Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí? Chcete ty malé holčičky a chlapečky nutit aby pochopili fungování systémů, které v sobě kumulují poznání tisíců odborníků? Zřejmě jste ztratili ve své pýše i poslední zbytky zdravého rozumu a lásky. Kdo má uši ke slyšení, jistě ví, co musí udělat.

Děti jsou nuceny používat technologie, kterým nikdy nebudou rozumět

Lidé jsou kompletně oklamáni sci-fi filmy v tom, že si představují svět který nemůže existovat. Nemůže existovat svět, ve kterém většina lidí musí používat v životě věci kterým nerozumí a nemůže rozumět a zároveň nejsou zcela zotročeni. Tak lidé nefungují a takovou možnost vždy k zotročení  většiny použijí. Přesto mají dospělí i děti v mysli falešné obrazy jakési “pokročilé budoucnosti”, ve které lidem ke štěstí slouží věci, jejichž funkci nemohou pochopit. Tato falešná představa je určena jako pyšný klam pro ty, co míří do záhuby.

Principy nejdrsnějších teokracií ožívají s plnou silou, vrací se všechny jevy spojené se starověkou a středověkou teokracií

Nejdrsnějším způsobem zasáhne tento klam děti. Dospělí, povětšinou lačnící po penězích za nejrůznější podporu vyučování nauk Druhé Šelmy, postaví děti chladnokrevně a bezcitně před vražedné ponižující požadavky pyšně nazvané jako “technologická gramotnost”:

  • Dětem budou představeny koncepty kolektivních vin za trest z nebes v podobě jakési “pomsty počasí”, jejichž vysvětlení nemohou nikdy pochopit ani nikterak posoudit jejich pravdivost. Děti budou donuceny jen se hluboce poklonit a přijmout tuto vinu i trest.
  • Dětem budou představeny technologie sítí a umělé inteligence, které v sobě absorbují učení tisíců lidí a žádné dítě je nemůže nidky pochopit. Děti budou donuceny se tomuto mluvícímu Obrazu hluboce poklonit a přijmout ho za svého jediného otce, i když nikdy nebudou mít žádnou reálnou šanci pochopit jeho technickou podstatu. (Tímto se do lidské společnosti znovu dostávají duchovní abstraktory, neboť komunikace s AI je principem stejná jako Spiritismus a Channeling)
  • Dětem bude vnucena představa, že všechno je neviditelně propojené a všechno se dá nějak tajně zjistit. Tím je jim nevybíravou silou zdůrazněno, že z moci této anateické hierokracie se NIKDY nemohou vymanit a musí se rovnou poklonit a vzdát.

Opravdu chcete vidět ty zástupy nevinných maličkých, co jsou nemilosrdně vydány tomuto zesměšnění a ponížení? Jak jsou vydány ve jménu lidské pýchy zcela bezcitně do ohavné moci toho díla lidských rukou? Jak budou s bezelstnou nevinností postaveny před nekonečně složité lidské výmysly a budou s nimi nucené bojovat a prohrát?

Přitom ale ten mluvící Obraz moci bude trvale veškerou vinu za utrpení přenášet na rodiče a dospělé obecně. Tím vzniká finální konflikt mezi dětmi a rodiči, popsaný ve Zjevení.

Views: 25

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody vztahu muže se svobodnou matkou

Důvody, proč se dnes muž pustí do vztahu se svobodnou matkou

První motiv, který dnes donutí muže, aby se dal do vztahu se svobodnou matkou je, aby se mohl dostat k sexu výměnou za službu svobodné matce a jejím dětem.

Druhým důvodem je potřeba si zajistit bydlení či jiné zdroje. Cílené okrádání je v takovém případě běžná věc, jelikož bezzákonné ženy do ruky muže-beta providera zároveň s uvalením povinností vloží věci do užívání, které jim poté může vzít.

