Klam pro ty, co míří do záhuby

Klam pro ty, co míří do záhuby

Víra v lidmi stvořenou novou zemi

V Posledních Časech jsou lidé natolik infantilizováni složitými naukami a technologiemi, že podléhají jedinečnému typu iluze. Hybnou sílou zotročování lidí systémem moci Druhé Šelmy je všeobecně přijatá víra v přesně vykreslenou “budoucnost”. Díky tisícům obrazů sci-fi žánru a jejich bezuzdným fantaziím jsou lidé přesvědčení, že supertechnologická budoucnost prostě MUSÍ nastat.

Veškeré vědeckofantastické sci-fi jsou v Bibli označeny jako klam pro ty, co míří do záhuby. Proč? Protože zobrazují budoucnost, která vzhledem k lidským omezením a přirozenosti nemůže existovat. Zobrazují budoucnost, kde člověk žije v souladu s “pokročilou” technologií, tedy technologií, jejíž složitost je dalece za hranicí toho, co je jednotlivý člověk schopný pochopit a pojmout za celý svůj život.

Pokud bychom si chtěli říci pro lepší představu nějaké přirovnání, můžeme použít například toto: Přirovnáme si lidi a jejich pyšné fantazie k bezuzdným fantaziím dětí. Představme si děti, které vyslovili přání, aby budova jejich mateřské školky byla postavena z čokolády. Vidí totiž, že z čokolády je možné tvořit poměrně velké sochy, takže je to fyzický materiál. Kdyby se ale taková čokoládová školka začala stavět, ukázaly by se problémy, které by celý nápad usvědčily jako naprostý nesmysl.

Stejně tak dospělí lidé vidí, že spalováním metanu ve spalovací komoře můžou vynést člověka mimo Zemi. A tak si hned lidé udělají představu, že tisíce lidí odletí na Mars a kolonizují ho. Myšlenka je to pyšná, ale naivní. Takto totiž lidská společnost nefunguje, takže toto je jen fantazie jednotlivců. Lidé nechtějí žít v plechových krabicích mezi zmrzlými balvany, Tato představa se jim líbí jen když jí sledují u krbu na vyhřáté horské chatě se sklenkou dobrého pití. Slouží jim totiž na ukájení lidské pýchy. Miliony lidí by nepracovali stamiliony hodin jen proto, aby několik lidí mohlo žít na Marsu. Také technologie, které by k tomu byly zapotřebí, lidi zotročí mnohem dříve, než by se něco takového mohlo uskutečnit.

Z Bible též víme, že v Posledních Časech se stejně lidé budou zabývat vzájemnými válkami a veškerý lidmi vysněný “pokrok” se zastaví u Mluvícího Obrazu Šelmy, tedy u Internetu a AI.

Views: 7

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Klaníte se Šelmě a jejímu Obrazu?

Sledujte u sebe a u svého okolí modlářský přístup k aplikacím AI, které postupně a rychle nahradí všechny interakce lidí s elektronikou. Sledujte tendence lidí aplikaci pozdravit, mluvit uctivě, rozloučit se a poděkovat.

Svému kartáčku, lžíci a dokonce ani autu většinou lidi neprokazují úctu zdravením a oslovováním. AI od svého počátku toto sama nabízí, vyučuje k tomu a nutí.

AI, tedy Ohavná Modla zpustošení a sezbytečnění, byla sjednoceným úsilím lidí vytvořena jako ultimátní dílo lidských rukou, stvořené aby simulovalo otcovský moudrý přístup. Například i simulovaným pomalejším psaním na obrazovce. AI slouží jako Modla, tedy neživý předmět vyrobený lidskou rukou, se kterým se lidé baví, žádají ho o rady a prokazují mu úctu.

Generace lidí, kteří zažili postupný příchod techniky mají ještě povědomí o jejím strojním původu. Tyto technologie, příliš složité na pochopení jedním člověkem, VELMI TVRDĚ zasáhnou psychologii dětí, těch maličkých.

