Ateismus je učení, které se snaží hledat vysvětlení věcí bez Boha

Nikdo rozumný, kdo se podívá na svět Stvoření, nemůže nepoznat Boží záměr. Boží záměr je jasně patrný tak, aby nikdo neměl výmluvu, že si toho nevšiml.

Ateismus není nevíra v Boha, ale je učením, které se snaží popírat Boha. Snahou učení ateismu není hledat pravdu, ale popírat Boží Stvoření a uvádět lidi v klam. V tomto ohledu je smutné, ale nepřekvapující, že ateismus přebírá satanské devatero, což je jasně patrné zde:

Skutečný ateista věří přesně v základní myšlenky satanizmu:

  • živá hmota vznikla z mrtvé náhodným seskupením molekul obsažených v živých tělech a sama od sebe se zdokonaluje vývojem od jednoduššího života ke složitějšímu. To je opravdu pevná víra, neboť neexistuje pro tuto myšlenku žádný důkaz a všechny důkazy hovoří o opaku. Operuje se tu s pojmem “zdokonaluje”. Podle jakých měřítek ale ateista určuje, co to znamená “stávat se dokonalým”?
  • neexistuje jiná spravedlnost, než světská neboli společenská. Ateista operuje se s pojmem “spravedlnost”,  který je ale z Boha. Pro ateistu by tento pojem neměl existovat a tedy by o něm neměl ani hovořit. Ve skutečnosti je ale každý ateista za Boží spravedlnost vděčný v každodenním životě.
  • po smrti člověka zaniká vědomí, neboli nic není. Názor, který nemá racionální opodstatnění, natož pak vědecké důkazy.
  • neexistuje nic dalšího co není hmotné, neboli smysly a hmotnými přístroji změřitelné. To už je samozřejmě i z vědeckého hlediska blud. Před cca 20 lety ještě nebyly přímé vědecké důkazy o tomto tvrzení. Ty již dnes jsou, ale tento blud se stále používá.
  • všechno duchovní existuje jen v mozku člověka, neboli neexistuje mimo vědomí člověka. Zde se snaží globální negací osvětlit duchovní věci jako reálně neexistující. Je to ale sebeklam, neboť tyto pojmy ateisté nedokáží nikterak vysvětlit.
  • svět nemá účel, neboli nelze hledat smysl jeho existence. Ateizmus též učí protichůdná tvrzení nejdřív o tom, že svět nemá smysl, ale poté zas naopak hledá veškerý smysl života všude možně, vyjma myšlenky o Bohu.  Navíc  je v něm smysl několikrát manipulativně nastíněn a tím je zde současně prezentováno i Satanistické devatero.
  • život člověka a jeho zrození je náhodou a nemá jiný smysl, než absolvování kladných smyslových požitků. Proč by toto vůbec mělo být smyslem? Ateistický názor má být přeci ten, že život nemá smysl. Že jediným rozumným zákonem je zákon džungle. Zde se podsouvá něco přeci jen zdánlivě “pěkného”. Něco, co ve skutečnosti popisuje Boží záměr “života v hojnosti”. Ale ateistickému názoru musí odpovídat toto: život člověka nemá žádný smysl kromě jídla, sexuálního uspokojení, boje a smrti.
  • základní životní moudrostí a vnitřní pohnutkou ke způsobu života je vychytralost, schopnost pragmaticky se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí, schopnost bez zábran se vyhnout nepříjemnému. Satanistický názor, vycházející již z odpírání Boží spravedlnosti a jejího obcházení.
  • jedinými objektivními zákony jsou fyzikální a biologické zákony, jako je boj o život, právo silnějšího, biologicky vitálnějšího, mazanějšího, neboli zákon džungle. Ostatní jsou předsudky slabých. Satanistický zákon.  Sebeklamem se popírá pojem “spravedlnost” který se ale vyskytuje v druhém bodě.

Ateistické učení je jen prázdným učením a jak už to tak na světě chodí, jeho zastánci jsou nevědomky ochotnými přitakávači satana…

Klíčová slova:

Bůh neexistuje, neexistence Boha, Bůh, důkazy Boha, ateismus, ateizmus, ateistická teorie, velký třesk, evoluce, evoluční teorie, otázky na Boha, Bůh stvořitel, Bůh a ateismus, Bůh a ateizmus.

Views: 66