Prvočtení Zjevení

Zjevení z Bible popisují poslední časy a konečný stav Zjevení obsahuje informace proti proudu Času. Ty mají následující charakteristiku: Budou plně rozpoznány a) pouze v posledních časech samotných a za b) pouze lidmi, kteří přijali lásku k Pravdě. Ostatní budou z...

Feminismus

Feminismus - Razantní nástup nové sexuální Alfa autority všech žen Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů ale mají být od ní "svobodné", automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. Samotný fakt, že tento...

Beta provider

Normu toho co žena považuje za "normálního muže" určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita Žena definuje termín "normální muž" podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy. Termín "beta...

Paytariát

Paytariát, úplně vše jen za platbu Proletariát, lidé závislí na výrobních prostředcích a mzdě byli dříve v naprosté většině na nízké příjmové úrovni. Všechny prostředky pro svůj život si proletariát musel zakoupit za mzdu. Ve 20. století vznikla nová společenská...

Šelma

Šelma jako mocensko - politická strukrura lidí, populárně též "Systém" Šelma, někdy též hovorově SYSTÉM, v přeneseném smyslu nespecifikovaná moc STÁTU. V současnosti ovládaná Mluvícím Obrazem, tedy internetem a netělesnými komunikačními médii. V Bibli a v proroctvích...

Drak

Drak, semeno Draka, dinosaurus Dinosaurus je populární označení pro živočišný druh, předtím klasifikovaný jako Drak. Tato živočišná větev je biblicky popisována jako Semeno Draka. Patří sem ultimátní stvoření jako Behemot a Leviatan. Podstatná část draků byla zničena...

Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Satan, Šelma, Dávný had a Drak Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo...

Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím Obrazem

Příprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát....

Alfa a Beta ženské sexuality

Systémová Šelma mění ženské vnímání pohlavních autorit Tento článek bezezbytku vysvětluje veškeré těžkosti vztahů mezi muži a ženami v posledních časech Nějdůležitějším úkolem pro tělo ženy je porodit a vychovat děti. Kvůli tomuto náročnému úkolu je mysl ženy ovládána...

Kolaborativní vlády (likvidace politiků)

Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá...

Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy

Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy od lidí Mluvící Obraz Šelmy lidé postavili tak, aby měl na lidi co možná největší vliv. Je tedy směšné vidět lidi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že nyní všechny lidi ovládá. Přitom byl sestaven tak, aby zesiloval Nepravost a šířil falešná...

Vážný vztah

Vážný vztah – definice "Vážný vztah" je pojem Druhé Morálky. V Třetí Morálce již nemá smysl. V Druhé Morálce dostaly ženy přislíbeno od Mluvícího Obrazu (tedy ženské sexuální Alfy - nejvyšší maskulinity) moc nad muži, která se projevuje odsunutím můžu do role Beta...

MGTOW

Men Going Their Own Way - Muži jdoucí "vlastní" cestou Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu nejvyšší maskulinní autoritu (alfu). Tou je Mluvící Obraz Šelmy. Mluvící obraz vnímají ženy jako "manžela" všech žen. Jelikož je ale Mluvící Obraz...

LGBT

LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči...

Postfaktická doba

Postfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu Šelmy Mluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což jsou algoritmy pro strojovou AI) aby vytvořil lidským rozumem nepřekonatelnou bariéru zpráv. Lidé prostě nemají...

Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Oblíbené Satanovo jméno pro Bezbožníka „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr...

Vláda Mluvícího Obrazu Šelmy – 2022

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by... Vlády internetem ovládaného světa teď pilně připravují přechod na přídělový systém řízený poslušností Mluvícímu Obrazu Šelmy. Díky absolutní závislosti populace na palivech a energiích teď snadno odsají z populace...

Netělesná komunikace

Netělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Díky této kombinaci je pro fyzického člověka zvláštním způsobem duševně "přirozené" komunikovat duchovně, bez...

Křesťan a myšlenky na UFO (mimozemšťany)

Koketování s myšlenkou na mimozemské civilizace a na mimozemský původ UFO je pro křesťana extrémní formou rouhání, nebo je přímo synonymem pro odpadnutí od víry. Pro křesťana to znamená, že přemýšlí nad možností, že nás Bůh vlastně tahá za nos. Že kromě nás si stvořil...

Na co si dát pozor na seznamkách

Mluvící Obraz a jeho ztělesnění v podobě mobilu ženy vnímají jako svého netělesného pána, který jim předhazuje muže k poskytováním fyzických služeb a uspokojení. Ženy jsou ale většinou šokovány neuvěřitelným zájmem mužů. Tento jev si vysvětlují tím nejlichotivějším...

