Jedna z nějvětších otázek Světa se zabývá definicí co je Pravda

Pravda podle těla (tělesná pravda, tělesné smýšlení) a Pravda skutečná se většinou liší. Pojem “pravda” vnímaná tělesným smýšlením může být úplně jiná, než skutečná Pravda.

Pokud přemýšlíme tělesným rozumem, tak se pojem “pravda” mění podle toho, kolik lidí nějaké věci věří, tedy jaká je společenská nálada.

Operování s pojmem “pravda”  má smysl tehdy, existuje-li absolutní norma. Pocity člověka nemohou být směrodatné pokud jde o rozsouzení, co je Pravda a co ne. Jestliže pro člověka není pravý Bůh Stvořitel absolutní normou, pak se takový člověk ocitá v chaosu, kdy se snaží vše rozsuzovat podle vlastních emocí, dojmů a principů tělesného rozumu. Je to ale jako by nestál na pevné zemi, ale na pohyblivém písku. Lidské pocity a emoce jsou totiž ovliněny momentálními potřebamy těla.

Vztah pravdy a lži: Mějme pořád na paměti, že LEŽ a KLAM sama sebe vždy pojmenuje slovem “PRAVDA”. Vždyť přeci lže, a za pravdu se záměrně schovává. Lež přeci není tak hloupá, aby se pojmenovala pravým jménem “LEŽ”. Pod označením “Pravda” se tedy skrývá Pravda i Lež, podle jednoduché statistiky dokonce lež mnohem častěji.

Pravda se NEMĚNÍ podle toho, jak MNOHO lidí tomu věří!

Je nesmyslné si myslet, že i absolutní Pravda je také proměnlivá jako tělesné iluze. Přesto mnoho lidí, kteří nepřijali lásku k Pravdě, přesně takto proměnlivě absolutní Pravdu vnímají, i když je to zcela proti nejobyčejnějšímu selskému rozumu.

Přitom platí, že:

Pravda VŮBEC NENÍ ZÁVISLÁ NA MNOŽSVÍ LIDÍ, KTEŘÍ NĚČEMU VĚŘÍ. I kdyby NĚČEMU nevěřil NIKDO, přesto to může být Pravda! Naproti tomu v tělesném smýšlení, pokud by se taková pravda zrovna nikomu nelíbila, nikdy by se nestala oblíbenou.

Někdo myslí, že se podle množství lidí, kteří něčemu věří dá ZMĚNIT absolutní Pravda. Například když všichni na Titaniku budou věřit pravdě, že se nepotopí, tak že se nepotopí. To je nesmysl. Učení démonů, jako například “zákon přitažlivosti” The Secret, však bude lživě tvrdit, že to tak funguje. Tam se naopak dozvíme, že pravda se dá modifikovat množstvím lidí, kteří jí věří. Je to ale samozřejmě jen Satanovo klam a lež. Učení, u kterého se Satan člověku vysmívá za jeho hloupost a naivitu.

Pravda není kromě toho, že je pravdivá, nijak zvlášť LÉPE znějící, než lhaní. Ba naopak, rozumem můžeme vidět, že lež se dokáže libovolně přizpůsobit každému člověku a proto obelhaný člověk vždy obdrží to “co se mu nejvíc líbí”. Proto pro něho bude lež po většinu lidí vždy “hezčí, příjemnější” než Pravda.

Typická reakce věta člověka, který nepřijal lásku k Pravdě zní: “A co je vlastně tak zajímavého na té vaší pravdě?” Na takovou větu už se nedá nic rozumného odpovědět. Zjevně dotyčný nechápe, že řekl NESMYSLNOU otázku. Pojem Pravda je pro něj jen otázkou osobního vkusu (zamilované iluze) a výběru z mnoha variant nabízených lží.

U skutečné Pravdy NEMÁ SMYSL zvyšovat její “důvěryhodnost” dodatečným obalem

Jelikož se člověk ve svém životě setkává většinou se lží, přetvářkou a pokrytectvím, docela si zvykl na to, že světem sdělovaná “pravda” je vždy obalena do doplňujících informací. Tyto vylepšující doplňky mají za úkol zvyšovat důvěryhodnost informačního zdroje. Svět dokonce požaduje, aby ten co říká nějakou zásadní informaci byl takzvaně DŮVĚRYHODNÝ. Jinými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že PŘECI NEMŮŽE LHÁT. Nebo, aby veřejnosti nebyl znám důvod, PROČ by měl dotyčný lhát. To ale samozřejmě VŮBEC nesouvisí s tím, zda dotyčný LŽE a nebo NELŽE.

