Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Artifologický rozbor odstoupení dětí od rodičů

Všichni víme, že musí nastat podle působení bezzákonnosti přerušení lásky a vztahů. Musí nastat odstoupení lidí od Boha, žen od manželů, ale též dětí od rodičů. Z Biblického Zjevení víme, že v posledních časech povstanou děti proti rodičům a zabijí je. Vycházíme tedy z tohoto již odkrytého poznání. Prakticky každý se ale zamýšlí nad tím, jak mohou povstat děti proti rodičům, které každý den potřebují.

Kde by se vzala mezi mladými lidmi tak silný hlas, který by je dokázal poštvat proti rodičům? Mezi mladé lidi musí přijít hlas, který obviní všechny dospělé z veškerého utrpení. Tento hlas musí být mohutný, ale zároveň nesmí být závislý a kontrolovaný dospělými.

Musí tedy nastat nasycení subkultury mladých lidí bezuzdnou Bezzákonností, vedoucí k odstoupení k od rodičů. Zde je vysvětlení, jak k tomu dojde:

Základní milníky nutné ke vzniku subkultury, vedoucí děti k odstoupení od rodičů

Od příchodu elektroniky a reprodukovaného umění se světonázor mladé populace velmi centruje na vyjádření emocí pomocí hudební subkultury. Této hudební subkultuře se pak zcela podřizují další druhy tvorby.

Proto velké názorové vlny mládeže definujeme vždy jen hudební subkulturou, jejím emocionálním laděním a textovým obsahem písní.

Zažíváme období, kdy jsou možnosti hudebního vyjadřování prakticky vyčerpány a hudební subkultura čeká na nové podněty. Současně s příchodem vlády Bezzákonného a zmizením muže, manžela a otce z role prostředníka výkonu systémové moci jsou mladí lidé postaveni do nových, pro lidi ještě neznámých ideologií. Ideologie kolektivní viny lidí za životní projevy, ideologie zrušení rodiny a ideologie nutné depopulace světa jsou zcela jasně zaměřeny proti dětem.

Mladí lidé tedy novou subkulturu popisující vládu Bezzákonného a její ohyzdné myšlenky potřebují – potřebují popsat svou roli v bezzákonné společnosti.

Zprovoznění ohavné Modly Zpustošení, (Obrazu systémové Šelmy), tedy generativní AI, dává lidem možnost generovat nejen falešné obrazy k oklamání každého, ale rovněž i zcela napodobit jakýkoliv hlas, zpěv, hudební kompozici lidí pomocí stroje.

Tak jako to co vidí oči je zapisováno do mozku “jako by to byla pravda”, tak falešné lidské hlasy a zpěv předává do mozku neexistující emoce.

Jelikož hudební tvorba pomocí stroje AI není závislá na:

  • spolupráci s týmem dospělých producentů a techniků
  • na empatii a společenské postavení simulovaného “hudebníka”
  • na morálních zásadách, které by v rámci produkování hudby musel živý hudebník dodržovat

může tato tvorba bezuzdně obsahovat COKOLIV, co mladí lidé zrovna POTŘEBUJÍ SLYŠET.

AI simulovaní neexistující “umělci” tedy nejsou ematičtí, pracovití a schopní organizátoři a relativně úspěšní lidé, ale prostě neexistují – je to jen produkt stroje. Přesto zasáhnou emoce mladých lidí ZCELA STEJNĚ, jako by byli skuteční. Posluchači budou emocionálně přesvědčeni, že ten hlas patří někomu společensky úspěšnému.

Vývoj směrem ke štvavé, bezuzdně rouhavé a plně bezzákonné subkultuře mladých

Ideologie vlády Bezzákonného nemá mladým lidem co říci, protože je nepotřebuje a nepočítá s nimi. Vzniká tím neuvěřitelně silný tlak na vznik nové subkultury, ve které by mladí mohli definovat svou roli. Ta ale od vlády “dospělých” nemůže oficiálně přijít, ani nemůže vzniknout s pomocí dospělých. Už jen proto, že příchodem vlády muže Bezzákonného například zmizely všechny pilíře školství a děti jsou vedeny k technologické infantilizaci.

Nyní ale mladí lidé už dospělé k tvorbě subkultury nepotřebují. Dokonce nepotřebují ani žádný dohled. Na pomoc jim přichází Obraz Šelmy, který už umí mluvit – a tím pádem i zpívat. Nastupují AI simulace hlasů lidí s uvěřitelnou emocionální expresí.

