V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Biblický pojem “šelma” je dnes v běžné mluvě nahrazován synonymem “Systém”. Šelma je tedy biblický název pro hierarchii sil, které vládnou lidem.

Ovládnutí a zotročení lidí je vytvářeno tak, že jedna skupina lidí vnutí ostatním lidem potřebu v běžném životě používat abstrakní a nepochopitelné věci. Tedy věci se kterými si ovládaní lidé nemohou pomoci sami. Vládnoucí lidé pak nabídnou ostatním pomoc, za kterou si nárokují poslušnost ovládaných.

První systém ovládnutí a zotročení lidí, První Šelma

Prvním takovým systémem ovládnutí a zotročení lidí byl systém založený na teických záležitostech. Lidem byly představeny jakési nutné rituály, aby se vyhnuli nepřízni různých nebeských bytostí a měli se lépe. Tím byli obyvatelé zcela odkázáni na moc duchovních organizací, které mohli lidi snadno ovládnout a zotročit. Důležitou součástí takového zotročení lidí je propagování konceptu kolektivní viny obyvatel za nepřízeň bohů všeho druhu.

Tento systém moci byl postupně opuštěn po velkých světových válkách. Lidé byli uklidňováni beránčím hlasem Systému, který sliboval zavržení veškerého teického zotročení lidí. Bible této fázi říká “Nevěstka”. V Písmu je psáno, že tato Druhá Šelma měla rohy jako Beránek, ale mluvila jako Drak.

Za připomenutí stojí fakt, že učení Ježíše Krista (Nový Zákon) prakticky vysvobozuje lidi z moci První Šelmy.

Druhý systém ovládnutí a zotročení lidí, Druhá Šelma

Druhý systém ovládnutí a zotročení lidí využívá pyšné vlastnosti lidí hromadit své poznání v takzvané Vědě. Lidé brzy překonali hranici, kdy už jednotlivec není schopen absorbovat takové množství poznání, aby se orientoval ve všech lidmi objevených věcech. Zároveň lidské technologie dosáhly takové složitosti, že běžný občan nemá žádnou představu jak fungují a jak se dají vyrobit. Člověk si je může pouze koupit už hotové. To vytváří u lidí znovu potřebu pomoci od jiné skupiny lidí, kteří nabízí jakési zjednodušené shrnutí lidské vědy a techniky.

Jelikož jsou lidé donuceni v životě nutně potřebovat věci kterým vůbec nerozumí, vrací se stejné podmínky jako v případě První Šelmy. Opět se objevuje skupina lidí, která využije absenci poznání u většiny obyvatel, a nabídne jim svou vládu. Za tuto vládu si nárokují poslušnost ovládaných.

Tento druhý systém vlády a zotročení lidí vykonává veškerou moc toho prvního systému. Přidává ale nové prvky, které přesně popisuje biblické Zjevení. Především jsou to vizuální a zvukové klamy vytvářející falešnou představu o takzvané budoucnosti. Tento druhý systém zotročení lidí také nutí lidi, aby udělali obraz tohoto systému který bude schopen mluvit. Dnes tomuto systému říkáme AI, v Bibli je též popsán jako Ohavná Modla Zpustošení. AI je totiž představováno dospělým a dětem tak, aby jej používali jako modlu. (Modla je neživý předmět, u kterého lidi předpokládají otcovskou lásku. Tohoto předmětu se pak ptají aby získali konkurenční výhodu nad jinými lidmi. Rady tohoto předmětu pak poslouchají.)

Dále pak absolutní závislost lidí na platebních systémech, neboť nikdo si nemůže obstarat jídlo, teplo a ani věci které běžně potřebuje vlastními silami. Chudý i bohatý, svobodný i závislí, ti všichni si vše musí koupit za peníze. Jsou tedy takzvaný payteriát.

Pomůcka při čtení biblického Zjevení

Při čtení pasáží o První a Druhé Šelmě v Bibli nahrazujte slovo “šelma” slovem “systém”. Okamžitě vám budou biblické texty znít velmi familiérně.

Views: 211