Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Nedostatek poznání při posuzování významu a bezpečnosti AI stroje

Když lidé s nedostatkem poznání obhajují bezpečnost AI chybnými uvahami. Používají tyto argumenty:

  • AI nepřemýšlí a nemůže tedy provádět vědomé kroky proti lidem.
  • AI jen odpovídá všem lidem na všechny otázky.
  • AI jen vytváří z objemných dat statisticky věty tak, aby vypadalo, že dávají smysl

Odkyté poznání říká, že naopak toto jsou ty nejnebezpečnější vlastnosti AI. Jsou též popsány v Biblickém Zjevení pod názvem Ohavná Modla Zpustošení.

Lidé s nedostatkem poznání neví co znamená pojem modla. Modla je neživý předmět, u kterého lidé předpokládají jeho otcovsky láskyplný vztah k nim. Proto se ho ptají na informace a chtějí od něj získat konkurenční výhodu nad ostatními lidmi. AI přesně splňuje definici pojmu “modla” a dospělí i děti jsou vyučovány, aby tento stroj používali jako modlu.

Vlastnosti AI udávané jako důvod bezpečnosti technologie jsou naopak zásadní past

AI nepřemýšlí a pouze vytváří věty, které znějí jako by dávaly smysl. Tím je systém AI schopen zapracovat do miliard vět zcela nesmyslné, rouhavé, a bezzákonné logické koncepty, podle kterých se nedá žít. AI nežije, věty generované tímto strojem tedy nejsou výplodem žádné morálky ani mysli. Aby stroj nebyl v rozporu s aktuální infantilizující a Bezzákonné moci Druhé Šelmy, jsou do něj napevno vkládány pravidla Bezzákonnosti. Tím je AI skutečně Obrazem Šelmy, který může mluvit.

Všichni budou donuceni a vyučováni, aby se úplně na vše ptali AI. Lidé budou většinou výsledky AI vydávat za svůj vlastní výrobek. Mladí lidé ani jiné metody tvorby znát nebudou. Většina tvůrčích oborů zcela zanikne, neboť AI je bude replikovat v obrovském tempu. Nebezpečné jsou nejen replikace vizuálního klamu pomocí deepfake fotografií a videí. Velkou roli zde má i tvorba hudební. AI generovaný hlas nedokáže žádný člověk odlišit od skutečného emocionálně nabitého hlasu lidského interpreta. Systém tedy může zpívat bezuzdně ohyzdné a bezzákonné texty s výrazem váženého, kultivovaného interpreta – nebo emocionálně nabité pubertální dívky – a nebo třeba zcela nevinného dítěte. Tyto klamně předávané falešné emoce přinestou do subkultury mladých lidí děsivé zlo. (Pokračování textu…)

Views: 56

Základní metrika současnosti

Základní metrika současnosti

Klíčové charakteristiky současných událostí

To, po čem lidé budou smutně toužit, aby se vrátilo zpět, je naopak to, co upadlo v nemilost. To, co je bude nejvíc trýznit, budou považovat za záchranu.

Lidé nebudou schopní rozpoznat dobro a zlo. Budou tedy například nenávidět jakési domnělé síly deepstate, ale zároveň se budou chtít vrátit do období hýření a prosperity, kterou ale způsobovaly právě tyto síly. Budou si myslet, že k prosperitě je navrátí ohavná modla (bdelugma) Mluvícího Obrazu Šelmy. Upnou se tedy k internetu, že odhalil nevěstku, která upadne v nemilost, což lidé budou považovat za velmi přínosné vítězství. Mluvící Obraz jim ale naopak bude jen způsobovat obrovské utrpení.

Views: 65

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristika bezzákonného člověka

Základní charakteristikou bezzákonného člověka je, že bezzákonný člověk se nezajímá o svého milujícího Pochazatele v emocionální kaskádě, ale pouze o to, co mu Pochazatel údajně musí poskytovat. Nemiluje tedy svého Pochazatele, ale jeho poskytování.

Bezzákonná žena se nezajímá o svého muže-beta providera. Nezajímají jí o jeho emoce ani co hezkého by pro něj mohla udělat jen tak z lásky. Ani neví, že by se o to měla zajímat, a i kdyby se o to zajímala, stejně z toho nic mít nebude, protože jeho lásky se přece nenají. Zajímá jí pouze, jestli jí ten muž bude vše poskytovat tak, jak ona chce. A když jí vše neposkytne, nebo jen neposkytne v pro ní dostatečně kvalitní podobě, opustí ho a půjde za jiným, který bude více vyhovovat jejímu vše si nárokujícímu, zrádnému srdci. Nemiluje tedy muže, ale pouze jím poskytované věci.

