Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá Morálka je myšlenkový model mezilidských vztahů vyučovaný Druhou Šelmou.

Druhá Morálka je nauka o mezilidských vztazích, ve které je záměrně vynechána otcovská a manželovo láska – aby se v životě lidí omezil Boží Obraz. Cílem Druhé Morálky je tedy zcela vymazat obraz Boží Lásky v lidech, aby nastoupila Bezzákonnost.

Před zmizením Té Překážky, kdy ještě prostředníkem k výkonu moci byli lidští pomocníci Šelmy byl ještě přímý Satanův vliv spoután nutnou částečnou Zákonností. Po zmizení Té Překážky kdy moc vykonává elektronický Obraz Šelmy a jeho mluvící ústa již není zapotřebí ani částečná Zákonnost vlád ani vztahů mezi lidmi a Satanovo působení může probíhat bez spoutání.

Nauky Druhé Morálky ze svého konstruktu zcela vynechávají myšlenku, že otec a manžel mají mít právo a požadovat emocionální uspokojení = tedy uplatnit svou otcovskou a manželovu lásku. Absence tohoto práva v učení Druhé Morálky nechybí, neboť tam vůbec není obsaženo a tím pádem po něm nikde nezůstává nevyplněné místo. (není z něj pouze “vyjmuto”). Druhá Morálka je tedy konzistentní učení, které manželovu a otcovskou lásku k rodině a státu vůbec neobsahuje.

Tohoto systému konstruování Druhé Morálky je dosaženo jednoduchou premisou, že muž se musí starat sám o sebe, že stejně ženám víceméně jen škodí, že žena-matka je to nejdůležitější, že ženám se nesmí ubližovat a to ani emocionálně odpíráním poslušnosti a manipulace a že ženské touhy a chtíče jsou právně vymahatelné. Učení Druhé Morálky silně tlačí na muže, že vše co se nedaří je stejně jen jejich vina a že jsou vinni nedostatečností. Této vině jsou vyučováni od chlapeckého věku.

Toto je obecně vyučováno v celém systému od školství, psychologii a média mluvícího Obrazu.

 

Situace na jaře 2023

Situace na jaře 2023

Příchod Bezzákonné vlády podporuje i spousta křesťanů

Po tisíce let byla vláda představitelem Zákonnosti. Zákonnost je v pojmenování pro omezení Svévolnosti s úmyslem udržet společnost funkční, prosperující a vitální. Zákonnost vychází z otcovské lásky, lidský otec však může být i velmi zlý a přísný. Proto mnohé vlády měly velmi přísné zákony velmi omezovaly Svévolnost. TeickéPojem liberální demokracie je prakticky synonymem pro vládu Bezzákonného.

Existovala jistá představa, že zákonnou vládou omezená svévolná společnost je “svobodná demokracie”. Epidemiologické běsnění počátku dvacátých let bylo porodní bolestí a trvale zakořenilo v lidech klam odporu vůči lidské zákonné vládě. Od té doby, po odstranění Té Překážky z moci Druhé Šelmy a mluvícího Obrazu – nastupuje vláda Bezzákonného. Mnozí se velmi účastní v aktivitách odporu proti lidským zákonným vládám a myslí si, že tím slouží Bohu. Takoví ale neví, proti čemu a pro koho bojují – neznají totiž Nepřítele a neví, komu by vlastně chtěli vládu předat.

Oklamaní křesťané se bez problémů účastní protivládních demonstrací. V hloubi duše se ale již zamilovali do Bezzákonnosti, protože demonstrují proti veškeré zákonné moci.

Co je to vláda Bezzákonného a jaké má vlastnosti

Před zmizením Té překážky si Šelma zajišťovala svou moc pomocí lidí, tyto prostředníci museli být částečně zákonní. Moc tedy nechávala lidi svévolné a v případě přestoupení zákona měla mandát trestat. Tímto způsobem se vykonávala moc nad lidmi. V Bezzákonné vládě (kterou nyní všichni nevědomky přivolávají) ovládá Druhá Šelma lidi tak, že si poslušnost vynutí absolutně totalitní mocí a svévolnost zakáže. Toto je možné jen tak, že hlavním vykonavatelem moci je mluvící Obraz Šelmy, což nám přesvědčivě dokládá biblické Zjevení.

AI nevymyslí nic nového, ale zvládne svou procesní silou hlídat všechny uživatele a zamezit jim Svévolnost

Základem současného oklamání všech, křesťanů i stejně smýšlejícíh konspiratiků, je jejich nepoznání Nepřítele. Každý si zamiloval uplně jinou báji o nepřátelství a každý bude ZBYTEČNĚ bojovat proti neexistujícímu nebezpečí. Jedni budou bojovat s ilumináty, jedni s vládou, jedni s deepstate, jedni s náboženskými skupinami, s finančními skupinami. Oklamánky poznáme podle toho, že budou blekotat v televizi o “nastupující totalitě”, ale nebudou vědět, KDO za ní stojí a k čemu by měla sloužit. Ale nikdo nebude bojovat proti mluvícímu Obrazu.