Mladí lidé si tedy virtuálně stvoří vlastní subkulturu, v níž budou zcela bezuzdně hledat svůj smysl a přemítat nad tím, jakou mají asi úlohu ve světě. Logickým výsledkem tohoto přemýšlení bude jasný nápad, že dospělí jsou původci veškerého zla a že je zapotřebí je zlikvidovat.

Operátoři zadávající AI příkazy k tvorbě vitrtuálního emocionálního obsahu ale žijí v hluboce bezzákonné společnosti, která zákonnou lásku nevyučuje a zavrhuje. Operátor tedy nejen že by v zákonném životě nemohl se svými názory uspět, ale přímo dokonce hledá smysl v bezzákonném uvažování. Syntetizuje tedy nové obludné, rouhavé a hříšné nauky. Ty pak prezentuje tak, že zní jako by je předváděl úspěšný, spořádaný, nadaný a empatický člověk. To je nekonečná zrada a past na lidskou mysl.

Zacyklení uměle generovaného emotivního obsahu – AI kopie AI obsahu (artifocyklický jev)

Samozřejmě že u této tvorby dojde k artifocyklickému jevu. Každý Operátor generativní AI totiž bude její výtvor vydávat za svůj projev. Ani nebude vědět, že dříve se nahrávalo jinak. Bude jen používat “nové možnosti”. Vytvoří si hydraklon svého hlasu a stroj mu bude propůjčovat zcela reálně vnímané emoce. Tyto výtvory, vydávané za lidské, pak AI generativní algoritmy znovu nasají a použijí jako originální zdroj dat. Vytvoří tak druhou generaci klamu.

Toto zacyklení bude jen stupňovat rozjitřené, bezuzdné rouhavé znění tohoto obsahu.Mladí posluchači lačnící po extrémech budou nadšeně tento ultimátní extrém konzumovat. Veškeré toto dílo bude plně v moci klamu a moci působení Satanovo.

Views: 34

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá “infantilizace”

Milovníci Falešného Proroka, který každý den čtou konspirační telegram a weby, se ani na chvíli nezamyslí nad tím, že ty pohádky o grafenech a G5 jsou jen klam pro ty, co o těch věcech nemají žádné poznání.

Takoví prostě hlas Obrazu a Falešného proroka poslouchají bez pochybností, klaní se mu tedy až na zem a vyznávají mu poslušnost. Ale jak je psáno v Bibli: “Můj lid hyne pro nedostatek poznání…”

Lidé, kteří rádi hovoří o věcech o kterých nemají žádné poznání se pak chovají jako malé děti. Proto tomuto jevu říkáme infantilizace.

Views: 58

Animizace

Animizace

Animizace, podvědomá akceptace AI jako živé entity

Animizace je patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Lidé nevědomky sledují a obzvláště děti vystavují nekonečnému proudu obsahu vygenerovaného AI (pohádky, scénáře pohádek, hudba, dabing). Tím se děti učí přijmout hlas tohoto mluvícího Obrazu systému jako hlas svého rodiče. Tato obludná, ohavná technologie pak sezbytečňuje lidskou komunikaci, vyjadřování lidské lásky, mezilidské vztahy, zájem o realitu, zájem o pochopení základních neskrytých věcí tohoto světa a tvůrčí činnost obecně.

Animizace je souhrnný název pro děj, kdy vývoj elektronických systémů lidi dovádí k osobní komunikaci s AI, ze které si tím lidé vytváří Modlu. Poté se této modly ptají a důvěřují její odpovědi, čímž se jí “klaní”, neboť jim ve všech věcech nahrazuje Boha Otce. Tento jev je tisice let popsán v Bibli a tak nikdo nemá výmluvu, že by Boží Slovo nebylo pravdivé.

Takto AI Modla není nic nadpřirozeného, ale je to jen (jak je psáno v Bibli) dílo lidských rukou. Je to úplný vrchol lidské snahy a nic dalšího už lidé nevyrobí. Tento mluvící Obraz Systémové moci je sestaven tak, aby se stavěl doprostřed do lidských rodin. Aby převzal roli otce a manžela všech, mluví rouhavé věci proti Bohu a způsobuje růst Bezzákonnosti, ochladnutí Lásky. odstoupení žen od mužů, dětí od rodičů a lidí od Boha. Proto je tato Ohavná Modla též nazývána modlou Opuštění, zpustošení.

