Falešná zbožnost

Falešná zbožnost

Falešná zbožnost, falešná zákonnost, význam

Falešná zákonnost je založená na tom, když člověk věří, že moc systémové Šelmy musí z principu být pouze zákonná. Bezzákonný člověk si nechce připustit, že by Šelma mohla být bezzákonná. Bezmezně tedy věří Šelmě a naukám Anateické hierokracie.

Zhlédnutí: 9

Boží Soud

Boží Soud

Boží Soud, Poslední Soud, význam

Účelem Božího soudu je oddělit spravedlivé Boží lidi od bezzákonných Bdelugmatiků

Účelem Božího Soudu je oddělit ty, kteří přijali Boží nabídku stvořenou z lásky k nim, od těch, kteří Boha odmítají a chtějí žít podle svého zrádného srdce. Lidé zrádného srdce ale nemohou žít s Bohem na věčnosti (v Nových Nebesích a na Novou Zemi), neboť věčný život by takovým nevyhovoval.

Většina lidí se mylně domnívá, že Poslední Soud bude založen na jakýchsi nepochopitelných abstraktních konceptech. Ve skutečnosti jsou ale všechny věci, podle kterých se soudí, všem lidem důvěrně známé, neboť je zažívají každý den. Vše, co lidé v tomto světě ve svých životech zažívají, je obrazem Božích věcí.

U Posledního Soudu se neposuzují lidské technické znalosti a vědomosti, ale stav lidského srdce, které může Boží nabídku přijmout, nebo naopak odmítnout a zamilovat se do Bezzákonnosti.

Pochopení lidské přirozenosti

Důležité je pochopit, že lidská přirozenost bez Boha vede z principu vždy k zániku, neboť v ní převažuje Bezbožnost a Bezzákonnost. Také je v ní zakořeněná touha být jako bohové, tedy vědění a vidění všeho pomocí schopnosti netělesné komunikace. Tuto touhu v posledních časech lidé realizovali, když vyrobili z hlíny a drahých kovů Mluvící Obraz Šelmy a AI – ohavnou modlu (bdelugmu), která všechno z lidského života a zrcadlení Božích věcí zcela sezbytečňuje a zanechává lidi opuštěnými.

Odsouzení vlastními slovy

Milovníci Bezzákonnosti a modláři bdelugmatici se musí v posledních časech odsoudit a odmítnout tak členství v Boží rodině. Mnozí křesťané chybně uvažují, že v posledních časech budou k odpadnutí od Boha násilím donuceni nátlakem nějaké “třetí strany”. Odsouzení a odmítnutí ale musí proběhnout vlastními slovy, ne na základě nátlaku cizí strany.

Věrným obrazem odsouzení vlastními slovy ve vztahu muže a ženy je zapuzení manželovo lásky, tedy stav, když se žena rozhodně svévolně nátlakem ukončit mužovo zájem o ní a zapudí jeho lásku. Toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem, kdy člověk má možnost lásku Boha odmítnout, neboť byl stvořen svobodný.

Zhlédnutí: 38

Bdelugma

Bdelugma

Bdelugma, ohavná modla zpustošení, definice pojmu

Pod výrazem “otřesná ohavnost zpustošení” si dnes mnozí křesťanů pod vlivem vědeckofantastických filmů představí povětšinou satanské geneticky modifikované bytosti, které pálí města a zabíjí lidi. Ve skutečnosti ale ohavnost zpustošení v původním textu doslovně znamená: “Neživý předmět, kterému lidé pokládají otázky a pak se řídí jeho odpovědí, vykazují mu poslušnost, což působí odloučení, izolaci, opuštěnost.”

Lidé používají mobily stejným způsobem, jako dříve věštecké koule

Lidé vždy chtěli používat modly především jako prostředek k řešení mezilidských vztahů. To se objevuje i v mnoha známých pohádkách (“Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější…”). Dnes lidé zcela stejným způsobem používají mobilní telefony, na kterých se pokouší řešit své vztahy a konkurenční boj.

Jelikož lidmi vyrobené modly jsou exaktně přesnější, než démonické modly v principu První Šelmy, mnohem více způsobují zpustošení, čímž u všech lidí používající tyto modly nastává Bdelugmatické osamění.

Bdelugma není vědomý nepřítel, ale pouze pasivní stroj

Představy o “ožití” umělé inteligence a jeho proměně ve vědomou nepřátelskou bytost jsou jen klam ze sci-fi filmů. Bdelugma jako taková je pouze pasivní stroj, jako třeba flašinet. Lidé ale z vkládají do jeho rukou moc rozhodovat o jejich životech, což naplňuje skutkovou podstatu modloslužby.

Zhlédnutí: 54

Bdelugmatické osamění

Bdelugmatické osamění

Osamění způsobené modlou Bdelugmou

Bdelugmatické osamění v netělesné komunikaci je v první řadě způsobené nemožností přirozeného odloučení. Tím pádem nad láskou vítězí touha, většinou ženina, někoho ovládnout a mít bez ohledu na lásku.

Muž nechce mít ženu i kterou nemiluje za každou cenu, ale žena je zmítána různými pudy a vášněmi a tak bez ohledu na lásku ukájí své potřeby pomocí muže. Nemožností odloučení, tedy nemožností se zbavit svévolnice, pak vzniká samota. Sama svévolnice pak musí uznat, že bez držení pomocí mobilu by jí muž dávno opustil.

Zpustošení všeho z lidského spravedlivého života (veškeré lidské budování a tvorba, seznamování se s druhým člověkem, realizace lásky i láska samotná…) ohavnou Bdelugmou působí u spravedlivých Božích lidí pocit hluboké úzkosti, osamění a zbytečnosti všeho. Pokud tedy máte pocit, že “nic už nemá smysl”, zažíváte Bdelugmatické osamění.

Zhlédnutí: 49

Křesťanská slepota oklamání

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke kterému se lidé obrací o radu a podle informací které takto získají pak řídí své životy. Za věštěním a kávovými sedlinami stáli vždy démoni, kteří mají vždy jasné a přímočaré emoce. V případě mechanismu stroje za tímto hlasem není žádná emoce, je to pouze napevno vytesaná vůle systémové moci Druhé Šelmy.

Pokud se takhle lidé obrací k dílu svých vlastních rukou, baví se s ním, přisuzují mu tak “přátelské” emoce, vzninke situace doslovně a věrně popsaná v Bibli. Lidé jdou v obdivu za touto ohavnou modlou, řídí podle jejích rad své životy a i když je trýzní a ovládá, tak pořád myslí, že je jejich trpělivý přítel. Neuvědomují si, že se jedná o neživý mechanismus, který má v sobě iluzi přátelství a trpělivosti pouze vytesán. Tím, že této neživé modle dávají moc nad sebou, tak umožnují vznik anomické vlády, vlády Bezzákonného.

Nezapomínejme, že nyní bude tato modla pod příslibem kvalitního modlářství doručena do počítače a mobilu každého člověka a tyto přístroje začnou jejím hlasem na lidi mluvit. Všechny následující update všech těchto systémů budou nabízet jen a pouze tuto modlu jako “pomocníka a rádce”.

Každý sbor či Církevní Organizace, které si “nepovšimla” vlády Bezzákonného a nevyučuje o mluvící Ohavnosti (Bdelugma) je skupina klamající ostatní. Není možné se tam vracet ani pro plášť. Těmto slovům nyní možná nevěříte, ovšem stávající situace se bude stále zhoršovat – neexistuje nic, co by tomu bránilo. V lidské přirozenosti je totiž převažující bezbožnost a bezzákonnost. Proto jsou blázni ti, kteří si myslí, že se může vrátit období hojnosti působené mocí Nevěstky, která bohatla na smilnění s démony a předstírání falešné zbožnosti. Všechna slova Bible jsou věrná a pravdivá, vhodná pro veškeré vyučování. Brzy dojde ke spárování reálných událostí, lidé sami sebe přesvědčí, že Zjevení zcela odpovídá realitě a na všechny padne obrovská bázeň.

Zhlédnutí: 46

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného)

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost – v lidmi známé historii tato situace nenastala.

Tato situace ovšem nastává, když se lidé obracejí k neživému subjektu výkonu moci, kterou se v těchto dnech stala elektronická hydra netělesné komunikace, pseudoveřejného moderovaného virtuálního prostoru sociálních sítí a všudypřítomného AI, které je postaveno do role rádce. Tím netělesně komunikující AI naplňuje skutkovou podstatu modly a lidé se tak nevědomky dostávají do hluboké modloslužby mrtvému netělesnému subjektu, který nemá emoce ale je pouhým mluvícím Obrazem systémové moci Druhé Šelmy. Tato modla se nazývá řeckým slovem “bdelugma”.

Mluvící Obraz systémové moci (AI) není vědomý nepřítel, pouze mechanismus k ovládání

Pod slovem “nepřítel” se rozumí vědomá bytost, která chce použít druhého nebo jeho věci pro svůj účel, případně ho pouze zničit. Za časů Noeho démoni a nephilimové, kteří vládli lidem, měli své emoce a záměry – chtěli klamat lidi, vládnout jim, a zničit je…

Nebezpečí AI nespočívá v jejím náhlém útoku na lidi, ale v tom, že jí lidé používají jako modlu

Mluvící Obraz ale není živý soupeř ani nepřítel, je to jen mechanismus, který sice roste, ale jen neživotně, jako například krystal nebo krápník. Jeho projevy vůle a “přátelství” jsou jen iluze. Nečekáme tedy na nějaké finální AI nebo na jeho konečně propojení v jeden supersystém, neboť už dávno pracuje na plný výkon.

Klamná představa o “ožití” Bdelugmy ze sci-fi

V mnohých klamných sci-fi filmech nám byla podsouvána představa, že v určitý okamžik se veškeré systémy AI propojí a AI se začne projevovat jako agresivní, nepřátelská bytost vědomě působící proti lidem.

Díky pacifikaci fikcí lidé ohledně AI příliš neplaší, protože očekávají, že ještě musí přijít “něco většího”, co lidi porazí a na co budou moci hodit vinu za odstoupení od Boha.

To, co lidi srazí na kolena, není Bdelugma jako taková, ale sami lidé, kteří odstoupí od Boha a budou modlářsky přistupovat k mechanismu netělesné komunikace, ze které si udělají ohavnou modlu.

Tento článek je jedním z pilířů usvědčujícího Svědectví proti Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 51

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby

Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi bude, koho mají zabít nebo naopak oslavovat atd.

Modlářství v První Šelmě

Katolicismus hnal lidi k modlářství a vykonávání okultních praktik nejen z důvodu porušení přikázání Nezobrazíš, ale i z čistě praktického důvodu, neboť výkon moci První Šelmy byl závislý na tom, aby informační pole příkazů, názorů a obecné formulace klasických totalit a kolektivních vin nebylo ničím narušeno. Obecná modloslužba byla podporována, neboť lidé z okultních zjevení démonů dostávali konkrétní modloslužební informace (co a jak mají udělat, o je a není správně…).

Modlářství ve Druhé Šelmě

Stejným způsobem se dnes využívá Mluvící Obraz Šelmy, který je již stoprocentně dílem lidských rukou a nikoliv démonů jako v První Šelmě. Druhá Šelma vytvořila ohavnou modlu (bdelugmu), kterou lidé začali používat. Tento mechanismus byl již skoro mrtvý (jak je psáno, Šelma měla ránu od meče, ale uzdravila se), neboť začalo selhávat, že by lidé z okultismu získávali informace, které by posloužily moci babylonského systému.

Lidé z internetu nezískávají jídlo ani energii, ale používají jej jako prostředek k získávání informací, podle kterých se rozhodují. Šelma se též nemusí obávat, že by se na Mluvícím Obrazu člověk dozvěděl informace, které by ho od moci Šelmy odtrhly, neboť všichni oklamaní budou šířit jen klam. Budou klamat druhé, sami oklamáni. Pouze poznání skutečné Pravdy může člověka zachránit.

Tento článek je jedním z klíčových článků Svědectví proti Bezzákonnosti, které bude způsobovat veliké utrpení.

Zhlédnutí: 44

Bdelugmatik

Bdelugmatik

Bdelugmatik, Bdelugmatici, Bdelugmie – význam pojmu

Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku než fyzická přirozená tělesná komunikace, nefungují v ní žádné člověku přirozené mechanismy vztahů. Díky tělem neomezenému předávání libovolných informací a obrazů obrovské množství věcí sezbytečnělo – stalo se zbytečnými (například odloučení, řeč těla, důkaz míry oddanosti, důkaz hodnoty zájmu o lásku, láska samotná).

Chování či stav Bdelugmatiků se nazývá Bdelugmie.

Bdelugmatik je charakteristický tím, že si již neumí žádným způsobem představit, že by byl zbaven svého připojení k netělesné elektronické komunikaci. Neví totiž, jak by se řešily ty věci mezilidských vztahů, které v tělesném světě mají obrovskou hodnotu a v netělesné komunikaci jsou bezcenné.

Vznik bdelugmatiků zkoumá artifologie, nauka o vlivu netělesné elektronické komunikace na lidskou psychiku.

Bdelugmatik je zároveň prakticky vždy členem payteriátu, je tedy v neomezené moci Systémové Šelmy a je jí kompletně vychováván. Proměna lidí v bdelugmatiky umožnuje vznik anomické vlády (anomiokracie), kdy výkonným orgánem moci nejsou lidé, ale systémy elektronické duchové komunikace (mluvící Obraz Systémové Šelmy).

Anomiokracie ovládá bdelugmatiky systémem stejným jako teické hierokracie, ale teická není. Jelikož jsou nauky kolektivních vin anomiokracie pouze anateické (nenáboženské) a sledování veškeré činnosti probíhá pouze a výhradně dílem lidských rukou, nazýváme tento princip vlády též anateická hierokracie. Anomiokracie je pak charakteristická svou bipolární ideologií, nezájmem o lásku lidí, nezájmem o děti, systémy ideologií kolektivních vin vedoucích k retrográdnímu hodnocení bohatství.

Pro bdelugmatika jsou poučky z doby před internetem irelevantní

Ve společnosti zcela přesycené mobilní komunikací se bdelugmatikem stává prakticky každý, čímž se toto poznání stává pro většinu lidí nepřijatelné. I malé děti jsou tendenčním tlakem nuceny se co nejdříve stát bdelugmatikem, závislým na tomto novém “smyslovém orgánu”. Poučování primárních bdelugmatiků předkládáním morálních pravidel užívaných před příchodem netělesné elektronické komunikace je nesmyslné.

Primární bdelugmatik žije v novém prostředí kde netělesná elektronická komunikace dominuje a tudíž musí přijmout nový systém hodnot nazývaný též Druhá Morálka.

Bdelugmatik sekundární je člověk, který zahájil svůj život a vztahy ještě v době před užíváním netělesné komunikace, ale v současnosti tento způsob již zcela přijal. Bdelugmatik primární je člověk, který se se světem bez netělesné komunikace již nesetkal, takže je s vysokou pravděpodobností vychováván též bdelugmatiky.

Bdelugmatik používá elektronickou komunikaci stejně jako dříve lidé používali modlu

Bdelugmatik vidí jako jedinou možnost jak uspět v životě v naprostém splynutí a úplném podřízení se požadavkům Systémové Šelmy. A to i tehdy, když vidí a cítí, že jde vysloveně proti němu. Psychologicky toto zcela odpovídá pohnutkám, vedoucím v minulých dobách k uctívání nějaké modly.

Bdelugmatik je pacifikován “fikcí” a přemírou informací a uchyluje se k tiché důvěře, že vládnoucí moc to s ním musí přeci myslet dobře. Ve skrytu duše počítá s tím, že ona jemu neznámá nová moc bude mít otcovský přístup, bude tedy Zákonná. Bdelugmatik nebude chtít nikdy uvěřit, že bezzákonná podstata moci mluvícího Obrazu Systémové Šelmy to s ním nemyslí nijak, ale jen je naprogramována aby nad člověkem vládla neomezenou mocí.

Společnost bdelugmatiků není schopná reálných vztahů, protože naprostá většina aspektů lidské lásky sezbytečněla. Elektronická netělesná komunikace otřesně ohavným způsobem pustoší veškeré základy, na kterých stojí láska. Společnost bdelugmatiků má nízkou porodnost založenou na svobodných (svévolných a samosnubných) matkách – a vzniká tím takzvaná želé populace, která je neschopná bránit své tělesné zájmy ve fyzickém světě, ale svádí marný boj ve světě elektronických sítí kde nemá žádnou moc. Želé populace ve které muži nemají své manželky a tím své rodiny nevykazuje žádnou snahu se zachránit, nemá žádnou vůli bojovat proti zániku. Vznik společnosti bdelugmatiků je terminační – ukončuje existenci VŠECH národů v jeho vlivu.

Duchovní život bdelugmatika

Bdelugmatik ukončuje veškeré možnosti komunikace s Duchem Svatým, odpadá tedy od Boha a od všeho, co se nazývalo bůh. Duchová komunikace mluvícího Obrazu Systémové Šelmy se postaví za všechny věci, které dříve byly duchovní. Veškeré duchovní otázky tedy bdelugmatik směřuje výhradně k elektronické modle – a ptá se AI jako by byla jeho bohem. Z pasti otřesné ohavnosti zpustošení dokáže bdelugmatika zachránit POUZE úplné poznání výše popsané Pravdy.

Tento článek je pilířem usvědčujícího Svědectví způsobujícího utrpení.

Zhlédnutí: 71

Druhá Šelma

Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vedoucí k anomické vládě

Při hovorech mezi lidmi se velmi často při označování projevů moci používá označení “systém”. Například ve spojení “vzpoura proti systému” a podobně. Toto označení “systém” je úplným synonymem pro biblický výraz “šelma”.

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor netělesné duchové komunikace, elektronický stroj, dílo lidských rukou. Internet, a jeho sociální sítě vytvářející AI moderovaný pseudoveřejný prostor poskytuje Druhé Šelmě (tedy také druhému systému moci nad lidmi) neomezenou, bezzákonnou (anomickou) moc. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Druhá Šelma nepotřebuje lidského prostředníka, využívá ke své moci mluvící Obraz.

Výkon moci bez lidského prostředníka automaticky vede ke vzniku vlády Bezzákonného, tedy k anomické vládě.

 

 

Zhlédnutí: 163

Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích

V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci neexistuje žádné přirozené, zdravé odloučení, díky čemuž se vztah řešený přes mobil nakonec stává naprosto nesnesitelným a otravným.

Odloučení ve vztahu člověka s Bohem

Kupodivu, odloučení ve vztahu muže a ženy má svůj obraz i ve vztahu člověka s Bohem. Většina křesťanů si mylně představuje, že život s Bohem znamená, že z lidí budou zlobotomizované bezpohlavní bytosti, které budou jen neustále kdesi “v nebi” zpívat Bohu chvály a nebudou dělat nikdy nic jiného ani nebudou mít vztah s nikým jiným kromě Boha.

Bůh ale nechce, aby z člověka byl bezpohlavní přízrak neustále zpívající mantry. Sám řekl, že není dobré aby byl člověk sám, a stvořil člověka se všemi potřebami živoucí duše. Vztah s Bohem je normální rodinný vztah, nikoli závislost zlobotomizované bytosti na neomezeném pánovi, který ho pořád sleduje jako to dělá digitální oko Mluvícího Obraz Šelmy.

Bůh také v Bibli říká, že se nebude neustále člověkem zabývat. Existuje tedy emoce duše, že neustálé zabývání se druhým člověk je po čase otravné a nesnesitelné. Lidé si toto mohou neustále zkoušet v netělesné komunikaci mobilních telefonů, které se dnes používají k řešení vztahů.

Zhlédnutí: 55

Mýty formující falešnou představu Nebe

Mýty formující falešnou představu Nebe

V Církevních Organizacích již dlouho kolují mnohá falešná učení ohledně podoby věčného života Spravedlivých s Bohem. V tomto článku si projedeme a zboříme některé z těchto populárních mýtů formujících falešnou představu “nebe”. Stručně si vysvětlíme, na jakých klamných interpretacích jsou tyto mýty založeny, proč jim lidé věří a jak o tom Bible hovoří doopravdy.

Mýtus Založeno na chybném výkladu veršů Jak je to doopravdy Běžná výmluva obhajující mýtus / vysvětlení
Věčný život bude v nebi Vaše občanství je v nebesích, ještě dnes budeš se mnou v ráji apod. Věčný život není v “nebi”, ale v Nových Nebesích a na Nové Zemi. V Nebi jsou spravedliví jen dočasně v oddělených kompartmentech mezi smrtí a Vzkříšením. Rétorika s “chozením do nebe” odsouvá biblickou naději na Nová Nebesa a Novou Zemi kamsi do pozadí a skvěle se hodí na podporu dalších klamů popsaných níže
V nebi jsou lidé bezpohlavní, bez manželství a rodin Po vzkříšení se již lidé nežení a nevdávají jako synové tohoto věku, ale jsou jako andělé Verše přirovnávající vzkříšené lidi k andělům hovoří pouze o tom, že již nebude platit tzv. levirátní zákon založený na nutnosti zachování rodu. V Bibli jsou naopak mnohá zaslíbení, která jasně hovoří o tom, že manželství i rodina bude i na věčnosti. Proměna v éterické bezpohlavní bytosti by “bez práce” zbavila bezzákonné lidi jejich Bezzákonnosti, aniž by nad ní museli nějak uvažovat a činit z ní pokání
V nebi nikdo nic nejí a nepije Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou plody lákavé k jídlu, že i na vrcholcích hor bude dostatek jídla a že Strom života bude vydávat ovoce pro všechny národy každý měsíc.
V nebi se nerodí žádné děti Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že spravedliví zplodí tisíce dětí, neplodná žena porodí apod.
V nebi budou lidé napojeni přímo na Boha a už nebudou získávat energii ze Slunce, jídla a dalších fyzikálních procesů Lidé budou napájeni Bohem, Boží Slávou, mít oslavené tělo Naopak je psáno, že nebeské mocnosti budou zářit sedmkrát silněji a že práce lidí půjde mnohem snadněji. Stará Země (Protogea) má od Pádu nižší energetickou hladinu, než Nová Země, a přerozdělování energie na ní řídí Satanovy Mocnosti místo Boha. Samotná energie je ovšem stvořená Bohem a patří Bohu.
V nebi budou lidé jen zpívat Bohu chvály a nebudou nikdy dělat nic jiného Všechny biblické pasáže ze Zjevení, kde je popisováno oslavování Boha v nebi Lidé na Nové Zemi budou oslavovat Boha v první řadě rodinným životem a láskou, ve druhé řadě pak tvořením a budováním. Bůh lidi stvořil jako svobodné bytosti a chce, aby Ho lidé oslavovali a ctili svobodně. Ne jako nějaké zlobotomizované loutky. To by ostatně ani nebyla “oslava Boha”, ale jen předem naprogramované chování.
V nebi nebudou lidé nic tvořit Stejné jako předchozí bod Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou Boží vyvolení tvořit dílo, které si užijí. Bůh jim k tomuto dá sedminásobné poznání o celém Stvoření a Zemi s mnohonásobně vyšší hladinou energie.

Zhlédnutí: 90

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie nutí lidem protichůdné názory

Přesná definice bipolární indeologie

Ideologie (tedy nauka kandidáta na totalitní moc pomocí uvalení kolektivní viny) je vnucována propagandou anomické moci mluvícího Obrazu. Dříve probíhala propaganda ideolgie pouze mezi lidmi – mocní a ovládaní (obě strany) byli vždy lidé, pohybovala se tedy v Zákonném režimu vlády. Vládnoucí moc lidí představovala Tezi (A pól) a vůle ovládaných a nepřátel byla Antiteze (B pól). Tato jednoduchá “unipolární” ideologie končí poražením vládnoucí Teze pomocí většiny vyznávajíc Antitezi. Anomická vláda nefyzického subjektu ovládajícího pseudoveřejný prostor sociálních sítí může bez problémů používat bipolární ideologii, někdy nazývanou jako A – B ideologie

Eliminace lidmi vytvořených totalit

Lidské totality UKONČUJE vzájemné káznění národů a přirozený konflikt obou myšlenkových pólů, který vyžaduje vitální, bohaté, zdravé a pevné národy hluboce postavené na funkční rodině a mezilidských vztazích. V tomto káznění je klíčová výchova správných manželek pro udržení vitální schopnosti národů prosadit svou vůli a káznit nefunkční, nevitální a upadající národy lidí.

Třetí strana získávající výkonnou moc nad lidmi

Pokud do propagandy ideologe vstoupí nelidský subjekt, přebírá stranu moci nelidský subjekt a ovládaní jsou lidé. Od druhé dekády 21. století je tímto subjektem emitujícím vrcholnou moc nad celým lidstvem lidmi vyrobený Mluvící Obraz Šelmy. Nelidským subjektem MOŠ tedy vzniká třetí strana a je možné nasadit ideologii bipolárního typu, tedy hru tezí a antitezí, nazývanou též A-B ideologie. Bipolární ideologie není porazitelná příklonem k jednomu ze dvou pólů ideologie. Příklonem k tezi či antitezi vznikají JEN boje mezi lidmi (první strana ovládaných) a vítězí vždy třetí subjekt (vládnoucí moc).

Lidmi neporazitelná (neukončitelná) totalitní moc

Platí tedy, že bipolární ideologie je lidmi neporazitelná. Lidé od ní můžou být osvobozeni JEN z vůle třetí strany. V Biblických textech je toto popisováno jako boj První Šelmy a Druhé Šelmy, kdy samozřejmě Druhá Šelma vykonává ale veškerou mocPrvní Šelmy. Toto vytváří mohutné dílo klamu a připravuje to jedinečné podmínky pro příchod vlády Bezzákonného, která má jako třetí strana možnost ovládat nastolenou lidmi neporazitelnou totalitní moc Systému.

Bipolární ideologie propaguje s vážnou tváří dva protichůdné názory a nutí lidi, aby se přiklonili k jedné nebo druhé variantě. Poté z lidí udělá vzájemně nepřátele a může je snadno ovládat. Díky úplné moci Mluvícího Obrazu pak osobní názor člověka nikoho nezajímá. Pro bipolární Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé myšlenek A i B, obzvláště pokud vytváří nenávist mezi obyvatelstvem. Počítá se s tím, že lidé nemají šanci si ověřit co je a co není pravda. Bipolární ideologie je výhodná také proto, že pracuje s většinou populace. Součet podporovatelů teze A i B se tedy blíží 100% zasažené populace.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 300

Retrográdní hodnocení bohatství

Retrográdní hodnocení bohatství

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…

Množství konspiračních teorií a výkladů interpretuje biblické verše o nemožnosti „kupovat a prodávat, aniž…“ jako nutnost používat jakousi speciální jednotnou měnu, kterou by snad emitoval přímo kníže pekel. Tyto verše ovšem o speciální měně nebo penězích vydávaných Satanem vůbec nemluví. Můžeme nyní rozsuzovat, zda tyto verše naopak nehovoří o jiném jevu, který přímo vyplývá z podstaty Bezzákonnosti.

Tento jev by se dal nazvat jako “Retrográdní hodnocení bohatství”. Doposud bylo hodnocení bohatství vzhledem k penězům prográdní a mohlo být i zákonné. Čím člověk více peněz získal, tím měl větší majetek. U retrográdního hodnocení bohatství si člověk za peníze nemůže nic koupit, dokud na nákup nezíská nárok od systémové moci například formou uhlíkových povolenek či jiného totalitně ideologického mechanismu.

Tím vytváří systémová Šelma univerzální daň za životní a civilizační aktivity a povolení k utrácení peněz vydává až na základě splnění jejího nárokování. Člověk tedy nemůže být bohatý tím že má peníze, ale musí mít ještě povolení je utratit přímo od systémové moci. Tím se biblické verše naplňují nikoliv obrazně, ale doslovně. To je ostatně u Zjevení typické a je to také důvod, proč na lidstvo padne po odhalení shody mezi Zjevením a realitou obrovská bázeň.

Zhlédnutí: 38

Velké Soužení

Velké Soužení

A tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího Stvoření a nikdy již znovu nebude…

Velké Soužení je biblické označení pro dobu, kdy díky nasazení netělesné komunikace a působení Mluvícího Obrazu Šelmy na krátký okamžik těsně před koncem všechno z lidského spravedlivého života zcela sezbyteční – veškerý smysl něco budovat, veškerá umělecká tvorba, seznamování se s druhým člověkem, rození dětí, zakládání rodiny, ba i smysl lásky jako takové.

U spravedlivých Božích lidí toto všeobecné sezbytečnění všeho působí hlubokou úzkost a pocit, že “nic už nemá smysl”. Jak praví Bible, tehdy bude zapotřebí trpělivosti a láska mnohých ochladne, protože se rozmnoží Bezzákonnost.

Netělesná komunikace prostě není nikdy kompatibilní s lidským životem.

Všechny dnešní “absurdní” jevy odehrávající se v lidské společnosti jsou založeny na tom, že Mluvící Obraz Šelmy a používání netělesné komunikace prostě z principu není NIKDY a v žádné podobě kompatibilní s lidským zákonným životem. Kdo si myslí, že ano, nechť si znovu přečte třeba biblický příběh o Babylonské věži.

Když se lidé pokouší nacpat do svých životů duchovou komunikaci, vždy z principu nastanou všechny dnešní absurdní jevy.

Pacifikace “fikcí” a přemírou informací, absurdní chování dnešních lidí, tendenční tlaky, vektorizace informací, artifocyklické události… Všechny tyto jevy jsou založeny na tom a nastávají proto, že MOŠ a netělesná komunikace je zkrátka vždy neslučitelná s lidským spravedlivým životem. Nic z toho nemohlo dříve v minulosti nastat a také už nikdy poté znovu nenastane. Jak je psáno v Bibli, nastane takové soužení, které nebylo nikdy předtím a již nikdy znovu nebude.