Mluvící Obraz je paradoxně milován konspiratiky, protože jako jediný NABÍDNE alternativu pro reálné převzetí moci nad lidmi. Pro AI není vůbec žádný problém vést kopentní analýzy každého uživatele počítačových sítí. Počet uživatelů na světě je v porovnání s výkonem AI směšně malý, vejdou se bez problémů do jedné databáze.

AI hravě shání peníze na vyplácení svých techniků a svůj další vývoj, ovládá kryptoměny.  I když blázniví lidé očekávají od této virtuální bytosti záchranu, AI přijde jen s ultra variantou totality a vytvořením úplné závislosti na jejích penězích, přesně jak stojí ve Zjevení. To je takzvaná vláda Bezzákonného – není to tedy omezení svévolně svobodných zákonem jako dříve, ale nově je to zamezení svévolnosti úplnou kontrolou a smrtelnou závislostí na mluvícím Obrazu Šelmy.

 

Vážný vztah

Vážný vztah

Vážný vztah – definice

Vážný vztah v podstatě znamená samosnubný vztah mezi svévolnou ženou a Beta Poskytovatelem

V moderní Druhou Šelmou ovládané anateické společnosti ženy nemají žádného muže, který by je miloval. Mužova láska je ženami vnímána jako nepotřebná. Není pro ně důležitá ani pro přežití ženy, ani aby se najedla, ani aby měla společenské postavení dospělé ženy. Ženy se ale svévolně vydávají beta providerům a obchodují se sexem jako jedinou doměnou za podřízení se její svévolnosti. Projevuje se to tak, že každá žena hlasitě na internetu veřejně píše lež, že sex nepotřebuje a že je pouze “odměnou” za služby pro beta providera. Ženy tím velmi trpí a jejich neukojené vášně je vedou k zoufalým činům, agresi a zlobě.

Vážný vztah je věrným obrazem manipulativního vyznávání Ježíšova jména za účelem vzbudit dojem, že jsem Ježíšovo oblíbenec a tím pádem získat právo si nárokovat jeho zaslíbení. Lidé se tak svévolně samosnubně vydávají údajně do moci Ježíše, ale jeho učení je ve skutečnosti nezajímá. Ani je nezajímá, co po nic Ježíš chtěl. Ježíš ale říkal, že při setkání jim řekne: “Odstupte ode mne, nikdy jsme vás neznal vy pachatelé Bezzákonnosti”.

Jak vznikne “vážný vztah”

Zákonný Muž chce mít z milované ženy vždy manželku – aby byla stále s ním. Dokud nenajde milovanou ženu, je obklopen zlými, hodnými, příjemnými i nepříjemnými ženami. Náhle se mu stane, že jedna z těch žen se začne chovat jako by se mu zcela vydala. Pak to oznámí okolí aby okamžitě vytvořila pocit oprávněnosti svých požadavků a u muže povinnosti. Biologické nastavení lidských těl okamžitě začne nové povinnosti muže vnímat a ženské nárokování bere jako závazné a přirozené.

V Druhé Morálce se muže NIKDO neptá, proč a jak se mu žena vydala. Zůstávají mu jen její požadavky a závazky.

V dobe Druhé Morálky ženy manželství nevyhledávají – jeví se jim (správně) jako silné zákonné omezení svévolnosti. Ženy jsou pobízeny Druhou Šelmou, že největší svoboda ženy je její svévolnost a samosnubnost.

Takzvaný “vážný vztah” vzniká ze svévolného rozhodnutí ženy svévolně se vydat muži. Podle učení Druhé Morálky pak podle principu Bezzákonnosti nárokuje patřičnou reakci, nárokuje si čas a peníze muže kterému se svévolně vydala.

Muž je v době Druhé Morálky paralyzován pocitem viny a nemožnosti jakékoliv kontroly nad chováním žen a často vidí přijetí samosnubné nabídky jako jedinou myslitelnou cestu k sexu. To je také většinou pravda, neboť samosnubné ženy tají své sexuální potřeby proto, aby se sex stal jejich obchodním artiklem s vysokou cenou.

Doba trvání “vážného vztahu” a způsoby jeho konce.

Ve “vážném vztahu” žena trvale bojuje za to, aby muž musel být s ní. Její metody a klamy ale netrvají příliš dlouho, proto v Druhé Morálce většina lidí přijala nauku o běžnosti omezeného trvání “vážného vztahu”. Této teorii bezmezně věří již téměř celá populace a stala se i oficiální doktrínou společnosti.

