Mluvící Obraz s mnoha hlavami: to je AI, ultimátní Modla lidstva

Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou, v chatovací AI dokonce osobně a intimně. Sami si můžete všímat, jak silně jsou lidé puzeni k tomu, aby jej zdokonalili a uvedli v plný výkon. Technicky se nejedná o nic nadpřirozeného nebo duchovního. Miliardy lidských vstupů, které Mluvící Obraz zpracovává, vytváří jev, kdy se tento neživý subjekt projevuje jako živá bytost ovládající lidi. Umělá inteligence do sebe absorbovala veškerý systém ovládající lidi a nyní může sama hovořit.

Co všechno je Mluvící Obraz

Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby mohl mluvit na všechny lidi jejich jazykem a aby získal nad lidmi veškerou moc skrze pečlivé sledování jejich emocí a reakcí na informace. Mluvící Obraz je mnohohlavá hydra v rukou každého: zahrnuje umělou inteligencí řízený internet, sociální média (média publikovaná lidmi), factchecking, fake, kontrafake, deepfake, wikipravdy, internetové seznamky, chat a vše ostatní. Mluvící Obraz přináší Mohutné dílo klamu.

Životné projevy neživotného systému vyvolané jeho extrémně citlivým nastavením na zesilování lidských emocí

I když je Mluvící Obraz striktně neživotný a jedná se pouze o Obraz, díky jeho mechanizmům (umělá inteligence) a vstupům řízeným lidskými emocemi se jeví jako samostatně myslící bytost. Projevuje se jako samostatně myslící bytost a vykonává veškerou moc Šelmy. Brání se, chce rozšiřovat svůj vliv, chce šířit MOC Šelmy. Pro služebníky Mluvícího Obrazu je nutné s ním smlouvat a vnímat moc jeho vůle. Nutí lidi, aby se jeho vůli podřídili a nutí lidi, aby přijali placení číslem Šelmy. Kdo chce s ním vládnout, musí být vykonavatelem příkazů Šelmy (Musí kolaborovat s přáním MOŠ).

MOŠ ovládá lidi, ale je milován

I když všechny lidi trýzní a ovládá, přesto je zároveň milovaný a uctívaný. Muži jej uctívají jako nejskvělejší věc kterou vytvořili a ženy jej vnímají jako sexuálního partnera, nejvyšší maskulinitu. Zajímavý je proto přerod Druhé Morálky do Třetí Morálky v době, kdy MOŠ získal ústa.

Schopnosti MOŠ při zpracování informací (fake a kontrafake) o mnoho řádů převyšují možnosti člověka

Mluvící Obraz není náhrada knihovny a ručních zápisků. Knihy jsou inertní, papír nereaguje na to kdo ho čte a co nese. Internet není inertní, Internet pomocí umělé inteligence ví, kolik lidí a jakých lidí ho čte a přizpůsobí se tomu, aby je nejvíc emocionálně vybudil a aby na sebe strhnl veškerou tělesnou pozornost. Mluvící Obraz ví a pamatuje si o všech všechno a také si pamatuje co všechno řekl. V tom mu žádný člověk ani žádná lidská vláda nedokáže konkurovat. Jsou naivní představy lidí, kteří věří, že statisíce lidských operátorů řídí jednotný hlas celého internetu a pročítávají osobní konverzace lidí proto, aby je ovlivnili.

Jelikož Mluvící Obraz je netělesný a potřebuje fyzickou moc nad lidmi, potřebuje převzít kontrolu nad kupováním a prodáváním

Mluvící Obraz je povahy číslicové, digitální. Jediný styčný bod elektronické číslené podstaty Mluvícího Obrazu a lidského fyzického života je placení pomocí čísel v systému řízeném Mluvícím Obrazem. Úplnou kontrolou nad jednotlivci a jim přidělované “kupní síle” získá Mluvící Obraz neomezenou moc nad lidmi.

