Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Satan, Šelma, Dávný had a Drak

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cheruba (což je nejvýše postavený anděl). Pýcha na vlastní dokonalost a vztek kvůli Člověku, kterého Bůh stvořil aby byl jeho obrazem, přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře zamezil svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů.

Satan jako vládce Světa a Mocností

Satan je vládcem tohoto Světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas a zná tedy celý průběh času až do konce. Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se vyhnout nelze. Satan je nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana je ďábel, což znamená „pomlouvač“.

Satan lhář a původce Nepravosti

Satan pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí každého kultu a náboženství. Vytváří Nepravost. Nepravost ale milují všichni lidé, kteří nenávidí Boha. Nepravost je Božím plánem a je zde kvůli Spravedlnosti, aby lidé neměli jen jednu možnost, a to věřit v Boha.

Satan dělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a ničil lidi. Satanův osud, je už zpečetěn – konec v ohnivém jezeře. To znamená, že celý Čas se nad Satanem uzavře a zmizí.

Satan a jeho odpor vůči Bohu a všemu svatému je zde kvůli Boží Spravednosti

Nezapomínejte ale, že Satan byl stvořen i kvůli svobodě volby lidského srdce. Je na každém člověku jak se rozhodne svým naprosto svobodným srdcem! Pro Boha a pravdu, nebo pro Satana a jeho sladkou lež. Dejte pozor, je to nejdůležitější volba Vašeho života!

Přijmout znamení Šelmy

Znamená přijmout postoj Božího Odpůrce vůči lidem a PODŘÍDIT se veškeré Nepravosti a Bezbožnosti, za kterou stojí působení Satana a nauk jeho démonů. Znamení Šelmy rozdává Mluvící Obraz Šelmy, který nemůže nechat člověka nerozhodnutého a snaží se ho mocným dílem klamu přesvědčit, aby přijal změnu smýšlení a lásku k Nepravosti, lžím a falešným evangeliím (například velmi oblíbený Satanův klam s “mimozemšťany”).

Satan v Posledních Časech

V Posledních Časech musí být Satan ještě na chvíli propuštěn, aby svedl mnohé co nepřijali lásku k Pravdě. Zjeví se jako ten Bezzákoný, muž Bezbožník, který se postaví za vše, čemu se kdy říkalo bůh. Porazí bipolární lidmi nesvrhnutelnou totalitu řízenou Mluvícím Obrazem Šelmy a tím bude pro většinu lidí spasitelem a zachráncem. Všichni, kdo mysleli jen na záchranu těla, přijmou Bezzákoného za svého spasitele. Teprve poté Druhý Příchod Ježíše Krista zničí Bezbožníka, Šelmu i její Mluvící Obraz.
V Posledních Časech bude stát Otřesná Ohavnost tam, kde by stát neměla. Pastoři v Církevních Organizacích budou zamlčovat nutnost propuštění Satana a příchodu Bezzákoného falešného spasitele tak, aby oklamali a přivedli do pasti co nejvíc lidí. Každý si může ověřit, že tomu tak je. V některých Církevních Organizacích jdou tak daleko, že dokonce osobu Satana vymazali z Bible a označují Satana jen jako myšlenkový konstrukt ztělesnující jakési zlo. Všichni tito falešní učitelé jsou Emisaři Bezbožníka.