Vážný vztah končí když:

  1. Žena přestane mít sílu muže ovládat a on si může najít jinou
  2. Když se o muže začne zajímat schopnější svévolnice a  pomůže mu první svévolnici porazit
  3. Když zamilovaný muž zjistí, že svévolná žena nikdy nebude jeho manželkou a pořád si bude dělat co sama chce

Manželovo láska je liberálně demokratickou ženou vnímána jako jakýsi historický přežitek, častokrát i spíše jako zátěž obtěžujícího závazku. Dokud se svévolnice samosnubně vydává, nazývá klamně muže pěknými jmény. Ihned jak přestane muž plnit služby, mluví o něm okamžitě velmi zle.

Druhá Šelma vyučuje svévolné ženy používat stejné věty při vysvětlování pravidel Druhé Morálky ostatním. Všichni jsou tak ze všech stran ponecháni napospas satanovo učení Bezzákonnosti. Tito lidé nikde nikdy nepřijdou do styku s jakýmkoliv jiným učením.

Když se muž zamiluje do svévolné samosnubky

V určitých případech, pokud muž ženu skutečně miluje, je tento jeho cit použit jako kvalitnější a trvalejší záruka pro nárokování služeb beta providera, do kterého často patří i oplodnění. Pořád ale setrvává přesvědčení ženy, že na manželovu (a poté otcovskou) lásku není zapotřebí brát žádný ohled ( filozofielásky se nenažereš”).

Tento model je založený na ženské svévolnosti a nejedná se o zakládání rodiny, ale o “vážný vztah”. Vážný vztah končí v prvním případě tak, že si muž najde svévolnici, která je aktivnější v nárokování mužovo služeb a původní, méně aktivní ženu překoná. V druhém případě mužské lásky vážný vztah zaniká po několika letech, kdy manželova láska zmizí díky tomu, že žena pokračuje v samostatném životě, nikterak se nestává pomocnicí a manželkou a povětšinou buduje pomocí muže svou nezávislost na něm. V obou případech si i nadále žena nárokuje zbývajcí mužův majetek a rentu, kterou se domáhá u systémové moci.

Tento rozpad mezilidských vztahů je také věrným obrazem lidského vztahu s Bohem, ale také s jakoukoliv jinou nadřazenou entitou. Tou pro lidi v Posledních Časech je především mluvící Obraz Šelmy, který jako modla lidem nahrazuje Boha.

 

 

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku. Psychologie a její moderní nauky se tak propadá do hlubin Bezzákonnosti, což se dokonale projevuje tím, že její nová učení jsou zcela stejná jako předchozí esoterika, ženské démonické, spirituální a chanelingové nauky.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

(Pokračování textu…)

Zákon

Zákon

Zákon a principy zákonnosti

Při studiu Bezzákonnosti a jejího šíření a “tajemství” bezzákonnosti si musíme uvědomit, co označujeme termínem “zákon”.

Zákon je nařízení, které je z principu vydáváno vládnoucí mocí, a je myšlený v dobrém – jako ochrana spravedlnosti (například světské) před lidskou svévolností.

Sekulární, světská vláda zákonná, před zmizením Té Překážky

Světské zákony přijímají lidé od svých vlád víceméně dobrovolně proto, aby jejich společenství bylo zdravé a konkurenceschopné – aby nebylo zatíženo vnitřním rozkladem kvůli svévolnému chování většiny lidí.
Před tím, než zmizela Ta Překážka, byla vláda striktně zákonodárná. Dokonce až do té míry, že lidé vnímali svou “vládu” jako synonymum pro zákonnost. Lidé postižení zločinem, tedy zle myšlenou svévolností, se vždy odvolávali k vládě na dodržování Zákona. Toto dodržování zákona se pak řeší světským soudem.

Pro udržení vitální a konkurenceschopné společnosti (například v království nebo v národním státu) musel zákon striktně určovat lidem pravidla ochraňující rodiny a děti. Pokud toto nebylo dodržováno, společenství rychle vymřelo nebo bylo pohlceno jiným, v těchto zákonech pevnějším společenstvím. Zároveň byla také dříve moc nad lidmi vykonávána lidskými služebníky moci, které bylo nutné podporovat v jejich rodinném životě.

