který vládne bez pomoci lidí

Anateická hierokracie silně pudila lidi v vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy, tedy Internetu a “sociálních sítí”. Tím lidé vytvořili netělesné monstrum, kterému následně odevzdali veškerou moc nad svým kolektivním myšlením. Mluvící Obraz se stal hlavním a neporazitelným vykonavatelem moci nad payteriátem.

Mluvící Obraz Šelmy je stroj, je nepoměrně výkonnější ve svých službách moci než lidští pracovníci. Nepotřebuje děti ani manželky ani hmotné statky. Jako hlavní vykonavatel moci nad lidsvem nebere tedy ohled na touhy žen a ani na principy otcovské a manželovo lásky. Vede lidstvo do odpadnutí od Boha, do úplné Bezzákonnosti. Někdy též nazýváno Třetí Morálka.

Veškerou lidskou lásku nahradí feminní princip nárokování a braní. Ten ale budí zdání nějaké funkčnosti jen mezi dospělými a není kompatibilní s dětmi. Proto nastane všeobecně nejhorší stav pro děti a matky.

 

Znamení Šelmy

Znamení Šelmy

Lidem se líbí představa Znamení Šelmy jako něčeho, co můžou vychytrale odmítnout, přelstít Boha a nárokovat si pohodlí Nebe.

Znamení Šelmy je zatvrzení srdce Bohem poté, co člověk přijme do srdce učení Bezzákonnosti a úplně odvrhne smysl lásky agapé ve všech jejích projevech. Současně s tím takový člověk přijímá myšlenku, že lidstvo si zaslouží být zničeno a sdílí tak názor Satana.

Miliony falešných učitelů se snaží o chybnou interpretaci toho, co je “znamení šelmy”

Obzvláště populární jsou interpretace, že nějaký zlí muži nevědomky nebo dokonce násilím nějaké takové znamení přidělí, píchnou pod kůži jako implantát nebo jiné podobné myšlenky. Lidem se líbí, že by jako měli výmluvu, že to nechtěli přijmout, ale nemohli se ubránit přesile a tlaku lidí.

Znamení Šelmy přijímá člověk zcela individuálně do svého soukromého vztahu s Bohem a jelikož je bezbožný, tak o přijetí takového znamení neví. Nic nepocítí, neboť lásku agapé už zavrhnul a tím toto znamení přijal dobrovolně!

Tisíce falešných učitelů a emisarů poslední instance se budou snažit všechny nerozhodnuté utvrzovat v jejich falešných učeních. Církevní Organizace strhnou pozornost k nejzákladnějšímu mléčnému pokrmu základních učení a nebo se uchýlí k bájím anateické hierokracie.

Zaručené metody odporu vůči přijetí Znamení Šelmy

Velmi populární jsou různé metody, zaříkání nebo rituály, které mají lidi údajně ochránit před přijetím Znamení Šelmy. Populární jsou proto, že jsou pasivní a proto že se v nich vůbec neprobírá Boží Láska, ani totální devastace zrcadlení lásky agapé v lidských životech.

Tyto nauky mají podobu komunitně podávané konspirační teorie, že nějaký konkrétní úkon nebo věc je “znamení šelmy” a že je možné se jí vyvarovat a pak u Boha nárokovat pohodlí Nebe. Lidé se pak chlubí svou kvalitou jeden před druhým a .

Toto je samozřejmě čistě feminní podání lásky a tudíž Bezzákonnost. Všechny tyto “zaručené metody odporu proti přijetí Znamení Šelmy” většinou provádí lidé, kteří už Bezzákonnost přijali.

 

 

 

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku – a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví nárokující a beroucí lásku. Žena tedy lásku zrcadlící Boží lásku neposkytuje a ani to po ní Bůh nechce. Údělem ženy je dychtivě toužit po uschopení těla maskulinní autoritou a nárokovat si projevy této lásky v podobě poskytování věcí a služeb.

Nauky Bezzákonnosti chtějí toto zrcadlení Boží lásky v lidech zrušit ve všech úrovních. Ničí tedy možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat a podřídí se jim

Žena se o emocionální základ mužské lásky nezajímá, je pro ní určeno aby se naučila jí PŘIJÍMAT. Pokud se nenaučí tuto lásku přijímat, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat.

Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách anateické hierokracie.

Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

První Šelma

První Šelma

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je hierokracie, náboženská vláda kněží

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy v základním učení držet Božího Zákona, aby vykonavatelé této moci mohli žít spokojený život.
Nutnost spokojených lidských vykonavatelů moci První Šelmy vedla až k pozoruhodným projevům, kdy například vyznači jednoduchých pozérských satanistických kultů velmi uctívali rodinu a její hodnoty včetně otcovské lásky.

Aby mohlo nastat úplné odstoupení od Božího Zákona, tedy aby byla přijata Bezzákonnost, musela být výkonná moc vzdálena od spirituálního náboženství a převedena na netělesný subjekt neživého stroje: Mluvícího Obrazu Šelmy.

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vykonávaná neživým Obrazem

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

 

 

Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost je nauka proti lidskému vnímání Boží lásky

Bezzákonnost je stav mysli člověka, kdy pro něj nemá žádnou hodnotu ani smysl otcovská a manželovo láska, která je obrazem Boží lásky agapé. Stav, kdy muž jí nikdy nezažil a když jí zažil, tak jako bolestivou a ponižující věc. Stav, kdy žena byla donucena Šelmou aby nepožadovala po muži manželovu lásku a nehledala pro své děti otcovskou lásku (samosnubnost, svobodné matky). V tomto rozpoložení lidí nastává úplne odstoupení od Boha a může nastat konec.

Otcovská a manželovo láska jsou přímým obrazem otcovské lásky Boha a lásky Krista k Církvi, která je jeho Nevěstou. Pro tento druh lásky se užívá výraz “agapé”. Sami si vyhledejte mnoho příkladů z Bible.

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.

