Svatý = netělesný, neřídící se principy a potřebami a pohnutkami těla.
Svatý = řídící se principy a pohnutkami Božího Ducha, Boží spravedlnosti a Božích zákonů.

Z tohoto jasně vyplývá, že nic tělesného nemůže mít nic společného se “svatým”. Nic tělesného nemůže být “svaté”, takže i mýtus o bezhříšných křesťanech je jen manipulativní lží, pomocí které Církevní Organizace ovládají své ovce.

Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém, poznáním Boha a vírou v Boha a Syna. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého a existující v člověku nemá tělo a proto se neřídí principy těla a může se posvěcovat.
Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný.

Člověk se může pokoušet vést své tělesné vztahy správné před Boží spravedlností, ale tělesné jednání je stejně vždy v rozporu se svatou netělesnou spravedlností. Proto není ovládání své tělesnosti prostředek k posvěcení.

Slovo Svatý je běžně používáno zcela CHYBNĚ a manipulativně.

Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. ***

Příbuzná témata:

Klášter