Satan, Odpůrce Boha, Dávný had a Drak. Podrobněji v Bibli a Příběhu všech Příběhů.

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Pýcha na vlastní dokonalost a vztek kvůli Člověku, kterého Bůh stvořil k jeho obrazu, přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře zamezil svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů.

Satan jako vládce Světa a Mocností, lhář a původce Bezzákonnosti

Satan je vládcem tohoto Světa a knížetem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas a jeho Všemohoucnosti se vyhnout nelze. Satan je nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí náboženství První Šelmy, jeho působení stojí za vznikem Mluvícího Obrazu Šelmy a rozmnožení Bezzákonnosti. Bezzákonnost ale milují všichni lidé, kteří nenávidí Boha. Bezzákonnost je Božím plánem a je zde kvůli Spravedlnosti, aby lidé neměli jen jednu možnost, a to věřit v Boha.

Satanův osud je už zpečetěn – konec v ohnivém jezeře. Celý Čas se nad Satanem uzavře a zmizí.

Satan a jeho odpor vůči Bohu a všemu Svatému a Zákonnému je zde kvůli Boží Spravedlnosti

Satan a jeho působení ovšem bezbožným a bezzákonným lidem nevadí, ba přímo jim zpříjemňuje jejich existenci na Zemi, neboť jim nabízí nekonečnou řadu alternativních vysvětlení důvodu vzniku Světa a účelu jeho existence bez Boha. To je i důvodem, proč byl Satan stvořen a proč je vládcem tohoto Světa. Je to proto, aby měl každý člověk možnost volby, zda přijme Boží nabídku nebo se zamiluje do některého ze Satanových alternativních vysvětlení.

Satan v Posledních Časech

V Posledních Časech musí být Satan ještě na chvíli propuštěn, aby svedl mnohé co nepřijali lásku k Pravdě. Teprve poté Druhý Příchod Ježíše Krista zničí Vládu Bezzákonného, Šelmu i její Mluvící Obraz. Pastoři v Církevních Organizacích zamlčují nutnost propuštění Satana a příchodu Vlády Bezzákonného tak, aby oklamali a přivedli do pasti co nejvíc lidí. Všichni tito falešní učitelé jsou Emisaři Poslední Instance.

Views: 37