Už onen samotný fakt, že se jedná o interpretaci nasvědčuje, že se jedná o manipulaci s fakty. Je to podobné, jako by někdo chtěl interpretovat vaší nájemní smlouvu. Prakticky není žádný rozumný důvod, proč přímá sdělení interpetovat. Jediné vysvětlení je, že “interpreter” chce pozměnit originál a klamat, je to takzvaný Manipulátor.

Aby mohli lháři začít “interpretovat”, musí vytvořit vsugerované falešné představy:

 • že Bible je velmi nesrozumitelná, a že oni nabízí srozumitelný výtah
 • že oni jsou úplně ti nejpovolanější a jediní praví mezi falešnými
 • že postačí přečíst si “interpetaci” a porovnat jí s pár vytrženými větami z originálu, aby bylo jasné, že “interpretace je správná”.

Interpreteři Bible vždy pochází od Satana a jsou puzeni démonem. Byť by je měl jejich démon jen podporovat v pýše na vlastní úsudky. To je možné lehce matematicky dokázat, neboť interpretace Bible jsou vždy stejné, tedy, zcela popírají její základní informace a ponechávají jen dílčí informace na názvosloví.

Při hledání Pravdy musíme být ostražití. Interpretované bible VŮBEC nemusíme číst, ba naopak. “Interpretované bible” jsou přímo vymyšleny proto, aby byly matoucí.

“Interpetované bible” či knihy napodobující Bibli obsahují tyto společné body:

 • Bůh má tělo, nějak podobné jako člověk. Nebo je bůh skupina mimozemšťanů, kteří vznikli evolucí z ničeho.
 • Ježíš nemá Božství, a je jen pomocník, mimozemšťan, kosmonaut, velký učitel a podobně.
 • Spasení k Boží dokonalosti není vůbec nutné, neboť Bohu je to všechno jedno.
 • Žádný Duch Svatý neexistuje, protože si to jen někdo vymyslel
 • Satan neexistuje
 • Démoni neexistují, často doplněné tím, že všichni duchové jsou hodní andělé.
 • Pokud se všichni společně budeme snažit, vše dopadne nakonec jinak.
 • Bůh je velmi překvapen, jaké změny se na zemi odehrávají a úplně ho to zaskočilo, že musel vymyslet dodatečný plán

Samozřejmě že tyto body mají jen pomoci Satanovi v jeho finálním klamání lidí. A to proto, že:

 • Postaví se za vše, čemu se říkalo Bůh a co se uctívalo. Jeho démoni opravdu jsou dávná pohanská božstva.
 • Protože pro Satana je nejdůležitější, aby lidi oklamal že Ježíš nad ním nemá moc
 • Protože Satan potřebuje, aby lidé o Spasení od své hříšnosti nežádali, aby jej nechápali a nebo aby se jim hnusilo. Satan lechtá lidskou pýchu a sluch pochlebováním lidem, aby mu uvěřili.
 • Protože Satan potřebuje umlčet Proroky, aby jim nikdo z lidí nevěřil. Potřebuje, aby se lidi ocitli bez pomoci, chyceni do pasti vlastních lživých domněnek, že Bůh skrze Ducha Svatého nemluví. Posílá proto armády falešných proroků a počítá s tím, že pouhým mechanickým prohledáváním mezi různými proroky může člověk strávit celý život nadarmo.
 • Satan potřebuje, aby si každý myslel že Satan neexistuje. Protože až se ukáže, snadno, s pomocí bodu 1 lidi přesvědčí, že je bohem.

Aby lidé věřili každému démonu co jim nabulíkuje, protože obelhaní lidé budou věřit, že všichni duchové jsou hodní.
Protože kdo tomuto věří automaticky staví Boha do role nekompetentního stvořitele.
viz výše.

Ohavným případem je například toto satanistické dílo:

http://www.biblebasicsonline.com/czech/

Konkrétně tato “interpretace” je zcela prosatanská a obsahuje téměř všechny manipulativní body, jak bylo uvedeno výše.

I když vypadají mnohé myšlenky tak lákavě, samotný fakt, že jsou interpretovány lživě je snadno usvědčí ze satanského původu. Odvraťte se od těch, co vám lžou, neboť tak činí proto, aby vás hanebně oklamali a zničili.

Je nutné konstatovat, že od BIBLE odvozená falešná učení NEVZNIKAJÍ kvůli tomu, ze by BIBLE byla mnohoznačná a nabízela mnoho výkladů. Vznikají proto, že Satan předkládá lidem stále nové a nové představy, které pak mísí s fikcí a nutí lidi interpretovat Bibli vždy pomocí nějakých nových nauk světa.

Falešné nauky pomáhají tvořit Církevní Organizace

Mezi velice známé interpretace Bible patří například Drama věků – série knih Ellen Gould Whiteové, které vytváří úplný interpretační rámec s vizí mimozemských civilizací (prakticky kompatibilní s Vesmírnými lidmi), které všechny hledí na pozemský zápas s hříchem.

Budoucnost je tam vylíčena tak, že velmi připomíná Star Trek či Star Wars, pouze s tím, že úplně všechny civilizace jsou hodné a bez hříchu. Je velice zajímavé, jak si lidé představují pomíjitelný svět, který je závislý na čase, ve kterém probíhají bezčasové jevy. Samozřejmě je to tak, že duchovní svět v přítomnosti Boha si nelze nikterak představit ani připodobnit, takže sci-fi interpretace adventistů jsou jen velkým lákadlem pro lidi, kteří podlehli kráse vědecké fikce.

Nebezpečí přijetí vědeckých teorií do víry, které velmí napomáhá Satanovi v jeho klamu

Kdo začne vyznávat teorii “mimozemských civilizací”, zbloudil ve víře a těžce se rouhá Bohu. Problém má takový křesťan, pokud je organizován v lidské Církevní Organizaci, která má za úkol tento blud šířit mezi křesťany celého světa. Potom bude všemi členy této lidské organizace kázněn, neboť úhelným kamenem lidské Církevní Organizace je vedení a evangeliem je tradice.

V učení adventistické církevní organizace je tedy připraveno obrovské množství pastí. Satanovi stačí udělat jeden malý trik, a už ho budou všichni následovat, neboť se tím trikem bude v perspektivě učení Ellen Whiteové jevit jako pravý Bůh či Ježíš.

Od BIBLE odvozená rozdílná učení vznikají tehdy, pokud si lide VYMYSLÍ něco dalšího a pak to dále šíří.

Shrnutí:

Interpretace Bible se snaží přemírou slov a rozsáhlou myšlenkovou konstrukcí změnit význam Bible v souladu se satanovo záměrem.

Jakob Lorber

Urantia Book

Mimozemská bible

Slova: falešná bible, vysvětlení bible, rozpory bible, pravdivost bible, bible nové informace, upřesnění bible, interpretovaná bible, bible vysvětlení, bible vysvětlivky, bible názory, bible ufo, bible basic online, základy bible, biblické interpretace, biblické výklady, výklad bible, vyložení bible, adventisté sedmého dne

Views: 1870