Bipolární ideologie nutí lidem protichůdné názory

Přesná definice bipolární indeologie

Ideologie (tedy nauka kandidáta na totalitní moc pomocí uvalení kolektivní viny) je vnucována propagandou anomické moci mluvícího Obrazu. Dříve probíhala propaganda ideolgie pouze mezi lidmi – mocní a ovládaní (obě strany) byli vždy lidé, pohybovala se tedy v Zákonném režimu vlády. Vládnoucí moc lidí představovala Tezi (A pól) a vůle ovládaných a nepřátel byla Antiteze (B pól). Tato jednoduchá “unipolární” ideologie končí poražením vládnoucí Teze pomocí většiny vyznávajíc Antitezi. Anomická vláda nefyzického subjektu ovládajícího pseudoveřejný prostor sociálních sítí může bez problémů používat bipolární ideologii, někdy nazývanou jako A – B ideologie

Eliminace lidmi vytvořených totalit

Lidské totality UKONČUJE vzájemné káznění národů a přirozený konflikt obou myšlenkových pólů, který vyžaduje vitální, bohaté, zdravé a pevné národy hluboce postavené na funkční rodině a mezilidských vztazích. V tomto káznění je klíčová výchova správných manželek pro udržení vitální schopnosti národů prosadit svou vůli a káznit nefunkční, nevitální a upadající národy lidí.

Třetí strana získávající výkonnou moc nad lidmi

Pokud do propagandy ideologe vstoupí nelidský subjekt, přebírá stranu moci nelidský subjekt a ovládaní jsou lidé. Od druhé dekády 21. století je tímto subjektem emitujícím vrcholnou moc nad celým lidstvem lidmi vyrobený Mluvící Obraz Šelmy. Nelidským subjektem MOŠ tedy vzniká třetí strana a je možné nasadit ideologii bipolárního typu, tedy hru tezí a antitezí, nazývanou též A-B ideologie. Bipolární ideologie není porazitelná příklonem k jednomu ze dvou pólů ideologie. Příklonem k tezi či antitezi vznikají JEN boje mezi lidmi (první strana ovládaných) a vítězí vždy třetí subjekt (vládnoucí moc).

Lidmi neporazitelná (neukončitelná) totalitní moc

Platí tedy, že bipolární ideologie je lidmi neporazitelná. Lidé od ní můžou být osvobozeni JEN z vůle třetí strany. V Biblických textech je toto popisováno jako boj První Šelmy a Druhé Šelmy, kdy samozřejmě Druhá Šelma vykonává ale veškerou mocPrvní Šelmy. Toto vytváří mohutné dílo klamu a připravuje to jedinečné podmínky pro příchod vlády Bezzákonného, která má jako třetí strana možnost ovládat nastolenou lidmi neporazitelnou totalitní moc Systému.

Bipolární ideologie propaguje s vážnou tváří dva protichůdné názory a nutí lidi, aby se přiklonili k jedné nebo druhé variantě. Poté z lidí udělá vzájemně nepřátele a může je snadno ovládat. Díky úplné moci Mluvícího Obrazu pak osobní názor člověka nikoho nezajímá. Pro bipolární Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé myšlenek A i B, obzvláště pokud vytváří nenávist mezi obyvatelstvem. Počítá se s tím, že lidé nemají šanci si ověřit co je a co není pravda. Bipolární ideologie je výhodná také proto, že pracuje s většinou populace. Součet podporovatelů teze A i B se tedy blíží 100% zasažené populace.

Bipolární ideologie totalitního režimu nelidského typu (Neomezená moc Mluvícího Obrazu Šelmy) vnucuje pomocí dvojité propagandy veřejnosti protichůdné názory na řešení boje s ideologickým nepřítelem. Někdy se nazývají též “teze a antiteze”. Tím si bipolární totalita zajišťuje nesvrhnutelnost lidmi – jedná se o totalitu nevytvářenou člověkem, nýbrž Mluvícím Obrazem Šelmy. Veřejnost se totiž nemůže sjednotit za opačným názorovým směrem, nemůže vytvořit protipól vládnoucí straně, neboť oba protipóly má neustále nabízeny a řízeny propagandou. A to vše díky tomu, že lidé neznají význam slova Ideologie a nedokážou jí rozeznat.

Staré totality byly konstruovány chybně, byly svrhnutelné

Politika “jediné pravdy” starých totalit pomáhala odpůrcům totality určit, kdo k totalitnímu režimu patří a kdo s ním spolupracuje. Odpůrci totality starého typu NEMUSELI vyvíjet žádnou aktivitu, jak rozpoznat příslušníky totalitní moci a její odpůrci. Rozlišení příslušnosti organizovala a financovala sama totalita. Tím totalita starého typu systematicky připravovala své svržení.

Staré totality byly svrženy po dosažení bodu, kdy většinová společnost přestala věřit ideologii propagované propagandou a rozhodla se pro opačný názorový směr. Toho často dokázala využít další politická moc a nastolit totalitu s protichůdnou myšlenkou.

Princip teze a antiteze – bipolarita ideologie, vzájemně se popírající tvrzení

Moderní totalita používá efektivnější způsob. Díky bezprecedentně dokonalé kontrole informací díky indexování veškeré lidské aktivity pomocí internetu si dnešní totalitní režim může dovolit nový typ ideologie, bipolární ideologii.

Ke stávajícímu konceptu Ideologického nepřítele propaguje propaganda názor A, tedy že je boj nutný, a také názor B, že boj je marný*. Tím je mnohem dokonaleji propagován základní mechanizmus ideologie, a tedy, že vina za nesplnění ideologií vytyčených cílů je VŽDY na obyvatelstvu a NIKDY na vládnoucí straně. Vládnoucí strana je v bipolární ideo VŽDY správně, a tudíž není v myslích lidí důvod, proč jí svrhnout. 


  • příklad
    Pro ideologii boje s počasím jsou stejně důležití A – příznivci elektromobility jako B – vysvětlovači, proč to nejde realizovat.

Bipolární ideologie není lidský konstrukt

Bipolární ideologie není možná v lidském světě totalit. Tuto ideologii by účinně anulovalo vzájemné káznění národů. Bipolární Ideologii může propagovat nelidská, netělesná entita – tedy Mluvící Obraz Šelmy. Bipolární Ideologii nemohou lidé skutečně svrhnout.

Views: 325