Ve vládě Bezzákonnosti stojí ohavnost tam, kde by být neměla. Církevní Organizace vyučují nauky Bezzákonnosti

Satan nechce, aby se lidé, kteří poznali pravého Ježíše Krista scházeli a znali. Nechce, aby se vzájemně  informovali o tom co se děje a pomáhali si. Bojí se, aby si tito lidé nevytvořili funkční jednotku, která by jeho antikristovské působení dokázala rozpoznat.

Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví, co slyší. Proto pokud je ve společenství křesťanů rozsuzováno proroctví z Boha, ostatní radostně poznávají, že k nim hovoří Duch Svatý, duch Pravdy. Satanovi stačí, aby lidé tato Ježíšova slova o způsobu “mluvení” Ducha Svatého neznali, protože pak se může za Ducha Svatého vydávat cokoli, včetně falešných proroků a channelingu.

Satan nejprve potřeboval, aby jeho démoni šířili lživé nauky Ducha Bezbožnosti skrze channeling a různé teické kulty – to byla klasická hierokracie. Hierokracii provozovali i guru v sektách, tak i internetové vědmičky ve svých skupinách. V další fázi se Satanovo působení přesunulo podle anateické hierokracie Druhé Šelmy na vládu pomocí Vědy. Spitituální a kultické teze tak nahradili informační kletby vyřčené novou podoubou knežstva, systémovými Vědci, kteří hlásí kolektivní viny pro podporu totalitní moci Druhé Šelmy.

Rezervace pro křesťany

Satan potřebuje REZERVACE, kam může věřící přivádět pod svůj dozor a určovat jim jejich chování a způsoby myšlení. V těchto rezervacích pak můsobí Emisaři poslední instance a kromě základního křesťanského mléka se zde vyučují nauky Bezzákonnosti anateické hierokracie.

Pozor na Organizace s nějakou strukturou nám neznámých nadřízených vedoucích.

Podstatné je zamezení přístupu k informacím, které by mohli k lidem promlouvat Duchem Svatým a přivádět je k Pravdě

Satanovo hlavním argumentem pro lidi v křesťanských rezervacích je, že: “zlo je tam venku, a my se o něm nebudeme vůbec bavit a ani nad tím přemýšlet”. Tím se mu podařilo lidi, znající důležitá duchovní fakta, IZOLOVAT od ostatních, kteří je potřebují znát pro svou záchranu.

Takzvané “Církve” nejsou Ježíšovo církev, jsou to jen Církevní Organizace

Důsledná izolace “rezervací” před činností, kterou ve světě Satan provádí, je důležitá pro udržení klidného svědomí křesťanů uvnitř. Pokud je jim tajeno, co se děje, pokud je jim přímo zakázáno se o to zajímat, povětšinou rádi souhlasí s poklidným životem uvnitř sborové rezervace. Když nikdo neví, co se ve skutečnosti děje, nemá tak ani potřebu někomu těžce oklamanému pomáhat.

Díky nezájmu těch, kteří by mohli pomoci, tak může Satan páchat větší zlo, protože mu to dovolí lidé, kteří mohli svým bližním pomoci, ale nechtějí.

Je potom tedy na každém, aby sám zvážil, jak mohl pomoci lidem, které oklamal Boží nepřítel, a oni byli ti, kdo byli na blízku. Někdy stačí jen povědět Pravdu těm, které svedly satanovo zdroje lží.

Satan přes vedoucí takové organizace nakazuje členům “Rezervací pro křesťany”, aby o sporných otázkách ve jménu “lásky a tolerance” nemluvili. Avšak každý, kdo zná Boží Pravdy a neříká je oklamaným, spolupodílí se na díle klamu. Boží láska je láska k Pravdě, a ta nemá podíl na lžích!

Satan tedy zneužil přirozenou lidskou lenost a touhu po pokoji a nabídnul  klid v rezervaci výměnou za to, že se lidé vzdají odporu vůči naukám démonů, pomáhání lidem a šíření Božích pravd mezi oklamaný lid.

Pokud se budete ptát: “Jak to, že Rezervace pro křesťany nikdo nezruší?”, odpověď je tato: Ten, kdo je založil, je zrušit nechce. Lidé z nich mohou maximálně odejít, ale časem zase nějací další přijdou.