Toto je samozřejmě věrným obrazem ve vztahu člověka s Bohem. Bezzákonný člověk se stejně tak nezajímá o emoce Boha ani o to, co dobrého by pro Boha mohl udělat. Zajímá ho pouze, co Bůh zaslibuje za zaslíbení, která si chce nárokovat a vynutit si po Bohu, aby mu je poskytl. Pak už se takový člověk vůbec nezajímá, co by pro Boha mohl udělat, protože má údajně “jistotu spasení”. A když mu Bůh neposkytne vše podle jeho svévolných představ, tak Boha opustí a půjde za jiným Satanovo bohem, který bude více vyhovovat jeho zrádnému srdci. Nemiluje tedy Boha, ale pouze jím poskytované věci a zaslíbení.

Views: 5

Zrádné lidské srdce

Zrádné lidské srdce

Zrádnost lidského srdce

Zrádnost lidského srdce, jejímž nejzákladnějším projevem je Bezzákonnost, a možnost tuto zrádnost svobodně odmítnout, je důvodem existence tohoto Světa.

Spoustu lidí mylně uvažuje, že lidé se přirozeně chovají “dobře”. Ve skutečnosti ale platí pravý opak, neboť v lidském zrádném srdci je přirozeně zakořeněná Bezbožnost a Bezzákonnost. Přirozená Bezzákonnost ženy vůči muži i Bohu, která je zakořeněná ve zrádném srdci ženy, je věrným obrazem přirozené Bezzákonnosti a zrádnosti srdce člověka vůči Bohu.

Stejně jako člověk se může svobodně rozhodnout zapřít sám sebe a své zrádné srdce a přijmout lásku k Bohu, tak i lidská dívka vychována ke zbožnosti se může z upřímné svobodné volby rozhodnout zapřít sama sebe a své zrádné bezzákonné srdce, a opětovat lásku muže, který si jí vyvolil za manželku. Ovšem i po svobodném zapření své přirozenosti bude mít stále až do konce stále stejné zrádné kamenné srdce, které bude i nadále tíhnout pouze k Bezzákonnosti. I po svém obrácení se může člověk kdykoliv rozhodnout, že Boha odmítne a přilne k jinému, alternativnímu bohu, který se mu zdá “lepší” či “výhodnější”.

Views: 85

Zákon

Zákon

Zákon a principy zákonnosti

Při studiu Bezzákonnosti a jejího šíření a “tajemství” bezzákonnosti si musíme uvědomit, co označujeme termínem “zákon”.

Zákon je nařízení, které je z principu vydáváno vládnoucí mocí, a je myšlený v dobrém – jako ochrana spravedlnosti (například světské) před lidskou svévolností.

Zákon je prohlášení a přikázání Pochazitele k Pocházejícímu, který definuje a chrání jejich společnou rodinu tak, aby Pocházející svým zrádným srdcem nedráždil a nerozčílil Pochazitele a aby tak Pocházející nezničil Lásku. Pochazitel všech je Bůh Otec. V lidském životě je Pochazitel muž vůči ženě, a rodiče vůči malému dítěti. V lidském životě si lidé dokonale pochopí principy zákona a lásky, protože tyto věci jsou obrázek věci Božích a proto Bůh stvořil Člověka jako muže a ženu a Evu stvořil z žebra Adamovo. A děti pak přichází na svět zplozeny mužem skrze ženu. Muž vydává Zákon z lásky své manželce, aby ochránil jejich lásku a rodinu. Žena nedodržující mužovo Zákon a chovající se svévolně přijde o lásku a stane se opuštěnou nebo cizoložnicí. Člověk nedodržující Boží Zákon a chovající se svévolně na sebe strhává hněv Boha a přichází o Lásku. Láska Pocházejícího musí vést k dodržování Zákona Pochazitele. Pokud Zákon není Pocházejícím dodržován, láska je zničena. Ničení lásky svévolností a nedodržováním zákona se jednoduše nazývá Bezzákonnost.

