Pokání znamená: “změna smýšlení”

Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova HříchSpasení, Evangelium, Prorok, NepravostPeklo a další)

Co “Pokání” NENÍ

Pokání není jen LITOVÁNÍ toho, že jsem něco hrozného udělal. Tomuto konání se říká LÍTOST. Ve světské mluvě znamená “kát se” vlastně totéž co “litovat něčeho”.

Sama od sebe je LÍTOST zcela k ničemu, když nevede ke změně smýšlení, k POKÁNÍ. Někdo něčeho lituje, ale ví, že to stejně udělá znova. Změna smýšlení ale není možná bez poznání a pochopení věcí.

Pokání, tedy postupná změna smýšlení, je to základ cesty k Bohu

Člověk se rodí svobodný, spíše ovládaný pudy a mocnostmi. Jak nabírá síly, učí se zvládat potřeby svého těla a začíná vnímat okolní svět. Každý vychází z tělesného světa, který se řídí tělesnými pravidly, kdy nehraje rozhodující roli ani Spravedlnost, ani Pravda.

Bůh říká: “Měňte své myšlení, zahazujte názory jenž poznáte jako špatné”

Satan říká: “Stůjte v tradicích, držte se svých názorů”

Lidé, kteří přijali lásku k Pravdě musí mnohokráte projít Pokáním, kdy uvidí své konání podle těla jako špatné, své skutky budou hodnotit jinak a učiní tak změnu smýšlení, tedy pokání. Toto je vývoj směrem k poznání Pravdy a Boha. Tak jako nás Bůh Stvořitel vyzývá, aby jsme jej hledali,  prosili o moudrost, v něho doufali, kníže tohoto Světa, Satan, nás vyzývá abychom své myšlení neměnili, abychom zůstávali pevně v tradicích a stáli si za svými bezbožnými a špatnými názory celý život.

Views: 1872