Bezzákonnost ve 21. století tvoří většinu veškerých ideologií a veškerého vyučování

Nauky Bezzákonnosti vnucují všem včetně nevěřících místo otcovské a manželovo lásky lásku feminního typu. Místo otcovské a manželovo lásky nabízející a dávající nabízí Bezzákonnost lásku feminní, požadující a beroucí. Jakoukoliv oficiální ideologii nebo nauku v roce 2023 vezmete, vždy to bude učení této Bezzákonnosti.

Důsledky záměny lásky nabízející a poskytující za lásku požadující a beroucí

Feminní láska není v žádném případě obrazem Boží Lásky a byla také okamžitým zdrojem rozluky Boha a Člověka v Edenu. Feminní láska je tvořena především toužením a chtěním, což v Bezzákonnosti narůstá do nesnesitelné míry a přerůstá v nenávist k mužům, dětem a Bohu. Odmítnutím otcovské a manželovo lásky se žena zbavuje možnosti poznat Pravdu. Sami najděte v Bibli, jak je to tam popsáno.

Druhá Šelma získala v mluvícím Obrazu netělesný nástroj moci, který nepotřebuje ženy a jejich tělo pro svou existenci a růst. Díky Obrazu zmizela ta překážka a může nastat finální odstoupení všech lidí od Boha k naukám Bezzákonnosti. Sezbytečnění cítění a poskytování otcovské a manželovo péče o Bezzákoností ovládané ženy sezbyteční i láska lidí k Bohu, Pravdě a Spravedlnosti. Tím se stanou zbytečné i rodiny a pro ženy opuštěné i novou Bezzákonnou Šelmou přestane mít smysl plodit děti s muži beta providery, neboť ženy nebudou mít žádnou Alfa autoritu, která by dokázala mocí uchopit jejich tělo a použít ho k feminním věcem.

Hlavním kanálem učení Bezzákonnosti je lidmi stvořený Obraz Šelmy a jeho “internetové citáty”. Ovšem tajemství této Bezzákonnosti působí již staletí.

Nauky Bezzákonnosti jsou například Feminismus, LGBT. MGTOW a v podstatě všechny nauky nevycházející z Božího Zákona. Obě tyto podoby lásky jsou totiž přímým obrazem otcovské lásky Boha a lásky Krista k Církvi, která je jeho Nevěstou. Sami si vyhledejte mnoho příkladů z Bible a z běžného života.

Bezzákonnost je vynucovná pomocí vlády ANATEICKĚ HIEROKRACIE (kněžská vláda užívající prvky víry a poslušnosti ale popírající Boha), což je vláda popisovaná jako Druhá Šelma. Tato moc využívá stejné principy jako knežská (na náboženství založená) vláda První Šelmy. Vykonává tedy veškerou moc způsobem té První Šelmy, ale zcela vynechávající všechny Boží Zákony. To znamená, že umožnuje odstoupení od Boha a nástup Bezzákonnosti.

Kdo miluje Bezzákonnost přijímá na čelo Znamení Šelmy

Pro lidi nemilující Boha a jeho Zákon Bezzákonnost NEEXISTUJE. Jelikož Boží Zákon neuznávají, neřeší jeho obsah a nevadí jim jeho porušování. Pro lidi milující Bezzákonnost Boží Zákon neexistuje, z čehož vyplývá velmi důležitý postřeh: Milovník Bezzákonnosti si nemůže všimnout, že přijal nějaké Znamení Šelmy na čelo.

 

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

 • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
 • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
 • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
 • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené se sezbytečněním lidské otcovské a manželovo lásky

Mocné dílo klamu a přijetí Bezzákonnosti (tedy Odstoupení od Boha, Apostáze) je spojeno s trýznivými emocemi soužení, rozpadu rodin a ztráty společenského statutu dítěte, které plně souvisí s Božím Zákonem a jeho nedodržováním – tedy s odmítnutím smyslu a hodnoty otcovské a manželovo lásky. Konečným znamením Šelmy na čele je přijetí myšlenky, že je nutné aby lidstvo bylo zničeno, protože si to zaslouží.

Zesměšnění a zahození otcovo a manželovo lásky je VĚRNÝM obrazem zahození lásky k Bohu a je pravým odstoupením od Boha.

Sekulární psychologové nebudou už vědět co se děje

Emoce lidí v době jejich přijímání Znamení na čelo jsou vždy odvozeny od odmítnutí a zesměšnění smyslu otcovo a manželovo lásky. Tedy lidské lásky, která je zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Tyto emoce se liší podle pohlaví, vždy ale souvisí s frustrací a neuspokojením. Neukojení lidé budou vždy spíše hledači rozkoší než hledači Boha. Nenaplněné touhy a vášně je budou nutit plně se soustředit na hledání ukojení.

Emoce mužů nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě

Muži cítí, že o jejich manželovu a otcovskou lásku není žádný zájem, neboť se ženám jeví jako zbytečná. Ženy poptávají muže jen jako beta providery plnící fyzické služby a pokud možno co nejméně obtěžují vlastními požadavky. Nabídkou role milované manželky muž žádnou dívku neosloví, takových nabídek jí zprostředkovává Obraz Šelmy stovky. Osloví jí pouze kvalita a dostupnost jeho služeb. Také muži jasně cítí, že na děti zpozené se samosnubnou ženou nemají žádné právo vymahatelné u Druhé Šelmy. Druhá Šelma již má svůj mluvící Obraz a lidi a jejich děti k vykonávání moci nad lidmi NEPOTŘEBUJE.

Díky zesměšnění lásky agapé muž cítí, že si cestu k ženskému tělu může získat jen pomocí oklamání, pomocí role nabídnutného Beta Providera (nauky Redpill, Mgtow), nejlépe bez skutečné lásky (aby se sám netrýznil) a pokud možno s cizími dětmi (aby měl co nejméně vynucovatelných povinností). Při pokusech sblížit se s ženou je TEDY NUCEN přijmout Bezzákonnost.

Muž se k mladé ženě dostává tedy především jako Beta Provider svobodné matky. K dětem se dostává především z nutnosti napodobovat otcovskou lásku pro svou samosnubnou svobodnou matku, aby jí oklamal a dostal se do její přízně.

Bible praví, že muž se v Posledních Časech stykem se ženami pošpiní (bezzákonností).