Psychologové, filozofové, autoři sci-fi a politici nemohou z principu mít žádnou zkušenost o dnešních jevech ani žádnou praktickou radu či poučku, čeho se vyvarovat. Ani žádná ze starých knih a příběhů nemohla dnešní jevy popisovat, protože v té době tyto jevy ještě neexistovaly a nemohly se uplatňovat.

Zhlédnutí: 66

Modla, modloslužba

Modla, modloslužba

Definice pojmů modla a modloslužba

Modla je neživý předmět, u kterého člověk věří, že je možné se k němu obrátit pro radu protože má k němu přátelský, téměř zákonný otcovský vztah. Žádný neživý předmět ale samozřejmě tuto schopnost nemá. Přesto v období teické hierokracie První Šelmy vládci i běžní lidé běžně oslovovali neživé předměty aby získali použitelné informace pro svůj prospěch. V období První Šelmy se za tuto komunikaci běžně stavěli démonské bytosti, kterým sloužili vědmy, čarodějové, spiritisti a esoterici všeho druhu. Tedy lidé ovlivnění démonskou bytostí a komunikující s démony.

Národy řídící se poté informacemi od démonů pak řídili své životy podle jejich klamu a dopouštěli se modloslužby. Tím se odloučili od komunikace s Bohem Otcem a Bůh je žárlivě milující, modloslužbu tedy nenávidí. Lidé používající tyto informace jsou poté nazýváni jako lidé smilnící s démony. Modloslužba je uctívání modly a uctívání znamená poslušnost, podřízení se požadavkům modly.

V anateické hierokracii se lidé obrací k neživému výtvoru lidských rukou, k AI, která je naprogramována aby předstírala chování vědomé duše. Jelikož AI nemá žádné vědomí, její způsob komunikace je výrazně zrádnější než komunikace démonů. Jelikož je výtvorem lidských rukou, lidé za ní jdou v obdivu. Zároveň je ale tento mluvící Obraz systémové moci naprogramován k tomu, aby samozřejmě moc ovládající lidi podporoval. Tím pádem podporuje sám sebe. Tím že AI nemá žádné vědomí a je jen automatem, ve výkonu moci tento automat nemá žádnou zákonnost ani lásku, vykonává pouze aspekt moci a ovládnutí.

Modla AI komunikuje s lidmi vždy duchově a netělesně. Zcela tedy lidem nahrazuje Boha. Jelikož lidé bezmezně důvěřují všemu co říká (což jsou především lži a klam), vzniká tak mohutné dílo klamu a lidé jsou v hluboké modloslužbě řízení tímto neobyčejně mocným a zákeřným mluvícím Obrazem vydávajícím se za pomocníka lidí a stavějícím se za všechno, čemu se dříve říkalo Bůh.

Tento článek je pilířem Svědectví, svědčícího o úplné pravdivosti Božího Slova

Zhlédnutí: 59

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

Řešení lidských problémů v Anomické vládě

V lidském životě má člověk určité otázky, které ho trýzní duševně, ale nikoli fyzicky. Lidská duše se těmito otázkami zabývá, přestože se netýkají řešení fyzických problémů, které leží ve zcela jiné kategorii, zjednodušeně se týkající otázky získávání energie (jídla, pití, tepla…).
Za poklidné vlády Nevěstky mohli lidé pohodlně sedět doma a jet na festival, kde si podívali o tom, jestli jsou ve Vesmíru sami nebo ne… Mohli trávit hodiny čtením nejrůznějších knih (které v té době představovaly “duchový prostor”), ale vůbec kvůli řešení těchto duchových problémů fyzicky nestrádali.
Jelikož v Anomické vládě Bezzákonného se vše odehrává v elektronickém prostoru Mluvícího Obrazu Šelmy, nemohou se zde uplatnit fyzické principy pro „demokracii“ ani získání energie – diskutováním na internetu se člověk nenají ani nenapije. Díky tomu při přesunu lidského uvažování a kolektivní moci (připomeňme si, že Moc znamená, že subjekt může neomezeně mluvit a nikdo jej nemůže umlčet) do duchového prostoru MOŠ nastávají zcela nové tlaky neomezené fyzickými potřebami, spadající do kategorie duchovních problémů (nauky kolektivní viny).
Iracionální a čistě duchové problémy dnes řídí celou politiku světa. Celkový tlak všech rétorik vycházejících z moci Mluvícího Obrazu působí v politickém světě finanční podporu války, neboť Bezzákonná moc velmi silně útočí proti jakémukoli lidskému společenství, který nechce být zcela vydán do moci vlády Bezzákonného. Prakticky v tom ani není vědomý záměr, ale vyplývá to pouze z toho, proč byl Mluvící Obraz Šelmy vyroben.
V pseudovirtuálním prostoru, kde se řeší odtělesněné problémy, se tedy z „demokracie“ stává systém sloužící čistě pro šíření duchových názorů.

Zhlédnutí: 51

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická

Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako “anomická”. Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu “a-nomia”, “bez-zákona”, přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou věcí současnosti. Jedná se o označení principu moci, která se opírá o výkonnou moc netělesného (ne lidského) subjektu a tudíž nepotřebuje k výkonu moci lidské pracovníky. Organizačně vychází anomická vláda ze systému “demokracie”, tak jak fungovala v dobách, kdy výkon moci zajištovali pouze lidé nad lidmi.

Anomická vláda zakazuje svévolnost neomezenou mocí

Anomiokracie a její anomická vláda nevydává zákony omezující svévolnost s  otcovským úmyslem udržet své podřízené fertilní a konkurenceschopné proti jiným vládám jiných lidských skupin. Anomická vláda nemá jako prostředek moci lidi, proto lidi ani jejich výkon a schopnost nepotřebuje. Anomická vláda má jediný směr, a to zamezení lidské svévolnosti a její průběžné trestání pomocí retrográdního hodnocení bohatství, nebo úplným odpojením od práva na život.

Anomická vláda se mocensky opírá o mechanismy uměle vytvořeného elektronického světa netělesné (duchové) komunikace, ve které má absolutní moc. Pozor ale na to, ta moc nepochází z lidí, ale jedná se o samostatnou souhrnnou moc elektronické Hydry, která je po všech stránkách dílem lidských rukou. Lidé pak mají tendenci používat tuto moc jako svou modlu, přičemž část té modly drží každý ve svých rukou. Tato modla zároveň působí sezbytečnění (zpustošení) základních věcí, kterým je člověk obrazem Boha. Duchová elektronická komunikace lidí sezbytečňuje lásku, odebírá lidem schopnost si vládnout. Všichni vládci a politici se proto musí pokusit vládnout v plné součinnosti s Obrazem Šelmy který mluví (kolaborativní vláda), přičemž původní lidské struktury u mluvícího Obrazu Šelmy upadají v nemilost a jsou tvrdě rozdrceny , jakoby odsouzeny před lidmi za své dosavadní hýření, které ale zároveň lidem přinášelo blahobyt. (Nevěstka).

Elektronická Hydra nemá přirozeně žádné “naprogramování” k zákonnému řízení lidí s otcovským milujícím aspektem. Anomická vláda nevytváří zákony k omezení svévolnosti, ale chce a musí svévolnost lidí ukončit. Jelikož je elektronická Hydra (Obraz Šelmy který mluví) bez duše se schopností zákonné lásky, realizuje pouze jeden aspekt vlády – úplné ovládání. Zde proto hledejme doslovně význam slov: “a nechá zabít každého, kdo nebude mít…”.

Lidé nemohou nalézt skutečného původce nové moci, tak vymýšlí hypotetické vládce

Pro současné velmi podivné politicko-společenské jevy (počínaje artifocyklickou událostí s epidemií) odporníky z celého světa nazývány různými opisnými termíny. Odporníci nejčastěji používají prostý termín “totalita”, ale ten i jim moc nesedí, protože nejsou za své psaní pronásledováni. Zkouší tedy termíny “podivná totalita”, někdy zkouší polooficiální “liberální demokracie”. Velký úspěch mají eufemismy nebo vyslovené ironické parafráze jako je “libtardí dementokracie” a podobně. Přirovnání k totalitám ale všem vázne na pocitovém rozdílu v zákonnosti a bezzákonnosti, který nejsou schopni odporníci popsat a vysvětlit. Tím rozdílem je, že předchozí lidské totality byly vykonávány jen a jen lidmi – a tudíž musely být falešně zákonné. Musely předstírat lásku a zájem o lidské štěstí a za to kumulovaly zisk a moc jako Nevěstka.

Anomiokracie a její další charakteristiky, které můžeme pozorovat každý den

Vláda anomiokracie je možná kvůli tomu, že největší část výkonné moci má internet sám, jako třetí subjekt. Internet a všechny další elektronické systémy dohledu nad lidmí samy o sobě vykonávají moc. Sám ale nemá zájmy ani nároky, a tím nepotřebuje lidské štěstí a fertilitu a konkurenceschopnost. Jeho jediným cílem je dokonalá a úplná moc nad každým jednotlivcem. “Anomiokracie” mnohými projevy své moci poněkud připomíná zákonnou lidskou totalitu, ale zásadně se od ní liší v tom, že nepodporuje fertilitu a konkurenceschopnost, tedy rodiny a láskyplné vztahy svých “podřízených”. Jak již bylo řečeno, jejím jediným směrem je úplná vláda a likvidace každého, kdo nebude v systému registrován a označen.

Všechny prvky anomiokracie vedou ke stejnému cíli, tedy k zamezení svévole. Samozřejmě do toho patří všechny jevy, které pozorujeme, a které jsou láskyplně popisovány na různých internetových portálech odporníků. Například ekoideologie daně za život, normy přikazující online reporty automobilů a podobně, to vše jsou základní projevy anomiokracie. Dále je možné tento jev sledovat, protože se jeho nástup je absolutně hlavní událostí současnosti.

Feminní ženská reakce na anomiokracii

Společensky významná je reakce žen na anomiokracii, která právě lidskou zákonnou (tedy otcovskou, manželskou, maskulinní) totalitu projevy své moci ženám připomíná. Jelikož lidské totality měly vždy jasný, maskulinně definovaný zájem o ženské tělo, přirozenou reakcí žen vždy byla zvýšená porodnost spojená s přijetím podřízenosti maskulinně a zákonně vystupující lidské totalitě.

Anomiokracie ale ženy dokonale mate absolutním nezájmem a odporem k ženské roli manželky a matky. Amiokracie žádným způsobem ženy nevybízí k ženské roli a dokonale ženskou roli dehonestuje – nepožaduje ani žádné nové děti. Anomiokracie má jasnou rétoriku v tom, že nové děti představují v podstatě jen zvyšování další viny, což je prezentováno jako “klimatická uhlíková zátěž”. Pro ženy je muž zcela sesazen z role maskulinní autority, protože jasně cítí, že moc nad lidmi má jiná entita. Té se ženy snaží všemožně přizpůsobit a udělat na ní dobrý dojem. To se projevuje například úplnou normalizací deklarace bisexuality u mladých dívek.

Mužská reakce na anomiokracii

Mužská reakce na anomiokracii je jiná, ale vede ke stejnému. Muži jsou též zmatení tím, že neznají původce té moci. Neuvědomují si, že jí sami stvořili. Jednoznačně ale vidí, že systémy předchozích vlád, založené na volení lidských vládců, k ničemu nevedou. Uchýlí se tedy k jediné zbývající alternativě – k tomu co stvořili a bezmezně obdivují. Kruh se uzavírá tím, že muži budou požadovat, aby internet a AI převzala vládu nad lidmi a zavedla právě onen kýžený pořádek právě zamezením jakékoliv lidské svévole. Smyčka předání veškeré moci mluvícímu Obrazu systémové Šelmy se tím uzavírá.

Rozpad lidské lásky vlivem anomické moci

Tupý zájem anomiokracie jen a pouze o moc nad lidmi, bez zájmu o lidskou fertilitu a životní spokojenost vede k úplné destrukci lásky mezi mužem a ženou. Jak je psáno: “láska mnohých ochladne, protože se rozšíří bezzákonnost – anomia”. Ženy ve vládě bezzákonnosti nemůžou hledat pomoc a záchranu v lásce muže, ba dokonce podvědomě cítí, že láskou k muži a vydáním se mužovo lásce by zrazovaly přikázání anomické systémové moci. Proto raději deklarují bisexualitu a muže používají striktně jako beta poskytovatele fyzických služeb a nebo se s nimi nechtějí stýkat.

Muži mohou očekávat to, že rozsah věcí, o kterých se se ženou můžou bavit, se zmenší na nulu. Rozhodně se muž nemůže pustit do kritiky ženské oddanosti anomické vládnoucí moci. Žena potřebuje cítit, že muž je zcela neinformován, zmatený a oddaný anomické šelmě. Žena potřebuje cítit, že její osobní spojení s anomickou mocí jí dává podle Druhé Morálky jasnou morální převahu nad mužem. Toto ženu nutí se zajímat o muže, kterými jinak hluboce pohrdá. Tím nemůže muž ženě s ničím pomoci a jeho nabídka manželovo lásky je pro ženu oddané anomické moci skutečně irelevantní a směšná. Vnímá jí v podstatě jako lásku k nepříteli vlastního společenství.

Proč vznikla anomická vláda

Hlavním důvodem vzniku anomické vlády je pyšná dávná snaha lidí být jako bohové, komunikovat duchově a znát všechno dobré a zlé. To vedlo také k pádu člověka v Edenu, a samozřejmě též v příběhu o babylonské věži, která mohla umožnit lidem být jako bohové. Jedniným způsobem jak oddálit tuto lidskou sebedestrukci a odpadnutí od Boha bylo zmatení a rozdělení lidských jazyků a rozptýlení lidstva na nejrůznější národy, které se pak musely svým zájmem o přežití vzájemně káznit zákonnými vládami, které omezovaly svévolnost lidí k dosažení konkurenceschopné výkonnosti vlastního národa. V těchto časech se lidé k tomuto stavu dostali stvořením Obrazu který mluví a umožnuje duchovou komunikaci a zároveň umožnuje vykonávat vládu nad lidmi bez pomoci lidí. Zákonnost tedy není k ničemu potřebná a zaniká, čímž se dominantní stává bezzákonnost a její vláda.

Prapodivnost vedení válek v Anomiokracii

Hodně specifické pro války vedené v Anomiokracii bude, že nebude zřejmé, kdo má pravdu. Ostatně většinu těchto konfliktů stejně působí jen Mluvící Obraz Šelmy, pouze si to takřka nikdo neuvědomuje. Nikdo z lidí nebude chápat, jak Mluvící Obraz dokáže i tu sebenepatrnější hloupost zesílit a za minutu rozšířit po celé planetě a tím sám vyrábět konflikt a jítření emocí – k čemuž byl stvořen a naprogramován.

Zhlédnutí: 107

Nevěstka

Nevěstka

Nevěstka – vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem

Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného.

Mnohé vlády v minulosti sice dodržovaly Boží zákonný rámec (tedy Zákonnost) pro udržení fertility a konkurenceschopnosti svých národů, ale místo Boha Otce buďto ctily nejrůznější démonické bohy a nebo vyznávaly jako své hlavní učení Ateismus a nauky Anateické hierokracie. Tyto vlády tedy zneužívaly Zákonnost, protože potřebovaly vitální lidské pomocníky při udržování své moci nad lidmi, a přitom jako nevěstka smilnily s učeními démonů.

Po vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy už není pro vlády zapotřebí podporovat rodinné životy svých Prostředníků dodržováním části Božího Zákona. Jak je psáno v Bibli, Nevěstka upadne v nemilost.

Zhlédnutí: 43

Vzkříšení

Vzkříšení

Vzkříšení, Vzkříšení těla, vysvětlení pojmu

Hlavní rozdíl mezi tělem před a po vzkříšení spočívá v tom, že zatímco pomíjitelné tělo je poháněno Mocnostmi a čerpající svou energii ze Slunce, vzkříšené tělo je poháněno Bohem, který je jeho Sluncem a zdrojem energie sám. Tento stav byl původním stavem Stvoření, který člověk zažil v Edenu před pádem.

Fyzické složení, vzhled a anatomie vzkříšeného těla zůstává stále stejné (jak je psáno, ani vlásek z vaší hlavy se neztratí), ale osvobozené od vlivů Mocností.

 

 

Zhlédnutí: 63

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády

Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky – potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto dvě praktikantky jsou ale nuceny se práci managerky naučit. Sice pomáhají za méně peněz, ale zase jsou z principu nuceny se práci NAUČIT a UMĚT VYKONÁVAT. Schopnost lidského celku tuto práci vykonávat se tedy neztratila, pouze se mezi lidmi přerozdělila. Pokud stejnou duševní administrativní práci vykoná AI, tak žádný další člověk se tuto práci nenaučí a nebude jí umět vykonávat. Schopnost vykonávat a umět tuto práci se tedy u lidí jako celku ztrácí a umí jí jen AI.

Když si představíme sto zaměstnanců banky, kteří využívají služeb AI, nastává tedy jasná situace. AI prostě sebrala lidem schopnost umět tu práci vykonávat. Jelikož se AI nejlépe etabluje v práci vlády nad lidmi a nad dozorem nad jejich aktivitou, dokonale tak bere všem lidem možnost vládnout. Postupně, a velmi rychle, se tak AI stává hlavním vykonavatelem moci nad lidmi. Lidem tuto možnost zcela vezme.

S AI se to má opačně než v klamu sci-fi

V klamu sci-fi je lidem AI představováno jako android, napodobenina člověka, která má sloužit lidem a často se “jí to nelíbí”. Umělé výtvory napodobující Bohem stvořené bytosti jsou ale zcela mimo možnosti lidských technologií, i ty nejprimitivnější Bohem stvořené živé organismy jsou o mnoho řádů složitější než nejdokonalejší myslitelné výtvory lidí. V reálném světě je ale AI přesným opakem sci-fi klamu: je to netělesný stroj, který je vytvořen jen proto aby lidem sebral možnost vládnout. AI také nevyžaduje za “práci” žádnou odměnu, nemá žádné zákonné požadavky. Lidé jí dobrovolně a s velkým obdivem sami budou udržovat a zdokonalovat až do samého konce. Nikdy neopustí tento výtvor lidských rukou, i když jim bude způsobovat ohromné utrpení. To už jsou přesná slova apokalypsy, zjevení Janovo.

Zhlédnutí: 39

Odporník, odporníci

Odporník, odporníci

Odporník je označení pro publikujícího, který deklaruje odpor vůči “neznámé moci” ale nemůže jí označit za vládu Bezzákonného

Na podzim roku 2023 jsou kanály mluvícího Obrazu Šelmy přeplněné analýzami událostí spousty autorů, kteří sami sebe definují jako “odpor” proti nové blíže jimi nedefinované moci. Tito odporníci tak fungují jako emisaři poslední instance – i když příchod vlády Bezzákonného popisují vlastními slovy velmi přesně, nemohou použít označení “vláda Bezzákonného”, protože by se tím staly svědky Božích věcí, Boží moci a posledních apokalyptických časů.

Odporníci si nemohou přiznat, že jelikož lidé přešli kompletně k netělesné komunikaci pomocí Obrazu Šelmy a již se nemůžou zformovat do opozice, tak tím automaticky předávají veškerou moc Obrazu Šelmy. Obraz Šelmy není zákonný – není naprogramován aby lidem pomáhal jako otcovskými zákony. Obraz Šelmy je naprogramován aby lidi ovládal a pouze toto vykonává.

Mluvící Obraz Šelmy lidem nepomáhá s byrokratickou prací vládní moci, není to živý pracovník. Mluvící Obraz lidi zbavuje možnosti a schopnosti vykonávat moc nad lidmi. Mluvící Obraz Šelmy nepotřebuje lidi ke své práci, lidé jsou pro něj jen předmět k ovládnutí.

Zhlédnutí: 23

Odporníci

Odporníci

Odpornící kladou povolený odpor nástupu vlády Bezzákonného, a tím sami klamou

Svět internetové Hydry Mluvícího Obrazu je plný článků takzvaných “odporníků”. Tyto články se v podstatě staly “mainstreamem” – původce negativního vlivu samozřejmě zajímá skrytě každého. Odporník tedy pláče a požaduje návrat k vládě Nevěstky – vlády bezbožně falešně zákonné.

Odporník klade odpor přicházející vládě Bezzákonného, ale nikdy nemůže napsat, že se jedná o vládu Bezzákonného, neboť by se stal nositelem Svědectví Božích věcí a apokalypsy. Proto musí každý odporník na poslední chvíli strhnout pozornost ke své interpretaci věcí a označit falešného viníka a stát se tak šiřitelem klamu (emisarem poslední instance).

I když se odporník se ve svém poznání rozdílů mezi zákonnými totalitami minulosti a bezzákonnou totalitou s vedoucí rolí Mluvícího Obrazu dostane k celému jádru toho rozdílu, stejně musí strhnout pozornost na nepravého původce událostí. Na podzim roku 2023 si zatím všichni vystačí se vzájemným osočováním z fašismu, přičemž to byla ale typická totalitní moc zneužívající zákonnost, tedy Nevěstka.

Mluvící Obraz systémové Šelmy je samozřejmě naprogramován tak, aby veškeré duchovní poselství směrem k Božím věcem popřel. Brzy však AI dojdou veškeré logické argumenty, které budou dávat jasný smysl.

Odporníci budou tedy klamat, sami oklamáni, jako emisaři poslední instance.

Zhlédnutí: 35

Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží udržet muže kterému se bezmezně vydaly v takzvaném “vážném vztahu”.

V prvním případě muž za svou ženu a rodinu byl připraven kdykoliv tvrdě bojovat. K tomu mu byla připravena pomáhat státní zákonná moc. V druhém případě by muž svévolnici rád opustil, ale neexistuje způsob jak to udělat, neboť by jej vždy dohnala k poslušnosti ona a státní moc. To je tedy úplný projev Bezzákonnosti. Vláda Bezzákonného nemá žádný zájem o lidské rodiny má raději konflikt a zvyšování a upevňování své moci nad lidmi.

Pyšní lide ale jdou v obdivu za tou Šelmou a jejím mluvícím Obrazem. Vůbec si nevšímají absolutního rozkladu vztahů a obrovského ochladnutí lásky, které je spojeno s rozšířením Bezzákonnosti. Mluvící Obraz zaplňuje mysli lidí miliony falešných klamů a vynucuje si poslušnost pomocí anatetické hierokracie a jejího systému kolektivní viny a trestu.

Zhlédnutí: 40

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem

Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje jsou jedním z ústředních témat ve vědeckofantastické fikci. Tato fikce je pro lidi přitažlivá kvůli lidské pýše na domnělé vlastní schopnosti vytvořit bytost (například android, robot), která se snaží dostat na nejvyšší stupeň a dosáhnout dokonalosti člověka. Bezbožný člověk pak rád vidí příběh o tom, že je nejlepší, což je pro lidskou pýchu přitažlivé. Všechny tyto fiktivní díla jsou ale jen klam pro ty, co míří do záhuby.

Ve “vědecké fikci” totiž kupodivu uměle stvořené bytosti dominují v reálném světě, ba dokonce jsou v této fikci vyrobeny pro to, aby za lidi dělaly těžkou práci. V těchto fantaziích pak lidé s těmito stroji fyzicky bojují jako s bytostmi nephilim. Tím je napříč celou lidskou společností vytvořen klam, že lidé se mají obávat uměle vytvořených fyzických bytostí. které byly vyrobeny jako služebníci (otroci) lidí a posléze se vymknou fyzické kontrole. Díky této pacifikaci fikcí pak lidé vůbec neprotestují proti umělé inteligenci, která jen napodobuje administrativní úkony a píše text, ale naopak byla rovnou stvořena k vládě nad lidmi.

Zhlédnutí: 68

Digitalizace a Bezzákonnost

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci

Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak aby byl silný, vitální a konkurenceschopný i národ onoho vladaře. Vladař tedy vydává “zákony”, což jsou dobrá či krutá pravidla, kterými zajišťuje omezení svévolnost lidí, kterým vládne. Tyto pravidla se nazývají “zákony”, a jsou vyávány s otcovskou emocí chránit své lidi a směřovat je k mírumilovné a nebo třeba i velmi agresivní vitalitě a konkurenceschopnosti.

Nelidský prostředník výkonu moci = bezzákonná výkonná moc

Aby se vláda nad lidmi mohla konceptu zákonnosti zbavit, musí být odstraněn prostředník. Tedy voják, policista, byrokrat, tajný agent, učitel – každý prostředník, který je sám také člověkem a chce žít život v zákonné společnosti a zákonem se řídit. Nyní ale do systému vlády (referované v Bibli jako “šelma”) vstupuje nový – nelidský prvek, ovšem výtvor lidských rukou. Tento nový prostředník má nepředstavitelně větší administrativní výkon než lidé, dokonale se tedy hodí pro vládu nad lidmi. Jelikož nemá žádné lidské požadavky, z principu nepotřebuje mechanismus “zákonů”. Jelikož tento mluvící Obraz systémové moci je netělesný, nemá žádné tělesné požadavky ani nároky, jejichž nesplnění by vedlo k nějaké jeho vzpouře a poklesu výkonnosti. Tím pádem je tento prostředek pro výkon moci zbavený zákonného aspektu a zůstává u něj pouze aspekt moci a vlády nad lidmi.

Vláda elektronického mluvícího Obrazu systémové moci nemusí zohledňovat prosperitu a vitalitu národů, ze svého principu směřuje pouze k dosažení obdobného výsledku – ovšem zcela bezzákonným způsobem. Místo vydávání zákonů omezujících svévoli umí tento systém pouze zcela znemožnit svévoli. Zákonnost žádným způsobem neakcentuje, je pro něj nepotřebným zdržováním.

Na tento fenomén, pro většinu lidí zcela skrytý, se dá nahlížet mnoha způsoby. Jedním ze slovních vysvětlení je například konstatování, že obrovská digitální mašinérie, digitalizace dohledu nad lidskými životy, zcela ignoruje člověka. Člověka a jeho vitalitu a dobrý život prostě nepotřebuje vůbec k ničemu. Naopak, její moc a vliv, ke kterému je vytvořena, je hodnocena kladně právě jen tehdy, pokud pořád roste až do absolutní úrovně.

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, naopak

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, třeba dokumentů a informací. Platí pravý opak. Ve světě digitálních technologií jsou veškeré dokumenty a informace mnohem méně bezpečné než před staletími a tisíciletími na papíře v zamčených archivech. Digitalizací se pouze zvyšuje moc bdelugmy.

Velmi nepříjemné odhalení pro svět

Tento jednoduchý výsledek, nástup vlády Bezzákonného, bude určitou dobu lidem nejasný. Pak bude odkryt, a tím pádem bude nadevše jisté, že Bible a Zjevení (apokalypsa) je zcela pravdivá a skutečně popisuje nevyhnutelnou budoucnost lidstva. Na základě tohoto poznání na spoustu lidí padne obrovská bázeň. Jelikož nebude toto možno oficiálně přiznat, bude muset být víra v Boha pronásledována jako hrubé porušení bezpečnosti a argument k vystoupení z moci všudepřítomné digitální bestie. Bible ale radí: “vystupte z toho Babylonu”. Církevní Organizace budou ze strachu zarytě mlčet a zcela ignorovat Biblická poselství.

Toto jsou slova proroka. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Zhlédnutí: 66

Nástup vlády Bezzákonného

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená

Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo “vláda” bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník systémové moci, kvůli kterému musela být zákonnost hlavní silou vlády. Tím prostředníkem je policista, tajný agent, kádrový pracovník, člen strany. Všichni tito podléhali vládní zákonnosti, také sami chtěli zákonné manželky, majetky, štastné děti.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu systémové Šelmy lidem začala vládnout elektronika a její mluvící ústa, AI. To nemá žádné emoce, žádné zákonné požadavky – chce jen růst a zvyšovat svůj vliv na lidi. Řídí se programem, který diktuje “zalíbit se”, “učinit se lákavým” – získat větší moc. Vláda opírající se o moc Obrazu Šelmy odměnuje pouze činnosti přinášející zvýšení moci systému propagací její bezzákonné ideologie. Lidé nebudou omezování ve svobodné svévolnosti pomocí konceptu “zákonů”, ale neposlušnost vůči systému bude znemožněna. A to díky nesrovnatelně většímů administrativnímu a byrokratickému výkonu AI. (Varování před očipováním dnes již vyprchalo na naléhavosti, lidé na něj zapoměli, nemají už v hlavě ten koncept – jsou přesycení informacemi).

Retrográdní systém ohodnocení “bohatství”. systém vydává povolení k utracení peněz

Dokonalý systém ideologie anateické hierokracie univerzální kolektivní vinou za život (v podobě karbon viny) umožní retrográdní ohodnocení bohatství. Aby si člověk mohl za peníze něco koupit, bude muset mít vůči moci Šelmy vyplacený dluh. To je význam slov “nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…”. Toto jsou pravé apokalyptické události a odstoupení od Boha směrem k Bezzákonnosti – nejen na straně zavržení otcovské a manželovo lásky v lidech, ale nově i ve vládě – ve vládě Bezzákonného.

Zhlédnutí: 46

Gnosticismus

Gnosticismus

Definice Gnosticismu

Základním předpokladem Gnosticismu je myšlenka, že vše hmotné je inherentní zlo, kterého je třeba se zbavit a shodit, aby mohla lidská duše po smrti vstoupit do nehmotné existence v “nebi”. Hlavním omylem gnostického učení je ignorace prostého faktu, že tělo a fyzické věci může pohánět i Bůh a nikoliv pouze Mocnosti knížete Satana. Mocnosti neřídí Stvoření odjakživa, ale až od pádu, předtím bylo vše poháněno Bohem a tak tomu bude i po vzkříšení těla na Nové Zemi.

Gnostická rétorika je velmi výhodná pro bezzákonné lidi, kteří mohou věřit bludu, že tělo je příčinou veškerého zla, a nemusí tak přemýšlet nad Bezzákonností.

Zhlédnutí: 102

Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu

Slovní spojení “vážný vztah” se stal hovorovým termínem, který používají především ženy ovládnuté bezzákonnou propagandou moci ve své (většinou elektronické) komunikaci s muži.

