Manželství je spojení mezi feminitou a maskulinitou

Manželství bylo dříve tedy spojení ženy s živým mužem. Ve 21. století tento stejnojmenný akt v logice Druhé Morálky znamená, že žena vybrala a přijímá svého Beta Providera – poskytovatele fyzických potěšení a služeb.

Před nástupem Druhé Morálky (feminismus) byl manžel pro každou ženu životní alfa autoritou. Na manželovi závisel její společenský status, ona byla součástí manželova těla a on o ní pečoval jako o své tělo protože si jí vybral. Po tom každá zdravá žena touží. V srdci ženy je nezlomná touha přilnout k vůdčí maskulinní alfa autoritě manžela, který uchvátí její tělo se záměrem jej použít k založení rodiny.

V Druhé Morálce nabízí hlas systémové Šelmy bezbožnými naukami ženám lákavou ale klamnou nauku: Druhá Morálka učí, že muži nejsou vhodnou maskulinní alfa autoritou pro ženy, protože je údajně v historii jen ponižovali a trápili. Feminismus učí, že systém je pro ženy mnohem lepší maskulinní alfa autorita, že má se ženou mnohem ušlechtilejší záměr než muži. Systémová šelma po několika dekádách naučila všechny ženy stát se manželkou systémové alfa autority. Nabídla podporu ženám a jejich dětem stejně jako “manžel”. Šelma a její hlas na počátku 21. století ožil (animizoval) v podobě mobilů, neboli Obrazu Šelmy, který může mluvit. Ten je ženám pořád nablízku, tak ho vnímají jako věrného přítele. Mluvící Obraz (internetové šíření informací) zabral celý virtuální a nereální “veřejný prostor” a tím získal neomezenou moc nad lidmi. Tím jej všechny ženy vnímají jako dominaní maskulinní alfa autoritu a chtějí vše dělat podle její vůle.

Díky přenesení maskulinní alfa autority z mužů na systémovou Šelmu a její Mluvící Obraz se živí muži přesunuli do Beta pozice poskytovatelů – se všemi aspekty které Beta pozici náleží.

Manželství bylo dříve tedy spojení ženy s živým mužem. Dnes tento stejnojmenný akt znamená, že žena vybrala a přijímá svého Beta Providera – poskytovatele fyzických potěšení a služeb.

“Nikdy nebudu poslouchat muže. Musím být samostatná. Je nesmysl být na muži závislá, muži jen lžou”, toto jsou argumenty zrovnoprávněných žen. Tak to bude až do konce Času a lidé už to nemohou změnit. Ženy se budou snažit převzít roli zakladatelů rodin a budou zakládat neúplné rodiny ve kterých budou mít jedinou vůdčí roli.

Tyto argumenty patří do Druhé Morálky a jsou nesmyslné vůči skutečnému muži, manželovi. Manžel miluje svou manželku jako své vlastní tělo. Udělá z lásky vše proto, aby žena byla zabezpečená a šťastná. Manželka k ničemu nepotřebuje muže ovládat, když muž z lásky k ní dělá vše a navíc ho to těší. V Partnerství (které je opak Manželství), se vše dělá za odměnu a partner očekává, že bude nahrazen někým výhodnějším.

Zánik manželství v Druhé a Třetí Morálce

Manželství v západní společnosti zaniká díky tomu, že ženy staletí bojují o získání mužských práv tak, aby byly (jako) muži. V konečném důsledku to znamená převážně to, aby si mohly samy vybrat partnera a rozhodovat o svém těle takovým způsobem, jakým o těle ženy může zodpovědně rozhodnout jen její manžel. (Partner nemá právo rozhodovat o druhém) Tomu nyní slouží Internetové seznamky a sociální sítě obecně. Dívky se systematicky připravují na životní kariéru muže a učí se, že na uspokojení svých tělesných potřeb nepotřebují Manžela, ale Partnera.

Existuje hodně studií (psáno 2014), které jev zániku manželství pozorují, většina z těchto studií si ale nevšímá základního důvodu tohoto jevu: Celý proces zániku manželství je spuštěn informačními technologiemi, mobilními telefony a internetem, což jsou technologie dávající lidem schopnosti démonů. (komunikace na dálku, okamžité zjišťování stavů myšlení ostatních) Toto zrychlení šíření osobních informací na okamžitou rychlost (Pozor! Nikdo se tomu nevyhne, i vypnutý telefon či nezvedání hovorů je jasná forma komunikace) způsobuje, že se rychleji a výrazněji uplatňuje vše tělesné a pudové, namísto spravedlivého a rozumného.