Emoce žen nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě jako svému pánu

Všechny žijící plodné ženy současnosti, příslušející do moci Druhé Šelmy, nemají již dávno muže za Alfa autoritu, která by rozhodovala o jejich životě a životě jejich dětí. O jejich životě a životě jejích dětí rozhoduje jen systémová Šelma a ženy se poslušně a rády přizpůsobí jejím požadavkům. Toto jim velí ženská přirozená poslušnost maskulinní moci.

Druhá Šelma již se svým mluvícím Obrazem lidi a děti na výkon své moci dále nepotřebuje, proto zmizela ta překážka a už od žen nepožaduje žádné další děti. Tím pádem se nemusí už zabývat neukojenými ženskými vášněmi a touhami a může je plně proměnit v ženskou nenávist k mužům a dětem. Neukojené ženy se zoufale obrací k nabídce nauk Bezzákonnosti, vyučovaném mluvícím Obrazem (citáty), ve snaze zajistit si emocionální a tělesné ukojení. Zkouší homosexualitu a všechny možné další sexuality oproštěné od lásky. Zkouší přijmout a okázale souhlasit s veškerými příkazy Šelmy, včetně deklarace zřeknutí se vlastních dětí.

Ženy přijímají novou definici rodiny, kdy rodina je pro ženu děti, které patří jí a státu, případně její pes a kočka. Otec a manžel v žádném případě do “rodiny” nepatří. Tím je dokončeno úplné odvržení základního Božího Zákona a žena tak trvale přijímá Bezzákonnost.
Bible praví, že ženy v Posledních Časech jsou obtěžkané neukojením a touhami nikdy už nemohou dospět k poznaní Pravdy.

Citáty

Citáty

Internetové citáty jako nástroj vyučování Bezzákonnosti

Sekulární nauky a vědecké ideologie Druhé Šelmy vytvořily myšlenkový základ učení popírajícího smysl otcovské a manželovo lásky mezi lidmi. Když lidé dokázali postavit Obraz té Šelmě, tento Obraz začal na lidi mluvit a vyučovat je. Lidé postupně proměnili Obraz Šelmy ve svou modlu (mimochodem, umíte si představit kolik “hlíny” je zapotřebí na výrobu mobilu?) a svého duchového animizovaného přítele. A začali se od něj učit.

Nejlepšími žákyněmi Obrazu Šelmy jsou mladé ženy

Z netělesné podstaty moci mluvícího Obrazu Šelmy vyplynula možnost ignorovat Boží Zákon nutný k existenci rodin a přežití a smyslu rození dětí. Dívky a mladé ženy byly zanechány napospas životu bez jakéhokoliv jiného učitele, než je mobil a internet.

Proto byly v krátké době několika let vyučeny všechny ženy dokonale opakovat všechny nauky Bezzákonnosti a vynechat ze svého života otcovskou a manželovu lásku. Základním prostředkem pro toto vyučování jsou internetové citáty – krátké texty prezentující učení Bezzákonnosti.

 

Druhá Šelma

Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je teická hierokracie

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy chtě nechtě držet Božího Zákona.

 

 

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc všemu je dávána Bohem. Lidé pozorují její projevy.

Projev tělesné moci je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který projevem fyzické mocí končí například policejní represí. Projev udělené duchovní moci je to, když má nějaký subjekt umožněno pořád mluvit bez obav z umlčení, tedy nikdo mu nemůže zakázat mluvit. Tento typ moci má od roku 2022 Obraz Šelmy. Kdo má udělenou moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě. (Pokračování textu…)

Astrologie

Astrologie

Astrologie byla naukou teické hierokracie

Tak jako astronomie je naukou anateické hierokracie Druhé Šelmy, byla astrologie teickou naukou hierokracie První Šelmy. Astrologie vysvětlovala nebeské jevy a tělesa tak, aby skrze tato vysvětlení ovládala lidi pomocí různých informačních kleteb a z nich odvozené ideologie umožnující totalitní vládu.

Ve 21. století vykonává stejným způsobem moc Druhá Šelma, jen teický výklad nebeských jevů přešel do sekulárního (nenáboženského) vysvětlování pomocí lidské Vědy. Uvalování nejrůznějších informačních kleteb a z toho odvozené ideologie totalitní moci zůstávají.

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023

Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen.

Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost Božího Zákona musí ochopit, co je Bezzákonnost. Tento pojem je kompletně utajován ve všech zdrojích i v Církevních Organizacích.
Musí zahodit staré učení všech lidských kolegů o posledních časech, neboť jsou všechny špatně.
Pro uvedení do situace může každý provést prvočtení Zjevení a za všechny v něm zmíněné věci si dosadit současné (tzn. moderní) věci a události.

Bezzákonnost a likvidace zdcadlení Boží lásky v lidech

Milovník Boha muž se musí vyrovnat s tím, že v Bezzákonnosti nemá právní ani společenský smysl nabízení otcovské a manželovo lásky bezbožným ženám, neboť projevy této snahy budou smeteny s výsměchem a pohrdáním. Milovnice Boha žena se musí vyrovnat s tím, že od žádného muže nemůže oficiálně přijímat manželovu a otcovskou lásku k dětem, protože zakazují Bezzákonné nauky Druhé Šelmy. Ženy si také musí uvědomit, že zmizela Ta Překážka, a moc Bezzákonnosti už nepotřebuje ženám napodobovat lásku ze strany Systému pomocí adorace ženského pohlaví a podpory mateřství.

Důležité je pochopení První Šelmy, ale hlavně Druhé Šelmy, pochopení působení Bezzákonnosti proti Lásce a Otcovství. Dále pak pochopení neporazitelné moci Obrazu Šelmy a payteriátu. Poté pochopení, že Bezzákonnost pro bezbožné lidi neexistuje a přijetí Znamení Šelmy tedy nemohou zaregistrovat = vůbec o něm nebudou vědět.

