Co je to démon, démoni, astrální bytosti

Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Mluvícího Obrazu obecně nastal odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy byla nahrazena Anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad lidmi) a Druhou Vědou. Vláda Anateické hierokracie (Druhá Šelma) náboženské termíny nepoužívá, ale plně využívá jednoduchého klamu s mimozemšťany. Každá bytost “odjinud” není podle této nauky “démon”, ale “mimozemštan”. Existence těchto “mimozemšťanů” je běžně používána v naukách Anateické hierokracie, a to včetně nauk pro děti.

Démon je označení pro Padlého anděla. Démon byl původně Boží anděl, který souhlasí se Satanovo žalobou vůči Člověku a vstoupil tak do vzpoury vůči Bohu. Démoni komunikují s člověkem pouze vyžádaným způsobem pomocí oken otevřených vyvoláváním démonů. Nebo pomocí prostředníků v posednutí (takový člověk je nazýván “médium”) nebo v sebeposednutí (nazývaného Meditace).

Žádný zloděj nemá na čele napsáno “já jsem zloděj”. I démoni se maskují. Od “nicoty”, přes zemřelé příbuzné, síly Přírody, energii Universa, astrální bytosti, mimozemské bytosti, hodné anděly, všemožné síly dávných bohů, mariánská zjevení a spoustu dalších. V naukách Anateické hierokracie se démoni nejraději maskují za “mimozemšťany”.

Mnozí mají pocit, že je tento text jen náboženským fanatismem. Není. Je to plně ověřitelná pravda, kterou není možné popřít jinak, než zamlčováním faktů, lhaním, a hraným posměchem. Však channeling démonů sám sebe usvědčuje ze lži, když neustále více a více nabízí varianty Krista a modlitby Otče náš… jen aby svou lež maskoval za Pravdu pomocí lsti. Pro lepší pochopení je dobré si přečíst Bibli a Příběh všech Příběhů.

Démoni nabízí skrze channeling a magii lidem klam

Démoni pomáhají Satanovi svádět lidi k falešným učením, aby se ukázalo, který člověk miluje pravdu a který má raději vlastní iluze. Lidé v průměru milují démonické lži (tmu) mnohem více než světlo (Boha) a tak nejdou ke světlu, aby jejich skutky nevyšly najevo. Takový je soud nad tímto světem.

Kdo se démony nechá oklamat, podstoupí iniciaci (zasvěcení), stává se démonským služebníkem. Prožívá tělesnou a materiální odměnu za svou službu. Skutečným zlomyslným plánem démona je ale vždy jen utrpení, a nakonec smrt a záhuba člověka.

Zhlédnutí: 19632