Manželství je nahrazováno Partnerstvím Beta providera, což je v mnoha ohledech opak Manželství

Jelikož partneři často nějakým způsobem nechápou situaci a vstupují do Manželství (které ale principem stojí proti Partnerství), je velice častým výsledkem tohoto legislativního kroku Rozvod. Partnerství zjednodušuje celou legislativu tím, že partneři se mohou měnit bez udání důvodů, neboť zde neexistuje výrazný prvek osobní zodpovědnosti.
Celý kruh vymizení manželství ze společnosti silně uzavírají možnosti komunikace a s nimi spojený rozpad mezilidských vztahů a technologiemi vynucená nová lidská práva.
Místo manželských dětí se rodí partnerské děti, které náleží jen matce, partner se mění podle potřeby ženy.

Ideál sexuálního Partnerství, jenž se neřídí podle Spravedlnosti a osobní zodpovědnosti, ale jen podle Principů Těla, je jedním ze základních myšlenek Druhé Morálky.

Církevních Organizace se často snaží udělat z manželství něco, co učiní člověka “svatějším”. Manželství ale není duchovním svazkem, nýbrž Bohem povoleným tělesným vztahem. Stejně jako nevěřící manželství neposvěcuje, ani věřící manželství neposvěcuje. Manželství není ze svého principu místem realizování Spravedlnosti, pouze je nutné ho usměrňovat tak, aby se Spravedlnosti alespoň přibližovalo.

Jak Bůh Bible hovoří o manželství

Bůh koriguje tělesné vztahy manželství tím, že doporučuje lidem pravidla, při kterých je možno tento tělesný svazek provozovat takovým způsobem, aby byla pokud možno co nejméně narušována touha Božích lidí po “spravedlnosti”. Principy těla, vedoucí k touze po manželství, jsou nespravedlivé (partnery si vybíráme podle těla, podle jejich tělesných parametrů a vzhledu). Manželstvím si člověk vybírá druhé tělo, ke kterému by přilnul a splynul s ním v novou generaci.

V současné společnosti, která postupně přechází na principy Druhé Morálky, je normální Manželství již prakticky v rozporu s obecně přijatým společenským právem.

Na rodičovství pak člověk může pocítit náznak toho, jaká je láska Boha k člověku.

Manželství má za přirozený cíl vznik rodiny, tedy nových, pevně daných vztahů mezi lidmi. Každý rozpad manželství proto přináší vznik nezrušitelné nespravedlnosti, která nutí mnoho i nezúčastněných lidí jít proti přesvědčení svého těla a dělat věci, které jejich tělo neuspokojují. Nutí všechny být ve hříchu proti vlastnímu tělu.

Jedno tělo manželství, CO BŮH SPOJIL, ČLOVĚK NEROZLUČUJ

Manželstvím a hlavně početím dětí se, ať se to někomu líbí či nikoliv, stávají manželé  jedním tělem, které není možné rozdělit, protože děti zůstávají společné i po rozluce. Mnozí lidé naivně věří, že slova Bible: “Co Bůh spojil člověk nerozlučuj” se vztahují k občansko právnímu úkonu svatby. Není tomu tak. V Bibli je psáno opravdu: “co Bůh spojil”, nikoliv: “Co lidi na úřadě spojili”. Bůh spojí dva lidi společným darem nového života = dětmi.

Manželství je pro přirozené obcování muže a ženy

Manželství je uzavíráno pro spravedlivé obcování muže se ženou. Kdo pokrytecky tvrdí, že se uzavírá z nějaké “vyšší duchovní lásky”, nemá pravdu.

Nepřirozené obcování (homosexualita) jako Boží trest

Bůh říká, že jedním z jeho trestů za provinění je zanechání lidí nečistým pudům, kdy lidé propadají zhoubné touze po stejném pohlaví. Jelikož tyto svazky nemohou plodit děti, je tím naplněno Boží varování: Pokolení těch, co opustí cesty Boží, vzplanou touhou po stejném pohlaví, nerozmnoží se a vymřou bez potomstva.