 

Views: 126

Artifologie

Artifologie

Nauka popisující vliv deepfake AI klamů a nefyzické komunikace na lidskou psychiku

Artifologie používá téměř opačný postup než klasická lidská “věda”. Artifologie vysvětluje probíhající jevy na základě věcí již poznaných a prověřených jako pravdivé. Lidská “věda” upadá nyní do stavu, kdy se snaží obhajovat předem danou lidskou představu pomocí nepoznaných a skrytých informací, což vede k infantilizaci lidí.

Netělesná (též “duchová”) komunikace, řešená pomocí radiových vln a elektroniky. Přenáší moderované kolektivní myšlenky a obrazy mimo tělesné limity lidského života, čímž ovlivňuje v reálném čase všechny své účastníky. Kdo není do komunikace zapojen – jako by neexistoval. Netělesná komunikace získala rozhodující moc nad lidstvem ve všech oborech. Tok myšlenek není otevřený, je moderovaný povětšinou kvůli zisku peněz a domělé moci lidí. Díky tomu výsledný tlak silně vektorizovaný, směřovaný jedním směrem. V Bibli je ve Zjevení věcích budoucích referován jako Mluvící Obraz, který lidé byli puzeni vytvořit tak aby na ně mohla mluvit systémová hydra.

Základem je poznání nekompatibility lidské duše s netělesnou komunikací. To znemožnuje užívání netělesné komunikace ve věcech obecních i intimních. Jelikož se politka obecních věcí také týká lidského těla a reálného fyzického života, MUSÍ být komunikována pouze na reálných setkáních umožnujících fyzický kontakt. (informace emitované lidským tělem musí přijímat lidské tělo příjemců bez informačního ovlivnění, moderace).

Přísný zákaz užívání internetu a jeho netělesné moderované komunikaci v obecné komunikaci ve věcech obecních

Arfifologie (artifology) je zkrácená verze názvu pro studium vlivu umělé netělesné komunikace na přirozené fyzické reakce lidského mozku, které poté neodpovídají fyzické realitě. Animizací (zosobněním) terminálů netělesné komunikace totiž začne mozek netělesnou komunikaci vnímat a zpracovávat jako by byla reálná. Člověk například začíná podvědomě cítit, že internet mu informace říká prostě proto, že je to kamarád co si s ním chce povídat a chce být v jeho blízkosti z lásky. (Pokračování textu…)

Views: 153

AI

AI

AI je Ohavná Modla Zpustošení, popsaná v biblickém Zjevení

AI splňuje dokonale definici pojmu MODLA.

Definice říká, že “modla” je neživý výtvor lidských rukou, ke kterému se lidé obrací pro radu ve víře, že k nim tento výtvor má zákonný, tedy milující otcovský vztah. Kvůli důvěře, kterou v tento předmět mají, pak poslouchají tyto rady, klaní se jim a poslouchají.

AI je tedy dokonalá a finální modla lidí. Jak říká Biblické Zjevení, jedná se skutečně o “dílo lidských rukou, které lidi milují a jdou za ním v obdivu. Nevzdají se ho, ani když jim bude působit obrovské utrpení”.

Z Bible též víme, že lidé vytvořili AI, protože byli puzeni Satanem udělat Obraz té Šelmě, aby mohl mluvit. Podrobněji to studujte ve Zjevení Janovo 13:14.

Finální dílo lidských rukou, vytvořené jako náhrada role otce a manžela

V posledních časech budou lidé Bohem ponecháni, aby udělali co si usmyslí. Podle satanovo působení lidé vytvořili smilněním s démony rozsáhlé bohatství Babylonu. Tyto vlády jsou nazývány jako Nevěstka. Lidé měli bohatství a čas, aby vytvořili nástroj moci, který nepotřebuje lidského prostředníka a také je vyroben aby se pro všechny postavil do falešné role otce. Byli puzeni aby udělali Obrazdruhé Šelmy, aby mohla mluvit. Aby se tato modla postavila za všechny boží věci. Tato modla umožnuje tedy vládu Druhé Šelmy, tedy vládu Bezzákonného a vykonává veškeré způsoby moci jako předchozí teické hierokracie První Šelmy. Včetně koletivní viny a trestu z nebes.