Zvyšování “důvěryhodnosti” dodatečnými informacemi má smysl jen pro manipulaci. Pak je otázka, jaký je účel takové manipulace. V praxi víme, že všechny velké podvody byly dosaženy OKLAMÁNÍM někoho, kdo si myslel, že pravda je jiná

Počítá se s tím, že člověk uvažuje tělesně a zná případy, kdy někdo potřebuje někoho přesvědčit aby něco udělal, tak mu k informaci, které se dotyčný brání, přidává další “doplňující” informace. Například někdo běží a volá na lidi: “Rychle pryč, vybouchne tu plyn!” Ale nikdo mu moc nevěří a všichni jdou dál. Tak volající doplňuje: “Já sem technik od plynáren” a “už se mi to jednou stalo, je fakt nutné, aby jste utíkali pryč”. Tohle sice vypadá, že dodatečné informace zdůvěryhodňují pravdu, ale ve skutečnosti je to jen hra okamžitých emocí, která může být pravdivá a nebo to může být jen šalba toho člověka, co vykřikuje že je “plynař”. Prostě, ty jeho dodatečné informace sice přinutily lidi okolo “utíkat”, ale nemá to NIC společného s tím, jestli to byla a nebo nebyla PRAVDA. Prostě, bylo to jen lidské vykřikování. Taky to mohl jen být zloděj, který chtěl vyprázdnit ulici aby mohl vykrást obchod.

Emocionálně upravená pravda se jmenuje “milosrdná lež”

Je to vždy forma manipulace, která může být míněna dobře i špatně. V tělesném způsobu uvažování nastává běžně situace, že člověk hluboce emocionálně pohnutý za pravdu vydává lež, protože vnitřně cítí, že tak obelhávanému člověku udělá dobře. To je známý pojem “milosrdná lež”.

Tělesně uvažují křesťané, kteří rozuzují primárně pravdu podle “dodatečných, obalových” informací, které s pravdou NEsouvisí. Přitom velmi zapomínají na to, že i to, čemu údajně věří, tyto dopňující zkrášlující informace nemá. (Nevíme například nic o detailech osobního života biblických postav.)

Tělesně uvažující lidé se nechají snadno nachytat na “důvěryhodnost zvyšující údaje”

Tělesně uvažující křesťané se soustředí, stejně jako při světském uvažování, na osobní data a osobní informace těch, od kterých informaci či proroctví slyšeli. Tento způsob je ale zcela k nepotřebě, jelikož je možné takto uvažující křesťany (nebo obecně pravdu hledající) lidi velice snadno OBELHAT a MANIPULOVAT. Stačí jim totiž ke lži přidat důvěru vzbuzující “dodatečné dobře znějící argumenty”, a oni se nechají nachytat, protože je chybně pochopí jako pečeť zaručené důvěryhodnosti. Křesťan musí spoléhat na Ducha Svatého, ducha Pravdy, kterého nám zde zanechal Ježíš Kristus.

Přepnutí na tělesné uvažování člověka chrání před nepříjemným tlakem Pravdy

Je to pohodlné řešení nepříjemného vnitřního rozporu o důvěryhodnosti vlastního přesvědčení. Pokud hledající narazí na jasný argument, že jeho dosavadní přesvědčení JE CHYBNÉ a pochopí to, vždy mu zbývá možnost začít uvažovat tělesně. Může tělesnými argumenty záměrně a vědomě popřít Pravdu. Toto je ale rouhání proti Duchu Svatému, duchu Pravdy!

Může si sám v sobě vytvořit umělou nedůvěru k tomu, kdo mu pověděl nežádoucí Pravdu, a spolu se zavrženým člověkem vědomě zavrhnout i onu Pravdu. Toto je rouhání proti Duchu Svatému. Nastává tehdy, když člověk vyhledává tělesné argumenty jak umlčet Pravdu, kterou poznal.

Toto je i důvod, proč Odkrytélzi.cz nejsou osobním blogem ani osobní prezentací, ale prezentují jen texty určené k rozsuzování. Nekonečné rozebírání osobních dat lidí (tedy bulvár) může každý svobodně provozovat na portálech, které jsou určeny k diskutování a výměně názorů.

Pojem “hledání pravdy” je předmětem základního sebeklamu

Mnoho lidí tvrdí: “Já chci poznat skutečnou pravdu za každou cenu”. Ale většina tím myslí: “já si chci definovat, co je mému srdci blízké”. U většiny lidí se tak hledání pravdy stane jen nekonečným sháněním argumentů, jak obhájit to, čemu chce věřit jejich srdce. Takoví lidé před tím vyznali, že jsou si vědomi, že pravda se nebude řídit jejich představami. Přesto ignorují důkazy, které vypovídají o jejich nepravdě a fanaticky se přidržují jistoty svého srdce. Své vlastní zamilované iluze.

Jako malý příklad uveďme například lidi, kteří důvěřují “Vědě”

V hypotézách o vzniku Vesmíru a života evolucí a přitom zcela přehlížejí fakt, že “Věda” nemá pro nic z toho žádé vysvětlení ani o tom vůbec nic neví. Postačí jim fakt, že se “Věda” vemi vážně tváří a vědci se zachmuřelým čelem dělají, že na tom velmi intenzivně pracují a pravda už je “téměř na dosah”. Viz spolky Skeptiků.

Pravda je konečná a absolutní veličina, vůbec se neřídí tím, jaký na ní máte názor

Neexistuje subjektivní pravda, pouze různé reakce na jednu skutečnost. Také neexistuje souběžně více pravd. To, co se často označuje slovem pravda, ale není to reálné, se nazývá ILUZE. Tedy Lež pokládaná mylně za Pravdu. Pokud potkáme někoho, kdo má Pravdu, nutně bude vykazovat známky netolerance vůči jiným informacím. Nemůžeme jej tedy nikdy donutit, aby spojil své názory s názory jinými.