Manželství versus Spravedlnost. Manželství rozpolcuje božího člověka

Po uzavření manželství jsou oba Bohu věrní manželé rozpolceni mezi spravedlivé konání podle Boha a konání věcí takovým způsobem, aby se zalíbil jeden partner druhému. V tomto ohledu je jasné, proč nemohl být Ježíš Kristus, jediný člověk čistý před Bohem, v manželském svazku. Musel by činit příliš mnoho nespravedlivých věcí.

Porušení jednoduchých Božích pravidel vytváří nevyřešitelné problémy manželství

Bible nám nedává mnoho konkrétních návodů, jak řešit problémy manželství. Většina problémů v manželství není zlá proto, že má obtížné řešení, nýbrž je zlá proto, že nemá ŽÁDNÉ řešení. Většinu dnešních problémů také způsobuje fakt, že lidská společnost se odvrací od Božích přikázání a spravedlnostiDruhé Morálce humanity.

Bůh nařizuje, aby muži vládli ženám, ALE milovali je jako vlastní tělo. Ženám je nařízeno, aby měly svého muže v úctě (způsobem stejným jako mají v úctě Boha), poslouchaly ho a ve všem se mu podřizovaly. Lidé však nejsou dokonalí a tak zlí muži, nemoudří a bezbožní, nejsou schopni ženám vládnout a přitom je milovat (sobci, alkoholici, sukničkáři, démonicky svázaní, hlupáci obecně). Svět ovládaný odporem proti Božímu Slovu a pýchou Humanity vyučuje ženy nepodřizovat se NIKOMU a vládnout samy sobě vlastním rozumem, který je však většinou tělesný a podřízený mateřskému pudu.

V naší “katolicismem” velice silně ovlivněné tradici ve výchově ale téměř zdomácněl výraz: “svátost manželství”. Ostatně jako mnoho dalších zcela nebiblických výrazů, vydávajících se díky katolicizmu za “křesťanské základy”.

Manželství není duchovní, ale tělesný svazek

Nenechte si určovat pravidla vašeho tělesného svazku pomocí jakýchkoliv Organizací. Partneři se berou kvůli tělu a jejich duše k sobě přilnou díky dennodenní blízkosti. Nenechte si vnucovat partnery podle přání lidských organizátorů a vedoucích. Jelikož Bůh nebude manipulativně měnit myšlení partnera tak, aby mu takové manželství tělesně vyhovovalo, nemá  intervence okolí do intimního vztahu muže a ženy žádný rozumný smysl. Tedy jinými slovy: “nefunguje to!”

Naproti tomu v magii a démonských posednutích je možné partnera, který nepatří Bohu ale patří jen světu, docela dobře ovládat a manipulovat. Velká část ženské magie je zaměřena na démonskou manipulaci s muži pro přilákání partnera k oplodnění. Na této magii je pozoruhodný fakt, že lidé vzývající démony a nutící je k manipulativnímu jednání s lidmi přitom roztoužené ženě vnucují představu partnera plně Spravedlivého podle Boha. Protože žádná žena by vědomě nechtěla přivolat partnera, který by byl zlým lhářem, sobcem a podvodníkem podle ideálů Satana.

Manželství má význam jen pro život na zemi, pro Nebe a život s Bohem na věčnosti nemá ŽÁDNÝ VÝZNAM

Pro život v Boží přítomnosti mimo čas však nemá pozemské tělesné partnerství žádný další smysl. Proto jsou pohádky o znovusetkání rodin a manželů v Nebi jen satanovou iluzí skrze tělesné skutky a tělesné svazky. Mnoho falešných Církevních Organizací ale trvale uvádí znovupokračování tělesných vztahů po smrti v Nebi jako součást svého falešného lákání na nesmyslné důvody, proč chtít do Nebe.

Matouš 22,30 Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé

Lživá učení naproti tomu dělají z manželství cestu k Bohu a “svatosti”

Naproti tomu učení démonů budou z manželství dělat cestu k Bohu. Démonská učení totiž směřují vždy k opaku Pravdy, nebudou nikdy pomáhat pravdě, protože to by odporovalo důvodu jejich existence. (Federace rodin moonistů, Evangelium o pohlavní lásce v channelingu, Vesmírní lidé, Schwedenborgova interpretace Bible a jiné).