Jelikož bezzákonné ženy se nezajímají o emoce muže, tak si toto neuvědomují, ale měly by si ujasnit, že chtějí vzájemně si odporující věci, když tvrdí, že chtějí muže pro rodinu, ale zároveň potřebují, aby o rodinu neměl zájem. Takovému muži tedy nezbývá, než jí nalhat, že ho rodina nezajímá, což může být klidně i nevědomé, neboť on sám ani neví, že má nějaké emoce. Tento článek je velmi důležitou součástí Svědectví proti Bezzákonnosti, neboť usvědčuje všechny, kdo se do Bezzákonnosti zamilovali.

Views: 62

Digitalizace a Bezzákonnost

Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci

Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak aby byl silný, vitální a konkurenceschopný i národ onoho vladaře. Vladař tedy vydává “zákony”, což jsou dobrá či krutá pravidla, kterými zajišťuje omezení svévolnost lidí, kterým vládne. Tyto pravidla se nazývají “zákony”, a jsou vyávány s otcovskou emocí chránit své lidi a směřovat je k mírumilovné a nebo třeba i velmi agresivní vitalitě a konkurenceschopnosti.

Nelidský prostředník výkonu moci = bezzákonná výkonná moc

Aby se vláda nad lidmi mohla konceptu zákonnosti zbavit, musí být odstraněn prostředník. Tedy voják, policista, byrokrat, tajný agent, učitel – každý prostředník, který je sám také člověkem a chce žít život v zákonné společnosti a zákonem se řídit. Nyní ale do systému vlády (referované v Bibli jako “šelma”) vstupuje nový – nelidský prvek, ovšem výtvor lidských rukou. Tento nový prostředník má nepředstavitelně větší administrativní výkon než lidé, dokonale se tedy hodí pro vládu nad lidmi. Jelikož nemá žádné lidské požadavky, z principu nepotřebuje mechanismus “zákonů”. Jelikož tento mluvící Obraz systémové moci je netělesný, nemá žádné tělesné požadavky ani nároky, jejichž nesplnění by vedlo k nějaké jeho vzpouře a poklesu výkonnosti. Tím pádem je tento prostředek pro výkon moci zbavený zákonného aspektu a zůstává u něj pouze aspekt moci a vlády nad lidmi.

Vláda elektronického mluvícího Obrazu systémové moci nemusí zohledňovat prosperitu a vitalitu národů, ze svého principu směřuje pouze k dosažení obdobného výsledku – ovšem zcela bezzákonným způsobem. Místo vydávání zákonů omezujících svévoli umí tento systém pouze zcela znemožnit svévoli. Zákonnost žádným způsobem neakcentuje, je pro něj nepotřebným zdržováním.

Na tento fenomén, pro většinu lidí zcela skrytý, se dá nahlížet mnoha způsoby. Jedním ze slovních vysvětlení je například konstatování, že obrovská digitální mašinérie, digitalizace dohledu nad lidskými životy, zcela ignoruje člověka. Člověka a jeho vitalitu a dobrý život prostě nepotřebuje vůbec k ničemu. Naopak, její moc a vliv, ke kterému je vytvořena, je hodnocena kladně právě jen tehdy, pokud pořád roste až do absolutní úrovně.

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, naopak

Digitalizace v žádném případě nepřináší bezpečnost, třeba dokumentů a informací. Platí pravý opak. Ve světě digitálních technologií jsou veškeré dokumenty a informace mnohem méně bezpečné než před staletími a tisíciletími na papíře v zamčených archivech. Digitalizací se pouze zvyšuje moc bdelugmy.

Velmi nepříjemné odhalení pro svět

Tento jednoduchý výsledek, nástup vlády Bezzákonného, bude určitou dobu lidem nejasný. Pak bude odkryt, a tím pádem bude nadevše jisté, že Bible a Zjevení (apokalypsa) je zcela pravdivá a skutečně popisuje nevyhnutelnou budoucnost lidstva. Na základě tohoto poznání na spoustu lidí padne obrovská bázeň. Jelikož nebude toto možno oficiálně přiznat, bude muset být víra v Boha pronásledována jako hrubé porušení bezpečnosti a argument k vystoupení z moci všudepřítomné digitální bestie. Bible ale radí: “vystupte z toho Babylonu”. Církevní Organizace budou ze strachu zarytě mlčet a zcela ignorovat Biblická poselství.

