Ježíš Kristus, Boží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium, aby ten, kdo v Něj věří, nezemřel, ale měl život věčný.

Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno” (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce” (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6).

Bezpochyby nejvýznamnější událostí lidských dějin je příchod Božího Syna Ježíše Krista na Zemi v těle. Jeho příchodem se začíná na Zemi kázat příchod Božího království. Blaze každému, kdo přijme ještě během života v pomíjitelném těle Boží království. Takovým se víra v Božího Syna počítá za spravedlnost a takoví kralují s Kristem až do jeho Druhého příchodu.

Následování díla Ježíše Krista se nazývá “křesťanství” či “kristovství”

Následování učení Ježíše Krista a kázání Božího evangelia se nazývá kristovství, křesťanství. Pod tímto pojmem se žel dnes označuje kdejaká činnost, často i úplně antikristovské dílo. (Například i učení o tom, že kralování s Kristem bude až někdy v budoucnosti) Skutečný popis toho, co je Kristovo dílo, se nachází v Novém Zákonu Bible.

Mnoho “křesťanského” je antikristovské

Dnešní Církevní Organizace převážně učí něco jiného, co za Kristovo dílo vydávají. Velké oblibě se těší falešné učení, zdánlivě od učení Kristova odvozené. Nový Zákon Bible je proto také velmi často lživě interpretován, neboť lživá interpretace je antikristovská a pomáhá lidem získat světskou moc a sílu k ovládání lidí.

Soud tohoto světa spravedlivými

V době od prvního příchodu do druhého, (což je poslední událostí dějin v čase) probíhá soud tohoto světa. Musí být hlásáno evangelium Božího království. Také musí přijít odvrácení od Boha směrem k bezbožným naukám popírajícím pravdu a vyučujícím Satanovo lživé nauky. Takové nauky směřují proti dílu a učení Ježíše Krista, proto se jim říká antikristovská učení. Svět musí sám sebe vlastními naukami a slovy odsoudit odmítnutím Boha. Dnes můžeme toto pozorovat například tak, že stále více lidí věří, že nás vytvořili “mimozemšťané”.

Není jména, které by bylo více falšováno Světem než jméno Ježíše Krista!

Proto zní podtitul tohoto artiklu: “ten pravý”. Čistě statisticky vzato, při hledání informací o Ježíši mimo pravou Bibli naleznete většinou schválně manipulativně lživé články. Protože Svět v moci Satana chce před lidmi pravdu o Ježíši všemožně skrýt a zatajovat. To si můžete sami dokonale ověřit pouhým porovnáním Nového Zákona Bible s učením některých Církevních Organizací.

Jelikož Satan ví, že Ježíš je jediná Cesta, Pravda a Život, kterou navíc už on nemůže přijmout, nabízí lidem všemožné jiné cesty. Veškeré tyto Satanovo nabídky ale NEJSOU PRAVDA, jsou nabízeny nepravdivé a klamavé informace.

Nikdo se ale nemůže konečnému setkání s Ježíšem Kristem NIJAK vyhnout

Ať se každý může snažit jak chce, nemůže se setkání s Ježíšem Kristem vyhnout, neboť on tvoří spojnici mezi Bohem a člověkem. Kdo zemře, ten se s Kristem setká a pozná, že je Pán. Každé koleno se před ním jednou pokloní. Člověk nemusí za svého života o Ježíši Kristu NIC slyšet ale stejně se s ním po smrti setká.

Kdo se chce zalíbit Světu, nemůže se zalíbit Bohu

S nastávajícím posledním časem Satan zostřuje vtíravé a neumlčitelné vyučování klamných učení. Tyto učení poznáte podle toho, že jsou buď přímo proti Ježíši zaměřená, nebo jeho poselství modifikují tak, že není Bohem přišlým v těle, přinášejícím Spasení. Že nemá cenu v učení a slova Ježíše Krista věřit. Velká část je také taková, že se za Ježíšovo učení klamně vydávají nebo Ježíšova slova interpretují, vykládají jiným, lživým způsobem…Podstrkují nám tedy zcela nového nebiblického “Ježíše” na mnoho a mnoho způsobů.

Bůh nabízí život Věčný ve své přítomnosti, tedy nezávislý na Čase tak jak jej známe.

Satanu a všem, co jej následují ve vzpouře proti Bohu, je připravena Věčná smrt, tedy úplné zapomenutí jeho existence spolu se zánikem Času. Jelikož všechny ty co Boží nabídka nezaujala a tak jí spravedlivě nedostanou. Takoví mají nesprávné důvody proč chtít do Nebe, ale žádné jimi vysněné Nebe neexistuje.

příbuzné články:

Kdo je Ježíš Kristus, skutečný Kristus

Ježíš Kristus je kompetentní k vedení své Církve

Proč přišel Ježíš Kristus

Views: 3742