Lháři totiž počítají s tím, že každý touží po partnerovi, a tak mu připadne takové povídání o krásných rodinách a intimním souznění jako “prostě pěkné a proto tedy správné”.

Teologie manželství je vždy jen snůška lží

Existují tedy i fantastické teorie o spasitelské funkci manželství a také teorie o tom, že pohlavní život existuje i po smrti v Nebi. Příkladem může být channelingové “jakoby křesťanské” vyučování Schwedenborgovo, které dospěje ve svých výsledcích vždy ke lživé manipulaci. Napomáhá tak nesprávným důvodům, proč chce člověk do Nebe například tím, že představuje lživou a nesmyslnou naději, že v Nebi člověk konečně získá dokonalého partnera opačného pohlaví a že v Nebi trvají jen správná manželství a ta nepovedená jsou KONEČNĚ rozvedena.

Mnohem příměji a (tělesně) praktičtěji se na manželství dívají démonské kulty. Tam je jasné, že se jedná primárně o sexuální uspokojení

Démonské kulty často pořádají rituály plodnosti a rituály k přilákání partnerů, což je vyjádření tělesných potřeb pomocí vyvolávání manipulativních duchovních mocností démonů. O tom je podstatná část magie a ženského čarování. V historii existuje dost případů, kdy celé křesťanské společenství pod tlakem svých falešných učení vedoucích k sexuálnímu napětí změnilo své učení tak, že ze svého učení učinili sexuální kulty nebo sexuální sekty.

Uspokojování “tělesného zájmu” o své bližní pomocí telekomunikačních prostředků

Přítomnost vysílaček (mobilů) v rukou dnešních partnerů zavádí samovolně polovojenský režim mezilidských vztahů. Vztahy, které přirozeně potřebují odluky partnerů se nyní mění na vojenské operace, ve kterých většinou žena přebírá roli velitele operace a z muže dělá vojáka v poli. Muž  (po většinou), i když si to většinou ani neuvědomuje je zcela ovládán příchozími hovory, kterými ho žena  ze strachu podvědomě ovládá a kontroluje. Příchodem přesného zaměřování a videofonie se mezilidské vztahy změní na VOJENSKÝ REŽIM.

Problém ROVNOPRÁVNOSTI POHLAVÍ jako zlé nauky humanismu a Druhé Morálky

Muž musí být milujícím laskavým a dobrým pánem nad ženou, aby si ho mohla vážit, musí svou ženu milovat jako vlastní tělo a také se tak o ni musí i starat. Žena zase má mít muže v úctě a respektovat jeho rozhodnutí. Kdykoliv se toto poruší, vede to k nedobrému bezvládí mezi lidmi, které pak může zneužít a ovládnout Satan.

Nauky Druhé morálky o rovnoprávnosti pohlaví prakticky ruší Boží přikázání, že ženy se mají ve všem podřizovat svým mužům a mít je v úctě. Ve společnosti, kde jsou si všichni rovni, není rozumného důvodu proč by měly mít ženy muže v úctě. Potom není ani pro muže možné takové ženy milovat jako vlastní tělo, protože se jeho vlastním tělem nikdy nestanou. Ženy totiž jsou v moderní humanistické společnosti vychovávané mužsky.

Mužská výchova žen ženám způsobuje, že nikdy nejsou uspokojeny ve svém životě. Muži tak mají místo manželek jen zvláštní sexuální kamarády, se kterými se musí naučit vycházet pomocí lhaní a intrik. Nebo se někteří naučí ženy nenávidět, což Satana těší nejvíce.

Satan cílí na současné Evy tím, že jim nabízí technické zázraky uspokojování pudů a učení těla

Tělesné smýšlení a učení uspokojování pudů a potřeb těla se stalo společenským kultem a všude uznávanou modlou. Tisíce časopisů a webů radí ženám, jak uspokojit své tělo, jak lákat sexuální partnery a jak pomocí sexu vydírat muže, aby se ženám podvolovali a sloužili jim. Nevede to ale k většímu tělesnému štěstí žen, vede to jen k enormnímu nárůstu rozvodovosti díky rozpadu přirozených vztahů mezi partnery. Ženy sice pečlivě poslouchají hlasy satanova světa, ale nejsou ani šťastné, ani spokojené.