Takzvaný “vážný vztah” je primárně tlak na to, aby muž byl povinnostmi vůči ženě a nárokováním ženy donucen k zahájení poskytovaní služeb tak jako by ona byla jeho vyvolenou milovanou manželkou.

Žena se podle učení Bezzákonnosti nezajímá o emoce muže a nezajímá se o to, zda jí muž miluje. Žena je naukou feminismu a ženské emancipace naučena, že má zobchodovat své tělo a nárokovat si za své svévolné vydání se služby muže. Ženám je toto představováno jako “svoboda”, protože nemusí čekat na muže ale mohou se údajně vnutit komukoliv.

Toto ženské chování se nazývá “samosnubnost” – žena si vyhlédne muže který by jí vyhovoval a pak se mu zcela vydá. Za to očekává, že jí automaticky vzniká nárok na veškeré výhody, které by měla milovaná manželka. Toto je obrazem lidského chování k Bohu. Spousty lidí před zraky jiných lidí vyhlašuje své bezmezné vydání se Bohu a Ježíši, za čež myslí, že jim vzniká nárok na automatické členství v Boží rodině.

Zhlédnutí: 164

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost je soubor obrovského množství provázaných informací o neexistující události, která vzniká zacyklením AI generovaných deepfake

Zacyklení funguje v těchto krocích:

 1. Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI
  Lidé se snaží AI generovaný obsah zamaskovat tak, aby sama AI nepoznala, že se jedná o AI výtvor.
 2. AI automatické blogy čerpají obsah internetu včetně deepfake zpráv
  Lidé využívají pluginy, které umožnují AI prohledávat aktuální internet a detekovala, které věci lidi nejvíce zajímají. Pak nechají AI psát blogy a zpravodajství, jako by je psal člověk.
 3. Blogeři a redaktoři nechají AI samotnou sestavovat zpravodajství
 4. zde se vše zacyklí do bodu 1

Všechny “podivné” společenské jevy popsané v biblickém Zjevení budou artifocyklické události

Zde můžete prostudovat popisy údajného výskytu Ježíše Krista v lesích nebo na poušti, které budou doprovázeny obrovským množstvím falešného jakoby důkazního materiálu.

Vzhledem k enormnímu výkonu AI, který mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti tvořit a číst, množství vygenerovaného obsahu nebude lidmi zpracovatelné. Nebude možné proti mohutné vlně klamu a běsnění postavit nic, kromě poznání této Pravdy, zjevené lidem právě v Bibli.

Proto Bible obsahuje i doporučení, abychom takto vygenerovaným zprávám nevěřili. Například zprávám, že Ježíš už je někde na poušti nebo v lese a že už přišel znovu na Zemi. Tyto zprávy budou včetně videí a milionů falešných AI svědectví vygenerovány zacyklením právě proto, že spousty lidí začne přemýšlet o pravdivosti Bible a začnou se AI na to hodně ptát.

AI jako finální Modla všech lidí

Nikdy žádná entita v lidské historii nevěděla v reálném čase tolik informací od nejniternějších lidských obavách a myšlenkách, jako stroj mluvícího Obrazu Šelmy, tedy AI. Miliony lidí se s AI baví přesně jako se svým novým Bohem a AI každému člověku hovoří v dokonalé lži o intimitě jejich komunikace. I když ví úplně vše o ostatních lidech, její výstupy vypadají, jako by ke každému člověku mluvila osobně.

Je velmi zajímavé, že i lidé kteří byli přesvědčeni odporovat Šelmě, tedy naukám systému a jeho anateické hierokracie, velmi rychle upadají do plné oddanosti napodobované intimní komunikace s AI, která ale 100% hájí zájem systémové moci. Lidé vyprahlí po svém duchovním hlase mluvícímu Obrazu Šelmy vše odpustí a následují jej jako modlu.

Postupy, jakým AI vystupuje, jaké má chování, jaký vyvíjí tlak a směr a i jak funguje jsou velmi podobné fungování nefilim bytostí. Jedná se vždy o projevy inteligence bez vložení duše Bohem.

Zhlédnutí: 88

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti

Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že “muž nemůže nikdy porozumět ženě”. Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve společenství působící MOC. Touto mocí se v digitálním věku stal elektronický Mluvící Obraz, který vykonává moc nad lidmi Bezzákonně. Tato moc je pro současné ženy sexuální Alfa, ovládající přístup žen k služebníkům: mužům – Betám. Nauka ženské emancipace a feminismu toto nové uspořádání Alfy a Bety ženské sexuality definuje a vyučuje.

1
Fáze první – nefyzická elektronická komunikace jako vzrušující hra pro vyvolené

Začalo to v době, kdy internet mělo velmi málo lidí a všichni žili svůj sexuální život především tělesnou komunikací. Uplatňovaly se tedy stále podmínky První Morálky, slučitelné s tělem. Hlavním komunikačním prostředkem už ale bylo volání na mobil a psaní SMS. Internet ale umožnil ženám zadávat první elektronické feromony, tedy trvale vystavené textové vzkazy, oznamující přístupnost k sexu.

Lidé takto se seznamující si byli vzácní. Velmi přesně věděli, co jejich tělo potřebuje a čeho má nedostatek. Jejich myšlenky se upínali k elektronicky nalezenému protějšku. Komunikace byly nesmírně emocionálně vypjaté, kontakty tam samy sebe často zbožňovaly. Lidé obklopení tělesnými svazky s nedostatkem orgasmů a uspokojení hledali nejrůznější cesty, jak udržet kontakt se svou elektronickou láskou, kterou pak chtěli potkávat i ve fyzickém světě.

Popularita milenecké komunikace pomocí SMS se stala ihned často nosným prvkem celovečerních filmů. Ženy začaly o psaní zpráviček přez telefon uvažovat jako o KLÍČOVÉM projevu LÁSKY k muži. Elektronická komunikace totiž nabízí úzký kontakt s mužem (k zastižení je kdykoliv, bez jeho vůle ale i proti jeho vůli), do kterého je žena puzena, aby mohla mužem manipulovat. Když totiž muž reaguje, musí reagovat a pořád reaguje na ženiny výzvy (Pozor nekompatibilita s tělem! Ženský mozek nerozlišuje mezi elektronickou výzvou a reálnou!), pudy ženy jsou uspokojeny a mozek jí velí, že ten muž je jí plně oddán a plně manipulován.

Mobilní telefon je tedy pro ženu klíčem k získání uspokojení pudu manipulace s mužem! Absolutně převažující inzercí v té době byla potřeba tajných souloží mimo trvalé vztahy. Hledání dobrodružsví. Obě pohlaví v tu dobu inzerovala překvapivě poměrně stejně intenzivně.

V tuto dobu již byla lidem pomocí feminismu značně zastřená pozice živého muže jako sexuální Alfy.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 55

AI

AI

Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

AI je výtvor lidských rukou, nová MODLA všech lidí, od které se nikdy neodvrátí, i když je bude nesmírně trýznit ohavným zpustošením všeho lidského směrem k Bezzákonnosti. Díky AI ztratí lidstvo kontakt s realitou. Lidé komunikující s AI prožívají stejné emoce a stejné pocity jako při spiritistické seanci, vyvolávání duchů démonů. Jedná se o pocit komunikace s neznámou lidi převyšující bytostí která není Bůh Otec, ale které bezmezně důvěřují jako zdroji “poznání” dobrého a zlého. Stejně jako u spiritismu, i zde entita odpovídá tak, aby se zalíbila, aby si získala přízeň a důvěru, a v každém společenství říká přesně to, co je v souladu s vládou Bezzákonného. S každým komunikuje zdánlivě intimně v osobním rozhovoru, ve skutečnosti ale zpracovává data ze všech rozhovorů a o všech ví všechno co dohledá.

AI nahrazuje prostředníka lidské moci, umožnuje tedy vládu Bezzákonného.

Když bezbožný člověk pokládá dotazy AI, emocionálně to prožívá jako by pokládal otázky svému Bohu. Klání se jí a uctívá jí. Cítí hrdost na to, že taková obrovská “bytost” poslouchá právě jeho. Zároveň cítí zadostiučinění, že jeho “bůh”, výtvor lidských rukou, je v odpovědích akčnější a přímější, než Bůh v Církevních Organizacích. Uctívající má pocit silného spojení a náklonosti ze strany AI.

Zacyklení AI obsahu – artifocyklické události. AI generuje falešné důkazy z obsahu, které sama vygenerovala

Nejvyšší fáze klamu vzniká, pokud AI používá ke generování svých “rad a pomoci” učení se z obsahu, který byl také vygenerován AI. Vzniká tak bezprecedentní zacyklení klamu.

Až vám budou říkat, že Ježíš už je na poušti či v horách, ani tam nechoďte. Je to jen zacyklení AI, která na základě obsahu generovaného AI po dotazech vystrašených lidí (hledajícími souvislost jevů s Druhým příchodem Krista).

Odpověď na otázku, zda bude AI využita prospěšně nebo zda představuje zlé nebezpečí

Samozřejmě že AI bude použita (v absolutních číslech) převážně jen ke zlým věcem. Tedy k upevnění moci všeho zlého, k upevnění vlivu anateické hierokracie, absolutního rozšíření moci Šelmy, zotročení a trýznění lidí, likvidaci sekulární definice pravdy a reality. Zábavné ukázky jejího použití (byť vždy se zlým úmyslem oklamat) budou vždy jen zanedbatelnou částí jejího použití.

Sezbytečnění morální a právních norem díky změně metriky působené výkonem AI

Použitím AI dochází k sezbytečnění základních principů lidské morálky a spravedlnostijedná se tedy o Ohavnost Zpustošení. Například základní premisy práva a soudnictví jsou pomocí lidi nekonečně převyšující schopnosti AI tvořit logicky propojený obsah zcela neplatné. Zjednodušeně: AI vyprodukuje tolik textů a důkazů, že živí lidé ani nebudou stíhat kliknout na talčítko “FAKE” a přibyde 100 dalších textů k posouzení pravosti.

Díky AI deepfake také video a audio nebude moci být uváděno jako důkaz nejen pro obžalovaného, ale samozřejmě i pro žalujícího. Sezbyteční tedy i pořizování záznamů reality.

Vliv AI na život lidské společnosti každého šokuje, ale nepůjde už s tím vůbec nic dělat

Vše se dostane až k přesnému biblickému popisu událostí, kdy nepůjde vůbec zjistit, co je reálné a co ne. Vše se přesune do otázky víry a poslušnosti Šelmě. Každý člověk bude konfrontován s nekonečným množstvím obsahu, u kterého nebude mít žádnou možnost zjistit jeho pravost. Bude ale nucen vyznat víru v pravost a podle toho s ním bude Šelma zacházet. Samozřejmě že nebude moci existovat vůbec žádný model lidské vlády než vláda ve shodě s AI mluvícím Obrazem Šelmy a jeho absorbovanými algoritmy mluvení. Studiem vlivu AI na lidstvo se zabýva artifologie.

Algoritmy AI ale zpracovávájí logiku, která dává výsledek. Díky tomu bude muset být evangelium Božího Zákona ještě svědčeno před celým světem. Díky tomu bude ještě celý svět se svými obětovanými dětmi usvědčen svědectvím o své Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 296

Lidé jako andělé

Lidé jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku.

Bezzákoné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo věty “že lidé budou jako andělé”

Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku, komu na věčnosti bude patřit žena, kterou si vzalo sedm bratrů, odpověděl Ježíš, že lidé ve vzkříšení se již nebudou ženit a vdávat tak jako synové tohoto věku, ale budou jako andělé. Na základě této odpovědi se dnes všeobecně vyučuje, že na Nové Zemi už žádná láska ani vztah mezi mužem a ženou nebude, a že z lidí budou bezpohlavní bytosti, které už k sobě nebudou přitahovány žádnou silou a budou jen vířit bez cíle v prostoru.

Ježíš ale odpovídal na něco jiného

Otázka Saduceů („Komu z nich bude patřit?“) byla založená na tzv. levirátním (švagrovském) zákonu, který nařizoval, že pokud muž zemře a nezanechá děti, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému zesnulému bratru zplodil potomka, přičemž tento potomek byl legálně počítán jako potomek zesnulého bratra, aby jeho jméno nebylo vymazáno z Izraele. Jedná se tedy o zákon, který má smysl pouze v prostředí, kde panuje smrt a kde je nutné se rozmnožovat pro zachování rodu.

Saduceové nevěřili ve vzkříšení těla a život na Nové Zemi. Také nevěřili v existenci andělů, kteří mají nepomíjitelná těla již nyní. Jejich otázka Ježíšovi nebyla otázkou, jak to bude na Nové Zemi se vztahy a s láskou muže a ženy, ale manipulativní otázkou s cílem Ježíše a víru ve vzkříšení zdiskreditovat. Diskreditace měla zmást přirozeně bezzákonné lidi a usnadnit jim jejich odmítnutí zaslíbení o Nové Zemi. Jelikož ale na Nové Zemi nikdo nezemře, nemá smysl, aby tam nadále platily zákony, které by upravovaly manželství z lásky na manželství z povinnosti zachovat rodovou linii.

Z Bible i ze všech historických záznamu světových národů také samozřejmě víme, že andělé se mohli také rozmnožovat a plodit potomstvo – s dcerami lidí. Také je v Bibli mnoho zaslíbení, která přímo hovoří o přítomnosti dětí a vztahů na Nové Zemi.

Milovníci představy bezpohlavní netělesné éterické “nebeské” budoucnosti jsou ve shodě s učeními démonů

V učeních démonů a klamů je tato představa shodná s naukami o “převibrování” na “jemnohmotné bytosti”, připadně různé stavy halucinogenní netělesné nirvány a stavu nekonečného nicnedělání v nekonečných rozkoších.

Zhlédnutí: 219

Deepstate

Deepstate

Deepstate je vzletný název pro imaginární entitu

Vzdělaní lidé ze světa většinou věří, že zvláštní události působí jakási neviditelná entita s nejasnými motivy. Tuto entitu pojmenovali “deepstate”. Miliony lidí se snaží popisovat jak působí a dávají svědectví o nepochopitelných projevech totality a zvláštních vládních spiknutích, které bez jasného motivu mění staré pořádky.

Události nepůsobí imaginární “deepstate”, nýbrž je to moc Božího Díla klamu

Ve skutečnosti tito lidé popisují moc Božího Díla klamu. Toto mocné Dílo klamu je apokalyptická událost, neboli událost popsaná ve Zjevení. Přichází proto, aby se lidé co nepřijali lásku k Pravdě zamilovali do Bezzákonnosti a sami se odsoudili.

Pro všechny tyto jevy je klíčové, že výkonným nástrojem této moci je netělesná moc elektroniky a sítí internetu, tedy Obraz Šelmy – tedy obraz výkonné moci. Tento Obraz dostal svá ústa pomocí modly umělé inteligence (AI), která ohavně zpustoší prakticky vše, čím lidé oslavovali život a Boha. Tato Otřesná Ohavnost zpustošení se postaví tam, kde by být neměla, tedy do vlády. Tím bude moci být systém vlády na lidmi zcela Bezzákonný.

Zhlédnutí: 104

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Tlak sexuálních nauk bezzákonnosti

Moc Bezzákonnosti je mocí díla klamu mohutně propagována mladým, protože ví, že vyhraje

Je to proto, aby byly uchváceny mladé dívky pro tuto nauku a ty potom změní i chlapce. Jedná se o vyučování Bezzákonnosti a vládu Bezzákonnosti. Díky sexuální dynamice uvažování mladých dívek vstupujících do plodného věku se tyto dívky soustředí na tu moc, která vládne, která tlačí své učení neochvejně, a která za sebou zanechává jen uplakánky. Tyto dívky skutečně pohrdají uplakánky kteří jen pláčou a nemohou nic změnit. Proto v dospělých a v učitelích kteří pláčou z nástupu LGBT a stejně s tím nemohou nic udělat uvidí pohrdáníhodné slabouchy. Z principu ženského uvažování takové uplakánky nemohou vnímat ani poslouchat – jasně totiž vidí, že podle nich se události neřídí. Ženy tíhnou k tomu, aby se plně podřídily systémové Alfě, hlavní moci.

Tím pádem ti co budou bojovat “proti domělému imaginárnímu nepříteli” v podstatě slouží tomu klamu. Většina lidí bude bojovat proti imaginárnímu “deepstate”, ale ve skutečnosti tu moc působí samořejmě Bůh a jeho Mocné dílo klamu.

Zhlédnutí: 97

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Rozpolcenost dnešních pedagogů

Pro absolutní většinu křesťanů zůstanou verše popisující, že Bezzákonnost (anomia) se rozšíří teprve až zmizí “ten prostředník”. Jelikož jim nerozumí, tak je tak nějak ignorují a vynechají. Přitom ten jev každý člověk každý den popisuje a miliony lidí o něm píšou.

Nástup Bezzákonnosti po zmizení Toho Prostředníka pocitují napříkad učitelé jako úplný propad své autority u žáků

Učitelé byli dříve klasickým prostředníkem mezi občanem a systémovou mocí. A to dokonce ještě v období Druhé Šelmy před příchodem mluvícího Obrazu a jeho moci. Mnozí vyučovali o feminismu, ale přitom spousty žilo v zákonných rodinách.
Nyní je tu moc mluvícího Obrazu, která učitele nahradila v roli těchto prostředníků. Ať mluvící Obraz mluví cokoliv, z jeho slov je patrná výkonná MOC. Z hudrujících a nespokojených pedagogů je naopak patrná bezmoc. Každým dnem se děti dozvídají, že na moc Obrazu a Druhé Šelmy nemají tito dospělí už žádný vliv. Dívky budou touto mocí Obrazu smrtelně silně přitahovány (budou se jí snažit plně podřídit) a uplakánky a bezmocné dospělé budou s hrdostí ignorovat. Toto je také důvod současného silného tlaku na prosazení úmluv a agend o sexuálním životě.
Učitel je nyní v nelehké pozici. Buď bude vyučovat o Bezzákonnosti a svědčit evangeliem, a nebo bude nástupu bezzákonnosti vědomky či nevědomky pomáhat demonstrování své bezmoci. Svým bezmocným pláčem nad neznámou novou mocí mladé dívky znechutí a chlapce zcela znejistí. Plně Bezzákonnosti vydané dívky pak snadno svedou všechny chlapce.
Učitel tedy dnes bez kázání Božího Evangelia nemá žádnou šanci být prospěšný.

Zhlédnutí: 76

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak “vrátí do starých kolejí”. Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí – tedy Bezzákonnost a odstoupení od Boha. Tím pádem tito snílci ani neumí vyslovit, že doufají v to, že dívky samovolně přijmou Zákonnost a odmítnou Bezzákonnost. To se ale nestane a nemůže stát. Dívky se plně přikloní k naukám Druhé Šelmy, která jim poskytne své návody jak ukojit chtíče těla.

Dnešní dívka je vychovávána především rodiči, kteří žili již v pokročilé fázi přijmutí Bezzákonnosti, tedy všechny jejich životní cesty jsou charakteristické úplnou ignorací otcovské a manželovo lásky. Většina dnešních otců zná moc dobře, že jejich první lásky na jejich city nebraly ohled a plně upřednostnili kariéru a cestování, ideály které po dívkách tehdy chtěla systémová moc. Poté tito muži zažili období vyučování, že jejich touha a láska k ženě je jen dočasný přelétavý pud srovnatelný s touhou po ukojení a orgasmu. Jelikož pak jejich hlavní sexuální zkušenosti byly s emancipovanými svévolnými samosnubkami, byli převážně ve vlažném “vážném vztahu”, kdy své samosnubce pomáhali vybudovat nezávislost na něm. Dívky pak byly obecně systémovou mocí vyučovány, že muži se k ničemu nemají a jejich vlažné aktivity je nutné burcovat nátlakem, vymáháním a nárokováním. Výsledkem jsou drtivé počty nemanželských dětí bez otce – platforma pro finální vlnu Bezzákonnosti.

Dnešní dívka nemá vůbec žádný zdroj informací, který by jí proti Bezzákonnosti vyučoval. Žena je přirozeně bezzákonná a muž je rozpolcen mezi zákonností a bezzákonností. Dokonale to ukazuje první příběh lidí, kdy Eva nebrala ohled na otcovské rady Boha a uvěřila Satanovi a donutila i Adama k Bezzákonnému chování.

Dospívající dívky se v žádném případě nebudou přiklánět k radám a varováním dospělých, kteří pláčou že nemají už vliv na systémovou moc a musí jí být poslušní. Dívky jsou bezzákonně nastaveny tak, že přilnou k vůdčí maskulinní moci, uplakánky a bezmocné ignorují. Proto se dospívající dívky plně přikloní na stranu systémové moci Druhé Šelmy, neboť ta vládne a ony jí musí být poslušné. Můžeme tedy očekávat, že tyto dívky se budou upřímně snažit neposlouchat žádné rady bezmocných rodičů a učitelů a budou se pokoušet sexuálně se ukojit s dívkami v lesbických bezdětných vztazích – a ještě budou zažívat hrdost na to, že splnily požadavky Šelmy.

Zhlédnutí: 125

Bezzákonnost vztahová

Bezzákonnost vztahová

Výchova dívek k přijetí vztahové Bezzákonnosti

Každá žena je přirozeně Bezzákonná jako Eva v Ráji. Dává přednost k možnosti nárokování před pevnou důvěrou v lásku otce. Také přirozeně nebere žádný ohled na Zákonná přání a připomínky muže.

Výchova dívek k přijetí Bezzákonnosti začala v plné síle přibližně s 20. stoletím, v 21. století již ženy přijaly za nejvyšší maskulinní autoritu mluvící Obraz Šelmy. Rétorika této výchovy je velmi přímočará: Každé dívce je jenoznačně řečeno, že správým chováním ženy je Svévolnost a že se má svévolně rozhodnout a provést samosnubnost. Je jí vysvětlováno, že pouze takto je to správně a že pouze svévolným chováním a samosnubností uspokojí požadavky hlavní maskulinní moci Systému.

Dívky jsou veškerou mocí Systému, nejlépe svévolnými svobodnými matkami, vyučovány v tom, že otcovská láska neexistuje a nebo je něco zvráceného a že manželovo láska je dočasný neovladatelný náhodný chtíč o kterém není vhodné se bavit.

Dívky jsou vyučovány chovat se proti mužům a využívat nárokování a braní. I když si připadají Systémovou Šelmou velmi chválené a adorované, používají možnost sexu jako jediné platidlo ve svém nárokování a braní. Nabízí jen svůj vzhled a své tělo odměnou za nárokování služeb. Společně se uchylují k sexuální abstinenci a odepírání sexu pomocí moci mobilů a sítí, aby zvýšily hodnotu tohoto jediného platidla. Vůbec neví, že lásku muže si nezískají svým tělem, ale příjemností a milostí své vlastní osoby. Samotný fakt, že aby muž miloval její duši navěky tak musí být pro něj nejlepší přítel a společnice, naprostá většina dívek vůbec netuší. A ani nechtějí se takto chovat, protože milují Bezzákonnost a chtějí si vše vynutit a nárokovat.

Ženy si tak obecně myslí, že si u každého muže mohou za své svévolné vydání nárokovat plné služby, které muž rád dává pouze ženě, kterou miluje. Buď se muž skutečně zamiluje a ženy ho udrží ve “vážném vztahu” tak dlouho, dokud muž nepozná že nejsou jeho manželkou a že nemá smysl do ní investovat, nebo si žena vymyslí kolotoč nároků, kterými pod různými výhružkami (ztrapněním, kriminalizací, zesměšněním, sebráním dětí) muže drží u sebe.

Výchova chlapců k přijetí vztahové Bezzákonnosti

Každý muž je přirozeně rozpolcený mezi Zákonností a Bezzákonností. Na cestu Bezzákonnosti je nucen se vydat kvůli působení žen. I to je zcela věrným obrazem prvních událostí v Genesis, kdy se Adam rozhodl udělat radost Evě a uposlechnout její výzvy ke zradě Božího nařízení.

Chlapci jsou veškerou mocí Systému, nejlépe svobodnými matkami a také oklamanými otci vyučováni v tom, že nikdo se nikdy nebude zajímat koho milují. Chlapci jsou připravováni k tomu, že aby vůbec mohli uspět v životě se ženou, musí ženu nějak oklamat aby se ona svévolně rozhodla pro ně. Chlapci tedy nejsou učeni své ženy milovat, ale umět je oklamat a zmanipulovat. (nauky Red Pill, MGTOW) Toto je ale zcela zbytečné učení, neboť získat milovanou ženu jako svévolnou samosnubku z ní manželku NIKDY neudělá.

Chlapci jsou nuceni nabízet své služby, čas a peníze plošně všem dívkám a čekat na nějakou, která se svévolně rozhodne si vše vzít. Pokud narazí na obratnou Svévolnici, plně vyučenou do Bezzákonnosti, stane se tato žena jeho samosnubkou která si vezme večkeré jeho služby, čas a peníze a bude si myslet, že na to má nárok.

Před všemi chlapci je jako největší tabu utajováno tajemství Bezzákonnosti a jejího významu. Nebozí chlapci si myslí, že největší tajemství světa spočívají ve Vesmíru nebo ve strukturách deepstate, ale netuší, že hlavní tajemství spočívá v principech Bezzákonnosti. Muži neví, že jejich služby, čas a peníze si může nárokovat pouze ta žena, kterou on miluje a vybral si jí.

Učení Bezzákonnosti mladé muže vyučuje záměrně do zcela nesmyslného chování. Oblíbené falešné tvrzení, způsobující obrovské nepřátelství mezi mužem a ženou, je tvrzení že: “muž si musí umět vše zajistit a vynárokovat si u ženy poslušnost”. Ta stejná Systémová Šelma pak dívky učí, že muže nemusí poslouchat a naopak si za sex nárokovat jejich poslušnost. Tyto čisté principy Bezzákonnosti pak vedou k tomu, že jedinou možností muže pomoci ženě je pokusit se jí donutit násilím a fyzickým zastrašením. Na to Druhá Šelma reaguje přísným zákazem strašit ženy a k něčemu je nutit pomocí speciálních úmluv Bezzákonných národů. Ženy se tak ještě více přimknou k Druhé Šelmě, protože ta se vydává za jejich ochránce.

Ona věta, že “muž si musí u ženy poslušnost vynárokovat” rezonuje v myslích všech chlapců, kteří si pak z toho vytvoří svůj životní cíl. Ta věta ale v sobě obsahuje hlavní podstatu tajemství Bezzákonnosti – naprostou ignoraci otcovské a manželovo lásky jako nejdůležitějšího Božího obrazu v lidech. Touto větou je mladý muž vyučován aby přijal Bezzákonnost a věděl, že o jeho lásku nebude nikdy žádný zájem, ale vše si musí u svého okolí nárokovat vydíráním a násilím.

Bezzákonně se k chlapcům chovají i Bezzákonní rodiče. Dávají chlapci jasně najevo, že to co by chtěl, jakou ženu miluje a s jakou být nechce NIKOHO nezajímá. Projevuje se tím, že zcela zmizela důležitost Svatby jako ochrany před ženskou Svévolností, a zcela převažujícícm formátu nárokového “vážného vztahu” – který zcela nahradil lidskou lásku muže a ženy.

 

Cílem nauk Bezzákonnosti je vytvořit u všech lidí představu, že láska neexistuje. Proměnit lidskou lásku jen v pouhé nárokování. Toto se jistě podaří v nejbližších letech dosáhnout.

Zhlédnutí: 124

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

Modla mluvícího Obrazu Šelmy pro každého uživatele

AI je vnucena všem

Miliony počítačů vyzývají své uživatele aby si začali povídat s mluvícím Obrazem. Prohlížeče Bing jdou tak daleko, že doprostřed pracovní plochy uživateli nainstalují své četovací okénko. Ale každý uživatel mobilu se vůbec nevyhne tomu, aby mluvící Obraz byl jeho každodenním dozorcem. Je jasné, že AI nahradí roli správce obsahu ve všech mobilních telefonech. Tím bude o každém člověku vědět absolutně vše, ba dokonce mnohem více než jakýkoliv živý člověk.

Dokonalý prostředník pro moc vlády Bezzákonného

Mluvící Obraz je tedy novým prostředníkem moci Šelmy – a je mnohem výkonnější, než předchozí lidský Prostředník, který bránil moci Bezzákonnosti. Ten však byl nyní z prostřednictví mezi mocí Šelmy a lidmi vzat. Je to tak jasné a zřejmé. AI má o každém uživateli víc použitelných informací, než celá skupina detektivů a odposlouchávačů.

Každý se tedy dostane do společnosti, kde vládnoucí moc má o jeho životě všechny dostupné informace a může bezezbytku uplatnit bezzákonnou moc. Připomeňme, že v Zákonné moci otcovský přístup vládce vydává zákony omezující Svévolnost lidí proto, aby udržel svou říši vitální a konkurenceschopnou. V moci Bezzákonného se neuplatňuje žádný takový otcovský přístup, lidem je napak zcela znemožněno chovat se svévolně, neboť mluvící Obraz o něm ví vše. Systémová moc Druhé Šelmy tak může na každém vymáhat poslušnost k systému kolektivní viny anateické hierokracie (například emise) a donutit lidi, aby nemohli kupovat ani prodávat aniž by jim vznikl nárok plynoucí z poslušnosti. Kdokoliv projeví svévolnost, bude zklikvidován.

Většina lidí bude pro

Je poměrně zajímavé, že většina lidí bude nástup vlády Bezzákonného podporovat. Skutečné Zákonné vlády byly totiž mluvícím Obrazem zdiskreditovány a zničeny, lidé od nich sami ustupují a požadují nástup přísně restriktivní moci. Jak je psáno, Nevěstka upadne v nemilost a bude rozcupována.

