Mohutné Dílo Klamu

Počátkem roku 2024 nadále pokračuje Mohutné Dílo Klamu, které plní titulní stránky Internetu. Lidé dokonale obdivují elektronickou komunikaci a miliony zařízení tvořících Internet úspěšně strhávají pozornost všech lidí na sebe. Však proto byly vyrobeny. Vlády států s rozvinutým užíváním Internetu již nepotřebují fyzickou sílu lidí, fertilitu a spokojenost obyvatelstva – a to z jednoduchého důvodu. Výkon moci nad lidmi účinně obstarává Internet sám, je mnohem důslednější a výkonnější než lidové milice nebo jiní lidští prostřednící, kteří stáli mezi vládami a obyvatelstvem.

Naprostá většina lidí, ani těch velmi vzdělaných, si dynamiku nových sil vládnoucích lidem neuvědomují a ani ji nevidí. Poměrně dobře ale vědí, že vládnout je možné pouze s Internetem po boku. Internet pro lidi tvrdě pomlouvá síly, které vedly k ekonomické prosperitě přelomu 20. a 21. století. Tyto síly upadly v nemilost a většina občanů by chtěla jejich svržení, ovšem touží po návratu jejích ekonomických úspěchů z doby, kdy vlády ještě lidskou prosperitu potřebovaly.

Lidé si myslí, že k dosažení stejného hýření toho mohutného Babylonu a té Nevěstky použijí mluvící Obraz nové systémové moci. Myslí, že pomocí Internetu a jeho informací porazí staré struktury a nastolí jakousi stejně výkonnou alternativu. Z Biblického Zjevení ale máme informace lepší než “aktuální”. Dočítáme se zde, že v dalších měsících bude pouze pokračovat rozežírání toho původního hýřícího Babylonu. Jasně též vidíme, proč tomu tak bude. Bude tomu proto, že vlády nebudou potřebovat lidskou práci k udržení moci a proto budou z principu směřovat pouze k upevňování a zpřísňování své moci. To je v Bibli označeno jako Vláda Bezzákonného, která je bezzákonná tím, že nevydává zákony z pozice milujícího Otce, ale chová se bezzákonně a řídí se nárokováním a braním.

Také ve Zjevení čteme, že lidé Internet budou bezmezně obdivovat a nikdy se ho nevzdají. Vždy v něm budou hledat jakousi přátelskou sílu která by snad dokonce k nim měla mít milující, tedy zákonný otcovský vztah. To je ale velká chyba, neboť právě ta elektronická mluvící ústa té nové moci budou lidem působit nesmírná utrpení. Elektronická Hydra Internetu ale není entita s milujícím vztahem k lidem. Hned jak může, tak je ovládne systémy kolektivní viny za životní aktivity, například v podobě “trestu z nebes” v podobě klimatického pekla.

Budete slýchat zvěsti o válkách, ale to musí být

Zvěsti o válkách na mnoha místech zaměstnávají čtenáře Internetu a nutí každého se zapojovat do bipolárních ideologií. Lidé se často stávají odpůrci vlastní vlády (Bezzákonného), čímž na sebe otevřeně přijímají vinu z neposlušnosti vládě. Bezzákonná vláda je pravý opak toho, co lidé znají. Vlády předchozí musely udržovat svůj lid ve spokojenosti a v konkurenceschopnosti s ostatními národy. To dnes již kvůli internetu není zapotřebí – a tak si vlády následují jen své mocenské cíle. Kromě prapodivných volebních příběhů tak vidíme také války, které mají z hlediska doposud známé historie velmi obtížně definovatelný smysl. Jejich podstata ale vězí ve válce mezi Bezzákonným, tedy mezi lidmi již ovládnutými Internetem, a mezi zbytky zákonnosti a Nevěstky ve světě. Proto se velmi často ta válečná rétorika spojuje s přímým bojem proti Lásce a Rodině – pořád se důvody k válkám mísí s naukami LGBT, zrušení rodiny a podobně. Jelikož mají národy ovládnuté vládou Bezzákonného malou a neustále se snižující porodnost, bojují tyto vlády proti zastavení společnosti vlivem přestárnutí nikoliv podporou lásky, ale pomocí migrace již dospělých mladších lidí z jiných zemí.

Úplné vymizení náboženských témat a absolutní sekularizace veškerého dění a zájmů lidí je jasně viditelná ve veškeré komunikaci. Ze Zjevení víme, že tento Druhý Systém (Druhá Šelma) se postaví za všechno čemu se kdy říkalo bůh a čemu se vzdávaly příslušné pocty.

Views: 117