Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovo lásku, a ženská schopnost přijímat mužovu lásku a opětovat ji svým podřízením se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví přijímající lásku. Muž si vybere ženu, kterou si zamiluje a nabídne jí svou lásku. Žena od něj lásku přijme a opětuje ji tím, že se mu oddá. Pravá, upřímná láska ženy k jejímu muži tedy vždy vzniká jako odpověď na lásku muže, který si jí vybral. To je věrným obrazem lásky člověka k Bohu, která také vzniká až jako odpověď na lásku Boha k jeho vyvolenému člověku (jak je psáno v Bibli: my milujeme Boha, neboť Bůh první miloval nás).

Těžkosti s lásku zde na staré Zemi

Na této Zemi vše podléhá zmaru, lidské dny jsou omezeny, lidé musí své jídlo a teplo získávat v potu tváře. Proto je pohled na Lásku velmi deformován nutností milovat mladé plodné tělo a zabezpečit matku a dítě po velmi dlouhý čas dětství a dospívání.

Žena tedy lásku zrcadlící Boží poskytující lásku vůči muži neposkytuje a ani to po ní Bůh ani muž nechce. Pro ženu je určeno, aby se naučila mužovo bezpodmínečnou poskytující lásku přijímat a opětovat jí svým vydáním se a bezpodmínečnou oddaností muži, který si jí zamiloval. Pro ženu není určeno, aby muži poskytovala něco ve smyslu zdrojů a materiálního zabezpečení. Každého zákonného muže přirozeně těší vše poskytovat své milé dívce, která je velmi skromná a nikdy si po něm nic nenárokuje, nebo na to dokonce ani nepomyslí. I to je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem.

Údělem ženy od pádu člověka v Edenu jsou též nejrůznější palčivé vášně a touhy po uchopení těla maskulinní autoritou a touha si nárokovat pouhé projevy mužovo lásky v podobě poskytování věcí a služeb. Tyto touhy jsou všechny řízené Mocnostmi knížete Satana a z principu vždy směřují proti pravé zákonné lásce, neboť v nich na lásku není nikdy brán ohled. Pro zákonnou ženu je proto určeno, aby se k muži chovala jako k Bohu, tedy aby ho nepokoušela (viz článek shit test), aby co nejvíc zapřela sama sebe a svoji bezzákonnou přirozenost, a aby byla ve svých požadavcích velmi skromná a upřímně se zajímala o to, co po ní muž chce a čím by ho naopak štvala nebo zklamala. I to je obrazem nutnosti spravedlivého člověka zapřít sám sebe a své zrádné srdce, a mít bázeň před naštváním či zklamáním Boha.

Nauky Bezzákonnosti tedy usilují o zrušení zrcadlení Boží lásky v lidech ve všech úrovních. Ničí možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat systémovou Šelmou

Pokud se žena nenaučí mužovu lásku přijmout a opětovat ji, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat. Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách Anateické hierokracie, tedy Druhé Šelmy. Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Views: 6628