Andělé jsou služební bytosti Boha Stvořitele. Jelikož disponují schopnostmi, které se nám lidem zdají jako “božské”, nemůžeme jejich činnost pozorovat. Andělé, kteří se od Boha odloučili spolu se Satanem, se nyní nazývají démoni. Není v naší moci rozpoznat, kdo z nich je Boží Anděl a kdo Satanovo démon.

Proto bylo Bohem stanoveno jednoduché orientační pravidlo:

ANDĚLÉ S LIDMI NEKOMUNIKUJÍ ZA SVOU OSOBU! Člověk se má odvolávat vždy rovnou k Bohu, jinak se stane obětí démonského klamu.

Esoterici vám LŽOU, sami oklamáni Satanem

Proto pokud vám někdo z esoteriků či magiků bude nabízet služby nějakého anděla, případně někdo z vašeho okolí nějakého “anděla” kontaktuje a on se představí jako “Boží anděl”, prostě lže, je to démon. Není to pro nás výhodná situace, protože do jejich světa opravdu nevidíme. Musíme se tedy spolehnout na Boží Slovo, anděly  nevyvolávat a zbytečně se tím nevystavovat démonickému KLAMU a posednutí.

Jak se usvědčí démon z klamu

Boží odpůrci nemohou projít testem 1. listu Janova 4. Nedokážou se Vám zpříma podívat do očí a říci: “Poslal mě Ježíš Kristus, který jest Bůh, který přišel v těle, zemřel na kříži a po třech dnech vstal z hrobu a nyní sedí po pravici Boha Otce; tento Ježíš je můj Pán”

Touto zkouškou padlý anděl-démon neprojde. Problém tkví totiž v tom, že pokud by tuto větu prohlásil, roztrhal by ho Satan na kusy a pohltil, neboť by vlastně říkal evangelium. Prozradil by pravdu, kterou se Satan pokouší všemi prostředky před lidmi tajit.

Tento test provádějte v případě, že máte zájem poznat pravdu a komunikovat skutečně s Bohem. Pokud je Vám jedno s kým komunikujete, tak Vám stejně není pomoci…

Jak poznat že esoterik lže

Esoterici, falešní učitelé a satanovi služebníci vám účelově LŽOU. Budou vám dávat na výběr, kterému “andělu” vás budou zasvěcovat. Dají vám i příručky s andělskými charakteristikami.

Dá se ale snadno poznat, že lžou. Odvolávají se totiž neustále na Boha, Bibli a andělská jména, zároveň říkají věci, které Bibli odporují, ale vůbec vás neupozorní na ROZPOR vůči tomu, za co se vydávají. Říkají prostě, že jednají podle Boží vůle, ale ve skutečnosti dělají něcoopačného. Je to úplně jasná lež. Za Boha a bibli se jen schovávají.

Weby a knihy o komunikaci s dobrými anděly jsou tedy VŠUDE

Weby mladých okultistek, vědmiček a čarodějnic jsou přímo nasycené neustálou komunikací s anděly. Tyto neinformované služebnice démonů se nechají těmito bytostmi klamavě informovat (prostřednictvím chanellingu) a spolu s démony tvoří nové a nové lákavé lži o tom, jak je možné s démony bojovat, jak je možné anděly volat a podobně. Vzhledem k tomu, že jsou ve službách satanových démonů, bývají extrémně alergické na jakékoliv zmínky o pravém Bohu, případně Ježíši Kristu a jeho díle Spasení.

Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou v něm vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého diktování slov, aby se klamavá lest dostala na papír v účinné podobě. (Podobně jako lstivně napsané nevýhodné obchodní smlouvy mezi lidmi)  Tato metoda diktování informací se nazývá channeling.

Úloha indigových dětí v řadách satanovo armády klamu

Jistou výjimku tvoří indigové děti, které jsou démony ovládány mnohem intenzivněji a mohou tedy být ve svých lžích ještě přesvědčivější a účinnější.

Jejich řeči budou nesmírně sladké. Jak říká Bible ve Zjevení (budoucích událostí), budou lidem “lechtat sluch”.

Za příchodem toho Bezzákonného bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Lidé, kteří vám budou nabízet různé věci pod názvem: andělská terapie, andělské léčení, andělské uzdravení, andělská komunikace, andělský tarot, andělské horoskopy, andělské příručky a podobně… ti bývají většinou v pasti démonické superlásky.

Znamená to, že mají v sobě vyburcovanou zcela falešnou verzi lásky, která je určená proto, aby milovali slepě a nezjišťovali, že ti, se kterými komunikují, jsou lháři.

Falešná démonická superláska je u těchto lidí vybudována na základě tělesných příjemných pocitů, které zažívají při šíření satanových bludů a při matení lidí svými naukami. Ve skutečnosti vůbec nevědí, co se děje, mají jen mlhavé infomace, že se zúčastní nějakého přerodu, nebo převibrování do nějaké jiné úrovně. Netuší, že převibrování se nebude týkat jich, ale démonů, kteří tímto s konečnou platností ovládnou Zemi a její lid.

Jak se ke komunikaci staví Církevní Organizace

Římskokatolická církev jako esoterická organizace a oslovování andělů samozřejmě plně podporuje ve svých oficiálních modlitbách, čímž umožňuje démonům k manipulaci s lidmi a vyzývá své oklamané ovečky ke komunikacím s Anděly:

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.

Církev Adventistů zase uznává a předává učení Ellen G. Whiteové, které přijala od anděla, což automaticky znamená, že se jedná o nepravé učení démonů, o Nepravost.

Views: 102