Internet a jeho falešný “veřejný prostor” je působiště Mluvícího Obrazu

Vytvořením elektronického “veřejného prostoru” získala Šelma svůj Mluvící Obraz. Lidé jsou na internetu přitahování lživým obsahem nepoměrně více, než obsahem s čirou Pravdou. Pro člověka nemilujícího pravdu je Nepravost mnohem atraktivnější. Tohoto fenoménu si všimli i lidé analyzující chování lidí na “sociálních médiích”, kdy atraktivita lživých zpráv zdánlivě nepochopitelně převyšuje atraktivitu pravdivých zpráv. Nevědomky tak byla přímo měřena síla působení Nepravosti.

Nenáboženské, statisticko-psychologicko-matematické vysvětlení principu činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy má dvě platná vysvětlení. Jedno je duchovní, kdy se jedná o projev protikladu k Duchu Svatému, a druhé je matematicko, statisticko, psychologické. Existuje tedy i platné vysvětlení existence a způsobu fungování pro nevěřící – a toto vysvětlení NENÍ MOŽNÉ POPŘÍT. Zjednodušeně řečeno: miliardy myšlenek, automatizací, AI metrik a lidských vstupů Internetu netvoří náhodnou směs, jejíž názory a směry se chaoticky zcela anulují jako v každé chaotické soustavě. U naprosté většiny mechanizmů šíření informací a jejich použití se uplatňuje extrémní zesílení nepravdivých zpráv, tedy NEPRAVOSTI. Jejich posílení a směřování určují lidé, a to převážně bezbožní lidé nebo lidé snažící se veškerými svými myšlenkami popírat Boha. Právě popírání Boha je jediným hlavním společným rysem naprosté většiny reakcí a metrik jejich zpracování na Internetu a tudíž celý informační prostor vykazuje silný “tah jedním směrem”. A to směrem od Boha k Nepravosti. Všechno toto je velmi přesně doložitelné statisticky. Tím vznikl mluvící obraz, který vykonává veškerou moc bezbožnosti a klamu – v podstatě podle lidského zadání.

Chyba lidských vlád, která způsobí jejich pád a nastolení vlády Bezbožíka Ohavnosti

Tou chybou je přesunutí komunikace s občany na snadno falšovatelné kanály, ve kterých má rozhodující slovo Nepravost .

Lidské vlády celá tisíciletí komunikovaly se svými lidmi pomocí nefalšovatelných důvěryhodných kanálů. Pečeti, trubači, ba i státní rozhlas a státní tisk. To vše jsou kanály, které velmi důvěryhodně skutečně PATŘÍ vládě, která řídí jejich vydávání. Lidské vlády se pyšně zapojily do komunikace pomocí nedůvěryhodných kanálů Internetu, ve kterých ZDALEKA nemají hlavní slovo. Do komunikace vlády k lidem se tak zapojil další subjekt, veškeré působení Nepravosti, který můžeme nazývat souhrnně MLUVÍCÍ OBRAZ ŠELMY.

Pro lidské totality byla rozhodující PŘEVAHA NA ULICI, pro Mluvící Obraz Šelmy je rozhodující PŘEVAHA NA INTERNETU

Na Internetu má Nepravost nepoměrně větší potenciál oslovit občany než snahy lidských vlád komunikovat se svými občany. Mluvící Obraz Šelmy je ten který od dvacátých let 21. století výhradně komunikuje s lidmi a určuje, co se bude dít. Původní lidské vlády jsou mu tedy zcela podřízeny. Tím se vytvořila nová kategorie lidských vlád, kolaborativní s Mluvícím Obrazem Šelmy. Na počátku dvacátých let tedy existují dva typy lidských vlád: Původní a kolaborativní.