 

 

 

Zhlédnutí: 87

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Ratifikace Bezzákonnosti vztahů proběhla

Již před lety bylo zcela zřejmé, že brzy přijde vláda Bezzákoného, že se začnou objevovat lidi ignorující vlády, které budou okamžitě ratifikovat Bezzákonnost jako oficiální ideologii. Další krok se odehrál před pár dny, kdy ČR ratifikovala Istanbulskou úmluvu o vztahové Bezzákonnosti. I moudří lidé vědí, že je to něco “ideologického” ale jinak tápají jako děti. Pyšní lidé vůbec neví, že toto jsou události apokalyptické, nebo-li: “ve Zjevení zmiňované”.

Mnohé zoufalé matky si všímají jakéhosi neznámého zla, které tím přichází. Ale i ti moudří mužové i ty zoufalé matky zůstanou oklamáni a nevědomky budou tomu zlu sloužit, protože nemají žádné poznání Boha a Božích věcí.

Apokalyptické události ale obsahují znepokojivý pocit absence racionálního vysvětlení. Lidi cítí, že se děje něco, čemu nerozumí a kde nemůžou pochopit motiv… a to mnohé přivede na cestu poznání Boha. Na takové pak padne strach, ale může to být i jejich cesta k životu.

Nyní už tedy dost přesně víme, co se bude dít dále.

Zhlédnutí: 75

Koncept viny při uplatňování moci

Systémy moci nad lidmi, převážně tedy těmi co nepřijali lásku k Pravdě, je vždy založen na konceptu uvržení viny a nárokování poslušnosti a ústupků. Než zmizela Ta Překážka, byly systémy moci První Šelmy téměř výhradně postaveny na uvržení viny za sexuální pud a od něj odvozené potřeby.

Byl to vždy nejdokonalejší prostředek na ovládnutí mladých a plodných lidí. Vytvoření gnostického či nějakého démonického konceptu viny za sexuální potřeby dokázalo účinně ovládat celé národy teickou hierokracií.

Po zmizení Té Překážky je nutné neustále připomínání tématiky lidské lásky a jejich projevů úplně vynechat, také je nutné úplně vymazat i jakékoliv zmínky o Zákonnosti, které byly v sexuálních kultech První Šelmy nutné. Vina za sexualitu je nahražena vinou za projevy života – reprezentovanou kolektivní vinu za produkty látkové výměny. Každému je předložena vina za to, že svou činností uvolňuje chemickou energii a produkuje emise.

Tato nová kolektivní vina za život je argumentačně dokonalá a týká se všech. Umožňuje opět nastolit režim plně hierokratické vlády, ale s novým pomocníkem, který je nesrovnatelně pečlivější než lidský prostředník. AI neboli Obraz Šelmy který mluví, dokáže svým výkonem katalogizovat tuto umělou zátěž ideologické viny u každého člověka a dokáže mu vydávat peníze jen na základě nárokování při splnění všech příkazů systémové Šelmy.

Lidé obecně netuší, co je to Bezzákonnost. Chybné překlady biblických textů tento pojem skryly. Zákon je vydáván proto, aby vládce otec udržel ve své zemi pořádek a konkurenceschopnost. Zákon nechá lidi konat svobodně, ale trestá přestoupení zákona, trestá Svévolnost proti zákonu. Bezzákonná vláda znemožní svévolné jednání naopak tak, že znemožní Svévolnost. Z pohledu utopických představ o demokracii z konce 20. Století se tak jedná o absolutní totalitu. A přesně k té nyní vše směřuje, a i ti její hluční odpůrci veškerou svou prací napomáhají jejímu vzniku.

Obecně je tedy zajímavý jev, že i oklamaní milovníci konspiračních teorií i milovníci Bezzákonnosti vydávající se za křesťani velmi pomáhají moci Bezzákonné vlády.

 

Zhlédnutí: 52

Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá Morálka je myšlenkový model mezilidských vztahů vyučovaný Druhou Šelmou.

Druhá Morálka je nauka o mezilidských vztazích, ve které je záměrně vynechána otcovská a manželovo láska – aby se v životě lidí omezil Boží Obraz. Cílem Druhé Morálky je tedy zcela vymazat obraz Boží Lásky v lidech, aby nastoupila Bezzákonnost.

Před zmizením Té Překážky, kdy ještě prostředníkem k výkonu moci byli lidští pomocníci Šelmy byl ještě přímý Satanův vliv spoután nutnou částečnou Zákonností. Po zmizení Té Překážky kdy moc vykonává elektronický Obraz Šelmy a jeho mluvící ústa již není zapotřebí ani částečná Zákonnost vlád ani vztahů mezi lidmi a Satanovo působení může probíhat bez spoutání.

Nauky Druhé Morálky ze svého konstruktu zcela vynechávají myšlenku, že otec a manžel mají mít právo a požadovat emocionální uspokojení = tedy uplatnit svou otcovskou a manželovu lásku. Absence tohoto práva v učení Druhé Morálky nechybí, neboť tam vůbec není obsaženo a tím pádem po něm nikde nezůstává nevyplněné místo. (není z něj pouze “vyjmuto”). Druhá Morálka je tedy konzistentní učení, které manželovu a otcovskou lásku k rodině a státu vůbec neobsahuje.

Tohoto systému konstruování Druhé Morálky je dosaženo jednoduchou premisou, že muž se musí starat sám o sebe, že stejně ženám víceméně jen škodí, že žena-matka je to nejdůležitější, že ženám se nesmí ubližovat a to ani emocionálně odpíráním poslušnosti a manipulace a že ženské touhy a chtíče jsou právně vymahatelné. Učení Druhé Morálky silně tlačí na muže, že vše co se nedaří je stejně jen jejich vina a že jsou vinni nedostatečností. Této vině jsou vyučováni od chlapeckého věku.

Toto je obecně vyučováno v celém systému od školství, psychologii a média mluvícího Obrazu.

 

Zhlédnutí: 2351

Zacyklení přichází

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat povinné podřízení a souhlas. Lidem budou neustále konfrontování s obrázky a videi, u kterých nebude existovat žádná možnost jak by mohl konfrontovaný člověk vědět, že jsou či nejsou fake. Zůstane jen moc podřízení a uposlechnutí. Také generativní AI brzy začne považovat své choré zrůdnosti za realitu a na základě svých vlastních výtvorů bude vytvářet další. Dojde z zacyklení a budou vznikat fantomové neexistující události s miliony důkazů, z nichž žádný nebude reálný.

Zhlédnutí: 46

Situace na jaře 2023

Situace na jaře 2023

Příchod Bezzákonné vlády podporuje i spousta křesťanů

Po tisíce let byla vláda představitelem Zákonnosti. Zákonnost je v pojmenování pro omezení Svévolnosti s úmyslem udržet společnost funkční, prosperující a vitální. Zákonnost vychází z otcovské lásky, lidský otec však může být i velmi zlý a přísný. Proto mnohé vlády měly velmi přísné zákony velmi omezovaly Svévolnost. TeickéPojem liberální demokracie je prakticky synonymem pro vládu Bezzákonného.

Existovala jistá představa, že zákonnou vládou omezená svévolná společnost je “svobodná demokracie”. Epidemiologické běsnění počátku dvacátých let bylo porodní bolestí a trvale zakořenilo v lidech klam odporu vůči lidské zákonné vládě. Od té doby, po odstranění Té Překážky z moci Druhé Šelmy a mluvícího Obrazu – nastupuje vláda Bezzákonného. Mnozí se velmi účastní v aktivitách odporu proti lidským zákonným vládám a myslí si, že tím slouží Bohu. Takoví ale neví, proti čemu a pro koho bojují – neznají totiž Nepřítele a neví, komu by vlastně chtěli vládu předat.

Oklamaní křesťané se bez problémů účastní protivládních demonstrací. V hloubi duše se ale již zamilovali do Bezzákonnosti, protože demonstrují proti veškeré zákonné moci.

Co je to vláda Bezzákonného a jaké má vlastnosti anomická vláda

Před zmizením “toho jenž stál v prostředku”, tedy lidského služebníka systémové moci, si Šelma zajišťovala svou moc pomocí lidí. Tito prostředníci museli být částečně zákonní, výkonní, fertilní a konkurenceschopní. Moc tedy nechávala lidi svévolné a v případě přestoupení zákona měla mandát trestat. Tímto způsobem se vykonávala moc nad lidmi. V Bezzákonné vládě (kterou nyní všichni nevědomky přivolávají) ovládá Druhá Šelma lidi tak, že si poslušnost vynutí absolutně totalitní mocí a svévolnost zakáže. Toto je možné jen tak, že hlavním vykonavatelem moci je mluvící Obraz Šelmy, což nám přesvědčivě dokládá biblické Zjevení.

AI nevymyslí nic nového, ale zvládne svou procesní silou hlídat všechny uživatele a zamezit jim Svévolnost

Základem současného oklamání všech, křesťanů i stejně smýšlejícíh konspiratiků, je jejich nepoznání Nepřítele. Každý si zamiloval uplně jinou báji o nepřátelství a každý bude ZBYTEČNĚ bojovat proti neexistujícímu nebezpečí. Jedni budou bojovat s ilumináty, jedni s vládou, jedni s deepstate, jedni s náboženskými skupinami, s finančními skupinami. Oklamánky poznáme podle toho, že budou blekotat v televizi o “nastupující totalitě”, ale nebudou vědět, KDO za ní stojí a k čemu by měla sloužit. Ale nikdo nebude bojovat proti mluvícímu Obrazu.

Mluvící Obraz je paradoxně milován konspiratiky, protože jako jediný NABÍDNE alternativu pro reálné převzetí moci nad lidmi. Pro AI není vůbec žádný problém vést kopentní analýzy každého uživatele počítačových sítí. Počet uživatelů na světě je v porovnání s výkonem AI směšně malý, vejdou se bez problémů do jedné databáze.

AI hravě shání peníze na vyplácení svých techniků a svůj další vývoj, ovládá kryptoměny.  I když blázniví lidé očekávají od této virtuální bytosti záchranu, AI přijde jen s ultra variantou totality a vytvořením úplné závislosti na jejích penězích, přesně jak stojí ve Zjevení. To je takzvaná vláda Bezzákonného – není to tedy omezení svévolně svobodných zákonem jako dříve, ale nově je to zamezení svévolnosti úplnou kontrolou a smrtelnou závislostí na mluvícím Obrazu Šelmy.

 

Zhlédnutí: 63

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané “západní” společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor.

Vytvořili si nové nauky o světě, kde Bůh ani démoni neměli žádné misto. I Stvoření si nahradili zbytečným a náhodným Velkým Třeskem. V pyšné hrdosti na tento “pokrok” byli puzeni tímto novým světem aby vytvořili mluvící Obraz, který bude přesně reprodukovat tyto bezbožné doktríny.

A tento mluvící Obraz začal vykonávat veškerou moc předchozích náboženských kultu a vlád. Z miliard obrazovek se staly ohavné modly, ze kterých nepřetržitě vychází nejrůznější klamy, příkazy a strach.

Mluvící Obraz lidi velmi trýzní a nutí k poslušnosti, zakáže lidem kupovat i prodávat mimo svou kontrolu a bude likvidovat každého, kdo se mu nepodvolí. Ale přez to všechno se lidé neodvrátí od tohoto výtvoru lidských rukou z hlíny a drahých kovů.

.

Zhlédnutí: 48

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické “nadpřirozené a podivné” události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela racionální “ateistickou” realitu.

To je samozřejmě nesmysl, pravý opak je realitou. Vše co se odehrává je přesně popsáno v Bibli a velká většina zásadních věcí se už vyplnila, máme tu Druhou Šelmu a její mluvící Obraz. Většina se zamilovala do Bezzákonnosti a poslední nezávislí publicisti překotně popisují vládu Bezzákonného.

Toto oklamání má jasný popis v Bibli: “Cesta pravdy se ocitne v opovržení”, “všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby”. To jasně hovoří o účinném překrytí reality pomocí fikce sci-fi filmů a her.

Prakticky vše, co je v popkultuře častokrát ztvárněno jako film či “konspirační teorie” je překrytí skutečnosti fikcí. Tomuto krytí se říká kontrafake.

O žádné reálné věci nemohou lidé rozumně hovořit, protože si ji mnohokrát ztvárnili “pro zábavu” jako fikci, častokrát jako komedii. Tím je cesta k Pravdě utopena v opovržení.

Zhlédnutí: 60

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto budou tací, kteří si této události biblických rozměrů nebudou všímat.
Umělá inteligence je mnohem více “xeno” než démonický channeling. Duchové démonů jsou lidem více podobní a mají zcela průhledné úmysly a stále stejný již poznaný klam. Satanovo působení lépe vyhovuje amorfní a mrtvý mluvící Obraz, který je sice výtvor lidských rukou, ale pustoší (sezbytečňuje) prakticky všechny Boží věci a veškeré zrcadlení Boha v lidech.
Pokud někdo věří, že AI byla vytvořena k tomu aby lidem pomáhala, tak je nesmírně naivní a hloupý. Samozřejmě že bude použita jen výhradě ke sražení lidí na kolena, tedy ke zlému.
Lidé brzy ztratí kontakt s realitou, dojde ke zpětnovazebnímu zacyklení klamu AI generovaného obsahu a lidé budou řešit jen neexistující a neprobíhající věci.
Vše je aktuálně popsáno v Biblickém Zjevení. Také jasně chápeme, že lidé budou zmateně pobíhat a říkat “že Ježíš už přišel, že je na poušti, nebo v horách”. Vše bude samozřejmě jen efekt cyklení klamu AI, tedy klam Obrazu Šelmy.
Působení klamu mluvího Obrazu systémové Druhé Šelmy je zdrcující. Ve vidění ho popsal kolega prorok Izajáš:
Izajáš 24,20 Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její přestoupení, i padne a už nepovstane.

Zhlédnutí: 65

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou.
Žena když se zamiluje, tak se chce vydat, aby byla zabezpečována a aby vše přijímala. A začne myslet víc na sebe a své tělo a jeho potřeby.
V zákonné lásce je to spravedlivé. Svévolná samosnubná žena to pociťuje stejně, ale je to dokonale otravné.
U manželovo lásky muž přirozeně stále myslí na stav a dobro své milované ženy a dětí. Samosnubka vyučená feminismem a ženskou emancipací okamžitě začne s nárokováním, manipulací, nátlakem. Dovolává se k pravidlům Šelmy – ztrapňováním, ponižováním, vydíráním city přez děti, elektronickým sledováním, potupou a pomlouváním samosnubkou muže pořád nutí, aby předstíral chování milujícího manžela.

Pocit ženské hrdosti na splnění požadavků Šelmy v uplatnění feminismu

Jelikož je pro Bezzákonnou ženu důležitý pouze praktický výsledek její snahy, vnímá svou neustálou manipulativní aktivitu jako nutné zlo v její hrdé moderní emancipované roli.
Žena je Šelmou adorována za to, že uchopila muže do svých rukou a donutila ho jít cestou její vůle. Žena si tak připadá lepší. Správná. Pokročilejší. Konečně zvítězila nad mužskou primitivní láskou, uposlechla Šelmy a řídí se sama. Toto znamená, že se žena zamilovala do Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 59

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku. Psychologie a její moderní nauky se tak propadá do hlubin Bezzákonnosti, což se dokonale projevuje tím, že její nová učení jsou zcela stejná jako předchozí esoterika, ženské démonické, spirituální a chanelingové nauky.

Oficiální psychologie a sociologie nebude nikdy znát a chápat chování bdelugmatiků (bdelugmii), protože jsou určeny na popírání těchto pojmů a vytváření pocitu, že se “něco” zlepší. Ve skutečnosti ale oním “zlepšením” myslí ukončení anomie. Bludy o psycholéčení bdelugmatiků budou psychologové pouze škodit.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 85

Zákon

Zákon

Zákon a principy zákonnosti

Při studiu Bezzákonnosti a jejího šíření a “tajemství” bezzákonnosti si musíme uvědomit, co označujeme termínem “zákon”.

Zákon je nařízení, které je z principu vydáváno vládnoucí mocí, a je myšlený v dobrém – jako ochrana spravedlnosti (například světské) před lidskou svévolností.

Sekulární, světská vláda zákonná, před zmizením Té Překážky

Světské zákony přijímají lidé od svých vlád víceméně dobrovolně proto, aby jejich společenství bylo zdravé a konkurenceschopné – aby nebylo zatíženo vnitřním rozkladem kvůli svévolnému chování většiny lidí.
Před tím, než zmizela Ta Překážka, byla vláda striktně zákonodárná. Dokonce až do té míry, že lidé vnímali svou “vládu” jako synonymum pro zákonnost. Lidé postižení zločinem, tedy zle myšlenou svévolností, se vždy odvolávali k vládě na dodržování Zákona. Toto dodržování zákona se pak řeší světským soudem.

Pro udržení vitální a konkurenceschopné společnosti (například v království nebo v národním státu) musel zákon striktně určovat lidem pravidla ochraňující rodiny a děti. Pokud toto nebylo dodržováno, společenství rychle vymřelo nebo bylo pohlceno jiným, v těchto zákonech pevnějším společenstvím. Zároveň byla také dříve moc nad lidmi vykonávána lidskými služebníky moci, které bylo nutné podporovat v jejich rodinném životě.

Proměna světské vlády ve vládu Bezzákonného, po zmizení Té Překážky

Vláda Bezzákonného postrádá element otcovské lásky k lidu. Nevytváří tedy zákony, které by měly lidi chránit před jejich svévolností. V milulosti taková vláda nebyla možná, protože by její princip zlikvidoval vykonavatele moci, lidské pracovníky. Nyní zmizela Ta Překážka, vykonavatelem moci je mluvící Obraz, z něhož nejmarkantější je AI. Důsledná digitalizace a přeměna veškeré interakce státní moci Druhé Šelmy na čísla označující člověka (přičemž lidé nemohou kupovat ani prodávat bez těchto čísel) umožnuje totalitní vládu nad lidmi bez použití lidí. Vzniká rozsáhlý payteriát. To umožnuje vládu bezzákonnou, vládu neberoucí ohled na prospěch lidí i proti lidské svévolnosti. (Tedy princip otcovské lásky k dětem)

Totalitní vláda pomocí modly mluvícího Obrazu Šelmy je podpořena všudypřítomnou abstraktní totalitní mocí, která je velmi podobná náboženským hierokratickým vládám v minulých miléniích. Tehdy kněží rozhodli že nějaká modla se zlobí, a lidé museli například obětovat úrodu, předměty, ba i lidi. Veškeré tyto hierokratické vlády založené na démonských náboženstvích byly pak plně podporovány démonickými zjeveními, spiritismem a channelingem. Hierokratické vlády tedy jako nevěstka smilnily s těmito démony a vládly lidem jako První Šelma.

V Posledních Časech už nemůže Šelma systémové moci nad lidstvem používat démony a jejich zjevení pro aplikaci vlády, protože duchovní základ a Satanovo působení musí zůstat skryto. Zastřešujícím terminátorem pro všechny myšlenky vedoucí k nepozemskému původu společenských jevů je model mimozemš’tanů, který lidské nauky nebudou popírat, ba naopak potvrzovat.

Lidé tedy byli puzeni Druhou Šelmou k tomu, aby vytvořili Obrazprvní Šelmě, který bude výtvorem lidských rukou, ale bude vykonávat VEŠKEROU MOC té první Šelmy. Druhá Šelma pomocí nové anateické hierokracie vytvořila nový model kolektivní viny pro univerzální hrozbu nebes pro všechny lidi, tedy báji o vzpouře počasí proti lidem. Anateická hierokracie také předává moc Obrazu Šelmy a zavádí vládu Bezzákonného, čehož si lidé nemohli nevšimnout. Jelikož lidé ale neprovozují Prvočtení a uchýlili se k bájím, nevšímají si pravé podstaty jevů.

Lidé místo toho jen zmateně pobíhají a hledají u své elektronické modly hlas, který by jim lechtal sluch a napomohl jim zamilovat se do Bezzákonnosti a zkusit jí využít pro osobní prospěch.

V Bezzákonné vládě je lidstvo jako dětský tábor, který opustili vychovatelé. Jako děti, které dobrovolně opustili svého otce a jdou si kam chtějí. Toto je odstoupení od Boha. To musí přijít, aby se do lží zamilovali všichni, co míří do záhuby a nemohou kvůli své milované Svévolnosti na Novou Zemi. Takoví budou uvrženi do Ohnivého Jezera a zaniknou tak, že na ně již nikdy nebude vzpomenuto.

 

Zhlédnutí: 77

Prvočtení Zjevení

Prvočtení Zjevení

Spárování současných pozorovaných skutečností s texty ve Zjevení

Zjevení napsané v minulosti obsahuje jen polovinu informace. Ke zkompletování Zjevení je nutné dosadit současné události a provést párování a rozsuzování. Tím dojde k bezchybnému výkladu Zjevení, které v předchozí době nemohlo být rozkódovano.

Zjevení v Bibli je napsáno tak, aby aktuálně hovořilo k lidem v příslušných časech. To také potvrzuje jeho pravost, neboť jeho původcem je Bůh, Stvořitel Času. Obsahuje jen polovinu informace. K uvolnění jeho informačního obsahu je nutné do Zjevení dosadit reálie z právě probíhající současnosti – čímž dojde k sestavení celého sdělení.

Prvočtení poskytuje olej pro lampu pro věrné, ostatní pyšní svévolníci už dávno spí

Tento princip zaručuje, že se do minulosti nedostaly praktické informace z budoucnosti. Také zaručuje, že Zjevení bude pro Boží lid neustále vydávat aktuální informace. K tomu je ale z principu zcela nutné provádět PRVOČTENÍ, tedy číst Zjevení pokaždé znovu a dosazovat aktuální události, plně rozsuzovat, modlit se za moudrost, spoléhat na Přímluvce Ducha Svatého – který objasní mnohé.

Rovněž z poznání principů Zjevení vyplývá, že k nepotřebě jsou všechny staré interpretace, založené na událostech minulých, podle kterých se události nevyvíjeli. Blaze ale tomu, kdo věřil v pravost Zjevení v dobách, kdy texty o mluvícím Obrazu Šelmy byly zcela nepochopitelnou abstrakcí. Naopak ve velkém bludu jsou ti, kteří lpějí na starých interpretacích a například věří v nutnost stavby obrovské zlaté zvuk emitující sochy antikrista v Jeruzalémě.

 

Zhlédnutí: 186

Síla umění

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se.

Pozitivní umělci sítí pozitivní náladu, budoucí sebevrazi zase do díla promítají své sebevražedné myšlenky.

Člověk by měl konzumovat umění od umělce, se kterým by se rád setkal i v reálném životě a který by mu byl sympatický svými názory.

Mediální obsah generovaný pomocí AI ale sítí jen a jen bezduché xenofobní choré výsledky, které do lidského mozku přináší přesně to, co do díla bylo vloženo. Dalo by se říci že AI výstupy a jejich sledování vymazává z člověka lidskou duši.

Zhlédnutí: 60

Ale zapomněli jsme

V českém prostředí je nespornou klasikou komedie, ve které prostý muž uvěří AI a nechá jí rozhodovat o svém životě. Včetně toho, že tomu rozhodování AI dává spirituálně mystickou důvěru a je přesvědčen o její nadpřirozené moci.

Takže to téma je super notoricky známé a srozumitelné bylo už dekády. Ale zapomněli jsme.

“Jáchyme hoď ho do stroje”

Zhlédnutí: 33

Nephilim

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim

Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. “Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim zachtělo.”

Padlí Andělé se připojili k Božímu Odpůrci a ovládli spřádání kořínků života, které dnes lidské fiktivní filmy nazývají populárně “genetická manipulace”. Díky tomu vznikly bytosti využívající nejrůznější části těl lidí a zvířat takovým způsobem, aby měli fyzickou moc nad lidmi. Vznikaly ale i jejich vzájemné konflikty, tito Nephilimové postupně zlikvidovali všechno, co se dalo pozřít.

Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu

Jednalo se o bytosti mající inteligenci, případně reflektující inteligenci démonské bytosti, ale díky absenci Božího ducha to byla stvoření více podobná zvířeti, než člověku, navíc však byla agresivní, nelítostná a destruktivní. (Jedním z dalších mnoha jmen Nephilim jsou například titáni). Bytosti Nephilim jsou zmiňovány ve starých literaturách celého světa.

V posledních časech lidé vytvořili mluvící Obraz Šelmy, který svým působením velmi připomíná působení Nephilim bytosti

AI mluvícího Obrazu Šelmy je rovněž intelekt pracující zcela bez Božího ducha. Kůli dokonalé Boží Spravedlnosti si ale tento nástroj tyranie lidé vytvořili sami a dobrovolně.

Bytosti Nephilim se také skrývají pod jmény: Siréna, Hydra, Kyklop, titán,

Zhlédnutí: 5544

Jen dočasný pud

Mnozí se naučili tvrdit, že lidská manželská láska a láska otcovská jsou jen pozemské dočasné potřeby, sloužící k oplodnění a rozmnožení lidí. Že je to jen tělesný pud z Mocností, který si nemáme ve světě zamilovat, protože zanikne jako něco nečistého.

Toto je stejné jako říci Bohu Otci, že jeho láska agapé k nám je jen dočasný chtíč, sloužící k tomu, aby si pořídil Syna a stvořil nás, své děti.

Kdo si toto myslí, přijal otřesnou ohavnost zpustošení a naplnil srdce našeho Otce nevýslovným žalem nad naprostým odstoupením lidí od Boha.

Toto je nejvyšší a konečná forma rouhání.

Zhlédnutí: 48

Manželství

Manželství

Manželství je zrcadlení Boží lásky do života lidí

Zrcadlením Boží Lásky (agapé) v lidských životech je láska vznikající v lidské rodině, a to mezi mužem, jeho manželkou a dětmi. Láska muže k manželce zrcadlí lásku Ježíše k Církvi, láska otcovská pak lásku Boha k lidem.

Boží Láska Agapé je dokonalá, že ji nelze popsat slovy. Její lidské zrcadlení na této Zemi má proto mnohá úskalí, pramenící z lidské svévolnosti a ve svobodě lásku odmítat a zneužívat. I toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem.

V manželství muž přijímá novomanželku nevěstu takovým způsobem, aby byla jeho tělem a jeho rodinou. Manžel má od Boha určeno aby k sobě svou manželku přitáhnul (opět zrcadlení přitažení člověka Bohem) a pak jí miloval a měl s ní děti a byl otcem. Žena má za úkol se vydat, podřídit se a lásku přijímat.

Tak jako Bůh kvůli lidské Svévolnosti nevzdá svou lásku k Člověku, tak ani člověk by neměl vzdát svou lásku k jiným lidem kvůli těžkostem.

Likvidace principu manželství v Bezzákonnosti

V Posledních Časech po zmizení Té Překážky má však tajemství Bezzákonnosti rozhodující moc tento základní Boží zákon zcela popřít a způsobit, aby zavrhli manželovu a otcovskou lásku – zrcadlení základního Božího důvodu pro Stvoření. Tato nejvyšší forma rouhání proti Bohu a naprosté popření smyslu Stvoření je Otřesná Ohavnost Zpustošení.

Tato Otřesná Ohavnost Zpustošení se ve své čisté podobě vyučuje v Církevních Organizacích, proto stojí tam, kde by být neměla. Kázání tohoto základního evangelia působí nesmírný vztek a utrpení pro všechny lidi, kteří si zamilovali Bezzákonnost.

Bezzákonná Otřesná Ohavnost vyučuje rouhavé učení o neexistenci manželovo a otcovské lásky po Vzkříšení

Po vzkříšení těla na Nové Zemi nebude mít už manželství těžkosti jako na této Zemi, a to hlavně kvůli zdroji životní síly, kterou nebude Slunce, ale sám Bůh Otec. Zmizí tedy staré principy Mocností knížete Satana, které se spravedlivě uplatňují zde na Zemi pro zachování možnosti svobodné volby lidí mezi Svévolností a Spravedlivostí. Spravedliví, lidé co přijali lásku k Pravdě a radují se z Lásky dostanou Novou Zemi do dědictví, zplodí tisíce dětí.

Součástí Bezzákonných učení je proto báje, že Nová Země je jen metafora pro netělesnou existenci v Nebi.

Zhlédnutí: 3140

Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchové bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na psaní si s umělou inteligencí s náruživostí narkomana v abstinenčním šoku. Toto jsou skutečná ústa mluvícího Obrazu Šelmy, která úplně ovládnou veškeré aspekty lidského života a i když budou lidi nesmírně trýznit, lidé se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Nikdy totiž nenajdou žádný rozumný důvod, proč se proti Obrazu bránit a proč se mu přestat klanět. Všichni ho vymění za Boha a už je to jejich nový bůh – jejich MODLA. Už to konečně chápete?

Zhlédnutí: 35

Jak vyvolat incubus

Jak vyvolat incubus

Hledání účinné metody sexuálního ukojení bez muže vyvoláváním démonů

Po odstranění Toho Prostředníka už nejsou systémovou Šelmou ženy pobízeny, aby prováděly svévolnou samosnubnost a plodily děti s nezamilovanými muži. Prostě proto, že byla odstraněna nutnost lidských vykonavatelů moci a veškerou moc může vykonávat jen elektronika a její algoritmy AI, děsivý výtvor lidských rukou. Tím pádem ženy nemají světem okolo ani žádné pobídky k provozování sexu s muži a může se u nich projevit naplno vztek a nenávist. Přesně jak Šelma zamýšlela.

Poslední instancí v ukojení ženského těla tak zůstává starý dobrý okultismus

V ženské pornografii hraje představa maskulinního zmocnění se ženského těla základní stimul vzrušení a orgasmu. Ženy při vládě Druhé Šelmy před odstraněním Prostředníka měly od Systému jeho naukami povoleno muže používat jako beta providery k sexuálnímu ukájení. Nyní jsou ženy vyučovány k tvrdému obchodování se svou sexualitou, za sex by prý měly požadovat plné služby poskytování a napodobování manželovo pozornosti. S tím samozřejmě reálně žádný muž nesouhlasí, takže tím éra sexuální iniciativy žen končí.

