Mluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen

Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen

Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu, zatoužila už Eva v Ráji. Po Satanově nabídce ráda sáhla a přemluvila i Adama, že je to dobré. U Babylonské věže také lidé chtěli dosáhnout netělesné komunikace a být jako bohové. Tato nabídka pořád trvala, a lidské puzení dosáhnout možnosti netělesné komunikace byla velmi silná. Nakonec lidé ale stvořili něco mnohem obludnějšího: systém záměrně zesilující Nepravost a klamy, systém živený lidskou bezbožností, lidskou pýchou, tělesným strachem a chtíčem. Stroj, Mluvící Obraz. Internet a jeho systémy třídění, uchovávání a řízené doručování informací do myšlenek lidí.

Vývoj působení vlivu Mluvícího Obrazu na ženské sexuální chování

Duch Bezbožnosti skrze Mluvící Obraz působil dříve (než dostal na přelomu 2021/2022 ústa aby mohl mluvit a vykonávat vládu nad lidmi). Dekády předtím začal ženy vychovávat do Druhé Morálky a postavil se pro ženy do role vyrcholné maskulinní moci. Satan využil své Mocnosti a dokonalé znalosti potřeb sexuálních rozmnožovacích pudů žen. Satan ví, že ženy VŽDY přilnou k nejvyšší maskulinní autoritě aktualní společenské MOCI a snaží se svou sexuální strategii zcela přizpůsobit požadavkům této autority.

Proto Mluvící Obraz připravil pro tyto ženy Druhou Morálku – lákavou nabídku klamu o jejich vlastních potřebách. Jakmile však Mluvící Obraz dostal ústa, svůj hraný “kladný vztah” k ženám změnil na pravý opak, takzvanou Třetí Morálku. Ta je charakteristická fanatickou oddaností žen Mluvícímu Obrazu, kterého považují za pasáka který je zapudil a kterému se budou snažit za každou cenu znovu zalíbit.

Ženy neuvažují o Internetu politicky ani rozumově. Uvažují o něm sexuálně, jako o svém pasákovi kterému se musí zalíbit poslušností

V Druhé Morálce nevystupoval Mluvící Obraz jako manžel všech žen, ale spíše jako pasák nevěstek. Ženy totiž zaručeně věděly, že s Mluvícím Obrazem nemůžou smlouvat ani manipulovat, protože je asexuální. Věděly ale, že jim zaručí pozici dospělé plnohodnotné ženy, že jim zaručí moc nad muži a podporu v těhotenství a v mateřství. To bylo velmi lákavé. Jelikož Mluvící Obraz se ženami nemůže souložit a fyzicky je uspokojit, nabízel jim ukojení v podobě internetových seznamek. Na nich předhazoval ženám k ukojení neomezené množství mužů, čekajících pokorně na příkazy.

Nevinně vypadající hra formující životy a morálku – internetová seznamka

Internetové (a obecně elektronické) seznamování bude základní formou, jakou lidé hledají partnera. I když vypadá jako nevinná metoda hledání s využitím nových technologií, většina populace (převážně žen) v této hře získají celoživotní závazek, tedy své děti. Internetové seznamování (a obecně seznamování vedené elektronickou komunikací) bude rozhodující pro novou generaci a zásadně ovlivní život lidí a vznik Druhé Morálky.

Přihlášením na internetovou seznamku si žena téměř zničí šanci se skutečně seznámit

Náhrada pudového chování za anonymní lež a manipulaci na obrazovkách internetových seznamek

V první řadě se u elektronického seznamování jedná o naprosté odtělesnění tohoto jinak tělesného procesu (místo reality vnímají zůčastnění jen svoji iluzi). Toto se projevuje tím, že do procesu seznamování vstupuje absolutně neomezeně ANONYMITA a s ní současně lež a manipulace. Neexistence fyzických limitů počtu rozhovorů také okamžitě vede k porušení Duševní hygieny, kdy počet potenciálních partnerů zdaleka převyšuje počet lidí, který je člověk schopen vnímat.

