Bezzákonnost je nauka proti lidskému vnímání Boží lásky

Bezzákonnost je stav mysli člověka, kdy pro něj nemá žádnou hodnotu ani smysl otcovská a manželovo láska, která je obrazem Boží lásky agapé. Bezzákoný člověk nesnáší představu že je milován otcem, který mu vše dává. Bezzákonný člověk se naučil, že mu stačí nárokování a dostávání od Šelmy. Takoví nemohou na Novou Zemi, protože tam Bůh bude pro všechny své dcery a syny milujícím otcem, který dává svým dětem vše. Rovněž tam nebude muž bez ženy a žena bez muže a zplodí tisíce dětí. Bezzákoní lide se v posledních časech tedy vlastními slovy musí odsoudit a odmítnout Novou Zemi.  Pro bezzákonné lidi existuje uměle vytvořená báje o životě v Nebi, kde budou údajně všichni bezpohlavní a láska už nebude existovat. To je samozřejmě představa otřesně ohavná a je to nejvyšší forma rouhání.

Otcovská a manželovo láska jsou přímým obrazem otcovské lásky Boha a lásky Krista k Církvi, která je jeho Nevěstou. Pro tento druh lásky se užívá výraz “agapé”. Sami si vyhledejte mnoho příkladů z Bible.

Bezzákonost vyvolávají v posledních časech nauky Bezzákonosti pomocí společenského tlaku. Je to stav, kdy muž nikdy nezažil a když jí zažil, tak jako bolestivou a ponižující věc. Stav, kdy žena byla donucena Šelmou aby nepožadovala po muži manželovu lásku a nehledala pro své děti otcovskou lásku (samosnubnost, svobodné matky). V tomto rozpoložení lidí nastává úplne odstoupení od Boha a může nastat konec.

Historicky prvním příkladem Bezzákonnosti je svévolná myšlenka Evy, která proti přímému příkazu Boha chtěla vyzkoušet informace od Satana. Eva se nechtěla spolehnout na pravdivost a pravost Boží rady vycházející z lásky, ale chtěla mít zadní vrátka pro spuštění manipulativních her. O tom je zrádné lidské srdce a Svévolnost.

Bezzákonnost ve 21. století tvoří většinu veškerých ideologií a veškerého vyučování

Nauky Bezzákonnosti vnucují všem včetně nevěřících místo otcovské a manželovo lásky lásku feminního typu. Místo otcovské a manželovo lásky nabízející a dávající nabízí Bezzákonnost lásku feminní, požadující a beroucí. Jakoukoliv oficiální ideologii nebo nauku v roce 2023 vezmete, vždy to bude učení této Bezzákonnosti.

Důsledky záměny lásky nabízející a poskytující za lásku požadující a beroucí

Feminní láska není v žádném případě obrazem Boží Lásky a byla také okamžitým zdrojem rozluky Boha a Člověka v Edenu. Feminní láska je tvořena především toužením a chtěním, což v Bezzákonnosti narůstá do nesnesitelné míry a přerůstá v nenávist k mužům, dětem a Bohu. Odmítnutím otcovské a manželovo lásky se žena zbavuje možnosti poznat Pravdu. Sami najděte v Bibli, jak je to tam popsáno.

Druhá Šelma získala v mluvícím Obrazu netělesný nástroj moci, který nepotřebuje ženy a jejich tělo pro svou existenci a růst. Díky Obrazu zmizela ta překážka a může nastat finální odstoupení všech lidí od Boha k naukám Bezzákonnosti. Sezbytečnění cítění a poskytování otcovské a manželovo péče o Bezzákoností ovládané ženy sezbyteční i láska lidí k Bohu, Pravdě a Spravedlnosti. Tím se stanou zbytečné i rodiny a pro ženy opuštěné i novou Bezzákonnou Šelmou přestane mít smysl plodit děti s muži beta providery, neboť ženy nebudou mít žádnou Alfa autoritu, která by dokázala mocí uchopit jejich tělo a použít ho k feminním věcem.

Hlavním kanálem učení Bezzákonnosti je lidmi stvořený Obraz Šelmy a jeho “internetové citáty”. Ovšem tajemství této Bezzákonnosti působí již staletí.

Nauky Bezzákonnosti jsou například Feminismus, LGBT. MGTOW a v podstatě všechny nauky nevycházející z Božího Zákona. Obě tyto podoby lásky jsou totiž přímým obrazem otcovské lásky Boha a lásky Krista k Církvi, která je jeho Nevěstou. Sami si vyhledejte mnoho příkladů z Bible a z běžného života.

Bezzákonnost je vynucovná pomocí vlády ANATEICKĚ HIEROKRACIE (kněžská vláda užívající prvky víry a poslušnosti ale popírající Boha), což je vláda popisovaná jako Druhá Šelma. Tato moc využívá stejné principy jako knežská (na náboženství založená) vláda První Šelmy. Vykonává tedy veškerou moc způsobem té První Šelmy, ale zcela vynechávající všechny Boží Zákony. To znamená, že umožnuje odstoupení od Boha a nástup Bezzákonnosti.

Kdo miluje Bezzákonnost přijímá na čelo Znamení Šelmy

Pro lidi nemilující Boha a jeho Zákon Bezzákonnost NEEXISTUJE. Jelikož Boží Zákon neuznávají, neřeší jeho obsah a nevadí jim jeho porušování. Pro lidi milující Bezzákonnost Boží Zákon neexistuje, z čehož vyplývá velmi důležitý postřeh: Milovník Bezzákonnosti si nemůže všimnout, že přijal nějaké Znamení Šelmy na čelo.

Přijetí Bezzákonnosti u mužů

Zamilování se do Bezzákonnosti se u muže projevuje tak, když se muž rozhodne vyvarovat se každého potencionálního zamilovaní, aby zbytečně necítil bolest z toho, že daná žena je stejně Bezzákonná svévolnice a nebude se o jeho lásku stejně zajímat. Ví, že je to bdelugmatička, a že ho bude trýznit užíváním netělesné komunikace, protože soužití s bdelugmatičkou je ponižující. Naopak muž, který se nechce znečistit nechce prožít vážný vztah se svévolnou bdelugmatičkou, aby se jeho láska neproměnila v něco hnusného, protože ví, že daná žena je stejně modlářka.

Zhlédnutí: 503