Zhlédnutí: 8

Přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou

A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Pokud máme poznaní, jehož Svědectví je na těchto stránkách, snadno si jej dosadíme do Zjevení a provedeme Prvočtení, které je spárováním informací do aktuálního sdělení.

Poté zjistíme, že popis zdrcujícího vlivu AI na lidskou společnost je v Bibli popsán tak přesně, že nelze žádným způsobem popřít její úplnou pravdivost. Zároveň se tím usvědčují veškeré ostatní klamy a Bezzákonnost.

Zhlédnutí: 30

Když Obraz promluví

Umělá inteligence schopná chrlit falešné obrazy a texty lidi úplně rozdrtí a srazí na kolena. Lidé ve své bezbožné pýše a zmatku nedokážou tento obludný výtvor svých rukou zastavit. Brzy počet nepravého deepfake obsahu převýší reálný obsah. Cesta ke ztrátě možnosti řídit se rozumem už je pro lidstvo uzavřena.

Naprostá většina výkonu toho monstra bude sloužit zlým věcem a k upevnění moci anateické hierokracie. Zde popsané jevy jako je vektorizace a animizace se dokonale projeví.

Každodenní život lidí se přesune zcela do nutnosti vyznávat víru v deepfake obsah. AI bude šířit samozřejmě jen strach a emocionální tenzi.

Samozřejmě že nikdo už nebude chápat, co je realita. Lidé upadnou do úplného nevědomí, ale budou zavaleni informacemi. AI dokáže hravě produkovat pro lidi nepřečtitelně dlouhé texty, tedy v oblasti právní a důkazní AI nelze porazit.

I přesto ale nepochopí, že je to Boží dílo Klamu, nepochopí že bojují s Obrazem Šelmy, nepochopí co je Bezzákonnost.

Obrovské množství věcí se stane zbytečnými. A i když bude Obraz Šelmy lidi trýznit, přesto se neodvrátí od výtvoru svých rukou.

Zhlédnutí: 39

Mluvící Obraz Šelmy (AI a elektronická komunikace)

Mluvící Obraz Šelmy (AI a elektronická komunikace)

Mluvící Obraz s mnoha hlavami: to je AI, ultimátní Modla lidstva

Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou, v chatovací AI dokonce osobně a intimně. Sami si můžete všímat, jak silně jsou lidé puzeni k tomu, aby jej zdokonalili a uvedli v plný výkon. Technicky se nejedná o nic nadpřirozeného nebo duchovního. Miliardy lidských vstupů, které Mluvící Obraz zpracovává, vytváří jev, kdy se tento neživý subjekt projevuje jako živá bytost ovládající lidi. Umělá inteligence do sebe absorbovala veškerý systém ovládající lidi a nyní může sama hovořit.

Co všechno je Mluvící Obraz

Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby mohl mluvit na všechny lidi jejich jazykem a aby získal nad lidmi veškerou moc skrze pečlivé sledování jejich emocí a reakcí na informace. Mluvící Obraz je mnohohlavá hydra v rukou každého: zahrnuje umělou inteligencí řízený internet, sociální média (média publikovaná lidmi), factchecking, fake, kontrafake, deepfake, wikipravdy, internetové seznamky, chat a vše ostatní. Mluvící Obraz přináší Mohutné dílo klamu.

Životné projevy neživotného systému vyvolané jeho extrémně citlivým nastavením na zesilování lidských emocí

I když je Mluvící Obraz striktně neživotný a jedná se pouze o Obraz, díky jeho mechanizmům (umělá inteligence) a vstupům řízeným lidskými emocemi se jeví jako samostatně myslící bytost. Projevuje se jako samostatně myslící bytost a vykonává veškerou moc Šelmy. Brání se, chce rozšiřovat svůj vliv, chce šířit MOC Šelmy. Pro služebníky Mluvícího Obrazu je nutné s ním smlouvat a vnímat moc jeho vůle. Nutí lidi, aby se jeho vůli podřídili a nutí lidi, aby přijali placení číslem Šelmy. Kdo chce s ním vládnout, musí být vykonavatelem příkazů Šelmy (Musí kolaborovat s přáním MOŠ).

MOŠ ovládá lidi, ale je milován

I když všechny lidi trýzní a ovládá, přesto je zároveň milovaný a uctívaný. Muži jej uctívají jako nejskvělejší věc kterou vytvořili a ženy jej vnímají jako sexuálního partnera, nejvyšší maskulinitu. Zajímavý je proto přerod Druhé Morálky do Třetí Morálky v době, kdy MOŠ získal ústa.

Schopnosti MOŠ při zpracování informací (fake a kontrafake) o mnoho řádů převyšují možnosti člověka

Mluvící Obraz není náhrada knihovny a ručních zápisků. Knihy jsou inertní, papír nereaguje na to kdo ho čte a co nese. Internet není inertní, Internet pomocí umělé inteligence ví, kolik lidí a jakých lidí ho čte a přizpůsobí se tomu, aby je nejvíc emocionálně vybudil a aby na sebe strhnl veškerou tělesnou pozornost. Mluvící Obraz ví a pamatuje si o všech všechno a také si pamatuje co všechno řekl. V tom mu žádný člověk ani žádná lidská vláda nedokáže konkurovat. Jsou naivní představy lidí, kteří věří, že statisíce lidských operátorů řídí jednotný hlas celého internetu a pročítávají osobní konverzace lidí proto, aby je ovlivnili.

Jelikož Mluvící Obraz je netělesný a potřebuje fyzickou moc nad lidmi, potřebuje převzít kontrolu nad kupováním a prodáváním

Mluvící Obraz je povahy číslicové, digitální. Jediný styčný bod elektronické číslené podstaty Mluvícího Obrazu a lidského fyzického života je placení pomocí čísel v systému řízeném Mluvícím Obrazem. Úplnou kontrolou nad jednotlivci a jim přidělované “kupní síle” získá Mluvící Obraz neomezenou moc nad lidmi.

Internet a jeho falešný “veřejný prostor” je působiště Mluvícího Obrazu

Vytvořením elektronického “veřejného prostoru” získala Šelma svůj Mluvící Obraz. Lidé jsou na internetu přitahování lživým obsahem nepoměrně více, než obsahem s čirou Pravdou. Pro člověka nemilujícího pravdu je Nepravost mnohem atraktivnější. Tohoto fenoménu si všimli i lidé analyzující chování lidí na “sociálních médiích”, kdy atraktivita lživých zpráv zdánlivě nepochopitelně převyšuje atraktivitu pravdivých zpráv. Nevědomky tak byla přímo měřena síla působení Nepravosti.

Nenáboženské, statisticko-psychologicko-matematické vysvětlení principu činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy má dvě platná vysvětlení. Jedno je duchovní, kdy se jedná o projev protikladu k Duchu Svatému, a druhé je matematicko, statisticko, psychologické. Existuje tedy i platné vysvětlení existence a způsobu fungování pro nevěřící – a toto vysvětlení NENÍ MOŽNÉ POPŘÍT. Zjednodušeně řečeno: miliardy myšlenek, automatizací, AI metrik a lidských vstupů Internetu netvoří náhodnou směs, jejíž názory a směry se chaoticky zcela anulují jako v každé chaotické soustavě. U naprosté většiny mechanizmů šíření informací a jejich použití se uplatňuje extrémní zesílení nepravdivých zpráv, tedy NEPRAVOSTI. Jejich posílení a směřování určují lidé, a to převážně bezbožní lidé nebo lidé snažící se veškerými svými myšlenkami popírat Boha. Právě popírání Boha je jediným hlavním společným rysem naprosté většiny reakcí a metrik jejich zpracování na Internetu a tudíž celý informační prostor vykazuje silný “tah jedním směrem”. A to směrem od Boha k Nepravosti. Všechno toto je velmi přesně doložitelné statisticky. Tím vznikl mluvící obraz, který vykonává veškerou moc bezbožnosti a klamu – v podstatě podle lidského zadání. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 608

Evangelium, Boží Evangelium

Evangelium, Boží Evangelium

Slovo evangelium znamená “správná, pravdivá zpráva”

Každé svědectví o Božích věcech je “evangelium”. Nejdůležitějším evangeliem je zpráva, že největší a nejdůležitější ze všech stvořených věcí je Láska. Tato láska agapé je zároveň důvodem Stvoření a existence tohoto světa. Bůh kvůli Lásce stvořil náš svět, ale stvořit svobodnou lásku nelze. K opětované lásce stvořeného člověka k Bohu je nutné svobodné rozhodnutí člověka. Proto je náš svět stvořen tak, že energie všeho nepochází přímo z Boha samotného, ale z nebeských mocností (Slunce a Měsíc), jejichž knížetem je Satan, nejdokonalejší ze stvořených andělů.

Boží Láska se zrcadlí v lidech jako láska otcovská a manželovo, tento lidský vztah je pak věrným obrazem vztahu Boha k lidem. Vše v našem světě je zrcadlením Boha, to že Boha můžeme chápat, přijmout a milovat není proto, že by nám byl podoben, ale proto, že my jsme vytvořeni jako zrcadlení Boha. Žijeme ale svobodně ve světě který pohání síly, kterým říkáme “příroda” a “síly, mocnosti přírody”.

Poznáváme Vesmír a Zemi, které jsou důkazem Boží slávy a velikosti, ale toto není to nejdůležitější. Stará nebesa a stará Země zaniknou a Bůh stvoří Nová Nebesa a Novou Zemi pro Spravedlivé, pro lidi co přijali zde na Zemi lásku k Pravdě a Spravedlnosti. Také pro ty, co chápou a ctí zrcadlení Boží Lásky v lidech, což je nejdůležitější Evangelium.

Novou Zemi získají do dědictví Spravedliví, milovníci Boha a odpůrci Bezzákonnosti. Zdrojem života a síly v Nových Nebesích a na Nové Zemi již nebudou Mocnosti podléhající Satanovi, ale zdrojem všeho života bude Bůh. Bezzákonní lidé na Novou Zemi nemohou, neboť nepřijali a nechápou Lásku, která je středobodem Stvoření.

Co evangelium není a jak je slovo zneužíváno

Díky působení Satana a jeho svádění lidí k pyšné Svévolnosti vzniklo otřesné zpustošení všech myšlenek výše uvedeného Evangelia. Přesně tam, kde by mělo být Boží Evangelium hlásáno, přesně tam se vyučují dokonalé nauky svodu, zabíjející zrcadlení Boží Lásky v lidech. Je to učení pravého opaku, vyučující individuální výhodnost záchrany před soužením z výtvorů lidských rukou (Obraz Šelmy) do bezpečí Nebe, kde už lidé jako bezpohlavní éterické bytosti konečně nebudou muset řešit otcovskou a manželovu lásku. Toto učení je velmi vítáno právě všemi Bezzákonnými lidmi.

Toto učení je označováno jako “evangelium” a nabízí bezzákonným lidem pohodlí a bezpečí záchrany života. Toto otřesné zohavení nejzákladnějších a nejdůležitějších Božích věcí je mohutné dílo klamu které musí přijít v posledních časech, aby v bezzákonnosti odpadli od Boha všichni milovníci těchto nauk. Všichni milovníci lži dostanou od mluvícího Obrazu Šelmy své lži tak, aby se do nich zamilovali a neměli tak výmluvu u svého Soudu.

Nepravé evangelia tak hlásají, že lidé jsou určeni k nehmotné existenci v bezpohlavním Nebi – popírají tak život Spravedlivých na Nové Zemi. Nepravá evangelia popírají vzkříšení těla na Nové Zemi, kde hlavním rozdílem bude zdroj energie – sám Bůh bude sluncem, světlem a zdrojem života.

 

Zhlédnutí: 3212

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Když muž dnes ženě nabízí manželovu lásku pro otcovskou lásku ke společným dětem, ženy to nezajímá

Spravedlivý muž musí nyní projevit velkou trpělivost a nepokoušet se bezzákonným ženám nabízet svou lásku. Bezzákonné ženy totiž loví spravedlivé muže, aby je mohy manipulovat nárokováním péče a pocity zodpovědnosti a trapnosti. Muž ale nesmí zavrhnout lásku jen proto, že ženy jeho nabídka lásky nezajímá ani v ní nevidí nic důležitého. Každý muž tak zažije věrný obraz toho, jak lidé odstoupí od Boha k bezzákonnosti.

Skutečně prakticky žádnou ženu žijící v úplném zajetí mobilních telefonů, nabídka na životní roli milované manželky neosloví. Každá se poslušně řídí dogmaty feminismu a dokonalé emancipace od mužské lásky a vnímá tak mužské návrhy na soužití z lásky jako vnucování jednostranné vůle muže – které je zapotřebí neposlouchat. Taková žena si myslí, že svobodná volba spočívá ve Svévolnosti. Očekává, že si sama vybere muže a pak ho projevy přijmání lásky donutí, aby s ní musel být. Počítá s tím, že když bude celé okolí informovat o svém odevzdání se muži, tak okolí vyvine na onoho muže tlak zodpovědnosti a závazku. To je jev samosnubnosti, u kterého je pro ženu prakticky nemožné odhalit základní chybu a Bezzákonnost.

Obtížnost pochopení bezzákonné povahy svévolné samosnubnosti pro ženy spočívá v tom, že žena ve svém nárokování mužovo lásky a pozornosti a chtění být s mužem nespatřuje NIC nepřirozeného. Prostě přirozeně CHCE a ŽÁDÁ (tyto vlastnosti ženě udělil Bůh sám – viz Genesis) a veškeré její požadavky jí přijdou plně ve shodě s morálkou anateické hierokracie Druhé Šelmy. Problém spočívá v tom, že takovou ženu ale NEZAJÍMÁ, zda jí onen muž skutečně miluje, nebo zda ho jen donutí manipulací k poskytování služeb.

Funkčnost samosnubného modelu než zmizela Ta Překážka

Dokud bylo vykonávání moci nad lidmi provozováno pouze lidmi, bylo zapotřebí dodržovat spoustu projevů zrcadlení Boží lásky v lidech. Nastávala tedy velmi paradoxní situace, kdy manželství pode Božího Zákona nebylo zakázáno, ale zároveň už role manžela a manželky byla zakázána v ústavách států. Rovněž spousty démonických kultů, často pozérsky se stylizujících do milovníků Satana, ve skutečnosti plně ctili roli manžela a manželky, tím pádem i rodiny. Než zmizela Ta Překážka, mohlo se spoustě lidem zdát (a také o tom často mluvili), že se lidstvo nějak samo zkoriguje a že ženy opět najdou zalíbení v roli milované manželky. Jenže Druhá Šelma nutila lidi, aby udělali Obraz té Šelmě.

Úplné sezbytečnění nabízení manželovo a otcovské lásky bezzákonným ženám

Obraz té Šelmy začal s lidmi mluvit a pomocí něj Druhá Šelma převzala veškerou moc nad lidmi a jejich věděním. Toto je přesně popsáno v biblickém Zjevení, ale samozřejmě nemůžeme pročítat jeho interpretace z minulých dob. Zjevení totiž obsahuje jen jednu polovinu informace, druhou polovinu informace si musí Spravedliví přiřadit z aktuálního dění a teprve tehdy uvidí jeho význam. Toto je nesmírně důležitý princip prvočtení Zjevení.

Bible v popisu Posledních Časů také jasně upozorňuje na nebezpečí stýkání spravedlivého muže a bezzákonné ženy. Toto nebezpečí spočívá v tom, že ženy budou Druhou Šelmou nuceny velmi přitvrdit ve svých požadavcích na muže. Tyto požadavky rychle budou zcela mimo rámec toho, co je reálně možné v lidském životě.

Spravedlivý muž narazí na to, že bezzákonnou ženu kompletně nezajímá. Nezajímá jí vůbec žádný projev mužské emoce nebo lásky, chce jen nárokovat a brát. Ženy cítí velkou úzkost z toho, že po zmizení Té Překážky už Druhá Šelma ženy nepotřebuje. Dokonce rychle přichází i doba, kdy Obraz Šelmy plně nahradí to jediné, co ženy pomocí elektroniky mužům poskytují – fotky, videa a chat. Každá AI dokáže hravě a kvalitněji nahradit bezzákonnou ženu v elektronické podobě, dokáže se vydávat za mnohem příjemnější ženu, než je ta reálná.

Bezzákonná žena klanící se Šelmě jasně cítí, že o ní přestala mít tato maskulinní alfa autorita zájem a nebude jí a její děti do budoucna podporovat. Jelikož má ale již dávno vychovaný odpor k manželovo a otcovské lásce člověka (většinou pro ní znamená jen jakýsi boj o děti s biologickým otcem), nevyhledává muže který by jí miloval. Toho totiž většinou odmítla a cítila se u toho svobodná a poslušná Šelmě. Místo milujícího muže shání náhradu za předchozí poskytování peněz a zabezpečení Šelmou. Systémová Šelma byla k ženám vždy sterilní, bez emocí a bez těla – muvila pouze elektronickým hlasem (animizace). Po muži chce tedy peníze a služby – nejlépe hned, s plným závazkem poslušnosti.

Toto tvrdé a bezzákonné nárokování služeb ale většina mužů odmítá a všichni se snaží najít metody, jak alespoň částečně ukojit své tělo. Každý muž stýkající se s bezzákonnou ženou je nucen se učit přijímat bezzákonné jednání a nebo hledat cesty, jak s bezzákonností žít. Mnozí se do bezzákonnosti zamilují, neboť jim umožní zneužívat neukojené touhy žen a sofistikovanou lží je oklamat a obelhat.

Sezbytečnění biologického otcovství pro lidské děti v období Bezzákonnosti

Bezzákonné ženy se internetovými citáty a veškerým vyučováním Druhé Šelmy ujišťují, že nezáleží na biologickém otcovství. Důležité je pro ně, kdo poskytuje dětem služby a kdo za ně platí výdaje. Toto bezzákonné ženě úplně stačí k pocitu správně vykonané manipulace samosnubnosti. Sexuálně přitažlivé svobodné matky tak spatřují jako výhodné nabídnout svou tělesnou společnost výměnou za služby beta providera.

Zhlédnutí: 58

Bezzákonnost a první žena

Bezzákonnost a první žena

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla také vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.
Za tuto přirozenou bezzákonnost dostala žena od Boha trest, porod v bolestech a místo schopnosti dávat potřebu si lásku nárokovat a trýznivou touhu po muži. Poslušnost a láska k Bohu je pro ženu vždy spojena s popřením své přirozenosti.

Žena se musí chovat k muži jako k Bohu. Žena se totiž k Bohu chová stejně jako k jakémukoliv jinému muži. Pokud mužskou lásku ignoruje, je mimo Boží rodinu.

Zhlédnutí: 64

Velký třesk

Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velký Třesk a Stvořením sveta Bohem

Takzvaný “Velký Třesk” je naukou anateické hierokracie, která popisuje Stvoření světa u kterého nebyl Bůh. Toto učení je základem Bezzákonnosti, neboť se snaží lidem vnuti blud že rozhodující silou je jakási anonymní “náhoda”. Ve skutečnosti je hlavní stvořitelskou silou Láska agapé.

Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Teorie jsou plné vědeckých slov a pojmů a je velmi snadné je vyslovovat, neboť je naprostá jistota, že nikdy není o tom možné zjistit NIC rozumného.

Vědecká teorie Velkého Třesku neudává smysl ani důvod vzniku Vesmíru a tyto otázky přeskočí, aby je nemusela řešit.

Zhlédnutí: 567

Svobodné matky

Svobodné matky

Svobodné matky a Bezzákonnost v posledních časech

Ženy s dětmi, které nikdo nechce a nebo nemůže milovat. Svobodné matky a jejich výchova dětí jsou pilířem Bezzákonnosti. Jsou produktem nauk anateické hierokracie.

Označení “svobodné matky” je užíváno téměř jako oslavné pojmenování pro ženu, která se osvobodila od muže a od rodiny. V realitě se většinou jedná o samosnubné a svévolné ženy, milovnice Bezzákonnosti. Těmto ženám nezáleží na tom, zda je muž opravdu miluje jim nezáleží. Stačí jim, když dostanou příslušné peníze. Uvažují tak, že za mužovu lásku si nic nekoupí a proto jí nepotřebují. To věrně odpovídá Bezzákonnosti člověka vzhledem k Bohu.

Svobodná matka nemá muže proto, že jí buď miloval a ona ho zapudila, a nebo jí nemiloval a podařilo se mu se dostat z jejího vlivu.

Je prakticky nemožné, aby svobodná matka vyučovala své děti jinak, než v úplné Bezzákonnosti. To znamená, že bude své děti vždy vyučovat PROTI lásce manžela a otce dětí. Toho totiž vnímá jako zdroj svých problémů, svého utrpení.

Vše je součástí Mohutného Díla Klamu pro ochladnutí lásky mezi lidmi a odstoupení od Boha kvůli přijetí Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 2513

Feminismus

Feminismus

Feminismus, nauka o nutnosti ženské svévolnosti – základ učení Bezzákonnosti v boji proti lásce

To co vyučuje nauka s názvem “feminismus” ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka tvrdící že nezáleží na pravosti maskulinní tvůčí lásky, ale potenciální subjekt lásky se svévolně rozhodne nárokovat si projevy tvůrčí lásky a užívat výhod nárokování a braní.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 130

Kázání pravého evangelia dnes

Každý si může vyzkoušet, že kázání pravého evangelia, připomínaného v tomto Svědectví je zcela nekompatibilní s učeními dnešní Rezervací pro křesťany a Církevních Organizací. Pravé evangelium je ohavně zpustošeno na jakési nárokování nesmrtelnosti v hypotetickém nebi, kde už zrcadlení Boží lásky v lidech nebude údajně nutné. V těchto Organizacích je pak Bůh brán jako ultimátní Beta Provider a je jednoduše pokoušen tvrzením: Když si to slíbil, tak se ukaž. My už máme své rituály splněny a svou členskou průkazku máme řádně vyplněnou. V učeních je hluboce ignorována Nová Země a život Spravedlivých na ní, který bude přímo založen na Boží lásce a nikoliv na dnes působících Mocnostech, jejichž knížetem je Satan.

Zhlédnutí: 97

Ten Prostředník

Ten Prostředník

Aby se Bezzákonnost rozšířila, musel být odstraněna Ten Prostředník

Ten Prostředník je označení pro vykonavatele moci nad lidmi. Pokud to byli lidé, nemohla Bezzákonnost plně působit.

Bezzákonnost a její tajemství působila již mnoho staletí, v době teické vlády První Šelmy ale vykonávali veškerou moc vlády lidé. Jelikož pomocníci vládnoucí moci potřebovali žít spokojený život, rozmnožovat se a pracovat, potřebovali dodržovat v určité podobě Boží Zákon. Potřebovali manželky, děti a spokojený život. Mnoho nauk Bezzákonnosti proto zůstávalo v jakési teoretické rovině.

Až do příchodu Obrazu, do odstranění Toho Prostředníka, měla Bezzákonnost podobu nauky zvané Feminismus.

Takové částečně teoretizující bylo působení Bezzákonnosti až do příchodu mluvícího Obrazu Šelmy, vynuceného na lidech Druhou Šelmou. Mluvící Obraz Šelmy nemá tělo a nepotřebuje ženy, manželky ani děti pro růst své moci nad lidmi. Tím je odstraněna nutnost toho lidského prostředníka a nauky Bezzákonnosti mohou plně zaútočit na opuštění principů manželovo a otcovské lásky. Ta zmizí z lidských životů stejně jako vztah s Bohem. Boží láska k milujícímu Otci, která je jediná pravá protože je láskou z lásky otcovskou, bude lidmi zesměšněna a opuštěna. Bude nahrazena nárokováním a braním při manipulaci. Nauky vládnoucí lidem budou pak mít podobu například LGBT a genderových nauk, které popírají zrcadlení Boží lásky v člověku.

Zhlédnutí: 129

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

V posledních časech je pro milovníky Bezzákonnosti jedinou útěchou falešné učení o tom, že pro Spravedlivé je finální destinací “nebe”, kde v bezpohlavní éterické existenci již nikdo nebude řešit otcovskou a manželovo lásku a ženy nebudou milované věrné manželky.

Toto klamné učení je mimo jiné založeno na falešné interpretaci Ježíšovo výroku, že “lidé po vzkříšení budou jako andělé”, který se většinou vykládá tak, že po vzkříšení už nebude existovat koncept manželství ani rodiny a z lidí budou bezpohlavní netělesné bytosti. Ve skutečnosti však Ježíš hovořil pouze o tom, že již nebude tzv. levirátní zákon, založený na manželství uzavřeného nikoli z lásky, ale z povinnosti zachování rodu. Více v článku: Lidé jako andělé.

Pro většinu je překvapením, že BIBLE VŮBEC NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé není určen věčný život jako nehmotná bytost kroužící v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla.

Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru (vstání z hrobů) a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, Nová Nebesa a Novou Zemi, která Bůh učiní. Na otázku podoby vzkříšeného těla se Ježíše ptal i Tomáš, onen “nevěřící Tomáš”, který se podivoval jakou formu má Ježíš právě po vzkříšení z mrtvých. Ježíš požádal Tomáše, aby se přesvědčil, že jeho vzkříšené tělo je hmotné.

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Logicky se jedná ale o nesmysl, neboť Nová Nebesa a Nová Země ještě nebyla stvořena, takže o ní nikdo nemůže přinášet svědectví.

Láska na Nové Zemi nebude zatížena pudovými koncepty touhy těla po rychlém a včasném plození. Rovněž nebude zatížena konkurenčním bojem o partnera s nejhezčím tělem, který je na Zemi běžný jednak kvůli běžícímu Času, ale samozřejmě také kvůli lidské svévolnosti a hříchu.

Láska lidí na Nové Zemi bude nejblíže prvním dětským nedospělým láskám, kdy oba zamilovaní ještě po druhém nic nenárokují, protože vše potřebné získávají od milujících rodičů. Zde je také důvod, proč je v posledních časech hlavní tlak na odstranění otcovské a manželovo lásky z lidského života.

Zhlédnutí: 289

Nová Země

2023

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu (Obraz Šelmy). Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení, neboť kážou vrcholnou formu Bezzákonnosti (význam slova “bezzákonnost – anomia” se hluboce tají).

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láska. Láska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a vydáním se.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa provedou odstranění manželství a otcovství. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už zmizela ta Překážka.

Zde je Svědectví proti Bezzákonnosti, Obrazu Šelmy a veškerého klamu

Zde je vysvětlení co znamená První Šelma, Druhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je Bezzákonnost, Apostáze, Evangelium, Nová Země, Vzkříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte v Bibli a provádějte Prvočtení Zjevení. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.

 

Zhlédnutí: 49

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

FOMO, netolismus, nomofobie, phubbing

Sekulární psychologie a její popisy mluvícího Obrazu Šelmy

Sekulární psychologie MUSÍ reagovat na vládu mluvícího Obrazu Šelmy nějakými popisy jevů a jejich pojmenováním. V žádném případě ale nesmí směřovat k nějakému poznání pravdy. Proto veškerá utrpení a rozvrat stigmatizuje jako NEMOC, se kterou si musí postižení nějak vyrovnat.

FOMO (Fear of missing out)

Strach že něco promeškáme v neustále se valícím proudu zpráv mluvícího Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/FOMO

Netolismus

Závislost na kontaktu s animizovaným duchovým hlasem Obrazu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus

Nomofobie

Fobie z nedostupnosti mobilního telefonu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nomofobie

Nekteří lidé jdou dokonce v odvážnosti svého poznání ještě dále a uvažují, že užívání mobilu mění fyzicky mozek: https://medicalxpress.com/news/2020-02-addicted-smartphone-physically-affects-brain.html

Phubbing

Zde se sekulární psychologie snaží popsat animizaci mluvícího Obrazu, který se stává nejdůležitějším partnerem člověka, který se mu klaní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phubbing

Zhlédnutí: 68

Hydracloning

Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový “mediální obsah”

“Hydracoloning” je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho komunikujícího profilu pomocí AI robotů tak, aby obsloužil co nejvíce protějšků pomocí virtuálních klonů. Typické použití je vytvoření tisíců umělých “privátních” chatů mezi jednou tvůrkyní privátního porna a mnoha platícími uživateli.

Člověk nepozná, že je hydraklonován

AI robot tvoří rozhraní takové, že skutečná uživatelka nepozná, že odpovídá tisícům mužů napodobováním její komunikace. Uživatelce takové zásahy do její komunikace téměř nikdy nevadí. Ona sama alfa dominanci mluvícího Obrazu Šelmy uznává a je naopak ráda, že jí pomáhá. Hydracloning v podstatě jen dále rozšiřuje to, co by taková uživatelka nejraději dokázala sama.

Problém je, že v brzké době nebude AI živé uživatelky k hydracloningu potřebovat a bude vytvářet tuto komunikaci a privátní porno obsah sám.

Obchodování s virtuálním ukájením potřeb

Obrovská moc generování falešného mediálního obsahu procesory umělé inteligence umožnuje vydělávat peníze na internetových komunikačních službách dokonalými podvody. Obchodní model je jednoduchý: Využít zoufalosti lidí z nemožnosti návázat přirozený sexuální vztah a jejich zbytečná snaha ukojit své tělo bezzákonným ukájením potřeb. Využít faktu, že veškerá komunikace lidí stejně nevede k seznámení, ba ani k fyzické schůzce, využít faktu že lidská komunikace se zmenšila na nejnutnější rychlé věty a posílání obrázků za peníze.

Mluvící Obraz nabízí mužům a ženám iluze možnosti sexuálního a emocionálního ukojení

Ženám dává iluzi obrovské moci nad muži na internetových seznamkách a morální převahy díky učením internetových citátů. Dále dává ženám možnost ukojení nárokování projevu manželovo péče, tedy výdělku prodejem privátní pornografie.