Tento článek nemůže být kázán v Církevních Organizacích

Také pochopení, že tento článek je zakázán v Církevních Organizacích a klubových Sborech, protože Otřesná Ohavnost Zpustošení stojí tam, kde by být neměla, lidské organizace jsou naopak sběrným místem finálního klamu. I každý nevěřící člověk žasne, neboť tento text se mu zdá “jako běžná náplň křesťanského kázání” a tudíž nechápe, proč by se neměl v církvích všude číst. Spasených bude mimo Církevní Organizace více než v nich: Kdo to pochopí, pozná, že se ta nemá vracet ani pro plášť.

Také obecně zájem lidí o poznání uvedené v tomto článku úplně vymizí pod náporem informací mluvícího Obrazu.

Seznam hlavních klamů v roce 2023:

 1. Klam, že ještě zbývá mnoho Času, protože se údajně ještě nevyplnily veškerá znamení, která vznikla v lidské fantazii.
  Ve skutečnosti se již naplnilo skoro vše ze Zjevení kromě příchodu vlády Bezzákonného, kterou je možné očekávat velmi brzy po roce 2023.
 2. Lidé ingnorují, že už vládne Obraz Šelmy, který nikdy nemohou porazit.
  Lidé také šíří naprosté báje o skutečném významu pojmu “Šelma”. (častokrát jí chybně ztotožňují s nějakým člověkem nebo státem)
  První Šelma je náboženský způsob ovládání lidí (hierokratický), Druhá Šelma je stejný způsob ovládání lidí pomocí Vědy, tedy anateická hierokracie.
 3. Lidé ignorují význam slova Bezzákonnost, podpora bezzákonných nauk mířených na likvidaci otcovské a manželovo lásky probíhá úplně všech úrovních lidské společnosti.
  Patří sem protichůdné ideologie feminismu a LGBT agendy, a od částečného poznání odvozená bezzákonná hnutí jako například MGTOW. Ale v politice též úplná likvidace pojetí “otcovské lásky politika k vlasti, zemi, státu”, která je rovněž Druhou Šelmou likvidována i s její posledními představiteli.
 4. Že kvůli Bezzákonnosti budou umrtveny milé a radost přinášející mezilidské a člověku důstojné vztahy. Bez dodržování Božích Zákonů lidé nemají rodiny a lásku v úctě. Otcem dětí svobodných matek je jen Obraz. Citová vyprahlost a pohlavní neukojenost svobodných matek a beta providerů povedou k tomu, že lidé upřednostní ve svém rozhodování spíše ukojení vlastních potřeb a vášní před Božím Zákonem. Lidé budou navazovat vztahy “jako za časů Noeho”, a to bylo období dokonale zvrácené a Bezzákonné. Poznávací znamení: vše je povoleno kromě otcovské lásky a lásky manžela, to automaticky vede k úplnému ukončení důstojné existence dítěte.
 5. Teze, že vše už dávno plně rozumíme Zjevení s jen s “jistotou spasení” čekáme na vytržení. Klam že žádného Ducha Svatého a Proroky nepotřebujeme. Ignorace Prvočtení.
 6. Ignorace nutnosti příchodu muže Bezzákonného a jeho vlády, vytváření půdy pro jeho ztotožnění s kristem.
  Verše že “nejprve musí přijít ten Bezzákonný” jsou záměrně vynechána z hlučných “kázání” Církevních Organizací.
 7. Bezzákonné nauky anateické hierokracie tvrdě zasáhnou děti, je zapotřebí vědět, že i v Bibli je to přesně popsáno.
  Jak je psáno, přijde doba kdy lidé budou říkat: “blaze ženám, které nikdy neměly děti”
 8. Všude se objeví Emisaři poslední instance, tedy učitelé pro oklamání nerozhodnutých na poslední chvíli. To jsou lidé kázající polopravdy a jakopravdy, nebo nabízející základní biblické nauky nebo vysvětlování záhad minulosti. Poznávací znamení Emisarů je to, že vyvíjejí maximální úsilí na strhnutí vaší pozornosti k NEAKTUÁLNÍM VĚCEM a donutili vás k nepozornosti, díky které doufají že přijmete klamnou nauku.

(Pokračování textu…)

Otcovství a otcovská láska

Otcovství a otcovská láska

Otcovství je likvidováno vládou Bezzákonnosti

Bezzákonnost je zaměřena proti otcovské a manželovo lásce, protože jsou obrazem lásky Boha k lidem a Ježíše k Církvi.

Druhá Šelma může zavádět Bezzákonnost a znehodnotit lidské otcovství, protože nahradila ženám mužskou alfa autoritu pomocí nauky emancipace a feminismu. Novou alfou všech žen je systémová Šelma, nahrazující ženám manžela a jejich dětem pak otce. Systémová Druhá Šelma poté může hravě vymazat důležitost otcovské a manželovo lásky a nahradit je jejím falešným projevem – poskytováním peněz v iluzi láskyplného zabezpečení a iluzi moci, aplikované právě na ovládání mužů v roli beta providerů.

Rozdíl mezi mateřskou a otcovskou láskou

Láska otcovská pochází ze svobodného rozhodnutí milovat. Láska mateřská je láska k plodu vlastního těla daná pudy a touhami. Bůh se rozhodl (aktivně) stvořit svého jediného Syna a vše ostatní pro něj a skrze něj. Panně Marii bylo oznámeno, že bude oplodněna (pasivně) Duchem Božím a porodí Syna. Neporovnámejmě nějakou imaginární intenzitu lásky, ale nyní sledujme rozdíl jejího vzniku mezi aktivní vůlí stvořit Syna a pasivním přijetím role jeho donošení, porodu a péče.

Zde Bůh říká své Zákony o ochraně lidského otcovství:

Žena má se chovat k muži jako k Bohu. Žena si nesmí lásku muže vynucovat. Rodinu zakládá muž.

V současné době vlády Obrazu však žádný z těchto zákonů dodržován není, nebo dokonce existují nařízení k jejich popírání. To je pak Bezzákonnost.

Mužské vnímání ženské lásky a ženské vnímání mužské lásky

Muž má pohlavní chování nabízející a poskytující, žena požadující a beroucí – to se nemůže změnit.