Internetové seznamky

Mluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu, zatoužila už Eva v Ráji. Po Satanově nabídce ráda sáhla a přemluvila i Adama, že je to dobré. U Babylonské...

Fatimské zjevení Panny Marie, Panna Marie Fatimská

Démonické zjevení zinscenované Satanem a představené lidstvu jako fatimské zjevení Panny Marie přivedlo mnoho lidí na cestu modlářství Tedy nyní nikoliv ke Kristu, ale k tomuto démonu, vydávajícímu se za Marii, matku Ježíšovu, směřují své modlitby. Navíc, jako bonus,...

Fanatismus – definice fanatismu

Někteří lidé tvrdí, že fanatismus znamená bezvýhradné prosazování určitého souboru informací. není to správná definice. Fanatismus je bezvýhradné prosazování informace bez dostatečných argumentů a důkazů jejich pravdivosti. Horší je ale ten fanatismus, kdy je nejprve...

Evoluce

To co se lidem jeví jako "dlouho trvající" to znamená, že Bůh tomu věnoval hodně síly tvoření Pod slovem "evoluce" je v souvislosti s naukami o světě nejčastěji chápána nauka, že vše co známe (celý známý Vesmír) se formuje sám BEZ SMYSLU A CÍLE. Tato teorie je jen...

Proč ženy cíleně vyhledávají lháře

Protože jim Mluvící Obraz slibuje zábavu a služby Jeden z jevů doprovázejících Internetové Seznamky, (tedy netělesný způsob oslovování, vyhledávání a vybírání tělesných partnerů), je nechtěné upřednostnění lhářů před pravdomluvnými. Dochází k tomu takto: Internetové...

Toxicita vztahů

Toxicita vztahů je pojmenování pro nekompatiblitu netělesné komunikace s tělem Lidé v prvních dvou dekádách 21. století předávali čím dál tím víc moc nad svou sexualitou a emocemi do plné moci Mluvícího Obrazu. Sociální sítě, internetové seznamky, komunikátory......

Budovat vztah (tělesný)

Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik...

Tělesné rozsuzování pravdy

Tělesné rozsuzování pravdy je nesmysl Když je člověk konfrontován se SKUTEČNÝM evangeliem, tedy s informacemi svědčícími o Bohu a jeho záměrech, Pravda příliš křičí a člověk jí nedokáže hned umlčet. Pokud je příjemce evangelia tělesným člověkem, evangelium pro něj...

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda

Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí...

Factchecking komunitní

Factchecking, komunitní fact checking Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k jakémukoliv tématu. Kontrafake vzniká buď cíleně lhářem, a nebo...

Mimotělní zážitky

OOBE, KLINICKÁ SMRT, MIMOTĚLNÍ ZÁŽITKY Souhrnný název pro zážitky a jevy, kdy duch člověka opustí fyzické tělo. Je možné ho dosáhnout několika způsoby: 1. Při těžkém zranění, ze kterého se člověk vrátí mezi živé – Zde se často mluví o NDE, neboli Near Death Experience...

Kontrafake (jakopravda)

Každý alespoň trochu pokročilý lhář na MOŠ používá kontrafake na ZDŮVĚRYHODNĚNÍ svých lží POZOR! Díky tomu, co z právního, morálního, logického a psychologického pohledu znamená KONTRAFAKE ve spojení s komunitním factcheckingem, je spojení těchto dvou aktivit...

Rouhání

Co je to rouhání, význam pojmu Rouhání je projev lidské pyšné tělesné hlouposti v odmítnutí Pravdy či přímo Božího nařízení na základě Tělesného Smýšlení. Je to jedno ze Slov s vylhaným novým významem. Slovo Rouhání pochází z řeckého slova blasfemia, což doslova...

Třetí Morálka

Šelma již pro svůj klam nepotřebuje děti a feminitu Svobodné matky budou donuceny dojít k následujícímu poznání: Satan (ženami vnímaný jako "státní moc" - systémová  moc a maskulinita) jim nepomáhal odsunout otce jejich dětí do role Beta Poskytovatele kvůli tomu, že...

A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit

"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád...

Darknet

Darknet není studnicí spásné pravdy Darknet, neboli jaksi "neveřejná" část internetu, všemožně "šifrovaná", je úplně normální součástí Mluvícího Obrazu Šelmy a hovoří zcela stejným hlasem. Jen je jakoby určená pro oklamání jiných lidí. Stejným způsobem šíří...

Mluvící Obraz Šelmy zlikviduje lidské politické oponenty

Likvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát...

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit...