Proměna světské vlády ve vládu Bezzákonného, po zmizení Té Překážky

Vláda Bezzákonného postrádá element otcovské lásky k lidu. Nevytváří tedy zákony, které by měly lidi chránit před jejich svévolností. V milulosti taková vláda nebyla možná, protože by její princip zlikvidoval vykonavatele moci, lidské pracovníky. Nyní zmizela Ta Překážka, vykonavatelem moci je mluvící Obraz, z něhož nejmarkantější je AI. Důsledná digitalizace a přeměna veškeré interakce státní moci Druhé Šelmy na čísla označující člověka (přičemž lidé nemohou kupovat ani prodávat bez těchto čísel) umožnuje totalitní vládu nad lidmi bez použití lidí. Vzniká rozsáhlý payteriát. To umožnuje vládu bezzákonnou, vládu neberoucí ohled na prospěch lidí i proti lidské svévolnosti. (Tedy princip otcovské lásky k dětem)

Totalitní vláda pomocí modly mluvícího Obrazu Šelmy je podpořena všudypřítomnou abstraktní totalitní mocí, která je velmi podobná náboženským hierokratickým vládám v minulých miléniích. Tehdy kněží rozhodli že nějaká modla se zlobí, a lidé museli například obětovat úrodu, předměty, ba i lidi. Veškeré tyto hierokratické vlády založené na démonských náboženstvích byly pak plně podporovány démonickými zjeveními, spiritismem a channelingem. Hierokratické vlády tedy jako nevěstka smilnily s těmito démony a vládly lidem jako První Šelma.

V Posledních Časech už nemůže Šelma systémové moci nad lidstvem používat démony a jejich zjevení pro aplikaci vlády, protože duchovní základ a Satanovo působení musí zůstat skryto. Zastřešujícím terminátorem pro všechny myšlenky vedoucí k nepozemskému původu společenských jevů je model mimozemš’tanů, který lidské nauky nebudou popírat, ba naopak potvrzovat.

Lidé tedy byli puzeni Druhou Šelmou k tomu, aby vytvořili Obrazprvní Šelmě, který bude výtvorem lidských rukou, ale bude vykonávat VEŠKEROU MOCprvní Šelmy. Druhá Šelma pomocí nové anateické hierokracie vytvořila nový model kolektivní viny pro univerzální hrozbu nebes pro všechny lidi, tedy báji o vzpouře počasí proti lidem. Anateická hierokracie také předává moc Obrazu Šelmy a zavádí vládu Bezzákonného, čehož si lidé nemohli nevšimnout. Jelikož lidé ale neprovozují Prvočtení a uchýlili se k bájím, nevšímají si pravé podstaty jevů.

Lidé místo toho jen zmateně pobíhají a hledají u své elektronické modly hlas, který by jim lechtal sluch a napomohl jim zamilovat se do Bezzákonnosti a zkusit jí využít pro osobní prospěch.

V Bezzákonné vládě je lidstvo jako dětský tábor, který opustili vychovatelé. Jako děti, které dobrovolně opustili svého otce a jdou si kam chtějí. Toto je odstoupení od Boha. To musí přijít, aby se do lží zamilovali všichni, co míří do záhuby a nemohou kvůli své milované Svévolnosti na Novou Zemi. Takoví budou uvrženi do Ohnivého Jezera a zaniknou tak, že na ně již nikdy nebude vzpomenuto.

 

Prvočtení Zjevení

Prvočtení Zjevení

Spárování současných pozorovaných skutečností s texty ve Zjevení

Zjevení napsané v minulosti obsahuje jen polovinu informace. Ke zkompletování Zjevení je nutné dosadit současné události a provést párování a rozsuzování. Tím dojde k bezchybnému výkladu Zjevení, které v předchozí době nemohlo být rozkódovano.

Zjevení v Bibli je napsáno tak, aby aktuálně hovořilo k lidem v příslušných časech. To také potvrzuje jeho pravost, neboť jeho původcem je Bůh, Stvořitel Času. Obsahuje jen polovinu informace. K uvolnění jeho informačního obsahu je nutné do Zjevení dosadit reálie z právě probíhající současnosti – čímž dojde k sestavení celého sdělení.

Prvočtení poskytuje olej pro lampu pro věrné, ostatní pyšní svévolníci už dávno spí

Tento princip zaručuje, že se do minulosti nedostaly praktické informace z budoucnosti. Také zaručuje, že Zjevení bude pro Boží lid neustále vydávat aktuální informace. K tomu je ale z principu zcela nutné provádět PRVOČTENÍ, tedy číst Zjevení pokaždé znovu a dosazovat aktuální události, plně rozsuzovat, modlit se za moudrost, spoléhat na Přímluvce Ducha Svatého – který objasní mnohé.

Rovněž z poznání principů Zjevení vyplývá, že k nepotřebě jsou všechny staré interpretace, založené na událostech minulých, podle kterých se události nevyvíjeli. Blaze ale tomu, kdo věřil v pravost Zjevení v dobách, kdy texty o mluvícím Obrazu Šelmy byly zcela nepochopitelnou abstrakcí. Naopak ve velkém bludu jsou ti, kteří lpějí na starých interpretacích a například věří v nutnost stavby obrovské zlaté zvuk emitující sochy antikrista v Jeruzalémě.