Uvnitř rezervací probíhá vyučování Ducha Bezbožnosti

Satan počítá s tím, že se mu podaří mnoho křesťanů z rezervací přesvědčit, aby následovali, oslavovali a uctívali Satanovu Ohavnost jako falešného Spasitele. (To se také často děje, stačí se jen podívat na množství okultních filmů oslavujících Satana, které si křesťané ve sborech rádi pouští.

Na tomto místě vyhladím
zbytky uctívání Baala,
každou připomínku na kněží,
kteří obětovali modlám –
5ty, kdo se na střechách
klanějí nebeskému zástupu;
ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu,
zároveň však i tomu jejich Melekovi;
6ty, kdo se od Hospodina odvracejí,
kdo Hospodina nehledají
a kdo se po něm neptají.“

PRIMÁRNÍM ÚKOLEM REZERVACÍ PRO KŘESŤANY JE VYTVOŘIT FALEŠNOU ILUZI, ŽE SATAN A JEHO DÉMONI NEVYVÍJÍ ŽÁDNÝ FINÁLNÍ NÁPOR. NABÍZÍ TAK FALEŠNÝ KLID UVNITŘ REZERVACÍ, VÝMĚNOU ZA TO, ŽE KŘESŤANÉ UVNITŘ REZERVACÍ NEBUDOU BOJOVAT PROTI SATANSKÝM UČENÍM A NEBUDOU KOMPLIKOVAT SATANOVO DÍLO LŽÍ A KLAMU.

To co si říká křesťanské sbory jsou velmi často jen stáda lidí pasená v klamu. Bůh sesílá mocné dílo klamu tak, aby se do nepravosti zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě

V této Nepravosti je Bůh zanechá napospas

Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví, co slyší. Proto pokud je ve společenství křesťanů rozsuzováno proroctví z Boha, ostatní radostně poznávají, že k nim hovoří Duch Svatý, duch Pravdy.

Satanovi ale stačí, aby lidé tato Ježíšova slova o způsobu “mluvení” Ducha Svatého neznali, nebo nechápali, protože pak může za Ducha Svatého vydávat cokoli, včetně falešných proroků a channelingu. Satan potřebuje, aby jeho démoni šířili lživé nauky Ducha Bezbožnosti skrze channeling. Toto by mu samozřejmě velmi narušovalo proroctví z Ducha Svatého ve funkčním společenství věřících.

Satan tedy rozdělil věřící pomocí různých nauk do oddělených skupin, můžeme jim říkat “Rezervace pro křesťany” a Církevní organizace. Satan potřebuje REZERVACE, kam může křesťany přivádět pod svůj dozor a určovat jim chování a způsoby myšlení. Pozor taky na Církevní Organizace, které někdo Z VELKÉ DÁLKY přijel založit ( jako by jsme snad sami byli neschopní cokoliv udělat) ale i na ty ostatní. Nejsme přeci nevzdělaní analfabeti zapomenutých kmenů. Dejte si pozor na Organizace s nějakou strukturou nám neznámých nadřízených vedoucích.

PRIMÁRNÍM ÚKOLEM REZERVACÍ PRO KŘESŤANY JE VYTVOŘIT MEZI KŘESŤANY FALEŠNOU ILUZI, ŽE SATAN A JEHO DÉMONI NEVYVÍJÍ ŽÁDNÝ FINÁLNÍ NÁPOR. SATAN NABÍZÍ FALEŠNÝ KLID UVNITŘ REZERVACÍ VÝMĚNOU ZA TO, ŽE VĚŘÍCÍ UVNITŘ REZERVACÍ NEBUDOU BOJOVAT PROTI SATANSKÝM UČENÍM VE SVĚTĚ A NEBUDOU MU KOMPLIKOVAT JEHO DÍLO LŽÍ A KLAMU

Rezervace účinně omezuje přístup k informacím, které by mohli k lidem promlouvat Duchem Svatým ve veškeré Pravdě

Satanovo hlavním argumentem pro lidi v křesťanských rezervacích je, že: “zlo je tam venku, a my se o něm nebudeme vůbec bavit a ani nad tím přemýšlet”. Tím se mu podařilo lidi, znající důležitá duchovní fakta, IZOLOVAT od ostatních, kteří je potřebují znát pro svou záchranu.