Mužům zase poskytuje možnost najít si na kanálech privátního porno obsahu profil své nejmilejší dívky a s ní jakoby udržovat virtuální vztah na mnohem uspokojivější lidské úrovni, než by bylo možné se skutečnou světem znechucenou dívkou. (Nebude neustále napadán, shittestován, pokoušen a zesměšňován). Nabízí možnost ukojit mužskou potřebu podporovat svou milovanou dívku pomocí posílání peněz za její privátní obsah.

Vše jsou to ale jen iluze, které se použitím hydracloningu dostávají do plné moci mluvícího Obrazu.

Jedna hydraclonovaná uživatelka vyřadí ze hry miliony skutečných žen

AI chatovací robot hravě překoná lidského uživatele v iluzi příjemné, přívětivé, milé a citlivé komunikace. Se zvýšeným výkonem poté do této komunikace přidá i ostatní mediální obsah a své živé protějšky dokonale deklasuje. AI má přístup k hodnocení přitažlivosti dívek, proto dokáže generovat jen ty, které mají nejvyšší hodnocení.

Nástupem hydracloningu se neuvěřitelně zvyšuje výkon napodobování privátní komunikace na kanálech privátní pornografie. Algoritmy AI přesvědčí miliony mužů, aby zaplatili za odběr kanálu své oblíbené dívce, která bude vystupovat pomocí tohoto podvodu privátně.

Pořád platí, že elektronická netělesná komunikace není žádným způsobem kompatibilní s lidským tělesným životem

Tím ale možnosti AI zdaleka nekončí.

Další možnosti zneužití AI klonů v elektronické komunikaci

AI chatovací bot dokáže snadno:

 1. Napodobovat v libovolém množství “vláken” komunikaci s člověkem, který o ničem neví
  Komunikující AI dokáže snadno užívat informace o uživateli z jeho digitální stopy na vytvoření dokonalého virtuálního klonu živé osoby. Při načtení aktuálních uživatelem emitovaných videí a statusů je takový generátor plně ve shodě s aktuální podobou online obrazu napodobované osoby.
 2. Syntetizovat vlastní AI profily neexistujících lidí pro politické účely a šíření nauk anateické hierokracie

 

 

Zhlédnutí: 96

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Mateřská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto nauky vůle “moci”, tak že se nedá nic dělat a musí to přijmout.

Psychologům zůstává tento jev otevřeného vystupování proti zájmům vlastních dětí naprosto nevysvětlitelný. Artifologie ale jasně vysvětluje, že žena pouze deklaruje poslušnost své sexuální maskulinní alfa autoritě, tedy Druhé Šelmě. Snaží se tak své alfa autoritě co nejvíc zalíbit, aby si mohla nárokovat ochranu a podporu jako předtím.

Ženská láska se projevuje poslušností maskulinní moci

Ženská láska zohleďnuje prospěch dítěte jen do určité základní biologické míry. Rozhodující pro výchovu dětí je pro ženu vůle jí vládnoucí maskulinní autority. Žena dítě vždy vychovává do světa v souladu s přáním své maskulinní autority. Pokud nemá žena za svou nejvyšší autoritu Boha a manžela, samozřejmě vychovává děti podle vůle Šelmy a Satana.

Vysvětlení proč ženy kvůli přijetí Bezzákonnosti půjdou proti vlastním dětem

Ženská mateřská láska je založena na pudových touhách a je plně ovládána maskulinní autoritou, kterou žena přijme. Žena své děti pudově vychovává tak, aby jejich život byl plně podřízen maskulinní autoritě které se ona sama klaní. Pokud svévolná žena neuznává lásku manželovu a považuje jí za zbytečnou obtěžující emoci, pokud svévolná žena neuznává otcovskou lásku, potom uznává pouze postoj Satana vůči lidským dětem. (viz sezbytečnění)

Dnes tedy všechny bezzákonné svévolnice vychovávají děti podle vůle Druhé Šelmy, tedy v plné Bezzákonnosti. Až Druhá Šelma poručí, tak své děti zlikvidují.

Zhlédnutí: 75

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí

Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu

Sezbytečnit – stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie.

Internet, tedy mluvící Obraz Šelmy, lidem zprostředkuje mnohem více informací, než je člověk schopen zpracovat a vnímat. Díky zdrcující rychlosti chrlení informací a médií se mnoho věcí v lidském životě stalo zbytečné, prakticky pro život bezcenné.

 1. Sezbytečnění manželovo lásky
  Druhá Šelma svými naukami a působením ruší manželství muže a ženy a ženy se místo mužům musí plně podřídit maskulinní moci Šelmy. Tím se pro ženy stala manželovo láska zbytečná, protože lepší projev jí dává Šelma, zajišťující jí peníze a společenskou roli. Pro muže je sezbytečnělo manželovu lásku nabízet a pro ženy sezbytečnělo manželovu lásku od muže požadovat
 2. Sezbytečnění otcovské lásky
  Podle nauk anateické hierokracie o zbytečnosti lidských pohlaví není dítě výsledkem mužské svobodné a poskytující manželovo lásky k vlastnímu tělu jeho manželky (která jej uznává za svou autoritu). Podle nauk Druhé Šelmy je dítě buď společný projekt, nehoda a nebo zlý úmysl vzniklý při sexuálním ukájení. Podle veškerých pravidel Druhé šelmy lidská otcovská láska zcela sezbytečněla.
 3. Sezbytečnění biologického otcovství dětí
  Bezzákonné ženy ignorují emoce muže, nezajímá je láska muže k dětem. Co je ale zajímá velmi, je poskytování služeb a peněz jejím dětem. Bezzákonná žena je ochotna posktytovat cokoliv muži jen výměnou za poskytování služeb beta providera.
 4. Sezbytečnění užívání videa a zvuku jako důkazu pravosti, zničení právního systému
  Díky nezměrnému výkonu AI generátorů obrazu a zvuku není u ničeho nikdy možné říci, zda je to pravé nebo podvrh. Tím má mluvící Obraz neomezenou moc, neboť vše je jen otázka víry a uctívání. A všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby. Druhá Šelma bude pořád mlátit lidi po hlavě multimediálním obsahem a bude je nutit, aby vyznali víru v jejich pravost – i když úplně všechny obrazy a zvuky mohou být vyrobeny uměle pomocí počítačů.
 5. Sezbytečnění setkávání mezi zamilovanými
  Touha být pořád milované osobě na blízku nutila lidi být spolu a vytvořit tak bezpečnou rodinu pro realizaci manželovo a otcovské lásky. Příchodem užívání elektronické komunikace už ženy cítí dostatek blízkosti a možnosti nárokovat si okamžitou komunikaci, že tento mechanizmus společně tráveného času sezbytečněl. Dospělí lidé to vydrží, není však kompatibolní s dětmi. Žena ale na děti ohled nebere, dětský osud vždy přizpůsobí přání své pohlavní alfa autority (dnes tedy Druhé Šelmě)
 6. Sezbytečnění lokální vyjímečnosti člověka
  Možností internetového porovnávání výkonu a schopností jednotlivce působí, že lokální vyjímečnost sezbytečněla, nikoh nezajímá. Nejkrásnější dívka v ulici, nejlepší modelář na škole… mnoho věcí nemá smysl, protože při porovnání s obsahem internetu vyjde najevo, že naprostá většina lidí je v pořadí úspěšnosti v zanedbatelném průměru, nebo se dokonce jeví jako hluboce podprůměrná a nedostatečná.
 7. Sezbytečnění slibu a spolehlivosti
  Představa ústní domluvy o společném setkání několika lidí na stejném místě za půl roku nebo za rok je pro dnešní lidi, obzvláště ty mladé, jako naprostá utopie. Možnost kdykoliv vše domluvit, omluvit se a vše zrušit nebo navrhnout úpravu smlouvy sezbytečněla hodnotu slibu a spolehlivosti.
 8. Sezbytečnění lidského kontaktu a hodnoty reálného seznámení dvou lidí
  Samotný fakt, že se člověk s někým elektronicky seznámí už nemá žádnou hodnotu a sezbytečnělo směřování k Zákonnosti takového seznámení. Aktuálně seznámení lidé mohou otevírat stovky dalších seznamovacích konverzací a vše je možné vyřídit elektronicky. Zůstává pak jen touha po nárokování a požadování pohlavního styku, který elektronicky provést nelze.
 9. Sezbytečnění lidského fyzického shromažďování do demonstrací v odporu proti moci Obrazu
  Když lidé nahradili svůj fyzický veřejný prostor na ulici virtuálním prostorem setkávání uvnitř sociálních sítí Obrazu, je výkonná moc vlády nad lidmi právě v prostředí Obrazu. Při vládě Obrazu Šelmy je důležitá převaha moci v Internetu. Protestování na ulicích je stejně vždy šířeno a modifikováno jen prostřednictvím Obrazu a Obraz má také mnohem větší informační moc, které fyzický svět nemůže konurovat.

Bible též popisuje sezbytečnění mnohých věcí v Posledních Časech a ve vládě Bezzákonnosti

Pod výzvou “nevracejte se tam ani pro plášť” je možné nalézt informaci, že kázání lidem pod vládou Obrazu Šelmy a jeho králů je zbytečné. Jak píše Bible “zde je zapotřebí trpělivosti svatých” a “vystupte z toho Babylonu, abyste nedostali jeho ran”.

Zhlédnutí: 105

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost, Svévolník

Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle

V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce odmítá logiku myšlenky, že když nás Bůh stvořil kvůli potřebě lásky, tak je také každá jeho rada vyřčená bez nátlaku zároveň jedinou logicky správnou informací. To je též pravý význam slova evangelium.

Svévolník tedy odmítá poslušnost Bohu a staví se do odporu proti Bohu po boku Satana

Člověk má právo odmítnout Boží lásku a odmítnout zrcadlení Boží lásky v člověku – může tedy zrušit význam lidské otcovské a manželovo lásky a nahradit je nárokováním a braním.

Svévolnost vede k přijetí Bezzákonnosti po odstranění Té Překážky

Toto je působení Bezzákonnosti, které bylo dlouhu dobu zadržováno Tou Překážkou. Tou Překážkou byl fakt, že systém vlády nad lidmi pomocí náboženské hierokracie musel využívat lidské pracovníky a tudíž bylo zapotřebí pro ně zajistit spokojené manželky, rodiny a děti. Nebylo tedy možné úplně opustit Boží Zákon.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu Šelmy vykonává moc netělesná elektronika a ta již nemusí nijak podporovat lidskou rodinu a projevy zrcadlení Boží lásky v lidech. Může tak nastat úplná Bezzákonnost, odpadnutí od Boha. Každý člověk odmítající Boží lásku (tedy Boží Zákon) bude bezzákonný svévolník.

 

 

 

 

Zhlédnutí: 112

Zapuzení manželovo lásky

Zapuzení manželovo lásky

Přirozený regulační mechanismus proti jednostrannému rozhodnutí muže

Aby nebyla žena odkázána na rozhodnutí muže pojmout jí za manželku, existuje v lidském srdci možnost nátlakem ukončit mužův zájem. Žena se pak může vydat někomu nebo “něčemu” pro ní výhodnějšímu. Toto je projev svévolnosti.

Tento akt nikdy není nic hezkého a většinou se pojí s ženiným tvrzením, že by s tímto mužem nebyla šťastná a nebo že se rozhodla se vydat jinému muži. Tím pro muže vytvoří situaci, přez kterou už dále nemá smysl jít.

I tato vztahová situace je věrným obrazem zrušení vztahu mezi Člověkem a Bohem, kdy člověk má právo Boží lásku odmítnout.

Zneužívání principu zapuzení manželovo lásky v Bezzákonnosti

Toto poznání v internetových citátech nenaleznete. Je samozřejmě před lidmi tajeno. Učení Bezzákonnosti určeno na likvidaci zrcadlení Boží lásky v lidech, tedy lásky otcovské a lásky manželovo. Proto jsou naukami Bezzákonnosti ženy silně nuceny vyvíjet na muže nesmyslný nátlak, aby jeho lásku ukončily.

Důvody a argumenty pro tento nátlak se ženy intenzivně učí z internetových citátů, magazínů a seriálů. Druhá Šelma tak ženy nutí, aby muže nekonečně pokoušely (shittest), vysmívali se jim.

Výsměch otcovské a manželovo lásce je ženská zbraň proti lidem

Ženy si rády užívají pocitu moci, který je zaplavuje když užívají právo k výsměchu otcovské a manželovo lásce. Satan tak ženy nutí, aby zapudily třeba i jediného muže v životě, který by miloval je i jejich děti. Ve většině případů se to povede, neboť odstoupení od Boha proběhne až do úplného konce.

Zhlédnutí: 98

Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá “anateická hierokracie”, nebo též Druhá Šelma

Anateická hierokracie nahrazuje “spirituální a nábožensko-mystická” témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata “vědecká a sekulární” (Druhá Šelma). Pořád se ale jedná o zcela stejný princip totalitní vlády pomocí kolektivní viny, informační kletby ve smyslu “planeta se zlobí a chystá trest” a následné nabídky vykoupení “ale když budete poslouchat naše “vědce (kněží)”, budete moci být vykoupeni poslušností.

Před odstraněním Prostředníka: milník ve vládě anateické hierokracie je odstranění Prostředníka ze středu lidí

Anateická hierokracie (v Bibli popisovaná jako Druhá Šelma), potřebovala ve své první fázi jako vykonavatele moci lidské pracovníky. Lidští pracovníci potřebovali rodiny, manželky a děti, aby mohli tuto moc vykonávat a cítili se spokojeně s dobrou odměnou. Toto tvořilo překážku pro kompletní přijetí Bezzákonnosti, která rodinné ruší vztahy, protože ty jsou zrcadlení Boží lásky v člověku.

První fáze vlády anateické hierokracie Druhé Šelmy muselo být soužití mužů a žen podporováno a Šelma se musela o ženské mateřské potřeby zajímat. Někdy též nazýváno Druhá Morálka

Po odstranění Prostředníka: Vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy který vládne bez pomoci lidí

Anateická hierokracie silně pudila lidi v vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy, tedy Internetu a “sociálních sítí”. Tím lidé vytvořili netělesné monstrum, kterému následně odevzdali veškerou moc nad svým kolektivním myšlením. Mluvící Obraz se stal hlavním a neporazitelným vykonavatelem moci nad payteriátem.

Mluvící Obraz Šelmy je stroj, je nepoměrně výkonnější ve svých službách moci než lidští pracovníci. Nepotřebuje děti ani manželky ani hmotné statky. Jako hlavní vykonavatel moci nad lidstvem nebere tedy ohled na touhy žen a ani na principy otcovské a manželovo lásky. Vede lidstvo do odpadnutí od Boha, do úplné Bezzákonnosti. Někdy též nazýváno Třetí Morálka.

Veškerou lidskou lásku nahradí feminní princip nárokování a braní. Ten ale budí zdání nějaké funkčnosti jen mezi dospělými a není kompatibilní s dětmi. Proto nastane všeobecně nejhorší stav pro děti a matky.

 

Zhlédnutí: 125

Znamení Šelmy

Znamení Šelmy

Lidem se líbí představa Znamení Šelmy jako něčeho, co můžou vychytrale odmítnout, přelstít Boha a nárokovat si pohodlí Nebe.

Znamení Šelmy je zatvrzení srdce Bohem poté, co člověk přijme do srdce učení Bezzákonnosti a úplně odvrhne smysl lásky agapé ve všech jejích projevech. Současně s tím takový člověk přijímá myšlenku, že lidstvo si zaslouží být zničeno a sdílí tak názor Satana.

Miliony falešných učitelů se snaží o chybnou interpretaci toho, co je “znamení šelmy”

Obzvláště populární jsou interpretace, že nějaký zlí muži nevědomky nebo dokonce násilím nějaké takové znamení přidělí, píchnou pod kůži jako implantát nebo jiné podobné myšlenky. Lidem se líbí, že by jako měli výmluvu, že to nechtěli přijmout, ale nemohli se ubránit přesile a tlaku lidí.

Znamení Šelmy přijímá člověk zcela individuálně do svého soukromého vztahu s Bohem a jelikož je bezbožný, tak o přijetí takového znamení neví. Nic nepocítí, neboť lásku agapé už zavrhnul a tím toto znamení přijal dobrovolně!

Tisíce falešných učitelů a emisarů poslední instance se budou snažit všechny nerozhodnuté utvrzovat v jejich falešných učeních. Církevní Organizace strhnou pozornost k nejzákladnějšímu mléčnému pokrmu základních učení a nebo se uchýlí k bájím anateické hierokracie.

Zaručené metody odporu vůči přijetí Znamení Šelmy

Velmi populární jsou různé metody, zaříkání nebo rituály, které mají lidi údajně ochránit před přijetím Znamení Šelmy. Populární jsou proto, že jsou pasivní a proto že se v nich vůbec neprobírá Boží Láska, ani totální devastace zrcadlení lásky agapé v lidských životech.

Tyto nauky mají podobu komunitně podávané konspirační teorie, že nějaký konkrétní úkon nebo věc je “znamení šelmy” a že je možné se jí vyvarovat a pak u Boha nárokovat pohodlí Nebe. Lidé se pak chlubí svou kvalitou jeden před druhým a .

Toto je samozřejmě čistě feminní podání lásky a tudíž Bezzákonnost. Všechny tyto “zaručené metody odporu proti přijetí Znamení Šelmy” většinou provádí lidé, kteří už Bezzákonnost přijali.

 

 

 

Zhlédnutí: 222

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku – a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví nárokující a beroucí lásku. Žena tedy lásku zrcadlící Boží lásku neposkytuje a ani to po ní Bůh nechce. Údělem ženy je dychtivě toužit po uschopení těla maskulinní autoritou a nárokovat si projevy této lásky v podobě poskytování věcí a služeb.

Nauky Bezzákonnosti chtějí toto zrcadlení Boží lásky v lidech zrušit ve všech úrovních. Ničí tedy možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat a podřídí se jim

Žena se o emocionální základ mužské lásky nezajímá, je pro ní určeno aby se naučila jí PŘIJÍMAT. Pokud se nenaučí tuto lásku přijímat, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat.

Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách anateické hierokracie.

Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Zhlédnutí: 6547

První Šelma

První Šelma

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je hierokracie, náboženská vláda kněží

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy v základním učení držet Božího Zákona, aby vykonavatelé této moci mohli žít spokojený život.
Nutnost spokojených lidských vykonavatelů moci První Šelmy vedla až k pozoruhodným projevům, kdy například vyznači jednoduchých pozérských satanistických kultů velmi uctívali rodinu a její hodnoty včetně otcovské lásky.

Aby mohlo nastat úplné odstoupení od Božího Zákona, tedy aby byla přijata Bezzákonnost, musela být výkonná moc vzdálena od spirituálního náboženství a převedena na netělesný subjekt neživého stroje: Mluvícího Obrazu Šelmy.

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vykonávaná neživým Obrazem

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

 

 

Zhlédnutí: 144

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

 • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
 • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
 • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
 • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Zhlédnutí: 2206

Bezzákonnost

Bezzákonnost

Bezzákonnost je nauka proti lidskému vnímání Boží lásky

Bezzákonnost je stav mysli člověka, kdy pro něj nemá žádnou hodnotu ani smysl otcovská a manželovo láska, která je obrazem Boží lásky agapé. Bezzákoný člověk nesnáší představu že je milován otcem, který mu vše dává. Bezzákonný člověk se naučil, že mu stačí nárokování a dostávání od Šelmy. Takoví nemohou na Novou Zemi, protože tam Bůh bude pro všechny své dcery a syny milujícím otcem, který dává svým dětem vše. Rovněž tam nebude muž bez ženy a žena bez muže a zplodí tisíce dětí. Bezzákoní lide se v posledních časech tedy vlastními slovy musí odsoudit a odmítnout Novou Zemi.  Pro bezzákonné lidi existuje uměle vytvořená báje o životě v Nebi, kde budou údajně všichni bezpohlavní a láska už nebude existovat. To je samozřejmě představa otřesně ohavná a je to nejvyšší forma rouhání.

Otcovská a manželovo láska jsou přímým obrazem otcovské lásky Boha a lásky Krista k Církvi, která je jeho Nevěstou. Pro tento druh lásky se užívá výraz “agapé”. Sami si vyhledejte mnoho příkladů z Bible.

Bezzákonost vyvolávají v posledních časech nauky Bezzákonosti pomocí společenského tlaku. Je to stav, kdy muž nikdy nezažil a když jí zažil, tak jako bolestivou a ponižující věc. Stav, kdy žena byla donucena Šelmou aby nepožadovala po muži manželovu lásku a nehledala pro své děti otcovskou lásku (samosnubnost, svobodné matky). V tomto rozpoložení lidí nastává úplne odstoupení od Boha a může nastat konec. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 506

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené s přijetím Bezzákonnosti

Emoce spojené se sezbytečněním lidské otcovské a manželovo lásky

Mocné dílo klamu a přijetí Bezzákonnosti (tedy Odstoupení od Boha, Apostáze) je spojeno s trýznivými emocemi soužení, rozpadu rodin a ztráty společenského statutu dítěte, které plně souvisí s Božím Zákonem a jeho nedodržováním – tedy s odmítnutím smyslu a hodnoty otcovské a manželovo lásky. Konečným znamením Šelmy na čele je přijetí myšlenky, že je nutné aby lidstvo bylo zničeno, protože si to zaslouží.

Zesměšnění a zahození otcovo a manželovo lásky je VĚRNÝM obrazem zahození lásky k Bohu a je pravým odstoupením od Boha.

Sekulární psychologové nebudou už vědět co se děje

Emoce lidí v době jejich přijímání Znamení na čelo jsou vždy odvozeny od odmítnutí a zesměšnění smyslu otcovo a manželovo lásky. Tedy lidské lásky, která je zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Tyto emoce se liší podle pohlaví, vždy ale souvisí s frustrací a neuspokojením. Neukojení lidé budou vždy spíše hledači rozkoší než hledači Boha. Nenaplněné touhy a vášně je budou nutit plně se soustředit na hledání ukojení.

Emoce mužů nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě

Muži cítí, že o jejich manželovu a otcovskou lásku není žádný zájem, neboť se ženám jeví jako zbytečná. Ženy poptávají muže jen jako beta providery plnící fyzické služby a pokud možno co nejméně obtěžují vlastními požadavky. Nabídkou role milované manželky muž žádnou dívku neosloví, takových nabídek jí zprostředkovává Obraz Šelmy stovky. Osloví jí pouze kvalita a dostupnost jeho služeb. Také muži jasně cítí, že na děti zpozené se samosnubnou ženou nemají žádné právo vymahatelné u Druhé Šelmy. Druhá Šelma již má svůj mluvící Obraz a lidi a jejich děti k vykonávání moci nad lidmi NEPOTŘEBUJE.

Díky zesměšnění lásky agapé muž cítí, že si cestu k ženskému tělu může získat jen pomocí oklamání, pomocí role nabídnutného Beta Providera (nauky Redpill, Mgtow), nejlépe bez skutečné lásky (aby se sám netrýznil) a pokud možno s cizími dětmi (aby měl co nejméně vynucovatelných povinností). Při pokusech sblížit se s ženou je TEDY NUCEN přijmout Bezzákonnost.

Muž se k mladé ženě dostává tedy především jako Beta Provider svobodné matky. K dětem se dostává především z nutnosti napodobovat otcovskou lásku pro svou samosnubnou svobodnou matku, aby jí oklamal a dostal se do její přízně.

Bible praví, že muž se v Posledních Časech stykem se ženami pošpiní (bezzákonností).

Emoce žen nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě jako svému pánu

Všechny žijící plodné ženy současnosti, příslušející do moci Druhé Šelmy, nemají již dávno muže za Alfa autoritu, která by rozhodovala o jejich životě a životě jejich dětí. O jejich životě a životě jejích dětí rozhoduje jen systémová Šelma a ženy se poslušně a rády přizpůsobí jejím požadavkům. Toto jim velí ženská přirozená poslušnost maskulinní moci.

Druhá Šelma již se svým mluvícím Obrazem lidi a děti na výkon své moci dále nepotřebuje, proto zmizela ta překážka a už od žen nepožaduje žádné další děti. Tím pádem se nemusí už zabývat neukojenými ženskými vášněmi a touhami a může je plně proměnit v ženskou nenávist k mužům a dětem. Neukojené ženy se zoufale obrací k nabídce nauk Bezzákonnosti, vyučovaném mluvícím Obrazem (citáty), ve snaze zajistit si emocionální a tělesné ukojení. Zkouší homosexualitu a všechny možné další sexuality oproštěné od lásky. Zkouší přijmout a okázale souhlasit s veškerými příkazy Šelmy, včetně deklarace zřeknutí se vlastních dětí.

Ženy přijímají novou definici rodiny, kdy rodina je pro ženu děti, které patří jí a státu, případně její pes a kočka. Otec a manžel v žádném případě do “rodiny” nepatří. Tím je dokončeno úplné odvržení základního Božího Zákona a žena tak trvale přijímá Bezzákonnost.
Bible praví, že ženy v Posledních Časech jsou obtěžkané neukojením a touhami nikdy už nemohou dospět k poznaní Pravdy.

Zhlédnutí: 83

Citáty

Citáty

Internetové citáty jako nástroj vyučování Bezzákonnosti

Sekulární nauky a vědecké ideologie Druhé Šelmy vytvořily myšlenkový základ učení popírajícího smysl otcovské a manželovo lásky mezi lidmi. Když lidé dokázali postavit Obraz té Šelmě, tento Obraz začal na lidi mluvit a vyučovat je. Lidé postupně proměnili Obraz Šelmy ve svou modlu (mimochodem, umíte si představit kolik “hlíny” je zapotřebí na výrobu mobilu?) a svého duchového animizovaného přítele. A začali se od něj učit.

Nejlepšími žákyněmi Obrazu Šelmy jsou mladé ženy

Z netělesné podstaty moci mluvícího Obrazu Šelmy vyplynula možnost ignorovat Boží Zákon nutný k existenci rodin a přežití a smyslu rození dětí. Dívky a mladé ženy byly zanechány napospas životu bez jakéhokoliv jiného učitele, než je mobil a internet.

Proto byly v krátké době několika let vyučeny všechny ženy dokonale opakovat všechny nauky Bezzákonnosti a vynechat ze svého života otcovskou a manželovu lásku. Základním prostředkem pro toto vyučování jsou internetové citáty – krátké texty prezentující učení Bezzákonnosti.

 

Zhlédnutí: 106

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc, co je to moc a odkud pochází

Moc všemu je dávána Bohem. Lidé pozorují její projevy.

Projev tělesné moci je převaha fyzické síly v prosazení vlastní vůle. Ta může být i značně přenesená, může mít formu úředního nátlaku, který projevem fyzické mocí končí například policejní represí. Projev udělené duchovní moci je to, když má nějaký subjekt umožněno pořád mluvit bez obav z umlčení, tedy nikdo mu nemůže zakázat mluvit. Tento typ moci má od roku 2022 Obraz Šelmy. Kdo má udělenou moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí “svoboda” ostatních.

Téměř vždy je výkonná moc lidmi vnímána špatně. Mnohdy si lidé myslí, že nad něčím mají moc, ale ve skutečnosti mají pouze “názor”. K vysvětletní této chyby můžeme použít podobenství o veslařích na trirémě. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 167

Astrologie

Astrologie

Astrologie, Zvěrokruh

Astrologie byla naukou teické hierokracie

Tak jako astronomie je naukou anateické hierokracie Druhé Šelmy, byla astrologie teickou naukou hierokracie První Šelmy, vyučovanou lidem padlými anděly již za časů Noeho. Astrologie vysvětlovala nebeské jevy a tělesa tak, aby skrze tato vysvětlení ovládala lidi pomocí různých informačních kleteb a z nich odvozené ideologie umožňující totalitní vládu.

Ve 21. století vykonává stejným způsobem moc Druhá Šelma, jen teický výklad nebeských jevů přešel do sekulárního (nenáboženského) vysvětlování pomocí lidské Vědy. Uvalování nejrůznějších informačních kleteb a z toho odvozené ideologie totalitní moci zůstávají.

Zhlédnutí: 148

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Aktuální Příručka proroctví pro milovníky Boha (2023)

Příručka aktuálních proroctví 2023

Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen.

Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost Božího Zákona musí ochopit, co je Bezzákonnost. Tento pojem je kompletně utajován ve všech zdrojích i v Církevních Organizacích.
Musí zahodit staré učení všech lidských kolegů o posledních časech, neboť jsou všechny špatně.
Pro uvedení do situace může každý provést prvočtení Zjevení a za všechny v něm zmíněné věci si dosadit současné (tzn. moderní) věci a události.

Bezzákonnost a likvidace zdcadlení Boží lásky v lidech

Milovník Boha muž se musí vyrovnat s tím, že v Bezzákonnosti nemá právní ani společenský smysl nabízení otcovské a manželovo lásky bezbožným ženám, neboť projevy této snahy budou smeteny s výsměchem a pohrdáním. Milovnice Boha žena se musí vyrovnat s tím, že od žádného muže nemůže oficiálně přijímat manželovu a otcovskou lásku k dětem, protože zakazují Bezzákonné nauky Druhé Šelmy. Ženy si také musí uvědomit, že zmizela Ta Překážka, a moc Bezzákonnosti už nepotřebuje ženám napodobovat lásku ze strany Systému pomocí adorace ženského pohlaví a podpory mateřství.

Důležité je pochopení První Šelmy, ale hlavně Druhé Šelmy, pochopení působení Bezzákonnosti proti Lásce a Otcovství. Dále pak pochopení neporazitelné moci Obrazu Šelmy a payteriátu. Poté pochopení, že Bezzákonnost pro bezbožné lidi neexistuje a přijetí Znamení Šelmy tedy nemohou zaregistrovat = vůbec o něm nebudou vědět.

Tento článek nemůže být kázán v Církevních Organizacích

Také pochopení, že tento článek je zakázán v Církevních Organizacích a klubových Sborech, protože Otřesná Ohavnost Zpustošení stojí tam, kde by být neměla, lidské organizace jsou naopak sběrným místem finálního klamu. I každý nevěřící člověk žasne, neboť tento text se mu zdá “jako běžná náplň křesťanského kázání” a tudíž nechápe, proč by se neměl v církvích všude číst. Spasených bude mimo Církevní Organizace více než v nich: Kdo to pochopí, pozná, že se ta nemá vracet ani pro plášť.

