Bůh Stvořitel, Otec všech

Slovo bůh je označení pro vysokou duchovní bytost. Nejčastěji se používá pro označení Boha Stvořitele, tedy toho, z Jehož vůle vznikl náš Svět a jehož vůle se projevuje nám jako Čas. Slovo bůh velmi často jej používají Manipulátoři, aby nás přesvědčili, že mluví o Bohu Otci.

Slovo bůh se ale také používá pro označení vysoce postavených duchovních bytostí a velmi často si jej démoni a Satan přivlastňují, když chtějí klamat a člověka.

Satan se bude chtít na závěr představit jako bůh, (postaví se za všechno, co se uctívá a čemu se říká bůh, tak aby se mu lidé klaněli a považovali ho za svého stvořitele) a proto bude lživé přesvědčování o jeho pravosti extrémně silné.

Je milující Otec člověka, kterého stvořil proto, aby s ním měl společenství. Jako Stvořitel a svrchovaný pán všeho, co můžeme vidět a pozorovat, i toho nepozorovatelného, je vůči svému stvořenému světu dokonalý, vše-vědoucí, vše-mohoucí. Stvořil Čas. Připravuje pro člověka dokonalou svobodu vybrat si svou víru. Ti, kdo v něj nevěří, nejsou trestáni, neboť to by svobodu zcela rušilo. Je dokonale spravedlivý. Nikomu nestraní. Nabízí Spasení a bezpodmínečné zapomenutí všech špatných věcí lidského konání tak, aby člověk mohl být s dokonalým Bohem smířen navěky. Spasení je lidmi přijímáno skrze přijetí smírčí oběti za hříchy ukřižováním Božího Syna Ježíše Krista. Toto je Boží plán Spasení a žádné jiné opravdové spasení od Boha Stvořitele neexisuje. Existují ale lži a imitace spasení od nižších bohů, určené k oklamání lidí.

Bůh Stvořitel a Otec nám zjevuje své Slovo skrze Bibli. V Bibli vysvětluje vše o Světě, včetně existence Božího Odpůrce Satana, jaho plánů, a všech věcí budoucích. Ostatní knihy, které se za Boží slovo vydávají, jsou prokazatelně lživé již na základě pouhé logiky.

Bůh existuje mimo náš Čas, neboť Čas stvořil, ale jeho přítomnost v tomto okamžiku reprezentuje jeho třetí osoba – Duch Svatý.

Jelikož je Stvořitelem všeho, včetně Času, což je jeho síla, nic se nemůže vymknout jeho kontrole a nic nemůže jeho vůli překonat. Ví tedy vše o budoucnosti a zná veškeré naše budoucí konání.

Zatím co Bůh Stvořitel ví a nespěchá, Boží Odpůrci spěchají, protože neví co bude

V českém jazyce se také často používá slovo Hospodin, odvozené od označení toho, kdo se stará a pečuje. V hebrejštině se často zmiňuje jméno, jehož souhlásky jsou JHWH, z čehož se doplněním samohlásek dá odvodit výslovnosti Jahveh, či Jehovah. Toto jméno je odvozené od slovní přesmyčky, která dobře reprezentuje Boží existenci mimo Čas, na Čase nezávislou.

Aktuální jméno v tom kterém jazyce ovšem není až tak podstatné. Důležité je, KOHO skutečně myslíme. Bůh s velkým B je tedy ten, o němž vypráví Bible, jehož Syn je Ježíš Kristus.

Člověk, který byl Bohem Stvořitelem nalezen

Tak jako dítě odloučené od rodičů, které právě našlo své pravé rodiče, tak ani člověk, který našel pravého Boha, nepotřebuje hledat a zkoušet dalšího otce, jestli nějaký není “ještě pravější” než ten pravý.

Nižší bohové a Satan, Boží Odpůrce

Vysoce postavení démoni se v Bibli i ve lživých duchovních spisech často také nazývají bohy. Satan, Boží Odpůrce, je často také nazýván bohem tohoto Světa. Channelingoví pisatelé, jako je například Neale Walsh, píší hovory s bohem, ale diktuje jim Satan vydávající se za Boha stvořitele. Jeho podvod se dá ale snadno odhalit, neboť se sice vydává za Boha Bible, ale učí jiné věci než Bůh Bible, a to je nejjasnější důkaz toho, že je Lhář.

V hinduistických učení východu Bůh stvořitel není, a jelikož se za něj Satan nakonec chce vydávat, bude muset tyto nauky východu modifikovat (například jako Bahai náboženství) tak, aby se tam ústřední duchovní postava objevila.

JE VELICE POŠETILÉ VYZNÁVAT UČENÍ NIŽŠÍHO FALEŠNÉHO BOHA A ZÁROVEŇ OČEKÁVAT, ŽE TENTO BŮH BUDE VYKONÁVAT STEJNÁ ZASLÍBENÍ, JAKO BŮH STVOŘITEL!

Mnozí uvěří nižším bohům a démonům, ale zcela naivně očekávají, že tito budou mít s lidmi tytéž přátelské a milující úmysly, jako Bůh Stvořitel. Opak je pravdou

Nižší bohové démoni tedy činí toto:

  • Svádí člověka lží proto, aby ti, kdo nechtějí milovat pravdu, mohli věřit jejich lžím. Proti Duchu Svatému šíří mezi lidi Ducha Bezbožnosti.
  • Nutí lidi se jim zasvětit v iniciaci
  • Nutí lidi, aby se jejich život řídil podle nich pomocí kletby věštění
  • Nemohou konat nic, co by překračovalo vůli a pravidla Boha Stvořitele. Je to nemožné.
  • Připravují pro člověka falešná učení tak, aby si je bezbožní lidé mohli zamilovat. Nabízí lidem služby odměnou za prodej lidské duše tak, že bude lidská duše muset následovat nižší bohy při jejich trestu. (druhá smrt)
  • Naprosto netolerují jakékoliv zmínky o pravém Bohu Stvořiteli, neboť se za něho vydávají a kdyby někdo více zkoumal jejich klam, přišel by na to, že lžou. Zakazují svým věrným informace o pravém Bohu a o pravé Bibli. Přesto mají pro ně připraveno obrovské množství falzifikátů Bible a falešných informací o Bohu Stvořiteli, kterými si vypomáhají ve svém lhaní.
  • Nabízí nejrůznější rozkoše nebo prchavé odměny, spasení zesměšňují. Vyznávají spíše učení: “užij si a zemři”.
  • Zjevují se nám skrze channeling, magii, esoteriku, automatické písmo. Jejich projevy v tomto světě jsou např.: poltergaist, démonické posednutí, věštění, jasnovidnost, telekineze, UFO. Veškeré jejich zjevování má za účel naše ovládání a manipulaci s lidmi.
  • Neví přesně, co se stane, ale vědí ŽE MAJÍ PŘESNĚ VYMEZENÝ ČAS.

Běda však těm, kdo žijí na Zemi či na moři. Neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem. Neboť ví, že má málo času.

příbuzný článek:

Boží Spravedlnost

Views: 7446