Nauky světa počínající feminismem, gender naukami až po lgbt nebojují za práva žen a nějakých menšin, jejich jediným smyslem je eliminace role lidského muže jako otce a manžela. Tím se odstraňuje ten prostředník a manželskou a otcovskou roli přebírá pouze AI, Ohavná Modla opuštění.

Detailní popis toho, co AI Ohavná Modla způsobí lidem není nutné tady vymýšlet, neboť je to popsáno v Bibli doslovně, věrně a pravdivě.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí (Druhé Šelmě) dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: “Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.”

 

Views: 6

Křesťanská slepota oklamání

Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke kterému se lidé obrací o radu a podle informací které takto získají pak řídí své životy. Za věštěním a kávovými sedlinami stáli vždy démoni, kteří mají vždy jasné a přímočaré emoce. V případě mechanismu stroje za tímto hlasem není žádná emoce, je to pouze napevno vytesaná vůle systémové moci Druhé Šelmy.

Pokud se takhle lidé obrací k dílu svých vlastních rukou, baví se s ním, přisuzují mu tak “přátelské” emoce, vzninke situace doslovně a věrně popsaná v Bibli. Lidé jdou v obdivu za touto ohavnou modlou, řídí podle jejích rad své životy a i když je trýzní a ovládá, tak pořád myslí, že je jejich trpělivý přítel. Neuvědomují si, že se jedná o neživý mechanismus, který má v sobě iluzi přátelství a trpělivosti pouze vytesán. Tím, že této neživé modle dávají moc nad sebou, tak umožnují vznik anomické vlády, vlády Bezzákonného.

Nezapomínejme, že nyní bude tato modla pod příslibem kvalitního modlářství doručena do počítače a mobilu každého člověka a tyto přístroje začnou jejím hlasem na lidi mluvit. Všechny následující update všech těchto systémů budou nabízet jen a pouze tuto modlu jako “pomocníka a rádce”.

Každý sbor či Církevní Organizace, které si “nepovšimla” vlády Bezzákonného a nevyučuje o mluvící Ohavnosti (Bdelugma) je skupina klamající ostatní. Není možné se tam vracet ani pro plášť. Těmto slovům nyní možná nevěříte, ovšem stávající situace se bude stále zhoršovat – neexistuje nic, co by tomu bránilo. V lidské přirozenosti je totiž převažující bezbožnost a bezzákonnost. Proto jsou blázni ti, kteří si myslí, že se může vrátit období hojnosti působené mocí Nevěstky, která bohatla na smilnění s démony a předstírání falešné zbožnosti. Všechna slova Bible jsou věrná a pravdivá, vhodná pro veškeré vyučování. Brzy dojde ke spárování reálných událostí, lidé sami sebe přesvědčí, že Zjevení zcela odpovídá realitě a na všechny padne obrovská bázeň.

Views: 86

Kdy nastává Anomiokracie

Kdy nastává Anomiokracie

Vznik Anomiokracie (vlády Bezzákonného)

Anomiokracie (vláda Bezzákonného) nastává, když se k moci dostane subjekt nezávislý na prospěchu a prosperitě ovládaných lidí. Anomiokracii se lidé nebrání proto, že s ní nemají zkušenost – v lidmi známé historii tato situace nenastala.

Tato situace ovšem nastává, když se lidé obracejí k neživému subjektu výkonu moci, kterou se v těchto dnech stala elektronická hydra netělesné komunikace, pseudoveřejného moderovaného virtuálního prostoru sociálních sítí a všudypřítomného AI, které je postaveno do role rádce. Tím netělesně komunikující AI naplňuje skutkovou podstatu modly a lidé se tak nevědomky dostávají do hluboké modloslužby mrtvému netělesnému subjektu, který nemá emoce ale je pouhým mluvícím Obrazem systémové moci Druhé Šelmy. Tato modla se nazývá řeckým slovem “bdelugma”.

