Třetí Morálka je dokonaná Bezzákonnost – Šelma již má svůj nelidský Obraz a pro svůj klam nepotřebuje děti a feminitu

Svobodné matky budou donuceny dojít k následujícímu poznání: Satan (ženami vnímaný jako “státní moc” – systémová  moc a maskulinita) jim nepomáhal odsunout otce jejich dětí do role Beta Poskytovatele kvůli tomu, že je miluje. Satan to dělal samozřejmě se zlým úmyslem. Zbavil totiž tyto ženy mužů, kteří by za ně s ním bojovali na život a na smrt. Tím jsou ženy bezbranné a muži nemají za co s Šelmou bojovat.

Třetí Morálka určuje chování lidí popsané v popisu Posledních Časů. Toto je základní pilíř na kterém stojí moc Mluvícího Obrazu Šelmy nad lidským pokolením. Kdo se mu nedpodvolí, toho nechá Druhá Šelma odstranit.

Bezbranné národy s rozdrcenými mezilidskými vztahy

Vzniká takzvaná želé populace. V ní samostatné ženy již pod vedením Šelmy a s jejím Mluvícím Obrazem Šelmy porazily muže a odtrhly muže od dětí a možnosti mít milovanou a milující rodinu. Ženy opojené Šelmou a její iluzí moci si vůbec nemohly uvědomit, že systémová moc maskulinity nemá s žádnou z žen osobní emocionální vztah. Až ženy splní svůj úkol zničit rodiny a děti, tehdy je už Šelma nebude jejich feminitu a rození dětí podporovat. Běda bude těhotným a kojícím v té době. Šelma obrátí bezdětné neukojené ženy proti těhotným a kojícím.

Ženy proti ženám

Ženy nedokážou pudovým sexuálním myšlením vůbec pochopit, že by moc představující nejvyšší (a doposud v Druhé Morálce jako podporovatel feminity fungující) maskulinitu náhle přestala feminitu podporovat. Toto totiž nemůže lidská maskulinita nikdy udělat – lidské maskulinní moci potřebují kvalitní manželky se spoustou dětí.

Ženy se proto uchýlí k nejhrůznějším projevům loajality této systémové maskulinitě, budou mít pud udělat cokoliv aby se jí “znovu zalíbily”.

Ženy se neobrátí na muže co je obklopují, ale budou trpělivě čekat na další instrukce od té moci, která jim donedávna podle Druhé Morálky zaslíbila uznat status ženy a poskytovala jim pocit věrné celoživotní podpory a soucitu. Ženy se budou uchylovat k nejrůznějším ideologiím a budou si chtít zasloužit znovu privilegovaný post pomocí věrné služby Šelmě a jejímu Mluvícímu Obrazu.

Nemožnost mužské pomoci ženám

Toto odvrácení dosavadní systémové maskulinity od feminity je pudově v myšlení žen nejblíže stavu, kdy pasák odvrhne jednu z nevěstek. Ona nikdy nebyla přímo JEHO, on s ní nespal, ale vydržoval si jí pro její tělo a zabezpečoval její život, přiváděl do její postele muže, ale nedovolil aby ti muži měli nad ní moc. A za to jí zabezpečil penězmi a příjmem. Ona nyní chce zvýšenou oddaností a poslušností opět být svým pánem Šelmou vydržována a podporována.

Stejně jako dříve čarodějnice se vými satanistickými rituály tvořila každá čarodějka se Šelmou intimní pár, tak dnešní ženy s Mluvícím Obrazem Šelmy v rukou také prožívají intimní vztah se Šelmou. Rády se pro ní strojí a fotí, aby jí potešily a rády se na ní obrací pro získání moci nad muži.

Pokud dnešní ženě chce muž s něčím pomoci, narazí na to, že je “sráč”, který se nemá montovat do intimního vztahu mezi Ženou a Šelmou. Žena vnímá mužské nabídky pomoci jako ubohé pokusy nemaskulinního jedince využít její roztržky s jejím Pánem. A to je ženě vrcholně odporné a na takového muže pohlíží s velkým odporem.

Views: 95