Channeling je lstivé diktování lživých učení démonů, tedy andělské evangelium

Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou do něj Bohem vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého diktování slov. Tak je pomocí lsti channelingu dosaženo, že klamavá lest se dostane na papír v účinné podobě. (Podobně jako lstivě napsané nevýhodné obchodní smlouvy, které je také nutné pro dodržení právní kličky formulovat léčku přesně) Tato metoda přímého diktování informací démonem člověku se nazývá channeling. Často se pro dosažení pacifikace přemírou informací používají velice dlouhé texty, které svou délkou působí iluzi věrohodnosti.

Bůh varuje všechny své, aby nevěřili nikomu, kdo říká nějaké jiné informace, i kdyby se tento vydával třeba za anděla z nebe. Přesto se mnozí nechají přesvědčit, že co je z neviditelného světa, to musí být vždy pravdivé. Bůh i k tomuto říká, abychom nebyli překvapeni, že k někomu hovoří bytost z nebe, ale důsledně prověřovali, zda náhodou tato bytost není démon lhář.

Démon sloužící Satanovi nemůže nikdy říkat nic jiného, než LEŽ. Musí všemi prostředky vytvářet nepravdivé informace o Bohu tak, aby sváděl a zabíjel lidi. K tomuto Bůh říká, že se nemáme bát těch, co zabíjí tělo, ale musíme se bát těch, kteří zabíjejí lidskou duši tím, že jí odvrací od pravdy a učí jí milovat lstivé nepravdivé učení od Satana. Proto když čteme, že křesťané budou ve svých společenstvích zabíjeni a že ti co je zabíjí tak budou činit v domění, že tím slouží Bohu, jedná se o zabíjení lidské duše pomocí učení Nepravdivého evangelie, čisté Nepravosti.

Channeling NENÍ komunikace s podvědomím, ani NENÍ komunikace s hodnými anděly ani komunikace s Universem či dokonce s Bohem

Lidé nezkoumají, kdo jim channeling diktuje. Slepě důvěřují jeho PRAVDIVOSTI. Lidé praktikující channeling si zdroj “odnikud přicházejících informací” vysvětlují různě. Ve skutečnosti ale neví, co vlastně dělají a čemu slouží a když se to chtějí dozvědět, mohou se na to zeptat právě jen onoho zdroje.

Démon, který jim diktuje, v nich ale popouzí pýchu na jejich domnělé “nadpřirozené” schopnosti a “tajné vědění”, a tak jsou pisatelé démonických diktátů vzrušením motivováni k další a stále lepší službě démonům a k dalšímu zasvěcování a iniciaci. Inteligence padlého cheruba Satana, která stojí za vším tímto učením klamu, je lidské inteligenci zdaleka nadřazena, a proto je velmi naivní si myslet, že se člověk může pustit do souboje v chytrosti. Každý člověk, který se spolehne na svůj rozum a né na Boha, je v této partii odsouzen k tomu, že je trvale oklamáván.

Služebníci nechtějí o ten adrenalin a vzrušení přijít, je jejich odměnou ve službě. To je stejný princip jako u hinduistických Guru

Jelikož člověk vůbec nevidí, kdo a za jakým účelem mu tyto channelingové spisy diktuje, nemá žádnou možnost, jak se VYHNOUT OKLAMÁNÍ. Vždy je tedy napálen.

Mezi velké a známé channelingové démonické služebníky patří Neale Walsh a Vasula Ryden, nyní, po roce 2010, se jich ale objeví tisíce a doslova zaplaví celý svět.  Řídí se satanovým plánem přehltit lidské myšlení desítkami tisíc teorií, který je naplněním Božího Soudu nad tímto světem. Bůh sesílá mocné dílo klamu, aby se každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě, zamiloval do nepravosti a démonských lží.

Channeling vždy směřuje k učení démonských náboženství (například k hinduismu), a velmi často si vypůjčuje křesťanské pojmy a části Biblických textů, aby svou lež mohl dobře skrývat za kousky pravdy

Satanovo “lechtání sluchu” lží o channelingu obsahuje tyto falešné informace:

  • že channeling je cesta k Božstvům, nebo k Bohu (to je jim jedno)
  • že channelingem musí každý, kdo hledá Boha, nutně projít
  • že to, co vás channelingem vede, je bůh, ale takový vylepšený, né ten z Bible, ale ten z těch ostatních knih
  • že channeling je cesta k nové duchovnosti, kterou je nutné přijmout jinak ten nový jiný bůh nebude tak úplně spokojen
  • že Ty jsi přeci bůh (to pyšného opravdu nadchne)

a spousty dalších fantastických lákavých lží. Stačí jen prohledat Google nebo Youtube a vybrat si tu lež, která se člověku líbí nejvíce. Směšné je, že si navzájem odporují a vlastně se shodují jen v jedné věci. V popírání Božího slova obsaženého v Bibli. To, jak si vnitřně odporují, je usvědčuje ze lži.

Pozor, v první řadě vám budou channelingoví lháři podsouvat, že: “i křesťansví je vlastně stejné a že křesťané mají channelingově komunikovat s Kristem a Duchem Svatým” To vám budou nalhávat proto, aby vás dostali na svou špatnou cestu tím, že pomluví správnou cestu. Každý Kristovec by ale měl vědět, že Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví co slyší.

Vnucení lží pomocí mediálního nátlaku

Mnoho lidí přijme vnucované informace proto, že prostě nebude chtít věnovat čas k jejich zkoumání. Pravda nepravda, lidé přijmou to, co se bude hlásat nejhlasitěji a nejvíc vtíravě. Byť jen proto, aby konečně měli od té mediální masáže pokoj.

Hlavní rozdíly mezi působením svrchovaného Boha, který je stvořitelem Času, a vizuálně-efektním působením Božího Odpůrce Satana

Je faktem, že z hlediska principu Božího zasahování do tohoto světa, které Bůh provádí mimo náš Čas, nemůžeme jeho činnost pozorovat běžně našimi obvyklými pozorovacími metodami. Z tohoto pohledu je život v Boží přítomnosti zatížen nejmenším množstvím “efektních úkazů” nadpřirozeného typu.

Jelikož Bůh pracuje s minulostí stejně jako s budoucností (jinými slovy, tyto dva pojmy pro něho nemají rozhodující význam), veškeré jevy, které způsobí, mají charakter zázraku. Tedy pozorujeme je buď jako zcela nevysvětlitelné, vymykající se všemu, nebo naopak vypadají jako neuvěřitelná shoda do sebe zapadajících “přirozeně vysvětlitelných” náhod.

Vizuální efekty, světélkování, krvácení soch a další úkazy rád provozuje Satan například ve svém mariánském kultu, protože ví, že lidem stačí vidět pár triků aby uvěřili všemu, co jim následně poví.

Za příchodem toho Bezzákonného bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Biblické stanovisko k channelingu:

Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!

Share This