Způsoby práce rezervace pro křesťany

Důsledná izolace “rezervací” před čiností, kterou ve světě Satan provádí, je důležitá pro udržení klidného svědomí křesťanů uvnitř. Křesťanům uvnitř je prezentována nereálná představa o skutečných dějích na poli duchovního boje. Často uvnitř rezervace probíhá osobitý styl VYUČOVÁNÍ INTERPETACÍ, kdy jsou hlasitými dlouhými veřejnými “modlitbami” lidé přesvědčováni, že jsou v pravdě, že jsou již jednou nohou v Nebi. Také se tímto způsobem volají jako k Bohu nejrůznější nepravdy a oslavuje se tělesnost.

Pokud je lidem uvnitř rezervace tajeno, co se děje, a pokud je jim přímo zakázáno se o to zajímat (například zákazem čtení tohoto webu), povětšinou všichni rádi souhlasí s klidným životem uvnitř sborové rezervace.

Když nikdo neví, co se ve skutečnosti děje, nemá tak ani potřebu někomu těžce oklamanému pomáhat. Díky nezájmu těch, kteří by mohli pomoci, tak může Satan páchat větší zlo, protože mu to dovolí lidé, kteří mohli svým bližním pomoci, ale nechtějí. Je potom tedy na každém, aby sám zvážil, jak mohl pomoci lidem, které oklamal Boží nepřítel, a oni byli ti, co byli na blízku. Někdy stačilo jen povědět Pravdu těm, které svedly satanovo zdroje lží. Ve jménu lásky a klidu pomalu od Krista k antikristovskému Satan přímo nakazuje členům svých “rezervací pro křesťany”, aby o sporných otázkách ve jménu “lásky a tolerance” nemluvili.

Avšak každý, kdo zná Boží Pravdu a neříká ji oklamaným, spolupodílí se na díle jeho klamu.

Boží láska je láska k Pravdě, ta nemá podíl na lžích.

Satan tedy zneužije přirozenou lidskou lenost a touhu po pokoji a nabídne tak pokoj v rezervaci výměnou za to, že se lidé vzdají odporu vůči naukám démonů, pomáhání lidem a šíření Božích pravd mezi oklamaný lid.

Pokud se budete ptát: “Jak to, že Rezervace pro křesťany (ještě) existují?”, odpověď je tato: Protože nejdou zrušit. Ten, kdo je založil, je zrušit nechce. Lidé z nich mohou maximálně odejít, ale časem zase nějací přijdou. Uvnitř rezervací probíhá vyučování vychytralého Ducha Bezbožnosti. Počítá se s tím, že se podaří mnoho křesťanů z rezervací přesvědčit, aby následovali, oslavovali a uctívali Satanovu Ohavnost jako falešného Spasitele. (To se také často děje, stačí se jen podívat na množství okultních filmů oslavujících Satana, které si křesťané ve sborech pouští.)

Hlavním modelem Rezervací pro křesťany jsou tedy KŘESŤANSKÉ SBORY SE SATANISTICKÝM VEDENÍM.

Satan a jeho démoni povolují lidem uvnitř rezervací pouze takový typ projevu a publikování, který je velice podobný jeho falešným náboženstvím klamu, jako je například Bahai variace křesťanství, Pokojné Křesťanství, Federace Rodin a podobně. Jakékoliv publikování satanem infiltrovaných a bludných učení je naopak velice podporováno. Občas je důležité si připomenout, že duchovní boj není jen a jen boj proti sexualitě a obžerství, ale je to reálný boj, odehrávající se ve světě poznávání, informací, pravdy a její hodnoty oproti sladkým lžím. Pudové potřeby příliš nereagují na přesvědčování a argumenty, ale chybné nauky a falešné evangelium se dá přesvědčením a pravdou ovlivnit! Satan dobře ví, že může veškerou energii lidí utopit v jejich vlastním boji proti Mocnostem, pak jim nezbudou síly na boj s jeho lží.