Proč se matky bez mužů nazývají “svobodné”

Svobodné matky si v první řadě neuvědomují, že už svého muže mají. Myslí si, že si u dalších mužů budou nárokovat všechny služby, všechny peníze a veškerý zbývající čas. Svého muže, otce dětí, již ale mají, To, že s ním nejsou, to je prostě jejich soukromá věc, soukromý nezdar a tragédie. Nemůžou si ale u dalších mužů nárokovat nic.

Dnešní ženy podřízené maskulinitě moci Mluvícího Obrazu Šelmy mají Druhou Morálkou zaručenu moc nad mužem ve věci lásky, vztahů, rodiny a dětí. Tím pádem se pro takové matky užívá (velmi ironicky) pojmenování “svobodné”, protože údajně nespadají pod moc mužů. Takové ženy ale plně spadají pod vedoucí maskulinitu moci, tedy pod Mluvící Obraz Šelmy. Ženy jsou v “západní” společnosti vychovávány Mluvícím Obrazem Šelmy do nepřátelství vůči mužům a rodině. Díky velmi rozšířenému klamu ale k tomuto poznání nemohou dospět samy od sebe.

Svobodné matky jsou výsledkem Rozpadu mezilidských vztahů a Druhé morálky. Svobodných matek bude stále přibývat, jelikož ďábelská logika Druhé Morálky jinou možnost nenabízí. V prvních dekádách 21. století se stanou převažujícím modelem ženského chování. Jak se dozvídáme z Písma, v posledních časech bude stále víc žen, které se budou pořád chtít učit jak se uspokojit, ale nikdy nebudou moci najít Pravdu, proč uspokojení svých vášní a pudů nemohou dosáhnout.

Pozor. Svobodné matky nejsou zlí lidé. Pouze lidská společnost ovládaná Mluvícím Obrazem Šelmy a Odstoupení lidí od Boha jim nedává jiné možnosti jak žít neboť nikdo je jinak nevyučuje.

Pro návrat svobodné matky do částečně snesitelného života do Spravedlnosti před Bohem je možný pouze, když se ženy ujme muž, který s touto ženou zachází podle Bohem daných zásad vepsaných do srdce onoho muže. To bude ale čím dál tím složitější, neboť veškerá učení Světa se snaží vyučit ženy Bohu odpornými naukami Druhé Morálky. Svobodná matka se už ale nikdy nezbaví cizoložství.

Lukáš 16:18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž pustil, cizoloží.

Shrnutí důvodů, proč je stále více svobodných matek:

  1. Ženy jsou vychovávány Mluvícím Obrazem Šelmy jako nejvyšší maskulinní autoritou, jsou vychovávány proti mužům a proti rodině. Muluvící Obraz Šelmy garantuje ženám moc nad muži ve věci lásky a rodiny.
  2. Ženy jsou vychovávány Mluvícím Obrazem Šelmy s myšlenkou, že ženy nyní mají moc nad vztahy, tudíž nad muži. Všechny ženy, přirozeně ignorující emoce mužů, pak věří ve snadnou náhradu “špatně fungujícího” otce dětí za jiného muže, který bude odměňován její přízní a blízkostí. Ženy věří, že hlavním štěstím muže je sloužit nějaké cizí ženě.
  3. Manželství už není možné protože odporuje humanistickým ideologiím. Druhá Morálka pak přesouvá veškerou moc ve věci vztahů a rodiny na ženy, čímž rodina zaniká. Manželství nahrazuje Partnerství v takzvaném “vztahu” s minimální roli otcovství ve výchově dětí.
  4. Mobilní technologie a závislost na mobilní komunikaci přináší do mezilidských tělesných vztahů patologické nevratné změny – lidský sexuální život a rituály nejsou kompatibilní s netělesnou (duchovou) komunikací. Mobilní komunikace dokončuje likvidaci mezilidských vztahů a je hlavním důvodem rozvratu. Díky netělesné mobilní komunikaci jsou principy tělesné lásky zbytečné.
  5. Ztráta jakékoliv úcty žen k mužům. Od doby, kdy jsou dívkám neomezeně dostupné komunikační technologie, jsou i mladé dívky zasypávány žádostmi o sex včetně nabídky placeného sexu. Každá dívka přesně ví, kolik peněz stojí služby jejího těla. Vulgární a hrubě sexuální komunikace, kterou muži dívkám skrze internet vnucují (a kterou dívky akceptují), zničí u dívek úctu k mužům, protože kvůli nedodržování Duševní Hygieny musí dívky přijmout myšlenkové zkraty: muž = nechutnost.
  6. Nesmyslná představa o mezilidských vztazích vytvořená tím, že dívky vidí většinu životních situací chování lidí jen v televizi a jiných médiích. Čerpají tedy zkušenosti pouze z nereálných fikcí, které jsou z principu nepravdivé. Fiktivní příběhy totiž musí být nereálné a zvláštní, aby byly zajímavé ke koukání.
  7. Mladé dívky a svobodné matky se díky elektronické komunikaci předávají všechny své destruktivní zkušenosti a vytváří filozofii Druhé Morálky mnohem intenzivněji, než jakákoliv jiná státní propaganda.
  8. BIOLOGICKÝ TLAK, který nutí mladé ženy převzít iniciativu v rozhodování při plození dětí nové generace. Po zániku Manželství přebírá rozmnožovací pud mladých žen iniciativu. Když muži nezakládají úplné rodiny, musí se dívky nechat otěhotnět jiným způsobem a založit neúplnou rodinu. Velkou roli zde hrají Internetové seznamky – obchod se sexem.

