Frequently Asked Questions – Často kladené otázky

Proč zde není vše podložené citacemi z Bible

Citacemi z Bible jsou také podpořeny všechny LŽIVÉ interpretace, nepřeháníme to tedy na těchto stránkách s citacemi z Písma, které mohou u některých článků tvořit i většinu textu a text se tak stává obtížně stravitelný. Sami hledejte v Písmu, zdali je pravda to, co je na www.odkrytepravdy.cz napsáno. Tomu se říká rozsuzování a je to nejdůležitější způsob, jak s námi může Duch Boží pracovat. Nečekejme, že nás Duch Svatý posedne a povede nás jako zombie někam ke svému cíli. Bůh chce, aby jsme jej aktivně hledali, rozsuzovali, zajímali se. Ostatně, to si ověřte také v Bibli. Nejsme jeho loutky, ale svobodné bytosti. A to je smysl.

Proč se stránky hemží slovy jako je Satan a démoni? Není to fanatismus?

Tento web je věnován problematice oblíbených démonských falešných nauk. Z toho vyplývá, že se tato slova budou zákonitě vyskytovat v hojné míře. Fanatismus je vyznávání nějaké nauky bez argumentů a nebo vyznávání nečeho i tehdy, pokud argumenty padly. OdkrytePravdy.cz se neřídí esoterickým “zákonem přitažlivosti” a proto si hovoří o Satanu co nejpodrobněji, s odporem k jeho klamu, a vůbec se nebojí, že tím “přitahují” Satanovo.

Jak se pozná že sám autor není veden démony?

Apoštol Pavel v 1 Kor 12.3 píše:“.Proto vám oznamuji,že žádný, kdo mluví v Duchu Svatém, neřekne “Ježíš je proklet”,a nikdo nemůže říci “Ježíš je Pán”, jedině v Duchu Svatém..” Titul “Pán” náleží Bohu. Dále se pozná samozřejmě “po ovoci”, tedy jakým se jeho prorokování projevují a jaký je výsledek jeho učení.

Všechny články s duchovní tématikou na tomto webu mě nevýslovně štvou. Čím to je?

Informace o duchovním světě, poskytované démonskými bytostmi lidem, jsou manipulativní a lživé tak, aby podporovaly “teorie” božího odpůrce Satana. Samy o sobě jsou často velmi vratké a proto vyžadují nesmírnou propagandu, aby jim lidé uvěřili. Pokud někdo, například tento web, mezi lidi šíří rozkrytí těchto dezinformací, představuje tím element, který dokáže vratké lži narušit a způsobit konec ovládání obelhaných. Nedefinovatelný vztek je reakcí démonských sil na toto narušování. Velmi významně se tento vztek projevuje byť jen uchopením Bible do ruky.

Proč jsou na tomto webu nejrůznější nauky a učení vysvětlovány stejným způsobem?

Z jednoduchého důvodu. Jedná se totiž o nauky, které mají stejný původ a stejný smysl, jen jiná POJMENOVÁNÍ. Proto je jejich vysvětlení logicky stejné či se liší jen v detailech. Jsou zde vysvětlovány démonické nauky, které démoni nabízí skrze své služebníky lidem, aby je přijali za pravdu.

V čem spočívá problém magie, esoteriky, okultizmu?

Problém spočívá v tom, že tím, že se jedná o lidské sloužení pro nepřátelsky laděné bytosti, není z ní možné nic rozumného získat. Ten kdo si myslí ŽE ANO, je jen oklamán a nebo špatně informován. Jen minimální procento lidí si je vědomo, že za drobnou odměnu budou těžce platit a přesto do toho jdou. Zvláštní kategorii tvoří lidé, kteří nenávidí lidi a chtějí je ničit stejně jako démoni satanovo. Ale i ti ke svému zhoubnému názoru došli díky satanovo zlobě. Ti co nemilují Pravdu si ale vytvoří iluzi, ve které je jejich konání “jakoby správné a dobré”

Jaký je klíč k tomu, že někdo je ze spárů Satana zachráněn a někdo ne?

Když v poslední vteřině se Bůh zeptá, zda jej bude umírající následovat když ho osvobodí a dotyčná osoba odpoví: NEMÁM ZÁJEM. Je to postoj, jaký člověk k Bohu zaujal, protože nikdo nemá výmluvu, že si nevšimnul Boží existence. Někdo však popírání Boha přijal za své niterní rozhodnutí a pro takového má potom jeho rozhodnutí větší hodnotu než Pravda.

Existuje nějaký rychlý klíč jak poznat falešné předpovědi?

