V okamžiku příchodu skutečného Ježíše bude dokonáno celé dílo na Zemi a nebude možné cokoliv změnit.

Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Mt 24,27)

Pokud se vám tedy bude zdát, že Ježíš už přišel, ale vy ještě půjdete do práce, řeknete si, že se podíváte na TV, budete přemýšlet, zdali tomuto zjevení budete věřit, TAK TO NENÍ TEN PRAVÝ,  je to Satanovo dílo klamu.

Pokud ještě budete mít možnost něco udělat, budete klamáni falešným Kristem, to je satanova Otřesná Ohavnost, která se postaví tam, kde by stát neměla.

Znakem pravého druhého příchodu Ježíše Krista je tedy to, že v jeho okamžiku už nebude možné cokoliv dalšího změnit a vykonat. Bude konec času!

Naproti tomu se staví lživá NAUKA o Budoucí Tisícileté Říši, která Satanovi mocně napomáha v jeho díle klamu. Kdo tuto nauku šíří, ten napomáhá dílu klamu, sám oklamán.

Aby nebylo sporu:

1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, 2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. 3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, 4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
5Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. 7Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. 8Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. 9Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 10Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

15Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. 16Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. 17My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. 18Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 5Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! 6Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. 7Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. 8My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. 9Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.
11Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.

Tak praví Písmo