Slovo evangelium znamená “správná, pravdivá zpráva”

Každé svědectví o Božích věcech je “evangelium”. Nejdůležitějším evangeliem je zpráva, že největší a nejdůležitější ze všech stvořených věcí je Láska. Tato láska agapé je zároveň důvodem Stvoření a existence tohoto světa. Bůh kvůli Lásce stvořil náš svět, ale stvořit svobodnou lásku nelze. K opětované lásce stvořeného člověka k Bohu je nutné svobodné rozhodnutí člověka. Proto je náš svět stvořen tak, že energetická úroveň je v něm snížená a její přerozdělování mají na starosti Mocnosti, jejichž knížetem je Satan, nejdokonalejší ze stvořených andělů.

Boží Láska se zrcadlí v lidech jako láska otcovská a manželovo, tento lidský vztah je pak věrným obrazem vztahu Boha k lidem. Vše v našem světě je zrcadlením Boha, to že Boha můžeme chápat, přijmout a milovat není proto, že by nám byl podoben, ale proto, že my jsme vytvořeni jako zrcadlení Boha. Žijeme ale svobodně ve světě který řídí síly, kterým říkáme “příroda” a “síly, mocnosti přírody”.

Poznáváme Vesmír a Zemi, které jsou důkazem Boží slávy a velikosti, ale toto není to nejdůležitější. Stará nebesa a stará Země zaniknou a Bůh stvoří Nová Nebesa a Novou Zemi pro Spravedlivé, pro lidi co přijali zde na Zemi lásku k Pravdě a Spravedlnosti. Také pro ty, co chápou a ctí zrcadlení Boží Lásky v lidech, což je nejdůležitější Evangelium.

Novou Zemi získají do dědictví Spravedliví, milovníci Boha a odpůrci Bezzákonnosti. Zdrojem života a síly v Nových Nebesích a na Nové Zemi již nebudou Mocnosti podléhající Satanovi, ale zdrojem všeho života bude Bůh. Bezzákonní lidé na Novou Zemi nemohou, neboť nepřijali a nechápou Lásku, která je středobodem Stvoření.

Co evangelium není a jak je slovo zneužíváno

Díky působení Satana a jeho svádění lidí k pyšné Svévolnosti vzniklo otřesné zpustošení všech myšlenek výše uvedeného Evangelia. Přesně tam, kde by mělo být Boží Evangelium hlásáno, přesně tam se vyučují dokonalé nauky svodu, zabíjející zrcadlení Boží Lásky v lidech. Je to učení pravého opaku, vyučující individuální výhodnost záchrany před soužením z výtvorů lidských rukou (Obraz Šelmy) do bezpečí Nebe, kde už lidé jako bezpohlavní éterické bytosti konečně nebudou muset řešit otcovskou a manželovu lásku. Toto učení je velmi vítáno právě všemi Bezzákonnými lidmi.

Toto učení je označováno jako “evangelium” a nabízí bezzákonným lidem pohodlí a bezpečí záchrany života. Toto otřesné zohavení nejzákladnějších a nejdůležitějších Božích věcí je mohutné dílo klamu které musí přijít v posledních časech, aby v bezzákonnosti odpadli od Boha všichni milovníci těchto nauk. Všichni milovníci lži dostanou od mluvícího Obrazu Šelmy své lži tak, aby se do nich zamilovali a neměli tak výmluvu u svého Soudu.

Nepravé evangelia tak hlásají, že lidé jsou určeni k nehmotné existenci v bezpohlavním Nebi – popírají tak život Spravedlivých na Nové Zemi. Nepravá evangelia popírají vzkříšení těla na Nové Zemi, kde hlavním rozdílem bude zvýšená energetická hladina – určená samotným Bohem, bez principů Satana a Mocností.

 

Views: 3255