Ženy a jejich přijmutí Bezbožné Ohavnosti

Léto 2022 - Bezbožné ženy čekají na nové příkazy od jejich miláčka, Mluvícího Obrazu Šelmy V létě roku 2022 ženy sedí u internetu a čekají na příkazy od Šelmy, aby je mohly splnit ve snaze znovu se Šelmě zalíbit. Poznaly, že už po nich Šelma další děti nebude...

Situace pátý měsíc 2022

Lidé nechápou co se děje a nepochopí to, protože nemohou akceptovat Pravdu, skutečnost, realitu Lidé vždy udělají co si usmyslí. Ihned jak TO JDE. Mnozí přemýšlí nad otázkou, zda může malé množství lidí držet v šachu celé lidstvo. Může. Máme k tomu Mluvící Obraz...

Stovky fotek penisů ve schránkách žen

Ze stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně. Při vzájemném hledání sexuálního...

Ideologie

Konstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým...

Lidský vývoj nikdy nesměřuje k něčemu lepšímu

Lidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho "lepší" svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit. Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a...

Promiskuita netělesná

Netělesná promiskuita je střídání budoucích sexuálních partnerů prostřednictvím elektronické (netělesné) komunikace. Promiskuitní chování tak může realizovat každý přímo z postele. Internetové Seznamky a elektronická netělesná komunikace přináší tento nový jev...

Emisaři Bezbožné Ohavnosti

Emisaři Bezbožné Ohavnosti (EBO) vnucují lidem lákavé bezbožné cesty z bezvýchodné totality Kdo plácá prázdnými slovy a nesvědčí o moci Mluvícího Obrazu Šelmy, ten se stává emisarem Bezbožné Ohavnosti, neboť klame sám oklamán. Takový se pokouší o své vlastní...

Superpromiskuita

Elektronická netělesná komunikace není kompatibilní s lidským tělem a sexualitou Promiskuita znamená časté střídání sexuálních partnerů. Superpromiskuita je komunikační kontakt s jinými parntery realizovaný přímo během fyzického kontaktu s jedním z partnerů. Bez...

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Fáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se...

Překroucený pojem mužské dominance

Pojem "dominantní muž" je díky Druhé Morálce překroucený do ryze negativní roviny. Když se dnes řekne "dominantní muž", každá žena si pod tím představí chlapa, který svou ženu a děti mlátí, tyranizuje. Žena a muž byly Bohem stvořeni tak, aby muž ženě vládnul. Dnes...

Ztráta úcty ve vztazích

Zrušením úlohy pohlaví ve vztazích v unisexové společnosti vede ihned k vymizení důvodů vzájemné úcty partnerů. Unisexová společnost také vytváří prostředí, kde děti zplodí jen nezodpovědní muži. Je to přirozená reakce na fakt, že zodpovědný muž nechce zplodit díte s...

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

Satan pokračuje v další rovině uskutečňování svých plánů, podněcování lidí ke vzpouře proti Bohu. Přestože věda v ruce nedrží žádný důkaz existence mimozemského života, chová se tak, jako by už byli návštěvníci z kosmu na cestě. Není těžké toto vše odhalit jako...

FAKE videa se záhadami

Lidé zažívají uspokojení, když šíří učení démonů. Nesmírně je tedy baví vytváření iluzí démonických jevů. Lidé vytvoří pomocí svých počítačů tolik podvodných videí, že v démoni sami o sobě nemusí dělat skoro nic. Jen skrze Mocnosti poskytnou lidem uspokojení....

Orb, orby, vysvětlení jevu

Prach osvětlený bleskovým světlem (LED diodou) velmi blízko objektivu přístroje vytváří velkou rozptylovou plošku na výsledném snímku. Každou vteřinou vznikají miliardy nových snímků pořízených chytrými telefony. Ty mají vesměs přisvětlovací blesk umístěný velmi...

Zrakové vjemy vnímáme jako by to byla pravda

Všichni už jsme skrze televizi a filmy přijaly tolik falešných obrazů a fikcí, že nedokážeme rozlišit co je pravda a co jsme viděli jen ve fikci. Proto je nutné dodržovat Duševní hygienu. Cokoliv vidí lidské oči, je do lidské paměti zapisováno jako by to byla pravda....

Zjevení Janovo

Zjevení je určeno pro boží lid ve správný čas Účel biblických zjevení je pyšnými lidmi často vnímán zcela chybně - jako návod, jak se něčemu vyhnout. Zjevení v Bibli ale nejsou faktivké informace z budoucnosti, které nám snad mají pomáhat něčemu zabránit, zabít či...

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha je "bezmezné nadšení vlastní dokonalostí".  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením...