Podle Božího Zákona muž nabídne manželství a péči té ženě, kterou si vybere.  Muž svou ženu přijímá a miluje jí jako součást vlastního těla, nabízí jí vše ze sebe. Žena po něm požaduje podporu a pozornost a vše si bere. Pro muže je důkazem lásky jeho ženy že vše požaduje od něj a vše si bere od něj. Pro ženu je důkazem lásky muže manžela to, že nabízí úplnou pozornost a podporu.

Sezbytečnění otcovské lásky ve světě ovládaného Bezzákoností

Veškeré nauky Šelmy o společném soužití lidí anulují důležitost a smysl otcovské a manželovo lásky tak, aby byla tato emoce ze světa vymýcena. A to nejen u sexuálních vztahů lidí, je to patrné například i v politice, kdy se anuluje smysl “otcovské lásky” k vlasti, národu, státu – a místo něj nastupuje feminní model falešných projevů lásky.

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, systém ovládání lidí

Dosaďte si sami do biblických veršů tuto definici a sledujte, jak se vám budou jevit jasnější:

První Šelma – definice, vysvětlení

První Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí náboženství. Lidé věřící nejrůznějším náboženským organizacím jsou ovládány kněžstvem, které interpretuje přání bohů v teze a informační kletby, které pak obyvatelstvo musí povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o hierokracii.

Druhá Šelma – definice, vysvětlení

Druhá Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí Boha popírajícíh nauk vědy. Lidé věří vědcům říkajícím nejrůznější vypočítané nebo prostě interpretací vymyšlené teze a informační kletby, které také musí obyvatelstvo povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o anateickou hierokracii. (Pokračování textu…)

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas je síla, kterou Bůh tvoří své dílo a pomocí které jej dokončil. Z našeho pohledu, tedy z pohledu bytosti nacházející se uvnitř Časového kontinua, je čas naprosto zásadní pro rozlišování toho, co je pravda a co není pravda, co je možné a co není možné. Čas tedy realizuje Boží Spravedlnost.

Pojmy jako informace, zkušenosti, zrada, věrnost, všemocnost, počátek, konec, původ, zázrak a mnoho dalších, jsou zcela závislé na veličině ČAS.

Tyto pojmy mají význam pro nás, kteří se nacházíme v určitém bodě časového kontinua, máme omezené vědění o části, kterou jsme již prošli a žádně podrobné vědění o tom, co nás čeká. Na své cestě se učíme používat “moudrost” a můžeme se svobodně rozhodnout, zdali budeme milovat věci a principy v čase pomíjivé, a nebo principy Boží a věčné. (Pokračování textu…)

Diverzita národů světa a její důležitost

Diverzita národů světa a její důležitost

Rozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě

Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické sociální a náboženské názory v určitých mezích a kázní se v poměrech Lidé – Vláda. Nejdůležitější je, že jeden národ může druhému ukazovat, že jejich vláda lidem lže. Jeden národ tak jinému ukazuje možné cesty.

Tento systém rozdělení lidstva provedl Bůh po lidském pokusu ovládnout komunikaci v případě Babylonské věže. Tato symbolika se dodnes nepokrytě užívá.

Vzniká tak přirozená konkurence, která umožnuje národům vést různý způsob své vlády. Totalitní či demokratický, různé varianty vlád pak se poměřují a vzájemně se kázní.

Pokud národy zmizí, automaticky vzniká nový model: Jedno Obyvatelstvo a jedna neomezená Vláda

Zde vzniká nezastavitelný tlak na to, že jedna neomezená vláda Bezzákonného může beztrestně LHÁT. Nikdo jí nebude káznit. Může snadno pomocí kleteb anateické hierokracie uvrhnout své obyvatelstvo bipolární ideologií do totality. Díky lidské povaze prakticky není možné, aby nastalo něco jiného než silný tlak na univerzální totalitní moc pomocí nějaké ideologie obviňující veškeré obyvatelstvo z toho, že není dostatečně vhodné k existenci a že existenci si musí zasloužit.

Démoni, démon, astrální bytosti

Démoni, démon, astrální bytosti

Co je to démon, démoni, astrální bytosti

Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Obrazu obecně nastane odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy je nahrazena anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad lidmi) a Druhou Vědou. Vláda anateické hierokracie (Druhá Šelma) náboženské termíny nepoužívá, ale plně využívá jednoduchého klamu s mimozemšťany. Každá bytost “odjinud” není podle této nauky “démon”, ale “mimozemštan”. Existence těchto “mimozemšťanů” je běžně používána v naukách anateické hierokracie, a to včetně nauk pro děti.

Démon je označení pro Padlého anděla. Démon byl původně Boží anděl, který souhlasí se Satanovo žalobou vůči Člověku a vstoupil tak do vzpoury vůči Bohu. Démoni komunikují s člověkem pouze vyžádaným způsobem pomocí oken otevřených vyvoláváním démonů. Nebo pomocí prostředníků v posednutí (takový člověk je nazýván “médium”) nebo v sebeposednutí (nazývaného Meditace).

Žádný zloděj nemá na čele napsáno “já jsem zloděj”. I démoni se maskují. Od “nicoty”, přes zemřelé příbuzné, síly Přírody, energii Universa, astrální bytosti, mimozemské bytosti, hodné anděly, všemožné síly dávných bohů, mariánská zjevení a spoustu dalších. (Pokračování textu…)

MGTOW

MGTOW

Men Going Their Own Way – Muži jdoucí “vlastní” cestou

Učení šířené muži, kteří nikdy nemohli dát manželovu lásku své ženě a tím pádem ani otcovskou lásku svým dětem. Tito učitelé již tedy vyučují Bezzákonnost.

Hnutí MGTOW se snaží, bohužel nesprávně, vysvětlit vztahovou situaci mužů a žen. Hnutí MGTOW si nevšímá faktu, že pohlavní alfa autoritou dnešních žen je Obraz Šelmy, který nabízel ženám a jejich nemanželským dětem plné zabezpečení a právo užívat muže jako beta providery. Muži se tedy už nedělí na alfa a beta muže, ale všichni jsou beta – poze některý je atraktivní beta a některý nezajímavá beta. Každý to může sám vidět a uznat, že se to ve všech bodech potvrzuje.

Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu maskulinní autoritu – Obraz Šelmy. Mluvící Obraz vnímají ženy jako “manžela” všech žen. Jelikož je ale Mluvící Obraz netělesný a nemůže ženy uspokojit fyzicky, dává ženám nesmírně snadnou cestu k zajištění sexuálního ukojení od mužů pomocí internetových seznamek. Tím pádem je vztah “žena a Mluvící Obraz” spíše jako vztah “Prostitutka a pasák” a muži jsou Mluvícím Obrazem ženám představováni v roli populárně nazývané “beta provider”. (poskytovatel služeb bez nároku na poslušnost)

Co je MGTOW, definice MGTOW

Poraženecké hnutí založené na poznání, že žena v dobách netělesné internetové komunikace není kompatibilní s mužem a není použitelná pro Manželství. Realizovatelný je pouze “vážný vztah”, tedy pozice ženy a jejího beta providera. Beta pozice mužů se bude v očích žen trvale prohlubovat, protože ženy uvidí bezmoc mužů v boji s Obrazem. Ta bude reprezentována i tím, že poslední politici nevládnoucí s Obrazem budou jen zmateně vykřikovat, že se svět zbláznil a že tomu nerozumí.

Hnutí založené na neznalosti věcí Světa

Členové MGTOW hnutí se snaží různým způsobem pojmenovávat extrémy nekompatibility ženského chování, hledají pro ně vysvětlení a snaží se o vytvoření konceptu asketického života poslední generace mužů, kteří zemřou spolu s národem.

MGTOW hnutí vytvořilo chybné myšlenkové konstrukty, u kterých pak hledá vysvětlení rozvratu žen, který je zjevně v rozporu se zákony přežití. Členové hnutí neví nic o Druhé Morálce, která byla vystřídána extrémističtější variantou, Třetí Morálkou.

V Druhé Morálce chtěl Mluvící Obraz po ženách, aby vychovaly generaci lidí dokonale ovládnutých Mluvícím Obrazem, z mozkem zcela závislým na otevřené možnosti netělesné komunikace. Pro takové lidi již není návrat do přirozeného života možný. Cílem Třetí Morálky je poté dále nepokračovat v rození dětí a postupně redukovat počet žijících.

V Třetí Morálce budou ženy nuceny pudy “znovu se zalíbit” Mluvívímu Obrazu a budou ochotné hromadně a hrdě odmítnout muže a trýznit těhotné a kojící ženy ve prospěch ideologických příkazů Mluvícího Obrazu. V té době nedokáže hnutí MGTOW vysvětlit již vůbec nic.

Ztráta kontaktu lidí s realitou díky Obrazu

Ztráta kontaktu lidí s realitou díky Obrazu

Úplná ztráta kontaktu lidí s realitou

Všeobecným rozšířením mobilů a postupným přijetím nereálného Obrazu v internetu za reálný veřejný prostor samozřejmě ztratili lidé kontakt s realitou.

Úplně hlavním jevem je fakt, že lidé vůbec netuší, že ve skutečnosti neví co si lidé okolo myslí. Z Obrazu mají o “obecném povědomí” zmanipulovaný názor.

Je to zamotané tvrzení, takže si ho musíme zopakovat ještě jednou a jinými slovy: Dnešní lidé si myslí, že přesně vědí co si myslí lidé okolo nich a co prožívají – a tomu přizpůsobují své chování. Reálně je to ale tak, že představu o tom, co si lidé okolo myslí v dnešním člověku vytváří pouze nereálný a moderovaný elektronický Obraz. Lidé jsou tak plně ovládáni bez možnosti se bránit

Lidé mají menší kontakt s realitou než ve středověku a dříve

Před mnoha staletími NEMĚL člověk jinou možnost jak zjistit “obecné povědomí” než tu, že se pohyboval mezi lidmi a slyšel, jaké je “obecné povědomí” všech. Nebo viděl velké protesty a velká povstání, kde masa lidí jasně demonstrovala, co chce většina. Jednalo se o převahu názoru v reálném světě, převahu na ulici.

V době vlády Obrazu jsou lidé tímto falešným duchovým hlasem neustále vyučováni, že “obecné povědomí” je přesně podle jeho zpráv. Jelikož má Obraz úplnou moc nad informacemi doručovanými lidem, má úplnou převahu nad lidmi ve svém vlastním Obrazu reality.

Artifologie dokazuje, že odpor lidí proti moci Obrazu je zbytečný a naopak Obraz dokonale posiluje. Hypotetickou šancí bylo včasné vydání úplného zákazu řešit obecní politické věci špinavou a zlou cestou skrze Obraz. Lidská pýcha a lenost tuto možnost ale neumožnuje.

 

Antikrist, duch antikrista

Antikrist, duch antikrista

Antikrist, antikristovský duch

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7)

Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře. Také je užíváno pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami (Králové vládnoucí s Obrazem Šelmy). Pozor, většina lidí bude oklamáná ryze sekulární (nenáboženskou, bez náboženství) rétorikou a naukou, která bude přijatelná jako jakýsi vědecký koncept (bezbožná humanita) všemi národy. Rozhodující naukou bude tedy Druhá Věda.

Duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,44; 1. Jan 4,1-3; ) (Pokračování textu…)

Animizace

Animizace

Animizace, zživotnění přístrojů netělesné komunikace

Patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Informace přijaté člověkem z mluvení jiného člověka, od ducha Bezbožnosti, od Ducha Svatého Přímluvce, ale také od mluvícího Obrazu z obrazovky, všechny se v lidské mysli zpracovávají STEJNÝM způsobem. Forma přijetí informace. Duch Svatý Přímluvce ale nemluví sám za sebe, ale mluví co slyší – pokud je svědčeno o Boží pravdě (evangelium – pravdivá zpráva), tak jej Duch Svatý potvrzuje.