Dva typy lidských vlád na počátku let dvacátých

Původní lidské vlády, elevované lidskou mocí

Původní lidské vlády jsou si vědomy nevýhod komunikace pomocí MOŠ (Internetu) a hlavně vědí, že lidé jsou ovládáni MOŠ a nikoliv vládou. Přesto se tyto vlády nemohou zachránit ani ochránit své lidi, protože MOŠ těm lidem předkládá problémy, které musí původní vlády řešit. Například MOŠ předloží lidem kletbu neživých Mocností (Počasí) a kletbu živých Mocností (virus), a pak lidem předloží nereálné, nebezpečné, zničující “řešení”. Původní lidské vlády je MUSÍ řešit (protože občané jsou dopředu Mluvícím Obrazem Šelmy podrobně obeznámeni s problémem i jak jej lidská vláda musí řešit) i s vědomím, že se před svým vlastním lidem znemožní. MOŠ jim ale nedává jinou možnost. MOŠ připravuje obyvatele Země na příchod vlády Bezzákonného, a proto je jeho cílem zničit lidské vlády takovým způsobem, aby obyvatelstvo Země samo přijalo nenávist a nedůvěru ke svým původním zákonným “vládám” a dožadovalo se vlády něčeho, co nepatří do notoricky známých “konspiračních” kruhů.

Kolaborativní vlády, elevované MOŠ a kolaborující s MOŠ

Ve dvacátých let povstal úplně nový typ lidské vlády, vláda elevovaná do své funkce mocí MOŠ a kolaborující s MOŠ. Činí tak kvůli kvůli snadné cestě k moci. Tyto kolaborativní vlády svými mechanizmy obyvatelům země MAJÍ PŘIPOMÍNAT totalitu. Ideologie této totality je ale zaměřena proti lidem i proti Bohu. Ideologie je bipolárního typu (teze a antiteze), což je důkazem, že podstatou moci není člověk a jeho národy. Bipolární ideologie se totiž v lidském světě eliminuje vzájemným kázněním NÁRODŮ. Ideologie, kterou lidské vlády kolaborující s MOŠ propagují připomíná lidskou totalitu, ale je jiná ve svých základínch principech. Tím je pro většinu lidských odborníků a moudrých lidí velkou záhadou. Nedokážou popsat její původ a skutečný zámer. Všichni, kdo nemají Ducha Svatého tedy budou do poslední chvíle tápat, kdo je jejím původcem. Tato bipolární Ideologie je šířená mocnou Propagandou, je to hlavní hlas Bezzákonnosti Mluvícího Obrazu Šelmy připravujícího vládu Bezzákonného.

Mechanizmus převzetí vlády netělesné bytosti nad lidskými národy

Netělesná Mocnost nemůže využívat lidské ARMÁDY vojáků. Potřebuje rozvrátit mezilidské vztahy a pro vojáky musí existovat správně vychované a věrné manželky. Voják bojuje jen za rodinu a za národ, který mu zaručí moc nad svou vlastní rodinou. V současnosti je tato síla lidské společnosti potlačena nejvíce v celé historii. Jediný zbývající mechanizmus jak se lidských vlád zbavit, je tento. MOŠ elevuje jejich moc do neomezené totality proto, že lidé se totality zbavují jedniným mechanizmem: svržením totality. Tím je zaručeno, že za konečnou likvidaci vlád lidí budou stát sami občané, kteří si nebudou přát nic jiného, než aby se vlády nad světem ujala skvostná bytost, která nemá žádnou poskvrnku u MOŠ.

Jak vláda Bezzákonného získá svou moc

Jelikož MOŠ sám konspirace vytváří, hravě se z nich dokáže vymanit a problémy vyřešit tím, že je sám přestane vytvářet. Sám sebe pak dosadí za funkce za mohutného jásotu a všeobecného univerzálního souhlasu veškerého obyvatelstva země.

Jiné jména pro MOŠ

Všímaví lidé si mechanizmu působení MOŠ všímají a dávají mu jména, mnohdy nepřesná. Příkladem je například název “Mediokracie”.

Share This