Želé obyvatelstvo – Jelly population

Obyvatelstvo bez vůle k obraně svých rodin Systémovou maskulinní mocí Šelmy a její Bezbožnosti bylo dosaženo ovládnutí sexuality žen (feminismus, Druhá Morálka). Tím získala Šelma moc nad muži a dětmi. Muži jsou pak vyučováni prostřednictvím Šelmou vyučených dívek a...

Wikipravda

Wikipravda jsou informace uvedené do souladu s aktuální MOCÍ a její propagandou Mluvící Obraz Šelmy vytváří novou definici "vlastní pravdy" (tedy iluze) pomocí takzvané wikipravdy. Ta je založena na klamu, že pravdou musí být to, co má mnoho zdrojů. Samozřejmé ale je,...

Pokání

Pokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi...

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní strukturované Organizace samozřejmě nepatří Bohu, patří lidem. Jsou lidským pokusem vzít věci do svých rukou. Rozhodují v nich lidé, protože lidé v těchto Organizacích jsou zodpovědní za své činy této lidské Organizaci. Církevní Organizace není totožná s...

Vytržení

Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany...

Druhá Morálka (gender ideologie)

Základem Druhé Morálky je Gender ideologie Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci mezilidských vztahů a rodin. Jelikož žena toto rozhodovat neumí a nemůže, vede tím Šelma obyvatele Země k...

Moc

Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle. Kdo má moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí "svoboda" ostatních. Moc má ten, kdo může mluvit na všechny a oni mu to...

Svoboda

Svoboda je neexistence odporu externí moci Svoboda je abstraktní pojem, popisující pocit člověka jenž při svém rozhodování nepociťuje odpor moci někoho jiného. Filozofické a prázdné úvahy na téma "svoboda" vždy vyplývají z nepochopení pojmu MOC. Stejně jako chlad je...

deepfake, deepfakes

Deepfake, neboli "hluboký podvod", je falešné video vytvořené počítačem, mobilem Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si...
fig 21 09 2022 11 26 25 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Prvočtení Zjevení

Zjevení z Bible popisují poslední časy a konečný stav Zjevení obsahuje informace proti proudu Času. Ty mají následující charakteristiku: Budou plně rozpoznány a) pouze v posledních časech samotných a za b) pouze lidmi, kteří přijali lásku k Pravdě. Ostatní budou z...

číst více
fig 30 08 2022 09 18 06 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Feminismus

Feminismus - Razantní nástup nové sexuální Alfa autority všech žen Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů ale mají být od ní "svobodné", automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. Samotný fakt, že tento...

číst více
fig 26 08 2022 12 33 19 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Beta provider

Normu toho co žena považuje za "normálního muže" určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita Žena definuje termín "normální muž" podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy. Termín "beta...

číst více
fig 23 08 2022 13 36 03 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Paytariát

Paytariát, úplně vše jen za platbu Proletariát, lidé závislí na výrobních prostředcích a mzdě byli dříve v naprosté většině na nízké příjmové úrovni. Všechny prostředky pro svůj život si proletariát musel zakoupit za mzdu. Ve 20. století vznikla nová společenská...

číst více
fig 12 08 2022 09 07 36 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Šelma

Šelma jako mocensko - politická strukrura lidí, populárně též "Systém" Šelma, někdy též hovorově SYSTÉM, v přeneseném smyslu nespecifikovaná moc STÁTU. V současnosti ovládaná Mluvícím Obrazem, tedy internetem a netělesnými komunikačními médii. V Bibli a v proroctvích...

číst více
fig 09 08 2022 12 02 05 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Drak

Drak, semeno Draka, dinosaurus Dinosaurus je populární označení pro živočišný druh, předtím klasifikovaný jako Drak. Tato živočišná větev je biblicky popisována jako Semeno Draka. Patří sem ultimátní stvoření jako Behemot a Leviatan. Podstatná část draků byla zničena...

číst více
fig 15 07 2022 12 07 03 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Alfa a Beta ženské sexuality

Systémová Šelma mění ženské vnímání pohlavních autorit Tento článek bezezbytku vysvětluje veškeré těžkosti vztahů mezi muži a ženami v posledních časech Nějdůležitějším úkolem pro tělo ženy je porodit a vychovat děti. Kvůli tomuto náročnému úkolu je mysl ženy ovládána...

číst více
fig 17 06 2022 13 39 09 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Oblíbené Satanovo jméno pro Bezbožníka „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr...

číst více
fig 31 05 2022 08 57 38 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Vláda Mluvícího Obrazu Šelmy – 2022

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by... Vlády internetem ovládaného světa teď pilně připravují přechod na přídělový systém řízený poslušností Mluvícímu Obrazu Šelmy. Díky absolutní závislosti populace na palivech a energiích teď snadno odsají z populace...