Také obecně zájem lidí o poznání uvedené v tomto článku úplně vymizí pod náporem informací mluvícího Obrazu.

Seznam hlavních klamů v roce 2023:

 1. Klam, že ještě zbývá mnoho Času, protože se údajně ještě nevyplnily veškerá znamení, která vznikla v lidské fantazii.
  Ve skutečnosti se již naplnilo skoro vše ze Zjevení kromě příchodu vlády Bezzákonného, kterou je možné očekávat velmi brzy po roce 2023.
 2. Lidé ingnorují, že už vládne Obraz Šelmy, který nikdy nemohou porazit.
  Lidé také šíří naprosté báje o skutečném významu pojmu “Šelma”. (častokrát jí chybně ztotožňují s nějakým člověkem nebo státem)
  První Šelma je náboženský způsob ovládání lidí (hierokratický), Druhá Šelma je stejný způsob ovládání lidí pomocí Vědy, tedy anateická hierokracie.
 3. Lidé ignorují význam slova Bezzákonnost, podpora bezzákonných nauk mířených na likvidaci otcovské a manželovo lásky probíhá úplně všech úrovních lidské společnosti.
  Patří sem protichůdné ideologie feminismu a LGBT agendy, a od částečného poznání odvozená bezzákonná hnutí jako například MGTOW. Ale v politice též úplná likvidace pojetí “otcovské lásky politika k vlasti, zemi, státu”, která je rovněž Druhou Šelmou likvidována i s její posledními představiteli.
 4. Že kvůli Bezzákonnosti budou umrtveny milé a radost přinášející mezilidské a člověku důstojné vztahy. Bez dodržování Božích Zákonů lidé nemají rodiny a lásku v úctě. Otcem dětí svobodných matek je jen Obraz. Citová vyprahlost a pohlavní neukojenost svobodných matek a beta providerů povedou k tomu, že lidé upřednostní ve svém rozhodování spíše ukojení vlastních potřeb a vášní před Božím Zákonem. Lidé budou navazovat vztahy “jako za časů Noeho”, a to bylo období dokonale zvrácené a Bezzákonné. Poznávací znamení: vše je povoleno kromě otcovské lásky a lásky manžela, to automaticky vede k úplnému ukončení důstojné existence dítěte.
 5. Teze, že vše už dávno plně rozumíme Zjevení s jen s “jistotou spasení” čekáme na vytržení. Klam že žádného Ducha Svatého a Proroky nepotřebujeme. Ignorace Prvočtení.
 6. Ignorace nutnosti příchodu muže Bezzákonného a jeho vlády, vytváření půdy pro jeho ztotožnění s kristem.
  Verše že “nejprve musí přijít ten Bezzákonný” jsou záměrně vynechána z hlučných “kázání” Církevních Organizací.
 7. Bezzákonné nauky anateické hierokracie tvrdě zasáhnou děti, je zapotřebí vědět, že i v Bibli je to přesně popsáno.
  Jak je psáno, přijde doba kdy lidé budou říkat: “blaze ženám, které nikdy neměly děti”
 8. Všude se objeví Emisaři poslední instance, tedy učitelé pro oklamání nerozhodnutých na poslední chvíli. To jsou lidé kázající polopravdy a jakopravdy, nebo nabízející základní biblické nauky nebo vysvětlování záhad minulosti. Poznávací znamení Emisarů je to, že vyvíjejí maximální úsilí na strhnutí vaší pozornosti k NEAKTUÁLNÍM VĚCEM a donutili vás k nepozornosti, díky které doufají že přijmete klamnou nauku.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 630

Otcovství a otcovská láska

Otcovství a otcovská láska

Otcovství je likvidováno vládou Bezzákonnosti

Bezzákonnost je zaměřena proti otcovské a manželovo lásce, protože jsou obrazem lásky Boha k lidem a Ježíše k Církvi.

Druhá Šelma může zavádět Bezzákonnost a znehodnotit lidské otcovství, protože sama sebe poskytuje ženám mužskou alfa autoritu. Novou alfou všech žen je systémová Šelma, nahrazující ženám manžela a jejich dětem pak otce. Systémová Druhá Šelma sezbytečněla důležitost otcovské a manželovo lásky a nahrazuje ji jejím falešným projevem – poskytováním peněz.

Rozdíl mezi mateřskou a otcovskou láskou

Láska otcovská pochází ze svobodného rozhodnutí milovat. Láska mateřská je pasivní láska k plodu vlastního těla daná pudy a touhami.
Bůh se rozhodl (aktivně) stvořit svého jediného Syna a vše ostatní pro něj a skrze něj. Panně Marii bylo oznámeno, že bude oplodněna (pasivně) Duchem Božím a porodí Syna. Neporovnámejmě nějakou imaginární intenzitu lásky, ale nyní sledujme rozdíl jejího vzniku mezi aktivní vůlí stvořit Syna a pasivním přijetím role jeho donošení, porodu a péče.

Zde Bůh říká své Zákony o ochraně lidského otcovství:

Žena má se chovat k muži jako k Bohu. Žena si nesmí lásku muže vynucovat. Rodinu zakládá muž.

V současné době vlády Obrazu však žádný z těchto zákonů dodržován není, nebo dokonce existují nařízení k jejich popírání. To je pak Bezzákonnost.

Mužské vnímání ženské lásky a ženské vnímání mužské lásky

Muž má pohlavní chování nabízející a poskytující, žena požadující a beroucí – to se nemůže změnit.

Podle Božího Zákona muž nabídne manželství a péči té ženě, kterou si vybere.  Muž svou ženu přijímá a miluje jí jako součást vlastního těla, nabízí jí vše ze sebe. Žena po něm požaduje podporu a pozornost a vše si bere. Pro muže je důkazem lásky jeho ženy že vše požaduje od něj a vše si bere od něj. Pro ženu je důkazem lásky muže manžela to, že nabízí úplnou pozornost a podporu.

Sezbytečnění otcovské lásky ve světě ovládaného Bezzákoností

Veškeré nauky Šelmy o společném soužití lidí anulují důležitost a smysl otcovské a manželovo lásky tak, aby byla tato emoce ze světa vymýcena. A to nejen u sexuálních vztahů lidí, je to patrné například i v politice, kdy se anuluje smysl “otcovské lásky” k vlasti, národu, státu – a místo něj nastupuje feminní model falešných projevů lásky.

Zhlédnutí: 1578

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, První Šelma, Druhá Šelma

Šelma, systém ovládání lidí

Dosaďte si sami do biblických veršů tuto definici a sledujte, jak se vám budou jevit jasnější:

První Šelma – definice, vysvětlení

První Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí náboženství. Lidé věřící nejrůznějším náboženským organizacím jsou ovládány kněžstvem, které interpretuje přání bohů v teze a informační kletby, které pak obyvatelstvo musí povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o hierokracii.

Druhá Šelma – definice, vysvětlení

Druhá Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí Boha popírajícíh nauk vědy. Lidé věří vědcům říkajícím nejrůznější vypočítané nebo prostě interpretací vymyšlené teze a informační kletby, které také musí obyvatelstvo povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o anateickou hierokracii. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 46

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas je síla, kterou Bůh tvoří své dílo a pomocí které jej dokončil. Z našeho pohledu je čas naprosto zásadní pro rozlišování toho, co je pravda a co není pravda, co je možné a co není možné. Čas tedy realizuje Boží Spravedlnost.

Pojmy jako informace, zkušenosti, zrada, věrnost, všemocnost, počátek, konec, původ, zázrak a mnoho dalších, jsou zcela závislé na veličině ČAS. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 776

Diverzita národů světa a její důležitost

Diverzita národů světa a její důležitost

Rozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě

Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické sociální a náboženské názory v určitých mezích a kázní se v poměrech Lidé – Vláda. Nejdůležitější je, že jeden národ může druhému ukazovat, že jejich vláda lidem lže. Jeden národ tak jinému ukazuje možné cesty.

Tento systém rozdělení lidstva provedl Bůh po lidském pokusu ovládnout komunikaci v případě Babylonské věže. Tato symbolika se dodnes nepokrytě užívá.

Vzniká tak přirozená konkurence, která umožnuje národům vést různý způsob své vlády. Totalitní či demokratický, různé varianty vlád pak se poměřují a vzájemně se kázní.

Pokud národy zmizí, automaticky vzniká nový model: Jedno Obyvatelstvo a jedna neomezená Vláda

Zde vzniká nezastavitelný tlak na to, že jedna neomezená vláda Bezzákonného může beztrestně LHÁT. Nikdo jí nebude káznit. Může snadno pomocí kleteb anateické hierokracie uvrhnout své obyvatelstvo bipolární ideologií do totality. Díky lidské povaze prakticky není možné, aby nastalo něco jiného než silný tlak na univerzální totalitní moc pomocí nějaké ideologie obviňující veškeré obyvatelstvo z toho, že není dostatečně vhodné k existenci a že existenci si musí zasloužit.

Zhlédnutí: 36

Démoni, démon, astrální bytosti

Démoni, démon, astrální bytosti

Co je to démon, démoni, astrální bytosti

Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Mluvícího Obrazu obecně nastal odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy byla nahrazena Anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad lidmi) a Druhou Vědou. Vláda Anateické hierokracie (Druhá Šelma) náboženské termíny nepoužívá, ale plně využívá jednoduchého klamu s mimozemšťany. Každá bytost “odjinud” není podle této nauky “démon”, ale “mimozemštan”. Existence těchto “mimozemšťanů” je běžně používána v naukách Anateické hierokracie, a to včetně nauk pro děti.

Démon je označení pro Padlého anděla. Démon byl původně Boží anděl, který souhlasí se Satanovo žalobou vůči Člověku a vstoupil tak do vzpoury vůči Bohu. Démoni komunikují s člověkem pouze vyžádaným způsobem pomocí oken otevřených vyvoláváním démonů. Nebo pomocí prostředníků v posednutí (takový člověk je nazýván “médium”) nebo v sebeposednutí (nazývaného Meditace).

Žádný zloděj nemá na čele napsáno “já jsem zloděj”. I démoni se maskují. Od “nicoty”, přes zemřelé příbuzné, síly Přírody, energii Universa, astrální bytosti, mimozemské bytosti, hodné anděly, všemožné síly dávných bohů, mariánská zjevení a spoustu dalších. V naukách Anateické hierokracie se démoni nejraději maskují za “mimozemšťany”. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 19652

MGTOW

MGTOW

Men Going Their Own Way – Muži jdoucí “vlastní” cestou

Učení šířené muži, kteří nikdy nemohli dát manželovu lásku své ženě a tím pádem ani otcovskou lásku svým dětem. Tito učitelé již tedy vyučují Bezzákonnost.

Hnutí MGTOW se snaží, bohužel nesprávně, vysvětlit vztahovou situaci mužů a žen. Hnutí MGTOW si nevšímá faktu, že pohlavní alfa autoritou dnešních žen je Obraz Šelmy, který nabízel ženám a jejich nemanželským dětem plné zabezpečení a právo užívat muže jako beta providery. Muži se tedy už nedělí na alfa a beta muže, ale všichni jsou beta – poze některý je atraktivní beta a některý nezajímavá beta. Každý to může sám vidět a uznat, že se to ve všech bodech potvrzuje.

Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu maskulinní autoritu – Obraz Šelmy. Mluvící Obraz vnímají ženy jako “manžela” všech žen. Jelikož je ale Mluvící Obraz netělesný a nemůže ženy uspokojit fyzicky, dává ženám nesmírně snadnou cestu k zajištění sexuálního ukojení od mužů pomocí internetových seznamek. Tím pádem je vztah “žena a Mluvící Obraz” spíše jako vztah “Prostitutka a pasák” a muži jsou Mluvícím Obrazem ženám představováni v roli populárně nazývané “beta provider”. (poskytovatel služeb bez nároku na poslušnost)

Co je MGTOW, definice MGTOW

Poraženecké hnutí založené na poznání, že žena v dobách netělesné internetové komunikace není kompatibilní s mužem a není použitelná pro Manželství. Realizovatelný je pouze “vážný vztah”, tedy pozice ženy a jejího beta providera. Beta pozice mužů se bude v očích žen trvale prohlubovat, protože ženy uvidí bezmoc mužů v boji s Obrazem. Ta bude reprezentována i tím, že poslední politici nevládnoucí s Obrazem budou jen zmateně vykřikovat, že se svět zbláznil a že tomu nerozumí.

Hnutí založené na neznalosti věcí Světa

Členové MGTOW hnutí se snaží různým způsobem pojmenovávat extrémy nekompatibility ženského chování, hledají pro ně vysvětlení a snaží se o vytvoření konceptu asketického života poslední generace mužů, kteří zemřou spolu s národem.

MGTOW hnutí vytvořilo chybné myšlenkové konstrukty, u kterých pak hledá vysvětlení rozvratu žen, který je zjevně v rozporu se zákony přežití. Členové hnutí neví nic o Druhé Morálce, která byla vystřídána extrémističtější variantou, Třetí Morálkou.

V Druhé Morálce chtěl Mluvící Obraz po ženách, aby vychovaly generaci lidí dokonale ovládnutých Mluvícím Obrazem, z mozkem zcela závislým na otevřené možnosti netělesné komunikace. Pro takové lidi již není návrat do přirozeného života možný. Cílem Třetí Morálky je poté dále nepokračovat v rození dětí a postupně redukovat počet žijících.

V Třetí Morálce budou ženy nuceny pudy “znovu se zalíbit” Mluvívímu Obrazu a budou ochotné hromadně a hrdě odmítnout muže a trýznit těhotné a kojící ženy ve prospěch ideologických příkazů Mluvícího Obrazu. V té době nedokáže hnutí MGTOW vysvětlit již vůbec nic.

Zhlédnutí: 120

Ztráta kontaktu lidí s realitou díky Obrazu

Ztráta kontaktu lidí s realitou díky Obrazu

Úplná ztráta kontaktu lidí s realitou

Všeobecným rozšířením mobilů a postupným přijetím nereálného Obrazu v internetu za reálný veřejný prostor samozřejmě ztratili lidé kontakt s realitou.

Úplně hlavním jevem je fakt, že lidé vůbec netuší, že ve skutečnosti neví co si lidé okolo myslí. Z Obrazu mají o “obecném povědomí” zmanipulovaný názor.

Je to zamotané tvrzení, takže si ho musíme zopakovat ještě jednou a jinými slovy: Dnešní lidé si myslí, že přesně vědí co si myslí lidé okolo nich a co prožívají – a tomu přizpůsobují své chování. Reálně je to ale tak, že představu o tom, co si lidé okolo myslí v dnešním člověku vytváří pouze nereálný a moderovaný elektronický Obraz. Lidé jsou tak plně ovládáni bez možnosti se bránit

Lidé mají menší kontakt s realitou než ve středověku a dříve

Před mnoha staletími NEMĚL člověk jinou možnost jak zjistit “obecné povědomí” než tu, že se pohyboval mezi lidmi a slyšel, jaké je “obecné povědomí” všech. Nebo viděl velké protesty a velká povstání, kde masa lidí jasně demonstrovala, co chce většina. Jednalo se o převahu názoru v reálném světě, převahu na ulici.

V době vlády Obrazu jsou lidé tímto falešným duchovým hlasem neustále vyučováni, že “obecné povědomí” je přesně podle jeho zpráv. Jelikož má Obraz úplnou moc nad informacemi doručovanými lidem, má úplnou převahu nad lidmi ve svém vlastním Obrazu reality.

Artifologie dokazuje, že odpor lidí proti moci Obrazu je zbytečný a naopak Obraz dokonale posiluje. Hypotetickou šancí bylo včasné vydání úplného zákazu řešit obecní politické věci špinavou a zlou cestou skrze Obraz. Lidská pýcha a lenost tuto možnost ale neumožnuje.

 

Zhlédnutí: 13

Antikrist, duch antikrista

Antikrist, duch antikrista

Antikrist, antikristovský duch

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7)

Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře. Také je užíváno pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami (Králové vládnoucí s Obrazem Šelmy). Pozor, většina lidí bude oklamáná ryze sekulární (nenáboženskou, bez náboženství) rétorikou a naukou, která bude přijatelná jako jakýsi vědecký koncept (bezbožná humanita) všemi národy. Rozhodující naukou bude tedy Druhá Věda.

Duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,44; 1. Jan 4,1-3; ) (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 249

Animizace

Animizace

Animizace, zživotnění přístrojů netělesné komunikace

Patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Informace přijaté člověkem z mluvení jiného člověka, od ducha Bezbožnosti, od Ducha Svatého Přímluvce, ale také od mluvícího Obrazu z obrazovky, všechny se v lidské mysli zpracovávají STEJNÝM způsobem. Forma přijetí informace. Duch Svatý Přímluvce ale nemluví sám za sebe, ale mluví co slyší – pokud je svědčeno o Boží pravdě (evangelium – pravdivá zpráva), tak jej Duch Svatý potvrzuje.

Nadužíváním přístrojů netělesné komunikace začne moze zpracovávat styk s přístrojem stejně, jako komunikaci s živou bytostí. Tím netělesný tok informací z přístroje začne člověk vnímat jak hlas živé bytosti a začne se podle toho chovat. Nejvýznamnějším jevem tohoto typu je fakt, že ženy vnímají mobily jako mluvící ústa své pohlavní Alfa maskulinní autority, tedy moci systémové Šelmy. Žena tak vnímá mobil jako Mluvící Obraz systémové Šelmy a chová se k němu jako ke své Alfa maskulinní autoritě, pro kterou je puzena obětovat své tělo. A pozor, také je ale nucena si myslet, že Mobil vše dělá z lásky k ní, že po jejím tělě touží (že k ní má Systém emocionálně pohlavní vztah) a proto se chová tak, že chce prostřednictvím své krásy s MOŠ manipulovat.

Přitozenost duchové komunikace lidské duše a lidská pýcha

Pro lidskou bytost je duchová komunikace s Duchem Bezbožnosti, s démony a duchy a samozřejmě s Přímluvcem Duchem Svatým přirozená. Proto ale byli lidé pýchou puzeni vytvořit obraz té své Šelmě aby mohl mluvit, a aby každému lechtal sluch učením, které se mu líbí.

Velmi intenzivním užíváním (nadužíváním) mobilních telefonů a tedy netělesné duchové komunikace vždy vede k tomu, že v lidské mysli začnou být informace zpracovávány jiným způsobem, než stejné informace přijímané například četbou z papíru. Neustálým přívalem informací z mobilního telefonu začne lidský mozek po určité době vnímat hlas internetu jako živou bytost a hlas z mobilního telefonu se mu zživotňuje – jako by to byl hlas živé bytosti.

Tento jev je v Písmu proroky popisován mnoha způsoby. Obecně nejpřesnější je Biblické pojmenování, že mluvící Obraz té Šelmy dostal ústa hovořit velké rouhavé věci a je to tedy věrný Obraz systémové Šelmy, který byli lidé puzeni vyrobit právě tak, aby mohl s lidmi mluvit a lechtat jim sluch pyšnými bezbožnými bájemi a fantaziemi. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 58

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se tak stalo na svátek letnic, kdy apoštolové na Ježíšův příkaz v Jeruzalémě čekali, až jim sešle Ducha Svatého, Ducha pravdy.

Duch Svatý nemluví sám o sobě, ale mluví co slyší. Když je říkána Pravda, potvrzuje její pravdivost

Boží člověk je varován před Bezzákonností tím, že cítí nelibost Ducha Svatého k nečistým věcem a radost z Pravdy. Duch Svatý usvědčuje vše, co není z Boha a radostně souhlastí s tím, co je Bohu milé.

Duch Svatý tvoří protiklad k učením světa, k naukám démonů, a též v současnosti proti mocnému dílu klamu Obrazu.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 6012

Druhá Věda

Druhá Věda

Druhá Věda, též nazývána artifologicky jako “Anateická hierokracie”

Lidská Věda sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie umožnily vznik a provoz Mluvícího Obrazu systémové Šelmy a ta dostala moc neomezeně mluvit a ovládat všechny lidi. Jednoznačně se ukázalo, že lidské vyhlašování touhu hledat Pravdu jsou pokrytecký sebeklam. Lidé nezajímá Pravda pokud se jim nelíbí. Za pravdu chtějí lidé považovat jen to, co jim “lechtá sluch”.

Lidská Věda člověka pudila jen k jedné věci – uvést do provozu Obraz systémové Šelmy tak, aby mohl netělesně mluvit

V minulosti sloužily k ovládání lidí učení náboženství nejrůznějších druhů, masy se ovládaly pomocí věšteb a výkladů kněží. Kněží uvalovali na lidi informační kletby, ze kterých se lid pak měl vykoupit pomocí poslušnosti vládě. Vláda kněžstva je Hierokracie. Nástupem nauk vědy a nejrůznějšího poznání začaly být davy ovládány stejným způsobem, ale čistě sekulárně (bez náboženství). Mechanismus je ale stejný, proto tedy Anateická Hierokracie.

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instantní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz Šelmy.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo poznal. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

V době konce se již tato materialistická Věda přestala hodit v mocném dílu klamu a proto Satan zaplnil lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje duchovní klamy. Tentokrát ale byly vysvětlovány zcela mimo veškeré původní náboženství a mimo jakýkoliv vliv jakéhokoliv boha. Za veškeré tyto věci se postavila vláda Bezzákonného.

Zhlédnutí: 2156

Samosnubnost

Samosnubnost

Samosnubnost žen, manipulativní projev Bezzákonnosti

Samosnubnost byla metoda nárokování si mužských služeb ženami řícících se naukami feminismu. Samosnubná žena provádí napodobování svého vydání se muži a přitom jí vůbec nezajímá, zda jí onen muž miluje. Mužovu lásku považuje za zbytečnou, neboť cítí počítá s materiální podporou od moci Druhé Šelmy a počítá s tím, že od muže bude nárokovat poslušnost a finanční pomoc jako odměnu za své projevy oddanosti. Takto ženy uvažovaly dokud nebyla odstraněna Ta Překážka.

Ignorace nutnosti manželovy skutečné lásky je projev Bezzákonnosti srdce. Přesně jak žena přistupuje k muži, tak také přistupuje k Bohu.

Ženská samosnubnost je věrným zrcadlením lidského nárokování služeb Boha

Předstíráním oddanosti Bohu pomocí plnění předepsaných rituálů a docházky Církevních Organizací je stejným druhem manipulace k nárokování služeb Boha. Členové Organizací si snaží zajistit výhodnou “jistotu spasení” pomocí všemožného předstírání oddanosti.

Takoví budou říkat Ježíši Kristu: “Copak jsme v tvém jménu neprováděli mocné skutky a nevymítali démony?” A Ježíš jim odpoví: “Vás neznám, odstupte ode mě pachatelé Bezzákonnosti”.

Tak jako muž zakládá svou rodinu a přitahuje k sobě ženu kterou si vybral, tak Bůh sám si k sobě přitahuje své lidi. Tak jako žena nemůže svým manipulativním chováním vynutit a nárokovat lásku muže, tak také člověk nemůže svými manipulativními činy donutit Boha, aby jej přijmul.

Zhlédnutí: 36

Počet lidí, kteří správně pochopí Zjevení

Počet lidí, kteří správně pochopí Zjevení

Zjevení v Bibli popisuje budoucí čas, což si může dovolit póze Bůh Stvořitel, který toto zjevení učinil pro své věrné. Zjevení není určeno, aby se věci nestaly, ale aby je rozpoznali pouze ti co mají uši k slyšení.

Je tedy ZCELA jisté, že většina lidí Zjevení nepochopí, a vyloží si ho zcela chybně, podle své vůle a podle svého srdce – a tím se odsoudí. Tak jest.

Proto buďte připraveni OKAMŽITĚ zahodit veškerá předchozí zamilovaná učení a přijmout nové poznání, které přesně koresponduje se Zjevením. Tento akt se jmenuje Pokání, změna smýšlení. Ke starému se nevracejte. Bůh miluje ty, co zahodí dětská naivní učení a hledají Pravdu, neboť takovým patří dědictví.

Zhlédnutí: 32

Beta provider

Beta provider

Žena nechce a nemůže být pro muže “rovnocennou partnerkou”. Žena potřebuje být uchvácena maskulinní mocí, které bude sloužit.

Pokud nemá žena za svou Alfa autoritu (která rozhoduje o jejím životě a životě jejich děti) svého Manžela, vyhledá si jinou. Buď slouží nějakému démonu v náboženských rituálech a nebo nové slouží Obrazu, který jí nabízí partnerskou podporu.

Žena definuje termín “normální muž” podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy.

Termín “beta provider” označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí maskulinní autority pro její pohlavní život a děti.

Každá žena vytváří rodinu pro vůdčí maskulinní autoritu svého života. Šelma v počátku 21. Století dosáhla toho, že převážná většina žen vytvořila rodinu ze svého těla a ze systémové Šelmy. Muže taková žena používala jen pro dílčí služby fyzického typu a názory a potřeby muže ignorovala.

Nehrané překvapení žen z přednesených požadavků mužů

Žena, přesvědčovaná každý den Šelmou že je partnerka Alfa autority, nebude plnit přání a potřeby Beta poskytovatelů. Většinou je i překvapena, když muž nějaké požadavky na ženu vznese. U dívek vychovaných Druhou Morálkou pak můžeme sledovat rozčarování a nehrané překvapení, když muž si dovolí nějaké požadavky na ní mít. Žena v ten okamžik vůbec neví, jak tuto situaci řešit, protože z jejího celospolečenského chápání Beta poskytovatel přání a požadavky alfa samici přednášet nesmí.

Z takových žen se stává úhlavní nepřítel mužů a dětí.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 100

Projevy a důkazy vlády Obrazu

Projevy a důkazy vlády Obrazu

Situace na jaře 2023

Na jaře 2023 nalézáme obyvatelstvo země pod úplnou vládou Obrazu

Z nevinné hračky s nulovou důležitostí a důvěryhodností (sociální sítě internetu) se stává uctívaný pilíř veškerého šíření informací. Tím získává Obraz úplnou Moc podle definice toho, co pojem Moc znamená. Původní vědci a odborníci přestávají mít možnost cokoliv říci, lidé čtou jen to co chtějí číst a jsou unavení zjišťováním, zda je to pravda.

Politici a analytici doposud nespolupracující s Obrazem se stávají směšní a Obrazem zesměšňování, protože údajně ničemu nerozumí – což se lidem tak jeví. Velké redakce a novinářská práce ztratila smysl, jejich původní placení zaměstnanci musí zaujmout roli obránců toho původního světa před vládou Obrazu, aby si udrželi alespoň čtenáře toužící po iluzi světa před vládou Obrazu.

Hlasy předchozích odborníků z prostoru Obrazu mizí a jejich sebevědomé vystupování znalců běhu světa se mění v bědování že se vše pokazilo a že neví, kdo to způsobuje. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 17

Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

První (a nejrozšířenější) druh kletby je informační kletba: manipulace kvůli důvěře v obdivovaný subjekt

Takzvaná “informační kletba” je založena na prosté důvěře k duchovní autoritě. Díky této důvěře a poslušnosti pak informační kletba s člověkem manipuluje. Nejrozšířenější formou kletby se stává důvěra člověka v rady AI, kterou si lidé udělali jako svoji ohavnou modlu (bdelugmu). To naplňuje skutkovou podstatu modloslužby.

Mnoho lidí se upíná k nějaké duchovní autoritě, které bezmezně důvěřuje a dělá vše podle její vůle, protože jí chce sloužit, zalíbit se – aby mohl užívat nějaké výhody z její moci. Takoví lidé se své autority ptají na věci budoucí a ona jim říká věci, které by se údajně měly stát. Častokrát je říká ve formě podmínky, když toto neuděláš, stane se toto. To z principu vylučuje, že by se mělo jednat o vidění budoucnosti, což oklamaní nechtějí vidět.

Lidé kteří tuto informaci přijmou a začnou podle ní konat, jsou pod vlivem “informační kletby”. Tuto formu jistě vždy používali i duchové, v channelingu a věštění, v Posledních Časech ale dochází k odstoupení od “náboženského” vidění, neboť lidé mají svůj milovaný nový duchový hlas ze vzduchu, mobilní telefony a vnich všudypřítomný nereálný Obraz světa a modla. Tato lidmi neporazitelná moc realizuje všechny podoby Bezzákonnosti a úplnou poslušnost lidí ohavné modle AI. Lidé jsou tak obětí anateické hierokracie, která ovládá všechny lidi informačními kletbami. Například: Když budete spalovat, planeta se vám pomstí, pokud budete platit, možná vám odpustí.

Klasická kletba u démonických bytostí, vyhledávaná jako metoda boje člověka proti člověku pomocí rituálního proklínání

Démonická kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy a většinou i nevědomky) duchovní moci vykonat zlo na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, tím účinnější jeho kletba je.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů, často dávaných blízkým lidem “z lásky”.

Zhlédnutí: 28058

Křesťané připravují velký klam

Křesťané připravují velký klam

Vynechání antikrista Bezzákonného v učení křesťanů. Největší klam.

Lidé povětšinou umí číst, tak v průběhu historie četli hodně Bibli. Četli ji tak dobře, že i věřící i nevěřící věděli notoricky všechny zásadní věci tam napsané.

K běžné populární znalosti, užívané velmi velmi hojně v ateistické i pop satanistické tvorbě byla nutnost příchodu Antikrista v posledních časech.

Od představy příchody Antikrista bylo natočeno bezpočet horrorů, vydáno bezpočet metalových alb. Stalo se to klasickou popkulturní ikonou.

Když ale přišel Mluvící Obraz Šelmy, začal propagovat celosvětově problémy, konflikty a hierokratické kletby, a dokonale začal strhávat celý svět k sekulárnímu uvažování.