Mluvící Obraz systémové moci (AI) není vědomý nepřítel, pouze mechanismus k ovládání

Pod slovem “nepřítel” se rozumí vědomá bytost, která chce použít druhého nebo jeho věci pro svůj účel, případně ho pouze zničit. Za časů Noeho démoni a nephilimové, kteří vládli lidem, měli své emoce a záměry – chtěli klamat lidi, vládnout jim, a zničit je…

Nebezpečí AI nespočívá v jejím náhlém útoku na lidi, ale v tom, že jí lidé používají jako modlu

Mluvící Obraz ale není živý soupeř ani nepřítel, je to jen mechanismus, který sice roste, ale jen neživotně, jako například krystal nebo krápník. Jeho projevy vůle a “přátelství” jsou jen iluze. Nečekáme tedy na nějaké finální AI nebo na jeho konečně propojení v jeden supersystém, neboť už dávno pracuje na plný výkon.

Klamná představa o “ožití” Bdelugmy ze sci-fi

V mnohých klamných sci-fi filmech nám byla podsouvána představa, že v určitý okamžik se veškeré systémy AI propojí a AI se začne projevovat jako agresivní, nepřátelská bytost vědomě působící proti lidem.

Díky pacifikaci fikcí lidé ohledně AI příliš neplaší, protože očekávají, že ještě musí přijít “něco většího”, co lidi porazí a na co budou moci hodit vinu za odstoupení od Boha.

To, co lidi srazí na kolena, není Bdelugma jako taková, ale sami lidé, kteří odstoupí od Boha a budou modlářsky přistupovat k mechanismu netělesné komunikace, ze které si udělají ohavnou modlu.

Tento článek je jedním z pilířů usvědčujícího Svědectví proti Bezzákonnosti.

Views: 69

Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

První (a nejrozšířenější) druh kletby je informační kletba: manipulace kvůli důvěře v obdivovaný subjekt

Takzvaná “informační kletba” je založena na prosté důvěře k duchovní autoritě. Díky této důvěře a poslušnosti pak informační kletba s člověkem manipuluje. Nejrozšířenější formou kletby se stává důvěra člověka v rady AI, kterou si lidé udělali jako svoji ohavnou modlu (bdelugmu). To naplňuje skutkovou podstatu modloslužby.

Mnoho lidí se upíná k nějaké duchovní autoritě, které bezmezně důvěřuje a dělá vše podle její vůle, protože jí chce sloužit, zalíbit se – aby mohl užívat nějaké výhody z její moci. Takoví lidé se své autority ptají na věci budoucí a ona jim říká věci, které by se údajně měly stát. Častokrát je říká ve formě podmínky, když toto neuděláš, stane se toto. To z principu vylučuje, že by se mělo jednat o vidění budoucnosti, což oklamaní nechtějí vidět.

Lidé kteří tuto informaci přijmou a začnou podle ní konat, jsou pod vlivem “informační kletby”. Tuto formu jistě vždy používali i duchové, v channelingu a věštění, v Posledních Časech ale dochází k odstoupení od “náboženského” vidění, neboť lidé mají svůj milovaný nový duchový hlas ze vzduchu, mobilní telefony a vnich všudypřítomný nereálný Obraz světa a modla. Tato lidmi neporazitelná moc realizuje všechny podoby Bezzákonnosti a úplnou poslušnost lidí ohavné modle AI. Lidé jsou tak obětí anateické hierokracie, která ovládá všechny lidi informačními kletbami. Například: Když budete spalovat, planeta se vám pomstí, pokud budete platit, možná vám odpustí.

Klasická kletba u démonických bytostí, vyhledávaná jako metoda boje člověka proti člověku pomocí rituálního proklínání

Démonická kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy a většinou i nevědomky) duchovní moci vykonat zlo na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, tím účinnější jeho kletba je.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů, často dávaných blízkým lidem “z lásky”.

Views: 28209