Proč je LGBT past na ženy a děti

V Druhé Morálce (feminismus) byly v systému Šelmy pro přiznání práva ženy ROZHODUJÍCÍ POHLAVNÍ ORGÁNY. Osoby s vagínou a vajíčky byly nezvratně klasifikovány jako ženy s nárokem na mateřství, mateřskou touhu, s nárokem na podporu od systémové Šelmy a s nárokem na primárního Beta Providera, tedy Šelmou vymáhané placení biologického oplodnitele ženy.

LGBT ideologie, tedy Bezzákonnost, veškeré výše uvedené výsady osoby s vagínou a vajíčky RUŠÍ. Osoba s vajíčky a vagínou už není klasifikována jako ženam její touhy jsou pojmenovány jako “stereotypní vzorec výchovy” který nedává dotyčné osobě žádný nárok na mateřství, mateřskou touhou, ani nárok na podporu od systémové Šelmy. Nemá též nárok na to, aby Systém u ní na osobě oplodnitele se spermiemi vymáhal finanční podporu.

Zplozenec pohlavního styku osoby s vajíčky a osoby se spermiemi nemá žádný lidský právní status. Je buď chtěným projektem obou, nebo soukromý projekt jednoho (druhý se práva na projekt legálně vzá). a nebo je vytvořen se zlým úmyslem (podvodem) a nebo je nechtěnou sexuální nehodou.

Pokud vám to zní jako otřesná ohavnost zpustošení všeho a totální bezzákonnost, tak máte pravdu. Pokud vám to přijde, že “běda bude těhotným a kojícím v té době”, tak máte pravdu též.

Bezzákonnost je další věc, které si křesťané nevšímají nebo jí neumí pojmenovat

LGBT a genderové nauky jsou zásadní součástí Bezzákonnosti. Ruší veškeré morální zásady lidského života, nejvíce likviduje práva dětí na zákonný, i když třeba bezbožný život.

Logika feminismu říká, že pohlavní orgány jednoznačně určují ženu a žena má přiznaná přirozená práva podle svých pohlavních orgánů. Díky jim si také žena ve feminismu získává automaticky pozici partnerky systémové Alfa Šelmy. Narozené dítě je v nauce feminismu (též nazývaného Druhá Morálka) je právně uznáno jako výsledek přirozené touhy ženského těla po mateřství a péče o dítě je přiznána právně činným způsobem výhradně matce.

V LGBT logice (též genderové nauky) nejsou pohlavní orgány podstatné pro definici pohlaví s zároveň jsou si “všechna pohlaví rovna”. To RUŠÍ jakékoliv práva osoby s ženskými pohlavními orgány na pozici partnerky systémové Alfa Šelmy. Narozené dítě není právně uznatelným výsledkem přirozené ženské touhy po dítěti ale jen konstruktem. V LGBT ideologii jsou si “genery rovny”, tudíž na osobu s ženskými pohlavními orgány nemá dítě definovatelný nárok. Dítě samotné je v logice LGBT spíše “nehoda”, nebo “zlý úmysl”. Díky tomu má v LGBT pohlavní ukájení osoby s penisem s osobou s vagínou status něčeho nechtěného a nevhodného.

LGBT agenda

Jedná se o nauku prosazovanou Mluvícím Obrazem Šelmy, která dokončuje odloučení žen od mužů a dětí a tím neutralizuje celou populaci a zavádí Bezzákonnost. Jedná se o pokračování klamného učení nazývaného Feminismus. Feminismus tvrdí, že živí muži mají s ženami a dětmi nesvaté úmysly a že se ženy musí přimknout k Systému, který jim zaručí “svatější” přístup k užívání ženského těla a podpoří svobodné matky a nemanželské děti. Systémová Šelma tedy vystupuje jako ženská pohlavní Alfa autorita, která přebírá vlastnictví nad feminitou a živým mužům určuje roli Beta poskytovatelů fyzických a tělesných služeb.

Klam feminismu vrcholí animizací mobilních telefonů, mluvících Obrazů Šelmy. Ženy vnímají mobil jako milujícího a starostlivého partnera, který je neustále ochoten ženě pomáhat. Alfa autoritu hlasu přicházejícího skrze mobily ženy bezmezně poslouchají a neodváží se vůbec pochybovat o jejích slovech. Jsou také vázány strachem projevit jakýkoliv nesouhlas. Každá běžná žena ale správě upoznává, že Mluvící Obraz Šelmy skutečně představuje nejvyšší maskulinní moc ve společnosti a ovládá i muže.

Díky ženské bezmezné poslušnosti k Alfa autoritě internetového hlasu žádná žena nepostřehne, že nové učení Šelmy představuje dokonalou zradu všech žen a dětí!

Zhlédnutí: 95