Nadužíváním přístrojů netělesné komunikace začne moze zpracovávat styk s přístrojem stejně, jako komunikaci s živou bytostí. Tím netělesný tok informací z přístroje začne člověk vnímat jak hlas živé bytosti a začne se podle toho chovat. Nejvýznamnějším jevem tohoto typu je fakt, že ženy vnímají mobily jako mluvící ústa své pohlavní Alfa maskulinní autority, tedy moci systémové Šelmy. Žena tak vnímá mobil jako Mluvící Obraz systémové Šelmy a chová se k němu jako ke své Alfa maskulinní autoritě, pro kterou je puzena obětovat své tělo. A pozor, také je ale nucena si myslet, že Mobil vše dělá z lásky k ní, že po jejím tělě touží (že k ní má Systém emocionálně pohlavní vztah) a proto se chová tak, že chce prostřednictvím své krásy s MOŠ manipulovat.

Přitozenost duchové komunikace lidské duše a lidská pýcha

Pro lidskou bytost je duchová komunikace s Duchem Bezbožnosti, s démony a duchy a samozřejmě s Přímluvcem Duchem Svatým přirozená. Proto ale byli lidé pýchou puzeni vytvořit obraz té své Šelmě aby mohl mluvit, a aby každému lechtal sluch učením, které se mu líbí.

Velmi intenzivním užíváním (nadužíváním) mobilních telefonů a tedy netělesné duchové komunikace vždy vede k tomu, že v lidské mysli začnou být informace zpracovávány jiným způsobem, než stejné informace přijímané například četbou z papíru. Neustálým přívalem informací z mobilního telefonu začne lidský mozek po určité době vnímat hlas internetu jako živou bytost a hlas z mobilního telefonu se mu zživotňuje – jako by to byl hlas živé bytosti.

Tento jev je v Písmu proroky popisován mnoha způsoby. Obecně nejpřesnější je Biblické pojmenování, že mluvící Obraz té Šelmy dostal ústa hovořit velké rouhavé věci a je to tedy věrný Obraz systémové Šelmy, který byli lidé puzeni vyrobit právě tak, aby mohl s lidmi mluvit a lechtat jim sluch pyšnými bezbožnými bájemi a fantaziemi. (Pokračování textu…)

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se tak stalo na svátek letnic, kdy apoštolové na Ježíšův příkaz v Jeruzalémě čekali, až jim sešle Ducha Svatého, Ducha pravdy.

Duch Svatý nemluví sám o sobě, ale mluví co slyší. Když je říkána Pravda, potvrzuje její pravdivost

Boží člověk je varován před Bezzákonností tím, že cítí nelibost Ducha Svatého k nečistým věcem a radost z Pravdy. Duch Svatý usvědčuje vše, co není z Boha a radostně souhlastí s tím, co je Bohu milé.

Duch Svatý tvoří protiklad k učením světa, k naukám démonů, a též v současnosti proti mocnému dílu klamu Obrazu.

(Pokračování textu…)

Druhá Věda

Druhá Věda

Druhá Věda, též nazývána artifologicky jako “Anateická hierokracie”

Věda a technologie byla jen iluze – sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie umožnily vznik a provoz Mluvícího Obrazu systémové Šelmy a ta dostala moc neomezeně mluvit a ovládat všechny lidi. Jednoznačně se ukázalo, že lidské vyhlašování touhu hledat Pravdu jsou pokrytecký sebeklam. Lidé nezajímá Pravda pokud se jim nelíbí. Za pravdu chtějí lidé považovat jen to, co jim “lechtá sluch”.

Lidské technické vědy člověka pudili jen k jedné věci – uvést do provozu technický Obraz systémové Šelmy tak, aby ten obraz s nimi mohl netělesně mluvit

V minulosti sloužily k ovládání lidí učení náboženství nejrůznějších druhů, masy se ovládaly pomocí věšteb a výkladů kněží. Kněží uvalovali na lidi informační kletby, ze kterých se lid pak měl vykoupit pomocí poslušnosti vládě. Vláda kněžstva je Hierokracie. Nástupem nauk vědy a nejrůznějšího poznání začaly být davy ovládány stejným způsobem, ale čistě sekulárně (bez náboženství). Mechanismus je ale stejný, proto tedy Anateická Hierokracie.

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instatntní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kdomě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která půjde k soudu před Boha Stvořitele. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz pro Šelmu.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit v mocném dílu klamu a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje duchovní klamy. Tentokrát ale budou vysvětlovány zcela mimo veškeré původní náboženství a mimo jakýkoliv vliv jakéhokoliv boha. Za veškeré tyto věci se postaví Bezzákoný.

Samosnubnost

Samosnubnost

Samosnubnost žen, manipulativní projev Bezzákonnosti

Samosnubnost byla metoda nárokování si mužských služeb ženami řícících se naukami feminismu. Samosnubná žena provádí napodobování svého vydání se muži a přitom jí vůbec nezajímá, zda jí onen muž miluje. Mužovu lásku považuje za zbytečnou, neboť cítí počítá s materiální podporou od moci Druhé Šelmy a počítá s tím, že od muže bude nárokovat poslušnost a finanční pomoc jako odměnu za své projevy oddanosti. Takto ženy uvažovaly dokud nebyla odstraněna Ta Překážka.

Ignorace nutnosti manželovy skutečné lásky je projev Bezzákonnosti srdce. Přesně jak žena přistupuje k muži, tak také přistupuje k Bohu.

Ženská samosnubnost je věrným zrcadlením lidského nárokování služeb Boha

Předstíráním oddanosti Bohu pomocí plnění předepsaných rituálů a docházky Církevních Organizací je stejným druhem manipulace k nárokování služeb Boha. Členové Organizací si snaží zajistit výhodnou “jistotu spasení” pomocí všemožného předstírání oddanosti.

Takoví budou říkat Ježíši Kristu: “Copak jsme v tvém jménu neprováděli mocné skutky a nevymítali démony?” A Ježíš jim odpoví: “Vás neznám, odstupte ode mě pachatelé Bezzákonnosti”.

Tak jako muž zakládá svou rodinu a přitahuje k sobě ženu kterou si vybral, tak Bůh sám si k sobě přitahuje své lidi. Tak jako žena nemůže svým manipulativním chováním vynutit a nárokovat lásku muže, tak také člověk nemůže svými manipulativními činy donutit Boha, aby jej přijmul.