číst více
evolution 1295256 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Evoluce

To co se lidem jeví jako "dlouho trvající" to znamená, že Bůh tomu věnoval hodně síly tvoření Pod slovem "evoluce" je v souvislosti s naukami o světě nejčastěji chápána nauka, že vše co známe (celý známý Vesmír) se formuje sám BEZ SMYSLU A CÍLE. Tato teorie je jen...

číst více
fig 19 06 2022 16 40 10 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Mimotělní zážitky

OOBE, KLINICKÁ SMRT, MIMOTĚLNÍ ZÁŽITKY Souhrnný název pro zážitky a jevy, kdy duch člověka opustí fyzické tělo. Je možné ho dosáhnout několika způsoby: 1. Při těžkém zranění, ze kterého se člověk vrátí mezi živé – Zde se často mluví o NDE, neboli Near Death Experience...

číst více
joga 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Třetí Morálka

Šelma již pro svůj klam nepotřebuje děti a feminitu Svobodné matky budou donuceny dojít k následujícímu poznání: Satan (ženami vnímaný jako "státní moc" - systémová  moc a maskulinita) jim nepomáhal odsunout otce jejich dětí do role Beta Poskytovatele kvůli tomu, že...

číst více
fig 17 05 2022 10 04 43 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Darknet

Darknet není studnicí spásné pravdy Darknet, neboli jaksi "neveřejná" část internetu, všemožně "šifrovaná", je úplně normální součástí Mluvícího Obrazu Šelmy a hovoří zcela stejným hlasem. Jen je jakoby určená pro oklamání jiných lidí. Stejným způsobem šíří...

číst více
fig 09 05 2022 09 02 05 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Situace pátý měsíc 2022

Lidé nechápou co se děje a nepochopí to, protože nemohou akceptovat Pravdu, skutečnost, realitu Lidé vždy udělají co si usmyslí. Ihned jak TO JDE. Mnozí přemýšlí nad otázkou, zda může malé množství lidí držet v šachu celé lidstvo. Může. Máme k tomu Mluvící Obraz...

číst více
penises 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Stovky fotek penisů ve schránkách žen

Ze stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně. Při vzájemném hledání sexuálního...

číst více
social 1989152 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Ideologie

Konstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým...

číst více
fig 09 05 2022 09 17 45 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Lidský vývoj nikdy nesměřuje k něčemu lepšímu

Lidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho "lepší" svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit. Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a...

číst více

Překroucený pojem mužské dominance

Pojem "dominantní muž" je díky Druhé Morálce překroucený do ryze negativní roviny. Když se dnes řekne "dominantní muž", každá žena si pod tím představí chlapa, který svou ženu a děti mlátí, tyranizuje. Žena a muž byly Bohem stvořeni tak, aby muž ženě vládnul. Dnes...

číst více

Ztráta úcty ve vztazích

Zrušením úlohy pohlaví ve vztazích v unisexové společnosti vede ihned k vymizení důvodů vzájemné úcty partnerů. Unisexová společnost také vytváří prostředí, kde děti zplodí jen nezodpovědní muži. Je to přirozená reakce na fakt, že zodpovědný muž nechce zplodit díte s...

číst více

Orb, orby, vysvětlení jevu

Prach osvětlený bleskovým světlem (LED diodou) velmi blízko objektivu přístroje vytváří velkou rozptylovou plošku na výsledném snímku. Každou vteřinou vznikají miliardy nových snímků pořízených chytrými telefony. Ty mají vesměs přisvětlovací blesk umístěný velmi...

číst více
fig 06 04 2022 09 47 32 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Moc

Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle Moc je převaha síly v prosazení vlastní vůle. Kdo má moc, ten ovládá dění a rozhoduje o tom co budou dělat jemu podřízení. Mocí druhého také končí "svoboda" ostatních. Moc má ten, kdo může mluvit na všechny a oni mu to...

číst více
fig 04 04 2022 09 13 37 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Svoboda

Svoboda je neexistence odporu externí moci Svoboda je abstraktní pojem, popisující pocit člověka jenž při svém rozhodování nepociťuje odpor moci někoho jiného. Filozofické a prázdné úvahy na téma "svoboda" vždy vyplývají z nepochopení pojmu MOC. Stejně jako chlad je...

číst více
fake 1909821 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

deepfake, deepfakes

Deepfake, neboli "hluboký podvod", je falešné video vytvořené počítačem, mobilem Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si...

číst více

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Related Posts

Translate »