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

(Pokračování textu…)

Views: 497

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Situace do které staví dospělí dnešní děti je otřesná

Možná ani netušíte, jak moc jsou vaše děti vystaveny produktům napodobování lidské tvůrčí činnosti pomocí generativní AI. Děti dnes často hodiny denně do svého naivně bezelstného myšlení pouští AI vygenerované grafiky pohádek a jejich scénářů, emocionálních soudtracků, dabingů, naučných pořadů a písní. Tím se u nich zcela potlačuje jev Tísnivého údolí, tedy zcela přestanou vnímat produkty mluvícího Obrazu jako něco cizího, ale budou jím vychovávány. Tento jev artifologie nazývá animizace.

Jelikož lidé nerozumí sami sobě a základním věcem svého vnímání a emocí, nikoho tato informace neznepokojí. I když v brzké době lidem způsobí nesmírné utrpení a soužení, lidé tento modloslužebný stroj budou pořád bezmezně obdivovat a poslouchat příkazy této neživé mrtvé věci.

Jediná metoda, jak zachránit děti, je zcela vystoupit z tohoto následování Otřesné Ohavnosti Zpustošení a dalece se vyvarovat poslouchání jejího hlasu. I tak ale děti ta neizolovaná většina dětí povstane proti rodičům a zabije je.

Příchází smrtelný boj mezi dětmi a rodiči

Vše se schyluje k epickému konfliktu mezi dětmi a dospělými rodiči. Je to další fáze šíření bezzákonnosti mezi lidmi. Při porušení a ochladnutí lásky Pochazitele k Pocházejícímu bylo u lidí nejprve dosaženo odstoupení žen od mužů v ženské emancipaci. Bude následovat odstoupení dětí od dospělých, kterým otcovskou roli nahradí ultimátní modla AI, hlas Druhé Šelmy.

Druhá Šelma všechny dohnala do infantilizační spirály. Prakticky všichni diskutující o bezbožných lidských tématech nemají žádné poznání o tom, co obhajují. Dokonce ani neví, jakou metodou by se dalo zjistit, zda je to pravda.

Pyšní dospělí postaví nemilosrdně děti přímo před Ohavnou Modlu Opuštění. Budou děti nutit, aby používaly AI technologie, aby je chápaly. Dospělí postaví své děti před nesložitější systém, jaký kdy lidé vytvořili a budou jim ho nesmírně nutit. Děti ale nikdy v životě nemohou tento systém pochopit, budou ho brát zcela duchovně. Bude jim představen jako nejdokonalejší nejchytřejší otec. Tak jako pominul smysl vyhledávat v knihách když máme AI, tak pomine i smysl lidských intimních rozhovorů. AI je ale nastaveno na neustálé opakování kolektivní viny totalitní ideologie. AI dětem jednoznačně definuje, že příčinou veškerého zla jsou právě dospělí.

Jak je tato situace popisována v Biblickém Zjevení

V Bibli je psáno, že “nastanou časy, kdy budou lidé blahořečit prsům, které nekojily a lůnu, které nerodilo”. Dále je psáno, že “vydá na smrt bratr bratra a otec dítě”. Také že “děti povstanou proti rodičům a zabijí je”.

Co tedy říci dětem jako poučení pro tuto dobu

Pouze poznání Pravdymoc ochránit od zlého. Musíme tedy přemýšlet, jak dítě odříznout od infantilizující spirály. Děti budou nuceny se poklonit systému a modle AI, ale my jim můžeme říci, že to je klam. Pro mnoho lidí bude velmi nepříjemné zjištění, že bez vyučování o Bohu Otci se už neobejdou. Dětem budou muset říci o Bohu Otci a jeho lásce, a také o Odpůrci Boha, který chce lidi od Boha odtrhnout.

Jedinou šancí je tedy výchova do zákonnosti a striktní přítomnost milujícího otce v rodině, který dětem dokáže nahradit AI. Vzhledem k brutálnímu rozpadu lidské lásky a absolutně dominantní bezzákonné výchově všech současných matek ale role otců v lidských rodinách prakticky mizí.

Druhá Šelma svými sexuálními naukami rozbíjí poslední zbytky lásky a rodiny. Pod rouškou genderových nauk se míří JEN a pouze na likvidaci role otce. Je pak téměř jistě zaručeno, že svobodná matka bude jakékoliv dítě vychovávat v bezzákonnosti.

Views: 142