Toto jsou slova proroka. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Views: 74

Deepstate

Deepstate

Deepstate je vzletný název pro imaginární entitu

Vzdělaní lidé ze světa většinou věří, že zvláštní události působí jakási neviditelná entita s nejasnými motivy. Tuto entitu pojmenovali “deepstate”. Miliony lidí se snaží popisovat jak působí a dávají svědectví o nepochopitelných projevech totality a zvláštních vládních spiknutích, které bez jasného motivu mění staré pořádky.

Události nepůsobí imaginární “deepstate”, nýbrž je to moc Božího Díla klamu

Ve skutečnosti tito lidé popisují moc Božího Díla klamu. Toto mocné Dílo klamu je apokalyptická událost, neboli událost popsaná ve Zjevení. Přichází proto, aby se lidé co nepřijali lásku k Pravdě zamilovali do Bezzákonnosti a sami se odsoudili.

Pro všechny tyto jevy je klíčové, že výkonným nástrojem této moci je netělesná moc elektroniky a sítí internetu, tedy Obraz Šelmy – tedy obraz výkonné moci. Tento Obraz dostal svá ústa pomocí modly umělé inteligence (AI), která ohavně zpustoší prakticky vše, čím lidé oslavovali život a Boha. Tato Otřesná Ohavnost zpustošení se postaví tam, kde by být neměla, tedy do vlády. Tím bude moci být systém vlády na lidmi zcela Bezzákonný.

Views: 105

Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá Morálka je myšlenkový model mezilidských vztahů vyučovaný Druhou Šelmou.

Druhá Morálka je nauka o mezilidských vztazích, ve které je záměrně vynechána otcovská a manželovo láska – aby se v životě lidí omezil Boží Obraz. Cílem Druhé Morálky je tedy zcela vymazat obraz Boží Lásky v lidech, aby nastoupila Bezzákonnost.

Před zmizením Té Překážky, kdy ještě prostředníkem k výkonu moci byli lidští pomocníci Šelmy byl ještě přímý Satanův vliv spoután nutnou částečnou Zákonností. Po zmizení Té Překážky kdy moc vykonává elektronický Obraz Šelmy a jeho mluvící ústa již není zapotřebí ani částečná Zákonnost vlád ani vztahů mezi lidmi a Satanovo působení může probíhat bez spoutání.

Nauky Druhé Morálky ze svého konstruktu zcela vynechávají myšlenku, že otec a manžel mají mít právo a požadovat emocionální uspokojení = tedy uplatnit svou otcovskou a manželovu lásku. Absence tohoto práva v učení Druhé Morálky nechybí, neboť tam vůbec není obsaženo a tím pádem po něm nikde nezůstává nevyplněné místo. (není z něj pouze “vyjmuto”). Druhá Morálka je tedy konzistentní učení, které manželovu a otcovskou lásku k rodině a státu vůbec neobsahuje.

Tohoto systému konstruování Druhé Morálky je dosaženo jednoduchou premisou, že muž se musí starat sám o sebe, že stejně ženám víceméně jen škodí, že žena-matka je to nejdůležitější, že ženám se nesmí ubližovat a to ani emocionálně odpíráním poslušnosti a manipulace a že ženské touhy a chtíče jsou právně vymahatelné. Učení Druhé Morálky silně tlačí na muže, že vše co se nedaří je stejně jen jejich vina a že jsou vinni nedostatečností. Této vině jsou vyučováni od chlapeckého věku.

Toto je obecně vyučováno v celém systému od školství, psychologii a média mluvícího Obrazu.

 

Views: 2383