Pokud si dotazovaný NEbude jist, jestli má Pravdu, bude tolerantní a bude se zaobírat i dalšími názory. Dokáže-li spolupracovat ve společenství, kde se za Pravdu považují různé iluze, tak je jisté, že si je sám vědom, že nemá Pravdu. Je lapen v nesmyslné teorii, že pravda neexistuje, nebo že existuje mnoho souběžných pravd a podobně. Tyto teorie jsou i pro nejjednodušší selský rozum nesmyslné, přesto jsou hojně rozšířené, neboť vyhovují Satanovi. Před vyučováním lživé teorie vždy přichází učení o “nutnosti nového náhledu na pravdu”

Lživé teorii tedy vždy předchází nějaké nové učení o “jiném vnímání pravdy”, aby lež mohla být dostatečně bez odporu přijata. Lhář musí předpřipravit v myšlení oklamávaných dostatečné podpůrné argumenty pro svou lživou teorii. Pomocí nejrůznějších výmyslů, proč pravda není absolutní, ale pouze relativní pojem, se tak Satanovi a jeho démonům daří hojně vyučovat lež, která je tolerována jako souběžně platné různé pravdy pro různé lidi. Svět, jehož knížetem je Satan, je na slovo “Pravda” vysoce alergický

V encyklopediích je proto tak jednoznačný pojem, jako je pravda, vysvětlován s tendencí úplně zkomplikovat tuto základní věc do nesrozumitelné definice. Ta bude našeptávat do lidského podvědomí, že pravda prakticky neexistuje. Přesto každý jedinec definici a podstatu Pravdy dokonale zná a NEpotřebuje tedy filozofického výkladu.

  • Když dítě přinese ze školy pětku, nikdo zřejmě nepoužije jinou teorii pravdy k tomu, aby se mu pětka zdála jako trojka.
  • Když bude v obchodě zavřeno, nikdo nebude řešit, jestli to podle jiné definice pravdy náhodou neznamená, že je vlastně otevřeno.
  • Když vám náklaďák rozválcuje mobil, také nebudete hledat filozofii, podle které je ten mobil vlastně bez škrábance.

Boj proti následkům přijetí skutečné Pravdy tedy je možný pouze takto:

  • Ignorováním Pravdy, jejím vynechání a hraný výsměch
  • Zavedením teorie “že každý má svou vlastní pravdu” a svým lidem vnutit ty nepravdivé
  • Zavedením teorie “že pravda neexistuje”
  • Zavedením teorie “že všechno je jedno”
  • Zavedením myšlenky “že nikdo neví nic”
  • Zavedením teorie “že každý člověk je samostatný vesmír a je sám sobě bohem”

Bláhový je ten, kdo se domnívá, že hledá Pravdu, a přitom jen hledá odpovědi na otázky, vztahující se k nějakému běžnému subjektu nebo osobě. Ten, kdo hledá úplnou Pravdu, musí ji vždy poměřovat k úplné, konečné autoritě, tedy k Bohu.

Pravda mezi Iluzemi nijak nevyčnívá a ani nemůže. Její jedinou zajímavostí je pouze fakt, že je pravdivá

Kdo hledá pravdu pro sebe, nebo pro svoji komunitu, ten nehledá Pravdu. Hledá jen odpovědi a důsledky, které ze skutečností plynou pro něj nebo pro jeho komunitu. Hledá jen Iluzi, ve které se on sám či jeho komunita budou dobře cítit. Hledáním iluze a prosazováním vhodně vybrané iluze vyhovující všem se každý člověk VELMI ZALÍBÍ LIDEM.

V reálu se hledání pravdy vždy nakonec transformuje v hledání Dobra a Zla, tedy co je dobré, a co je špatné. Opět je bláhové se domnívat, že když budu hledat, co je dobré a co zlé pro mě nebo pro mou komunitu, že tím naleznu skutečnou Pravdu. Nikoliv. Opět naleznu jen to, co se zalíbí mě a mým blízkým. Rozeznání toho, co je dobré a co je zlé v konečném důsledku, je nutné ponechat nejvyšší autoritě Boha Otce, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli a skrze proroky z Ducha Svatého.

Víte proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali Pravdu více než své vlastní zamilované Iluze? Protože iluzí je nekonečné množství, ale Nebe je jen jedno a v něm jen jedna Boží Pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe, po kterém touží, byl by nešťastný v tom Pravém

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/podobenstvi-o-trojstrannem-bilboardu-2/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/co-ti-lide-vlastne-cekaji/ět

ě, světová pravda, univerzální pravda, konečná pravda, pravda o Bohu, ppříoznání pravdy, pravda a UFO, zatajování pravdy, manipulace pravdy, manipulace s pravdou, pravda a tajemství, hledání skutečnosti, skutečná pravda, odhalená pravda, odhalené pravdy, pravdivé terorie, Bůh a pravda, pravda o Satanovi, pravda o démonech

Views: 5046