Satana poznáme i podle toho, že vkládá do svých zjevení nejistoty. Například: “Když včas neuděláte tohle, budu muset udělat tohle, když to uděláte, tak se to nestane”. nebo “musíš se rozhodnout správně, a pospíchej, zbývá jen málo času”. Často se také dovolává konkrétních úkonů politických: “vydejte mi Rusko, nebo se stane…” Démon totiž, narozdíl od Boha, není pánem a tvůrcem Času, nýbrž musí jen předvídat. Démon budoucnost nestvořil, ale čas pro něj normálně plyne, i když o tom často rád lže.

Jak identifikujeme satana vydávajícího se za Boha?

Hojně podporuje jakoukoliv vaší esoterickou teorii, (například potvrdí reinkarnace).
Své informace vám vnucuje channelingem či jinou invazivní a násilnou spiritistickou metodou.
Nechá vás předem si odpovědět na vaše otázky, aby se vám zdály fajn.
Lehce bude lidi urážet a ironizovat jejich neschopností.
Bude nabízet, že by bylo nejlepší, kdyby převzal politickou moc sám, protože “tomu rozumí”.

Léčitelství, ale někomu pomáhá?

Nahražení škodícího démona jiným démonem při “léčitelských rituálech” skutečně často vede ke zmizení jednoho problému. To, že se objevil další, závažnější, zjistíme až později. V démonském světě není běžné, aby následný démon škodil méně než předchozí, už jen tím, že ten nový je silnější a vyhnal toho předchozího. “Léčí” se “nemoci” démonického původu.

Jak se pozná ten, kdo nemá pravdu?

Ten kdo není v pravdě, výrazně odmítá studovat a zabývat se tvrzením své protistrany. Ten, kdo slouží zlým mocnostem nesmí studovat, případně ani se bavit s lidmi, co zastávají názor protistrany. Ten kdo lže, často strhává řeč na osobu svého protivníka a probírá úplně jiné věci než ty, které jsou předmětem sporu.

Vědí esoterici, okultisti a magici něco více než ostatní?

Ano, vědí mnohem podrobnější detaily toho, co musí udělat, mají poznání že to, čím se zabývají, tak nějak funguje, aby mohli lépe sloužit satanským démonům. Přitom nevědí přesně, komu slouží, neboť ten jim není povinnen se jakkoliv osvětlovat své motivy a záměry. Jejich učení tak nemohou mít jiného použití, než škodit lidem. Kdo z nich pro vlastní slávu vynese tajemství démonů na světlo, je démony zničen.

Komu slouží děvčátka, stylizující se do role mladé čarodějky či vědmy?

Vždy jednomu ze satanovo démonů. Poznáte to snadno podle vnitřní nelogiky jejich učení. Mluví o bohu, ale odmítají jakékoliv známé pojetí Boha, symboly křesťanství a Bibli, ba jsou jim přímo odporné. Tak nějak rovnou přiznávají, že jejich bůh je tak trochu jiný, že ho mají svého specifického. Snaží se tak popsat svého démona, kterému slouží. Děvčátka, která uvrhla celé národy do démonského zajetí pomocí okultních praktik jsou popsána i v Bibli, nejedná se tedy o nic nového.

Jsou satanské nauky a lži dokonalé že v nich nenajdeme skulinku?

Ani moc ne. Jako každá lež mají nefunkční vnitřní logiku. Tu nahrazují nesrozumitelností. Většinou jsou velice vratké. Ty nejvíce vratké se kryjí velkým množstvím použitých slov a nesrozumitelnými pojmy. Nacházíme zde nádherné “logické kotrmelce” typu: “vesmír je všechno ve všem a nic v ničem. Bůh jsme jen my” a kousek dále, když už se musí něco skutečného nějak okecat, je například psáno “andělé byli stvořeni službě vesmíru a člověku jen jako poslové…” a potom se rychle povídá o něčem jiném, aby se zamluvila nabízející se otázka: “A kdo je vytvořil?” Na webech s falešnými naukami bývají často zcela protichůdné informace v poklidu vedle sebe.

A co když Bůh používá i kartářky ke svému?

Bůh ke svému magii nepoužívá – v bibli tuto činnost a jí podobné proklíná, nicméně samozřejmě nebrání démonům, aby díky chybám neprozradili svou vlastní identitu.

Jakto, že na těchto stránkách je magie vysvětlována úplně jinak, než jí vysvětlují magici?

Je to tím, že magici buď přímo poslouchají démonská učení a nebo se magici snaží vymyslet své vlastní teorie o tom, že veškeré tajemné jevy jsou z nich a že je dokážou plně ovládat. Každý má vlastní teorii, je tedy jisté, že minimálně většina z nich není reálná. To ovšem magikům nevadí, neboť dočasné teorie stačí k tomu, aby mohli démonům sloužit.
Malý příklad takové osobní teorie o tom, že démonské bytosti vytváříme my včetně jakéhosi vysvětlení, proč nás pak chtějí posednout: “Bytosti lze tvořit i vědomě – je to jedna z možnosti magie. Není ale vždy jednoduchá. Každá bytost je vázána na svého tvůrce, od nějž bere sílu a zejména ty, který bylo dáno více samostatnosti, pak mají touhu svého tvůrce ovládnout čili – posednout jej.”