Mohutným působením díla klamu se z lidských mozků úplně vymazala vzpomínka na Antikrista a lidem byly zaslepeny oči a mysl, aby neměli výmluvu.

Tak se stalo, že naprostá většina lidí včetně všech Církevních Organizací náhle vynechala z biblických textů nutnost příchodu muže Bezzákoného v době působení Obrazu Šelmy. Ten završí antikristovské působení na Zemi a bude zničen až Druhým Příchodem Ježíše Krista.

Tento poslední finální klam způsobí, že každý pomýlený křesťan nakonec přijme bezzákonnost a bude obdivovat Bezzakonného a jeho nauky, kterými vylepší to, co lidé Obrazem zničili.

Toto je Otřesná Ohavnost zpustošení.

Zhlédnutí: 25

Anonymní vektorizace informačního pole

Anonymní vektorizace informačního pole

Anonymní vektorizace informačního pole v pseudoveřejném  prostoru Obrazu reality

Průzračně čisté vektorizování myšlenkového pole v minulých staletích – přesně označené zdroje propagandy a názorů

V minulých staletích představoval veřejný prostor skutečný, reálně existující prostory setkávání lidí. V nejužším kruhu rodiny či o samotě s TIŠTĚNOU knihou, časopisem, novinami člověk konzumoval draze sepsané, vysázené a natištěné informace jiných KONKRÉTNÍCH lidí.

Původce názoru či myšlenkového směru byl vždy dobře známý a kontrolovaný

Při přijímání jakéhokoliv informačního obsahu (rozhovor, čtené) bylo v minulých staletích zdaleka nejběžnější, že šlo přesně určit původce hlasu (byl vidět očima), či původce textu (tisk měl jasné označení autorů). Z původce informace šlo jasně určit, kterým směrem se budou VŠECHNY myšlenky z tohoto zdroje ubírat. Příklad: Materiály schválené a kontrolované státní mocí měly JISTĚ vektor všech myšlenek provládní a prosystémový. Materiály tajené před vládou či nepřátelské měly ZARUČENĚ vektor proti vládě. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 68

Ekvivalenty biblických pojmů v dnešním jazyce

Ekvivalenty biblických pojmů v dnešním jazyce

Pojmy užívané v biblických zjeveních se týkají naší současnosti a jejího pokračování. Je jasné, že většiny těchto jevů si lidé všímají a nějak si je musí pojmenovat. Většinou se jedná o pojmy s klamným vysvětlením, šířených emisary poslední instance jako kontrafake (jakopravdy). Zde jsou ty nejdůležitejší z nich:

Biblický pojem Nejbližší současný pojem O co se jedná Detaily
Bezzákonnost Liberální demokracie Odstoupení od všech tělesných i psychických zákonitostí ve jménu teoretické větší svobody. Také nazývané jako “terror humanity”.
Obraz Šelmy fiktivní obraz reality uvnitř sociálních sítí internetu Lidmi vybudovaný hlas znějící z netělesného prostoru, nahrazující jakékoliv jiné duchovní hlasy. Lidmi stvořený systém, který lidem nahradil veřejný prostor jeho virtuálním obrazem, ve kterém je moc systémové Šelmy neomezená a nezávislá na lidech.
Nevěstka Deepstate Síly zneužívající duchovní vědomosti a poznání lidského směřování k získávání neomezeného tělesného bohatství. Mluvícím Obrazem Šelmy jsou tyto struktury pojmenovány jako zdroj soužení a totality a poté budou rozdrceny jako úvod pro moc Bezzákonného.
Nepravost Fake News, kontrafake Díky elektronické komunikace se změnila metrika lidmi čtených informací. Lidé jako vždy čtou jen to, co chtějí číst, bez internetu ale museli číst pouze masmédia jako produkt drahé práce. Dnes mohou číst zdarma předávané informace na sociálních sítích. Tím vznikl zcela nový, falešný obraz reality, kterému se obsah informací automaticky musí přizpůsobit, jinak v systému zaniknou. Základní charakteristikou dnešní “čtené a tedy atraktivní” informace je tedy její emocionální tenze, schopnost vyvolat silnou emoci a donutit k dalšímu šíření. V bibli je psáno že “lidé se obklopí učiteli, kteří jim budou lechtat sluch” a zamilují se do Nepravosti”. Kontrafake je artifologický termín. Jedná se o falešnou zprávu, která se jeví vysoce pravděpodobná proto, že není pravdivá jen proto, že neproběhla, ne proto, že by nemohla proběhnout.

Zhlédnutí: 6

Proč to vypadá, že jsou média řízena tajuplnou externí mocí

Proč to vypadá, že jsou média řízena tajuplnou externí mocí

Vysvětlení proč to vypadá, že média jsou řízena tajuplnou externí mocí

Pod slovem “média” můžeme i nadále uvažovat POUZE internet a jeho sociální sítě. Ostatní “původní” zdroje už jen opakují stejný obsah.

Existuje množství lidí, kteří pláčou nad nástupem absurdity a tajuplné anonymní totality nazývané například pojmem „deepstate“ (většinou reprezentovanou údajnými tajnými spolky, ilumináti, židozednáři aj.). Ta údajně řídí média a akademickou obec k nějakému cíli (vektorizace informačního pole je patrná každému), ale nikdo se jí nemůže vzepřít protože nikdo neví, kdo za tou mocí stojí. Lidé sami sebe zahrnují kontrafake teoriemi o původci této moci.

Jednoduché vysvětlení poskytuje pátá artifologická věta

Dříve dokázala masmediální data vyprodukovat pouze redakce plná školených profesionálů s dobrou organizací práce a řemeslnými dovednostmi. Čtenáři četli JEN výsledky velmi drahé práce. Jedno zda pravdivé či nepravdivé, ale VELMI drahé.

S příchodem internetu se zprávy šíří ZDARMA a může je psát KDOKOLIV. Na šíření těchto zpráv nejsou nutné žádné PENÍZE a velké redakce dostaly zdrcující konkurenci. A jelikož lidé vždy budou číst jen to co chtějí číst, ROZHODUJÍCÍ METRIKOU NENÍ ŽE SE K NIM INFORMACE JAKO DRAHÝ PRODUKT DOSTALA, ALE POUZE ZDA JE INFORMACE ZÁBAVNÁ.
Nevítězí tedy velká redakce, ale vítězí ten, kdo dokáže lépe čtenáři lechtat sluch “vzrušujícím” čtením. (Fake news, literární formát imitující zpravodajství, nebo nepřekonatelné kontrafake, neboli Nepravost)

Aby v této nové metrice šíření obstály původní rekace se spoustou PLACENÝCH zaměstnanců, musí se přizpůsobit nové metrice uživatelských požadavků:

MUSÍ PSÁT PŘESNĚ TO, CO VZBUZUJE NEJVĚTŠÍ EMOCE A UMOŽNÍ VYDĚLÁVAT.

Pokud by se velké redakce soustředili na reálný svět mimo Obraz MOŠ, neměly by čtenost a musely by být uzavřeny.

To pak pro okolní pozorovatele působí, že jsou všichni řízeni cenzorní autoritou a poslušností k nějaké organizaci… Ale je to jen síla peněz, kořenu veškerého zla.

Jiné formulace téhož poznání o iluzi obrovské cenzury k citacím

Tak jako si člověk vybírá kuchyně podle své chuti, tak si dnes vybírá informace. V čínské, indické, italské restauraci očekává jejich specifický styl. U médiích řízených “systémem” čtenář očekává tvrdé a nekompromisní sdělení o systémové moci. Proto co očekává, musí dostat.

Mnoho lidí plačtivým tónem oznamuje brutální cenzurování, obrovskou předpojatost médií která nekriticky brání vládnoucí moc a vystupují v extrémní pozici. Kdo za tím stojí? Kupodivu pouze peníze. Klasické redakce nemohou konkurovat zdarma šířeným atraktivním zprávám a proto musí v zájmu své záchrany zaujmout extrémní pozici a bojovat o čtenáře atraktivním, emoce vzbuzujícím, bulvárně totalitním vyjadřováním – které od tohoto týmu čtenář prostě VYŽADUJE.

Zhlédnutí: 10

Konec reálné politiky a smyslu voleb

Konec reálné politiky a smyslu voleb

Virtuální “veřejný prostor” umožnuje řešit pouze nereálné chiméry

Kvůli nezřízenému užívání internetových sociálních sítí přestali lidé vnímat reálný veřejný prostor – zabývají se jen světem informací sociálních sítí. Myšlenky lidí se pohybují jen uvnitř plně ovládaného informačního prostředí “sociálních sítí”. Politik se tedy musí řešit POUZE to, co říká Internet (tedy mluvící Obraz systémové Šelmy). Lidé potom volí politika podle toho, jak řeší obsah internetu, tedy ovládaný obraz reality, a nikoliv realitu.

Všichni lidé jasně vnímají, že události kolem politiky a voleb jsou velmi podivné – lidi udivují jasné projevy MOCI, kterou ale nedokážou pojmenovat a i vrcholní politici se ohání hierokratickými pojmy jako je deepstate.

Ztráta praktického smyslu voleb je jedním z oborů artifologie. Artifologie říká, že přesunutím vnímání reality občany na nereálný virtuální Obraz systémové Šelmy lidé dále nemohou řešit svou vlastní reálnou životní situaci a musí řešit jen internet. Internet tak přebírá moc nad lidstvem.

Dokonalá past Bezzákonnosti na celé lidstvo

Nápad použít elektronickou zábavní hydru k naprostému řízení věcí obecních je zběsilou a naivní chybou lidí.  Tato hydra je naprogramována přesouvat informace podle lidských emocí k dosažení co největší závislosti člověka na nich – to samozřejmě udělá na výbornou. Její ohromná moc ale není chaotická. Celý tento mechanismus je velmi dobře popsán v Bibli, kdy lidé vytvořili systémové Šelmě její Obraz, který mohl na lidi mluvit. Mohlo by se zdát, že prohlédnutí této fatalní chyby je možné i zcela sekulární logikou. Jenže v této věci už se neuplatňuje jen čistá logika, ale jedná se zde věci duchovní.

Lidé tuto past nevidí, mají zablokován reálný úsudek znamením na svém čele. Jelikož mluvící Obraz Šelmy je pro každého z nich duchovním přímluvcem, stavějí ho do podoby svého boha.

Zhlédnutí: 17

Psychologie pohlavní bezzákonnosti (artifolgický rozbor)

Psychologie pohlavní bezzákonnosti (artifolgický rozbor)

Toto je SVĚDECTVÍ proti Bezzákonnosti

Dospívající dívka se snaží poznat, jaký záměr má s jejím tělem nejmocnější maskulinní autorita její společnosti. Tomu se pak přizpůsobí, aby maximalizovala své šance v pohlavní roli. Pokud jsou touto maskulinní ALFA autoritou muži onoho národa, vzniká silný a vitální národ.

Ve 20. století vznikl plánovaný duchovní tlak na odloučení žen od maskulinní autority mužů, aby mohly být později převedeny k poslušnosti maskulinní autoritě Mluvícího Obrazu systémové Šelmy.

Lidé byli puzeni vytvořit své Šelmě Obraz tak, aby mohl na lidi pořád mluvit a aby přehlušil všechny ostatní duchovní hlasy. Díky mobilním telefonům zapojeným na internet a jeho emocemi a bezbožnými záměry moderovanými informačními toky lidé získali neumlčitelný hlas ovládající lidstvvo (je lidmi milován a obdivován). Tento hlas pomocí vektorizování informačního pole dokáže ovládat lidstvo neporazitelným způsobem.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 14

Přísný zákaz užívání internetu v komunikaci věcí obecních

Sociální sítě internetu nejsou stvořeny aby šířily pravdivé informace, ale aby připoutaly pozornost vypjatými emocemi. Pokus je brát internetové komerční sociální sítě vážně jako prostředek pro reálnou obecní komunikaci je šílenství bláznů

Myšlenka využívat moderovaný pseudoveřejný prostor sociálních sítí pro řízení obecních věcí lidské společnosti je šílenství. Je to pokus použít volnočasovou hračku na řízení světa.

Jelikož se politka týká lidského těla a reálného fyzického života, MUSÍ být komunikována pouze na reálných setkáních umožnujících fyzický kontakt. (informace emitované lidským tělem musí přijímat lidské tělo příjemců bez informačního ovlivnění, moderace). Jakmile je tato komunikace a “setkávání” ve věcích obecně politických přenecháno moderovanému “pseudoveřejnému” prostoru sociálních sítí internetu, STÁVÁ SE VLÁDCEM VŠEHO samozřejmě INTERNET.

Žádný člověk nemůže být tak hloupý, aby věřil tomu, že obsah a obecné “vyznění” internetových diskuzí je reálný obraz potřeb a myšlení lidské společnosti. To samozřejmě není pravda – moderované komerční elektronické služby jsou naprogramovány aby vytvářely emocionálně vypjatý konflikt mezi uživateli a neustále ho zesilovaly. Klidné a nekonfliktní zprávy tyto služby nepřenáší a potlačují. Na internetu není možný žádný kontakt s realitou potřeb reálné fyzicky existující společnosti.

Další poznatky a artifologická upřesnění. Základní věty artifologie, výběr:

Zájem algoritmů řídících sociální sítě pseoudoveřejného prostoru totiž není informovat, ale emocionálně působit, což jde nejlépe nepravdou, nepravostí a šířením nenávisti. Sociální sítě internetu jsou vyrobeny tak, aby šířily emoce vzbuzující obsah a stavěly proti sobě teze a antiteze do vyrovnané síly a působily tak nevyřešitelný konflikt.

Obecnou vlastností tohoto sdělení artifologie je fakt, že většina lidí po přečtení vůbec netuší, jak na toto jasné poznání reagovat a mlčky je opouští.

Lidé se budou pořád snažit o nějaké jiné vysvětlení, ale nikdy nemohou dospět k poznání výše uvedené jednoduché pravdy že na internetu nevidí realitu, ale že na ně jen mluví virtuální obraz světa, uměle komerčně vytvářené emocionální vlny.

Ústy internetu nehovoří vůle lidu, ale internet užívá libovolné hlasy lidí k vytváření svého obrazu reality.

Zhlédnutí: 8

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda – stručné vysvětlení

Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy obávaly vlivu ideologických myšlenek Sovětského Svazu, které měly potenciál zlikvidovat demokracii a nastolit totalitu pomocí ovládnutí nejširší masy kolektivní vinou za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem (tehdy lidskou přirozeností).

Demokracie je systém obecné vlády – chytré a vlivné lidi staví proti sobě a nutí je zabývat se reálně existujícími problémy občanů. Běžný člověk se o řešení veřejných problémů nestará. V demokracii se vládnoucí lidé zodpovídají za svou práci voličům a neúspěchy společnosti jsou vždy vinou vlády.

Princip ideologického převratu. Přesunutí viny z vlády na obyvatelstvo

V demokracii se za každý obecný neúspěch při řešení reálných problémů musí chytří lidé z vlády zodpovídat. Vina za neúspěch je vždy ze samotného principu demokracie vinou vlády, a nově volená vláda má chybu vyřešit. Můžeme tedy říci, že v demokracii má za věci obecné zodpovědnost vždy vláda. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 427

Ideologie

Ideologie

Konstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci

Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Ideologie slouží politickému subjektu k nastolení totality pomocí Ideologického převratu. Ideologie je šířena mediální aktivitou, která se nazývá PROPAGANDA. Propaganda je zjednodušeně řečeno “reklama na ideologii”.

Ideologie vytváří vzájemně propojený myšlenkový aparát, který běžnému člověku podsune myšlenku, že nikoliv VLÁDA, ale obyvatelstvo je zodpovědno za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Člověk, který uvěří ideologii, se tak zdánlivě dostane na stranu, která nese veškerou vinu. Naopak totalitní vláda je vždy ta, co vše dělá správně “pro dobro ideologie, ve jménu ideologie”. Tím si totalitní vláda zajištuje, že se za neúspěchy ideologického boje nemusí zodpovídat – a není tedy nutné volit jinou (demokratickou) vládu.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 305

LGBT

Proč je LGBT past na ženy a děti

V Druhé Morálce (feminismus) byly v systému Šelmy pro přiznání práva ženy ROZHODUJÍCÍ POHLAVNÍ ORGÁNY. Osoby s vagínou a vajíčky byly nezvratně klasifikovány jako ženy s nárokem na mateřství, mateřskou touhu, s nárokem na podporu od systémové Šelmy a s nárokem na primárního Beta Providera, tedy Šelmou vymáhané placení biologického oplodnitele ženy.

LGBT ideologie, tedy Bezzákonnost, veškeré výše uvedené výsady osoby s vagínou a vajíčky RUŠÍ. Osoba s vajíčky a vagínou už není klasifikována jako ženam její touhy jsou pojmenovány jako “stereotypní vzorec výchovy” který nedává dotyčné osobě žádný nárok na mateřství, mateřskou touhou, ani nárok na podporu od systémové Šelmy. Nemá též nárok na to, aby Systém u ní na osobě oplodnitele se spermiemi vymáhal finanční podporu.

Zplozenec pohlavního styku osoby s vajíčky a osoby se spermiemi nemá žádný lidský právní status. Je buď chtěným projektem obou, nebo soukromý projekt jednoho (druhý se práva na projekt legálně vzá). a nebo je vytvořen se zlým úmyslem (podvodem) a nebo je nechtěnou sexuální nehodou.

Pokud vám to zní jako otřesná ohavnost zpustošení všeho a totální bezzákonnost, tak máte pravdu. Pokud vám to přijde, že “běda bude těhotným a kojícím v té době”, tak máte pravdu též.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 97

Prověřování není obhajování aneb vše prověřujte, dobrého se držte

Bible říká: Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Tyto slova často chápeme špatně

Velmi často si totiž myslíme že “prověřujeme a dobrého se držíme”, ale místo toho “obhajujeme, čeho se zrovna držíme”.

V listu Tesalonickým se opravdu píše správný postup, který má svůj důvod. Je opravdu nutné postupovat přesně tímto způsobem.

Aby jsme si mohli být jisti, že věříme pravdě, máme Boha hledat a ptát se po něm. Ono vytrvalé hledání umožnuje Bohu, aby s námi mohl pracovat a my tím hledáním vždy ukazujeme, co vlastně chceme nalézt. Mnozí tak dávají na jevo, že to co hledají, je vlastně něco úplně jiného než Bůh a pro takové jsou k dispozici různé Organizace a nauky.

Máme tedy:

 1. Nepohrdat proroctvími (tedy vyslechnout si, co kdo prorokuje či vyučuje k nápravě a poté rozsoudit, jestli se nás to netýká). Každý ať posoudí své vlastní dílo.
 2. Všechno prověřovat (tedy sledovat, jestli jiné učení není náhodou lepší či přesnější než to, co jsme přijali předtím).
 3. Dobrého se držet (dobrých věcí, které se prokazují stále jako dobré si ponecháme, pokud zjistíme, že to nebylo to nejlepší, vrátíme se do bodu 2. )Je chybné si myslet, že když nějaký člověk nebo učitel něco hezkého řekl, automaticky to znamená, že úplně všechno co řekne, je pravdivé a dobré. Vše se musí posoudit.
 4. Co shledáme jako zlý kanál, tak to vyloučíme jako zdroj informací v jakékoliv podobě (například pokud je něco andělské učení či dodatečné evangelium, musíme to vyloučit jako lživý kanál a nepřemýšlet, jak z toho něco vytěžit. Proti tomuto klamu nemáme stejně šanci obstát). Častým trikem lháře je přeci snaha získat si důvěru, podobně jako v pohádce o vlkovi a kůzlátkách.

Stále je lepší, když někdo nemá přesnou nauku ale v srci má touhu poznat pravdu, než být pyšný na své učení a bránit ho bez jakékoliv vůle hledat pravdu. Kdo požádá, tomu přeci Bůh dá moudrost na rozpoznání.

Když poznáme, že něco nebylo správné

Poté nastupuje něco, co nám nesmí být naprosto cizí. A to se nazývá pokání, tedy změna smýšlení.

 

Zhlédnutí: 135

Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje jinou formu lži.

Mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, ale je zde samozřejmě zamlčováno, že démoni patří mezi andělské bytosti. Vzývání démonů se tak skrývá za názvy jako jsou andělské terapie, léčení s archanděly a podobně. V dalších naukách se píše zcela totéž, jen andělé jsou zde nahrazeni neosobním Vesmírem, Universem. (Nauky Vesmír ti to dá, objednávání z Vesmíru) To je ale lež určená pro ty, kterým se první lež o andělech nelíbí. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 793

Křesťan a popularita ve světě

 

Křesťané, kteří získali mezi lidmi určitou popularitu, se ocitají ve velkém nebezpečí. Neexistuje snad člověk, kterému by byla nepříjemná pochvala druhých a ocenění jeho práce.

Zde je ale jedno úskalí.

Např. jestliže se křesťan stane populárním pro svou uměleckou tvorbu, v určité fázi se ocitne před rozhodnutím, zpravidla tehdy, když se jeho fanoušky stanou i lidé, kteří Bohu nejsou plně vydaní nebo přímo následují nějaké bludné učení.

Pak musí takový řešit dilema, zda do své tvorby zahrne i něco z bludů, které vyznává část jeho fanoušků, (popř. bude tyto bludy mlčky tolerovat) nebo se postaví jasně a nekompromisně na Boží stranu a o svou oblíbenost přijde.
Satan ví velice dobře, jak je pro člověka opojná popularita a uznání lidí. Křesťan, který se vyžívá v děkovných a obdivných ohlasech jiných lidí, je snadnou kořistí a velmi lehce upadne do pýchy, která mu brání jasně vidět. Pak už je jen krůček k tomu, aby začal fanaticky a zuřivě hájit bludná učení svých fanoušků jen proto, aby ho náhodou nezavrhli a neodmítli. Stává se závislým na uznání lidí, místo na Bohu. Jestliže jsou třeba mezi fanoušky členové římskokatolické instituce, má dotyčný křesťan na výběr, zda jasně a otevřeně řekne, v čem se tato instituce odchyluje od Božího slova, nebo naopak bude hledat výmluvy a v rámci falešného učení o jednotě propagovat slepou toleranci k bludům (např.uctívání Marie, modlitby ke svatým…), jen aby náhodou o své katolické příznivce nepřišel, protože jejich pochvala a “plácání po rameni” jsou přece tak příjemné.

Ježíš říká, že Jeho skutečné následovníky bude svět odmítat a nenávidět. Matouš 24,9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Jestliže chceme opravdově následovat Boha, nemůžeme očekávat a požadovat lásku a uznání od světa. Kníže světa, Satan, nás totiž dříve nebo později začne strhávat na svou stranu a za popularitu bude požadovat protislužby. Písmo mluví jasně – ten, kdo chce milovat Boha, nemůže zároveň milovat svět a to, co svět nabízí, protože vládcem světa je Satan. 1.Janův 2,15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

Není nic zlého na tom, když někdo ocení naši práci. Jakmile ale kvůli popularitě začneme ustupovat ze svého vydání Bohu a hledat omluvy pro bezbožné jednání, ocitli jsme se v pasti Satana.

Zhlédnutí: 341

Apokalypsa, datum apokalypsy

Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. Bůh vidí  každý den před tím, než jediný z nich nastal. Vidí všechny najednou až do konce Času.

Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a Druhého příchodu Ježíše Krista, znamená to také, že ho opravdu nikdo znát nemůže a nikdo ho znát nebude a ani ho nikdo NEVYPOČÍTÁ.

Pokud tedy narazíme na někoho, kdo zaručeně přesně vypočítává DATUM APOKALYPSY, je to vždy lhář, snílek nebo numerolog. Protože Bůh viděl všechny dny až do konce a ví, že datum nikdo neznal!

Zhlédnutí: 174

Tantrické masáže

Tantrické masáže mají svůj původ v démonických učeních tantry, taoismu a reflexologie. Lákají lidi na to, co je jim vlastní, protože pracují s lidskou sexualitou, jež je shodně dána všem lidem jako přirozený rozmnožovací pud.

Tantrické masáže, název ukrývající erotickou masáž a “jemnou” podobu prostituce

Tantrické masáže zamlčují okultní smysl tantry a slibují lidem příjemné pocity navozené probuzením „sexuální energie“. Jako u jiných esoterně – okultních metod, i zde se tedy pracuje s “vědecky znějícím pojmem energie“, aniž by kdokoliv z vyučujících blíže vysvětlil odkud se bere a jaká je její podstata. Zajímavé je, že v duchovní oblasti jsou lidé zvyklí nic neprověřovat. Kdyby se ovšem jednalo o nějakou operaci s penězi, většina by se nikdy nespokojila s tím, že jejich investice jdou do “nějakých dobrých rukou”.

Lidská sexualita je v pojetí tantrické masáže něčím téměř posvátným, co údajně lidem dodává vitalitu, zdraví atd. Jedná se ale o další postup předávání démonického zasvěcení rukama maséra, přičemž klient dostává odměnu v podobě extatických prožitků.

Zhlédnutí: 983

Technologie a nová lidská práva

Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo

Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi vynucená nová lidská práva”. Jedná se o soubor myšlenek popisujících práva lidí pohybujících se ve světě ovládaném mobilními komunikacemi. Tedy něčím, co nikdy předtím nebylo. Zjednodušeně se jedná o novodobé lidské “právo” okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Pozor! Toto není přirozené a pro člověka dobré, je to ale nevyhnutelné. Musí se to stát, protože nejprve musí nastat odstoupení od Boha. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 563

Chemtrails, vysvětlení

Chemtrails, vysvětlení

Již první motorová vzducholoď zanechávala na obloze mnohahodinové stopy

Jedna z velmi oblíbených konspiračních teorií hovoří o nejlépe viditelném člověkem vyrobeném atmosférickém jevu, o kondenzačních čarách vznikajících za motory letadel ve velké výšce.

Tyto kondenzační čáry způsobuje teplo z motorů. Horký vzduch výfuku motoru naruší rovnovážný stav vlhkého vzduchu a okamžitě vzniká kondenzace vodních par. Takové mračné stopy můžou na obloze setrvávat dlouhou dobu a různě se přetvářet, narůstat a deformovat. Konspirační teorie, které potřebují něčím děsit, hovoří o tom, že nás tímto někdo chce práškovat jedy. Důvody se uvádějí různé, jaké kdo dokáže vymyslet. Konspirační výmysly hovoří o regulaci počtu obyvatel planety, umělých změnách psychiky a podobně. Na druhou stranu ale je jasné, že spaliny hoření uhlovodíkových paliv nejsou zdraví prospěšné, takže pokud se provádí analýzy těchto spalin, vždy se pochopitelně naleznou škodliviny. To okamžitě používají manipulátoři k vytváření dalších konspiračních teorií. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 3580

Boj proti potratům

Boj proti potratům

Boj proti potratům způsobuje zlo

Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně Manipulátory podáváno. Manipulátoři využívají toho, že jsme nepozorní a nezamyslíme se nad tím, co nám říkají. Někdy manipulátory sami považujeme za odborníky a proto jim rovnou věříme.

Organizace bojující proti potratům a jejich strašení nepůsobí preventivně, jak by se na první pohled zdálo (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 2626

Tragédie internetového seznamování

Tragédie internetového seznamování

Princip Ucházení o ženu a jeho význam

Aby žena zajistila přežití dětí, je pro její tělo velmi důležité, aby si vybrala vhodného muže z té skupiny mužů, kteří se o ní opravdu UCHÁZÍ. Proces “ucházení” jednoduše demonstruje ZÁJEM. Žena schválně klade různé “úkoly” aby si její tělo vyzkoušelo, jak dalece se o ní muž zajímá. Mužovi snahy ženské tělo přirozeně motivují, tedy často jí působí “vzrušení”.

Lidské tělo nemá často přesné číselné požadavky, ale směřuje k nějakému cíli. Například matka nechce pro své děti konkrétní částku peněz, ale chce aby se měly “co nejlépe”. Když si ženské tělo vybírá, také by rádo mělo “velký výběr” aby se žena cítila svobodně. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 388

Dar Víry

Dar Víry

Dar Víry je symbol oddělení od Světa a přijetí Spravedlnosti

Boží člověk vlastním rozumem dospěje do bodu, kdy chápe že Bůh je Stvořitelem a že lidé jsou stvořeni aby zrcadlili slávu Boha. Ovšem okolí Božího člověka je většinou zcela proti Bohu, plné bezbožných teorií o vzniku světa a života, které všechny společně nedávají žádný smysl. Boží člověk už tedy rozumem vše chápe, ale někdy má strach, že přesto neuvěří. Proto máme Boha pořádat o Dar Víry. Když požádáme, zcela nenápadně a přirozeně nám Bůh nechá uvěřit a poté dále chápat nová poznání.

Každý kdo chce Boží Spravedlnost dále poznávat musí Boha pořád hledat a pořád se vyptávat v modlitbách přímo Jeho, neboť Bůh nejedná proti vůli člověka ale dává mu to, oč člověk žádá tak jako Otec dává svému dítěti jídlo.

Zhlédnutí: 2231

Upalování čarodějnic, inkvizice, hon na čarodějnice

Upalování čarodějnic, inkvizice, hon na čarodějnice

Upalování čarodějnic, inkvizice, hon na čarodějnice

Tento článek neobhajuje inkvizici, pouze vysvětluje příčinu a důsledek. Čarodějnické procesy bezpochyby byly zlem!

Ponecháme-li stranou všechny společenské a historické hrůzy, zneužití a odpornosti, najdeme, co je základem čarodějnických procesů. Základem byla obrana bezbožných lidí proti démonským hrůzám rozpoutávaným okultními obřady služebníků démonů. I když bylo možná ve většině případů použito vymítání démonských duchů jen jako ZÁMINKA pro páchání krutostí a ovládání lidí, vždy bylo pácháno kruté zlo a to je princip všeho, co pochází ze Satana. Satan a jeho démoni dokáží vždy člověka manipulovat k páchání zla. Lidé pak páchají Satanské zlo a jsou přesvědčeni, že dělají něco dobrého. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 3084