Mocnosti, duchovní Mocnosti, vysvětlení

Pro základní představu je možné říci, že v bezčasí, tedy mimo tento Čas ve kterém žijeme, pochází síla která vše pohání z Boha. Lidé tento stav zažili v Edenu. Když byli lidé umístěni na Zemi, nachází se v Čase a zdrojem energie pro vše jsou procesy mocností, řízené neměnnými zákony. Lidé tedy pozorují hvězdu Slunce, která je zdrojem energie, různé chemické procesy (například hoření), různé interakce mezi živými organismy (například lov). Také pozorují zrození a smrt, vše ovládané neměnnými pravidly Času. Toto prostředí umožnuje lidem, stvořených Bohem k jeho obrazu, aby měli svobodnou volbu zda poznat Boha Otce a nebo hledat nějaké alternativní vysvětlení. Všechny alternativní vysvětlení pak nabízí Boží Odpůrce a Pomlouvač lidí, jak je popsáno v Příběhu všech Příběhů.

Aby Svět a v něm probíhající děje mohly zdárně probíhat dle Božího záměru, ovládají, pohánějí a řídí tyto jevy Mocnosti. Tyto síly, které můžeme pro zjednodušení chápat jako duchovní bytosti, anděle, přímo podléhají Satanovi, který následně koná jen podle Boží vůle a trvale Bohem daných Pravidel.

Satan byl stvořen jako bytost vybavená veškerým věděním k řízení Mocností, poté však podlehl pýše a kvůli tomu, že vrcholem Božího stvoření je Člověk a nikoliv Satan, se postavil do opozice vůči Bohu. Satan lidi považuje za nedobrý nápad, za bytosti nehodné být výsledkem Božího díla.

Mnoho démonských náboženství je proto soustředěno na uctívání všelijakých Mocností. Často se vytváří celá hierarchie víry v démony, kteří mají na starosti zcela konkrétní mocnost. To je ale i pouhým zdravým rozumem nesmyslné, neboť všechny bytosti Mocností jsou plně podřízeny Bohu a uvězněny v Čase. Uctívání Mocností má vždy charakter kolaborace, podbízení se. Vždy slouží k tomu, že člověk se podbízí jako spolupachatel klamu ostatních lidí, a za to očekává jakousi “odměnu” od démonů, především manipulativní moc nad ostatními lidmi. Toto je pak podstata magie a esoteriky, smilnění s démony, které funguje na všechny lidi smilnící s démony též.

Příbuzné články

 • SatanSatan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Satan, Šelma, Dávný had a Drak Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cheruba (což je…
  Tags: a, satan, v, se, slovník, u
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • Antikrist, duch antikristaOznačení užívané pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami.
  Tags: a, se, že, slovník, u
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
Translate »