Vstupní brána pro démonská učení

Satan přichází, aby u moderní vzdělané ženy nahradil křesťanství jeho falešnou variantou, založenou na hřejivé, prociťované tělesné lásce. Za těmito návaly citu snadno skryje cokoliv tělesně příjemného z Mocností a může se to tvářit přitom jako Kristus. Stále více se vystavuje na odiv údajná moudrost a intuice matek přírodních národů (tedy národů sloužících vždy nějakému démonskému božstvu).

Nebezpečí pasti falešného křesťanství kupodivu připravují sami lidé díky své touze neustále vykládat Písmo po svém a na základě svého úsudku pak vybudovat mohutné organizace, vyučující specifické nauky.

Manželství křesťanů není plodištěm Božích Dětí, děti Boží se rodí svobodně z Ducha Božího.

První věc, kterou je nutné si uvědomit, je fakt, že žena je k muži přitahována nesvatými silami. To v praxi znamená, že:

  • kvalita duchovnosti partnera není tělesně nikterak důležitá, neboť duchovnost je v rozporu s tělesností a tělesnost je ona síla, kvůli které se lidé berou. Duchovností není možné tělesně zaujmout.
  • musíme si uvědomit, že pravděpodobnost narození “božího díťěte” se prostě tělesně nepřenáší. Lidé se mohou a také se pokouší o různé zasvěcovací rituály, ale zasvětit dítě je možné pouze zlým věcem. Ze zlých věcí se boží dítě časem dostane, každé další dítě které nepatří Bohu u zlých věcí zůstane.
  • pro křesťanské manželství je stěžejní, aby byli oba partneři opravdu Božími, cokoliv jiného přinese v parnerství propastné rozdělení Pozor neplést si s tím, že je partner členem stejné církevní organizace!

Jak se na tělesnou podstatu manželství a mezipohlavních vztahů dívá Bible

Povětšinou dost příkře a vůbec ne romanticky (podle měřítek tělesného rozumu a obvyklé sexuální “romantiky”). Následování Ježíše rozbíjí již hotová manželství, rozděluje rodiče od dětí a naopak. Opuštěné manželky a rodiče se sice mohou domáhat Spravedlnosti, ale je to právě jen ona tělesná rovina, se kterou je duchovní rovina prostě neslučitelná.

Žena má být ve všem podřízena muži a muž ji má milovat jako vlastní tělo. Toto dnes již není možné díky satanským ideálům humanismu, proti kterým není možné logikou nic namítat. Logicky jsou “správně”, nicméně jdou proti přikázání Boha.

Galatským

16 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla.
17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a [žádost] Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.
18 Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost,
20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty,
21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.
22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.
23 Proti takovým není [žádný] zákon.
24 A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali [své] tělo s vášněmi a žádostmi.
25 Jsme-li živí Duchem, [pak] také Duchem choďme.
26 Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.

Rozpad manželství, celoživotní problém

Dítě je vázáno k lidskému rodiči po celý život. Rozpadem rodiny s dětmi nastává trvalé porušení spravedlnosti, které už není možné nijak napravit. Proto i manželské vztahy by měly kvůli spravedlnosti trvat celý život, i když by lidské tělo mohlo mít mnoho různých vztahů a mnoho potomků s různými lidmi.

Pokud se jeden z manželů rozhodne nebo je donucen manželství ukončit rozvodem, zdaleka se tento smutný čin netýká jen jeho, případně opouštěného partnera.

Nesmíme znovu zapomínat na to, že toto je špatné nikoliv proto, že to má obtížné řešení, ale je to špatné proto, že to nemá žádné řešení. Z tohoto důvodu je prakticky morálně nepřípustné, aby se manželé rozváděli jen z důvodu, že už to”není co bývalo”, nebo že “už je to nebaví” a dalších malicherností ap.

Útok na manželství a jeho úplné zničení

V této době probíhá a stále více bude probíhat Satanův útok na manželství. Lidem bude manželství z mnoha důvodů hojně potvrzovaných Druhou morálkou připadat zbytečné a zastaralé. Více připravujeme v samostatném článku…