Sezbytečnění věcí kvůli obrovským možnostem elektronické komunikace Obrazu

Sezbytečnit – stát se zbytečným, stát se bezcenným. Jev vznikající obrovskou výkonnou mocí mluvícího Obrazu Šelmy, který rozšiřuje Bezzákonnost lidí. Jeho projevy zkoumá artifologie.

Internet, tedy mluvící Obraz Šelmy, lidem zprostředkuje mnohem více informací, než je člověk schopen zpracovat a vnímat. Díky zdrcující rychlosti chrlení informací a médií se mnoho věcí v lidském životě stalo zbytečné, prakticky pro život bezcenné.

 1. Sezbytečnění manželovo lásky
  Druhá Šelma svými naukami a působením ruší manželství muže a ženy a ženy se místo mužům musí plně podřídit maskulinní moci Šelmy. Tím se pro ženy stala manželovo láska zbytečná, protože lepší projev jí dává Šelma, zajišťující jí peníze a společenskou roli. Pro muže je sezbytečnělo manželovu lásku nabízet a pro ženy sezbytečnělo manželovu lásku od muže požadovat
 2. Sezbytečnění otcovské lásky
  Podle nauk anateické hierokracie o zbytečnosti lidských pohlaví není dítě výsledkem mužské svobodné a poskytující manželovo lásky k vlastnímu tělu jeho manželky (která jej uznává za svou autoritu). Podle nauk Druhé Šelmy je dítě buď společný projekt, nehoda a nebo zlý úmysl vzniklý při sexuálním ukájení. Podle veškerých pravidel Druhé šelmy lidská otcovská láska zcela sezbytečněla.
 3. Sezbytečnění biologického otcovství dětí
  Bezzákonné ženy ignorují emoce muže, nezajímá je láska muže k dětem. Co je ale zajímá velmi, je poskytování služeb a peněz jejím dětem. Bezzákonná žena je ochotna posktytovat cokoliv muži jen výměnou za poskytování služeb beta providera.
 4. Sezbytečnění užívání videa a zvuku jako důkazu pravosti, zničení právního systému
  Díky nezměrnému výkonu AI generátorů obrazu a zvuku není u ničeho nikdy možné říci, zda je to pravé nebo podvrh. Tím má mluvící Obraz neomezenou moc, neboť vše je jen otázka víry a uctívání. A všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby. Druhá Šelma bude pořád mlátit lidi po hlavě multimediálním obsahem a bude je nutit, aby vyznali víru v jejich pravost – i když úplně všechny obrazy a zvuky mohou být vyrobeny uměle pomocí počítačů.
 5. Sezbytečnění setkávání mezi zamilovanými
  Touha být pořád milované osobě na blízku nutila lidi být spolu a vytvořit tak bezpečnou rodinu pro realizaci manželovo a otcovské lásky. Příchodem užívání elektronické komunikace už ženy cítí dostatek blízkosti a možnosti nárokovat si okamžitou komunikaci, že tento mechanizmus společně tráveného času sezbytečněl. Dospělí lidé to vydrží, není však kompatibolní s dětmi. Žena ale na děti ohled nebere, dětský osud vždy přizpůsobí přání své pohlavní alfa autority (dnes tedy Druhé Šelmě)
 6. Sezbytečnění lokální vyjímečnosti člověka
  Možností internetového porovnávání výkonu a schopností jednotlivce působí, že lokální vyjímečnost sezbytečněla, nikoh nezajímá. Nejkrásnější dívka v ulici, nejlepší modelář na škole… mnoho věcí nemá smysl, protože při porovnání s obsahem internetu vyjde najevo, že naprostá většina lidí je v pořadí úspěšnosti v zanedbatelném průměru, nebo se dokonce jeví jako hluboce podprůměrná a nedostatečná.
 7. Sezbytečnění slibu a spolehlivosti
  Představa ústní domluvy o společném setkání několika lidí na stejném místě za půl roku nebo za rok je pro dnešní lidi, obzvláště ty mladé, jako naprostá utopie. Možnost kdykoliv vše domluvit, omluvit se a vše zrušit nebo navrhnout úpravu smlouvy sezbytečněla hodnotu slibu a spolehlivosti.
 8. Sezbytečnění lidského kontaktu a hodnoty reálného seznámení dvou lidí
  Samotný fakt, že se člověk s někým elektronicky seznámí už nemá žádnou hodnotu a sezbytečnělo směřování k Zákonnosti takového seznámení. Aktuálně seznámení lidé mohou otevírat stovky dalších seznamovacích konverzací a vše je možné vyřídit elektronicky. Zůstává pak jen touha po nárokování a požadování pohlavního styku, který elektronicky provést nelze.
 9. Sezbytečnění lidského fyzického shromažďování do demonstrací v odporu proti moci Obrazu
  Když lidé nahradili svůj fyzický veřejný prostor na ulici virtuálním prostorem setkávání uvnitř sociálních sítí Obrazu, je výkonná moc vlády nad lidmi právě v prostředí Obrazu. Při vládě Obrazu Šelmy je důležitá převaha moci v Internetu. Protestování na ulicích je stejně vždy šířeno a modifikováno jen prostřednictvím Obrazu a Obraz má také mnohem větší informační moc, které fyzický svět nemůže konurovat.

Bible též popisuje sezbytečnění mnohých věcí v Posledních Časech a ve vládě Bezzákonnosti

Pod výzvou “nevracejte se tam ani pro plášť” je možné nalézt informaci, že kázání lidem pod vládou Obrazu Šelmy a jeho králů je zbytečné. Jak píše Bible “zde je zapotřebí trpělivosti svatých” a “vystupte z toho Babylonu, abyste nedostali jeho ran”.

Views: 11