Svět nenabízí mladým dívkám žádnou logickou možnost života

V prostoru rozpadlýcm mezilidských vztahů se v myšlení mladých žen objeví puzení zplodit děti s náhodným partnerem, kterého si samy vyberou bez dalších závazků. Takové pudy nedokáže dívka vůbec popsat, a proto se snaží ho svému okolí vysvětlit jinými slovy. Dívky v tuto dobu nevidí žádnou logiku v založení trvalého vztahu s mužem, proto se upínají na jistotu, že když porodí dítě, svět okolo se o ně prostě bude muset postarat a že nebudou samy. Ať už tím myslí sociální systém společnosti, nebo rodiče či jiné příbuzné.

Vztahy mužů se svobodnými matkami

Svobodná matka tvoří základ neúplné rodiny. Neúplná rodina je výchozím pilířem formování pravidel vztahů Druhé Morálky, tedy Partnerských vztahů. Partnerský vztah je vztah, kdy jeden druhého používá k uspokojení svých potřeb pokroucených ďábelskou logikou zcela proti Bohu. Jedná se tedy vždy o Bohu ohavné chování, které je každému spravedlivému srdci přirozeně odporné. V Partnerských vztazích je Nevěra výběrová věc, protože každý partner trvale hledá dalšího výhodnějšího partnera. Partnersví nemá základ ve spolehlivosti a vytrvalosti, ale je jako obchod s nabídkou a poptávkou dodavatele a odběratele. Ženy potřebují uspokojit svou potřebu rodit děti, podlehnou touhám a pudům a vyhledají si partnera na uspokojení této potřeby. Ženy vystaví své tělo na Internetové seznamce a pak si vyberou podle hlasu těla (často nazývané jiskřička, jiskra) partnera, kterému svolí k otěhotnění.

Svobodné matky a jejich děti tvoří nepřirozené partnerské svazky

Partnersky zplozené dítě pak svobodné matky zneužívají k vyplnění prázdného místa po skutečném vztahu s mužem. Tento vztah s dětmi se snaží s tím jak děti rostou silně utužovat a proměnit na partnerství, což je hluboce proti lidské přirozenosti, ve které se naopak dítě i matka musí učit být bez sebe a žít samostatně. Tato nová nepřirozenou závislost svobodných matek na dětech, která se plně realizuje pomocí mobilní komunikace, povede v další generaci k obecné vzpouře dětí vůči rodičům. Muži za minulá staletí netoužili po změně svého parntersko – sexuálního statutu. Proto se mužské chování nezměnilo zdaleka tak zásadně, jako chování žen, které toužily být jako muž a dosáhly toho. Tím se z manželství, kdy muž vládne ženě a žena poslouchá muže, stává partnerství, ve kterém žena přebírá dominanci díky svým pudovým potřebám. Žena je ve svém rozhodování ovlivňována Mocnostmi více než muž a tak se všechny principy hříchu velmi rozšiřují.

Sociologická studie, svobodné matky