Svatý = oddělený, oddělený od tohoto Světa, jehož knížetem je Satan
Svatý = neřídící se principy Satana, Mocností a Bezzákonnosti.
Svatý = oddělený pro Boha a Boží svět

Svatý = řídící se principy a pohnutkami Božího Ducha, Boží Spravedlnosti a Božího Zákona vycházejícího z Boží milující otcovské Lásky agapé.

Z tohoto jasně vyplývá, že nic ze Světa nemůže mít nic společného se Svatým, Odděleným. Nic světského nemůže být svaté, takže i mýtus o bezhříšných křesťanech je jen manipulativní lží, pomocí které Církevní Organizace ovládají své ovce.

Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém, poznáním Boha a vírou v Boha a Syna. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého a existující v člověku se neřídí principy pomíjitelného těla, které zatím pořád ovládají Mocnosti knížete Satana, a může se tak posvěcovat. Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný a vzkříšení jejího těla k nepomíjitelnosti.

Slovo Svatý je běžně používáno zcela CHYBNĚ a manipulativně.

Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. ***

Příbuzná témata:

Klášter

Views: 708