Co mají společného falešná učení a teorie?

Jsou všechny stejné. Jako vše démonské, jsou určeny k potírání zájmu o Boha.
Směřují učedníka k démonské službě. Učí nenávisti k Bohu. Odvádí lidi od Boha a nahrazují jej Satanem. Učí, že člověk je Bůh. Učí, že po smrti nic není, zároveň však tvrdí, že je reinkarnace. Lidské duše se dle tohoto učení pořád převtělují, ale ignoruje se fakt, že jednou také musely někde vzniknout. Falešná učení často v podpěrných rolích obsahují aspekt Stvořitelské činnosti, ale Stvořitel je v nich dále zcela popírán. (např. vše je jen čistá energie, ale “andělé byli stvořeni, aby sloužili lidem”.)

Patří děti Bohu nebo Satanu?

Děti nesou jako všichni lidé dědičný hřích, tudíš patří Satanu a dělají to, co po nich žádá. Jsou však v Boží milosti, jelikož jejich rozumnost se teprve vyvíjí a tak je musí řídit satanovo principy života, mocnostmi tedy tělesnými pudy. Blaze těm, kteří už při počátku své rozumnosti poznají Boha, a mohou od něj přijmout poučení a moudrost. Škoda těch, kteří i v dospělosti dělají jen to, co po nich Satan žádá. Aby mohl člověk patřit Bohu, musí se narodit z Ducha při křtu nová bytost, která nemá tělo a nemůže tak hřešit. V případě, že by malé dítě zemřelo, přijde jeho duše a duch ke Kristu a zde bude jasno, kdo je Pánem toho člověka…

Podle čeho poznáme falešná zjevení?

Především, jsou spolu nekompatibilní. Zatím co jedno zjevení tvrdí, že jediná cesta je skrze přímluvkyní Marii, jiné jí zcela ignoruje ve prospěch mimozemských kosmonautů bohů. Poznáme je také tím, že mezi horami notoricky známých biblických pravd se objevují kasické New Age prvky, například tvrzení o snovuzjednocení všech lidí a konci válek, což se shoduje se Satanovo falešným mírem (který je možné uskutečnit právě v okamžiku, kde se začne úplně ignorovat pravda a mír se nad pravdu vyvýší).

Jak číst satanistické příběhy a zpovědi satanem ovládaných osob?

Všechny obsahují určitý stupeň lži a klamu. Buď jsou oklamání pisatelé, nebo si myslí že musí sloužit Satanu a nebo prostě nemají radi pravdu a tak jí nehledají. Pořád je třeba mít na paměti, že je zcela bláhové si myslet, že by člověk se svou inteligencí mohl přechytračit nejdokonalejší stvořenou andělskou bytost, která se stala pýchou na vlastní dokonalost Božím Odpůrcem.

Jaký je Satanův plán pro nadcházející dobu?

Bůh sesílá na lidi mocné dílo podvodů, aby jim uvěřili všichni, co našli zalíbení v hanebnosti a Bezbožnosti. To se týká Cíkrkevních Organizací i všech lidí. Channelingy a různá učení démonů zaplavují Svět, pulty knih a televizní obrazovky. Satan s radostí plní tento úkol Boží.

Jakto, že existuje tolik vědeckých pořadů, které vysvětlují Zen Buddhismus jako vědecký?

Je to proto, že Věda i nauky hinduismu pocházejí ze stejného zdroje. Satan tím lidem nabízí jakékoliv argumenty k tomu, aby lidé mohli přijmout iluzi, že Bůh není Stvořitelem našeho světa a času.

Co je to Duch Bezbožnosti?

Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží pravdě v srdcích věrných, jsou ovládáni duchem Bezbožnosti. Tak jako ti z Ducha Svatého cítí, co je Bohu milé a jsou uváděni do veškeré pravdy i skrze činnost těla Církve (pozor, nikoliv konkrétně skrze nějakou lidskou Organizaci), tak ti co pravdu odmítnou jsou zanecháni napospas duchu Bezbožnosti. Duch Bezbožnosti je nečistý duch démonů a je zdrojem klamu. Má mnoho jmen: Hadí síla, Kundalini, Deekshaa a podobně. Jména pochází vždy z démonských náboženství. Kdo se jemu zasvětí, tomu se i zjevné lži náhle tělesně jeví jako by byly pravdou. Takoví lidé pak říkají: “přiďte k nám, uvidíte že u nás je to pravda”. V posledních letech se duchu Bezbožnosti hojně zasvěcuje také ve sborech Církevních Organizací, což je vydáváno za nějakou novou moderní formu “křesťanské spirituality”.

Views: 2