Mocnosti, duchovní Mocnosti, vysvětlení

Pro základní představu je možné říci, že v bezčasí, tedy mimo tento Čas ve kterém žijeme, pochází síla která vše pohání z Boha. Lidé tento stav zažili v Edenu. Když byli lidé umístěni na Zemi, nachází se v Čase a zdrojem energie pro vše jsou procesy mocností, řízené neměnnými zákony. Lidé tedy pozorují hvězdu Slunce, která je zdrojem energie, různé chemické procesy (například hoření), různé interakce mezi živými organismy (například lov). Také pozorují zrození a smrt, vše ovládané neměnnými pravidly Času. Toto prostředí umožnuje lidem, stvořených Bohem k jeho obrazu, aby měli svobodnou volbu zda poznat Boha Otce a nebo hledat nějaké alternativní vysvětlení. Všechny alternativní vysvětlení pak nabízí Boží Odpůrce a Pomlouvač lidí, jak je popsáno v Příběhu všech Příběhů.

Aby Svět a v něm probíhající děje mohly zdárně probíhat dle Božího záměru, ovládají, pohánějí a řídí tyto jevy Mocnosti. Tyto síly, které můžeme pro zjednodušení chápat jako duchovní bytosti, anděle, přímo podléhají Satanovi, který následně koná jen podle Boží vůle a trvale Bohem daných Pravidel.

Satan byl stvořen jako bytost vybavená veškerým věděním k řízení Mocností, poté však podlehl pýše a kvůli tomu, že vrcholem Božího stvoření je Člověk a nikoliv Satan, se postavil do opozice vůči Bohu. Satan lidi považuje za nedobrý nápad, za bytosti nehodné být výsledkem Božího díla.

Mnoho démonských náboženství je proto soustředěno na uctívání všelijakých Mocností. Často se vytváří celá hierarchie víry v démony, kteří mají na starosti zcela konkrétní mocnost. To je ale i pouhým zdravým rozumem nesmyslné, neboť všechny bytosti Mocností jsou plně podřízeny Bohu a uvězněny v Čase. Uctívání Mocností má vždy charakter kolaborace, podbízení se. Vždy slouží k tomu, že člověk se podbízí jako spolupachatel klamu ostatních lidí, a za to očekává jakousi “odměnu” od démonů, především manipulativní moc nad ostatními lidmi. Toto je pak podstata magie a esoteriky, smilnění s démony, které funguje na všechny lidi smilnící s démony též.

Zhlédnutí: 29