Svět nabízí lidem ke konzumování nejrůznější zábavu a tak s úspěchem nabízí i seznamování. Internetové portály nabízí lidské tváře stejným způsobem, jako zboží v e-shopech. Člověk si může bez omezení vybírat tak, jako by byl v obchodě. Na prvním místě je zde tedy vždy iluze “zdání”, jaké o sobě protějšek vytvoří.

Internetové seznamování elektronickou cestou přináší do kdysi přirozeného PUDOVÉHO chování zcela patologické prvky dokonale ničící mezilidské vztahy.

Dnes převládá naprosté nepochopení základních principů lidského života. Dívky dnes nevnímají, že se ze svého sexuálního chování budou zodpovídat svým nejmilovanějším, tedy svým dětem a že muž pro ně neznamená jen zdroj sexuální rozkoše, ale hlavně pevný bod v životě a v životě jejich dětí.

Nejčastější chybné uvažování při používání elektronické seznamky:

  • Zcela spotřebním způsobem se zde zachází s něčím, co zásadně ovlivňuje život člověka. Tedy s budoucím partnerem se zachází jako se spotřebním zbožím.
  • O zcela neznámém člověku si seznamující protějšek po chvíli myslí, že ho dobře zná. Obzvláště dívky se po několika hodinách elektronické konverzace začnou myslet, že se s mužem již dobře znají. K dotyčnému se tedy bude na první schůzce chtít chovat tak, jako se dříve choval až po několikáté schůzce fyzické. HRUBÝ OMYL. Jediné co dotyčný zná z konverzace, je iluze. Protějšek zůstává pořád zcela neznámý. Iluze vzniklá na základě konverzace může být stejně tak shodná s realitou, jako může být jen a jen manipulací.
  • Člověk jenž se seznamuje chce věřit, že je jedinou osobou, se kterou si protějšek píše a něco domlouvá. Princip elektronických seznamek napodobujících strategické hry či nakupování je takový, že člověk pro dosažení úspěchu začíná komunikaci s velkým množstvím protějšků. V komunikaci s opačným pohlavím se nezávisle na záměru člověka díky charakteru počítačových seznamek promění v sériové probírání tvářemi a ve zkratovitém hodnocení protějšků.
  • Po stovkách kontaktů se člověk k internetovému protějšku chová jako k mnohohlavé bytosti, která reprezentuje skoro celé opačné pohlaví. Objevují se tendence mluvit s každým dalším člověkem jako by nesl vinu za všechny ostatní.

Nejběžnější úskalí internetového seznamování

  • člověk získává přesně to, “co momentálně hledá”, což většinou není to, co by skutečně potřeboval.
  • seznamování se neřídí pravdou, ale iluzí elektronického anonymního klamu.
  • všichni provozovatelé nechtějí lidi spokojeně seznámit, chtějí hlavně aby lidi co nejdéle platili
  • poskytovatelé internetových seznamek budou čím dál víc provozovat KUPLÍŘSTVÍ. Budou mužům nabízet za úplatu děvčata a hezká děvčata nebudou muset platit za své členství.

Žít (alespoň částečně) spravedlivě se dá POUZE podle Božích pravidel

Spravedlivé uspořádání života mužů a žen v manželství nám představuje Bůh, náš Otec a Stvořitel v Písmu Bible jako uspořádání, při kterém je možné žít co možná nejvíce spravedlivě podle Boží spravedlnosti.

Život podle Božího slova přináší uspokojení a hojnost (neplést hojnost života s přebytkem). Život podle bezbožných nauk přináší zmatení, nespokojenost, pocity prázdnoty a deprese, které Satan nabízí kompenzovat různými cestami minutí Božích cest, tedy takzvaným hříchem. Neboť slovo “hřích” znamená, “minutí se cíle”. A tím cílem je pro člověka nalezení Pravdy, tedy nalezení Boha.

Pozor! Lidé na internetových seznamkách nejsou zlí lidé. Jen se pokouší nalézt ve světě který odstoupil od Boha najít svou duševní a tělesnou úlohu a uspokojení.

Views: 2350