Počet lidí, kteří správně pochopí Zjevení

Počet lidí, kteří správně pochopí Zjevení

Zjevení v Bibli popisuje budoucí čas, což si může dovolit póze Bůh Stvořitel, který toto zjevení učinil pro své věrné. Zjevení není určeno, aby se věci nestaly, ale aby je rozpoznali pouze ti co mají uši k slyšení.

Je tedy ZCELA jisté, že většina lidí Zjevení nepochopí, a vyloží si ho zcela chybně, podle své vůle a podle svého srdce – a tím se odsoudí. Tak jest.

Proto buďte připraveni OKAMŽITĚ zahodit veškerá předchozí zamilovaná učení a přijmout nové poznání, které přesně koresponduje se Zjevením. Tento akt se jmenuje Pokání, změna smýšlení. Ke starému se nevracejte. Bůh miluje ty, co zahodí dětská naivní učení a hledají Pravdu, neboť takovým patří dědictví.

Beta provider

Beta provider

Žena nechce a nemůže být pro muže “rovnocennou partnerkou”. Žena potřebuje být uchvácena maskulinní mocí, které bude sloužit.

Pokud nemá žena za svou Alfa autoritu (která rozhoduje o jejím životě a životě jejich děti) svého Manžela, vyhledá si jinou. Buď slouží nějakému démonu v náboženských rituálech a nebo nové slouží Obrazu, který jí nabízí partnerskou podporu.

Žena definuje termín “normální muž” podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy.

Termín “beta provider” označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí maskulinní autority pro její pohlavní život a děti.

Každá žena vytváří rodinu pro vůdčí maskulinní autoritu svého života. Šelma v počátku 21. Století dosáhla toho, že převážná většina žen vytvořila rodinu ze svého těla a ze systémové Šelmy. Muže taková žena používala jen pro dílčí služby fyzického typu a názory a potřeby muže ignorovala.

Nehrané překvapení žen z přednesených požadavků mužů

Žena, přesvědčovaná každý den Šelmou že je partnerka Alfa autority, nebude plnit přání a potřeby Beta poskytovatelů. Většinou je i překvapena, když muž nějaké požadavky na ženu vznese. U dívek vychovaných Druhou Morálkou pak můžeme sledovat rozčarování a nehrané překvapení, když muž si dovolí nějaké požadavky na ní mít. Žena v ten okamžik vůbec neví, jak tuto situaci řešit, protože z jejího celospolečenského chápání Beta poskytovatel přání a požadavky alfa samici přednášet nesmí.

Z takových žen se stává úhlavní nepřítel mužů a dětí.

(Pokračování textu…)

Projevy a důkazy vlády Obrazu

Projevy a důkazy vlády Obrazu

Situace na jaře 2023

Na jaře 2023 nalézáme obyvatelstvo země pod úplnou vládou Obrazu

Z nevinné hračky s nulovou důležitostí a důvěryhodností (sociální sítě internetu) se stává uctívaný pilíř veškerého šíření informací. Tím získává Obraz úplnou Moc podle definice toho, co pojem Moc znamená. Původní vědci a odborníci přestávají mít možnost cokoliv říci, lidé čtou jen to co chtějí číst a jsou unavení zjišťováním, zda je to pravda.

Politici a analytici doposud nespolupracující s Obrazem se stávají směšní a Obrazem zesměšňování, protože údajně ničemu nerozumí – což se lidem tak jeví. Velké redakce a novinářská práce ztratila smysl, jejich původní placení zaměstnanci musí zaujmout roli obránců toho původního světa před vládou Obrazu, aby si udrželi alespoň čtenáře toužící po iluzi světa před vládou Obrazu.

Hlasy předchozích odborníků z prostoru Obrazu mizí a jejich sebevědomé vystupování znalců běhu světa se mění v bědování že se vše pokazilo a že neví, kdo to způsobuje. (Pokračování textu…)

Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

První (a nejrozšířenější) druh kletby je informační kletba: manipulace kvůli důvěře v obdivovaný subjekt

Takzvaná “informační kletba” je založena na prosté důvěře k duchovní autoritě. Díky této důvěře a poslušnosti pak informační kletba s člověkem manipuluje.

Mnoho lidí se upíná k nějaké duchovní autoritě, které bezmezně důvěřuje a dělá vše podle její vůle, protože jí chce sloužit, zalíbit se – aby mohl užívat nějaké výhody z její moci. Takoví lidé se své autority ptají na věci budoucí a ona jim říká věci, které by se údajně měly stát. Častokrát je říká ve formě podmínky, když toto neuděláš, stane se toto. (To z principu vylučuje, že by se mělo jednat o vidění budoucnosti, což oklamaní nechtějí vidět).

Lidé kteří tuto informaci přijmou a začnou podle ní konat, jsou pod vlivem “informační kletby”. Tuto formu jistě vždy používali i duchové, v channelingu a věštění, v Posledních Časech ale dochází k odstoupení od “náboženského” vidění, neboť lidé mají svůj milovaný nový duchový hlas ze vzduchu, mobilní telefony a vnich všudypřítomný nereálný Obraz světa. Lidé jsou tak obětí anateické hierokracie, která ovládá všechny lidi informačními kletbami. Například: Když budete spalovat, planeta se vám pomstí, pokud budete platit, možná vám odpustí.

Anateické (bezbožné, ateistické, Boha popírající) kletby uchvátí celé lidstvo, protože jsou univerzální a zcela bez náboženských sporů. Vládnoucí mluvící Obraz internetu je vyroben a naprogramován, aby v rámci zvyšování svého vlivu, vytváření konfliktu a emocionální tenze uživatelů. Tato lidmi neporazitelná moc realizuje všechny podoby Bezzákonnosti až do příchodu Bezzákonného.

Klasická kletba u démonických bytostí, vyhledávaná jako metoda boje člověka proti člověku pomocí rituálního proklínání

Démonická kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy a většinou i nevědomky) duchovní moci vykonat zlo (díky otevřené bráně mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá, provádí rituály magie) tím účinnější jeho kletba je.

Kletba je tedy nejůčinejší pokud ten co jí vyslovuje i ten co je jejím cílem poslouchají příkazy démonů skrze magii.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů, často dávaných blizkým lidem “z lásky”. (Pokračování textu…)

Sdílej…