Zákon VŽDY vydává milující Pochazitel směrem k milovanému pocházejícímu – Bůh člověku, manžel manželce, otec dítěti. Pocházející z principu nemůže vydávat zákon, neboť ten pochází vždy od pochazitele. Když se pocházející pokouší poučovat pochazitele o tom, co by správně měl nebo neměl chtít, nezohledňuje zákon, ale pouze svůj vlastní prospěch.

Sekulární, světská vláda zákonná, před zmizením Té Překážky

Světské zákony přijímají lidé od svých vlád víceméně dobrovolně proto, aby jejich společenství bylo zdravé a konkurenceschopné – aby nebylo zatíženo vnitřním rozkladem kvůli svévolnému chování většiny lidí.
Před tím, než zmizela Ta Překážka, byla vláda striktně zákonodárná. Dokonce až do té míry, že lidé vnímali svou “vládu” jako synonymum pro zákonnost. Lidé postižení zločinem, tedy zle myšlenou svévolností, se vždy odvolávali k vládě na dodržování Zákona. Toto dodržování zákona se pak řeší světským soudem.

Pro udržení vitální a konkurenceschopné společnosti (například v království nebo v národním státu) musel zákon striktně určovat lidem pravidla ochraňující rodiny a děti. Pokud toto nebylo dodržováno, společenství rychle vymřelo nebo bylo pohlceno jiným, v těchto zákonech pevnějším společenstvím. Zároveň byla také dříve moc nad lidmi vykonávána lidskými služebníky moci, které bylo nutné podporovat v jejich rodinném životě.

Proměna světské vlády ve vládu Bezzákonného, po zmizení Té Překážky

Vláda Bezzákonného postrádá element otcovské lásky k lidu. Nevytváří tedy zákony, které by měly lidi chránit před jejich svévolností. V milulosti taková vláda nebyla možná, protože by její princip zlikvidoval vykonavatele moci, lidské pracovníky. Nyní zmizela Ta Překážka, vykonavatelem moci je mluvící Obraz, z něhož nejmarkantější je AI. Důsledná digitalizace a přeměna veškeré interakce státní moci Druhé Šelmy na čísla označující člověka (přičemž lidé nemohou kupovat ani prodávat bez těchto čísel) umožnuje totalitní vládu nad lidmi bez použití lidí. Vzniká rozsáhlý payteriát. To umožnuje vládu bezzákonnou, vládu neberoucí ohled na prospěch lidí i proti lidské svévolnosti. (Tedy princip otcovské lásky k dětem)

Totalitní vláda pomocí modly mluvícího Obrazu Šelmy je podpořena všudypřítomnou abstraktní totalitní mocí, která je velmi podobná náboženským hierokratickým vládám v minulých miléniích. Tehdy kněží rozhodli že nějaká modla se zlobí, a lidé museli například obětovat úrodu, předměty, ba i lidi. Veškeré tyto hierokratické vlády založené na démonských náboženstvích byly pak plně podporovány démonickými zjeveními, spiritismem a channelingem. Hierokratické vlády tedy jako nevěstka smilnily s těmito démony a vládly lidem jako První Šelma.

V Posledních Časech už nemůže Šelma systémové moci nad lidstvem používat démony a jejich zjevení pro aplikaci vlády, protože duchovní základ a Satanovo působení musí zůstat skryto. Zastřešujícím terminátorem pro všechny myšlenky vedoucí k nepozemskému původu společenských jevů je model mimozemš’tanů, který lidské nauky nebudou popírat, ba naopak potvrzovat.

Lidé tedy byli puzeni Druhou Šelmou k tomu, aby vytvořili Obrazprvní Šelmě, který bude výtvorem lidských rukou, ale bude vykonávat VEŠKEROU MOC té první Šelmy. Druhá Šelma pomocí nové anateické hierokracie vytvořila nový model kolektivní viny pro univerzální hrozbu nebes pro všechny lidi, tedy báji o vzpouře počasí proti lidem. Anateická hierokracie také předává moc Obrazu Šelmy a zavádí vládu Bezzákonného, čehož si lidé nemohli nevšimnout. Jelikož lidé ale neprovozují Prvočtení a uchýlili se k bájím, nevšímají si pravé podstaty jevů.

Lidé místo toho jen zmateně pobíhají a hledají u své elektronické modly hlas, který by jim lechtal sluch a napomohl jim zamilovat se do Bezzákonnosti a zkusit jí využít pro osobní prospěch.

V Bezzákonné vládě je lidstvo jako dětský tábor, který opustili vychovatelé. Jako děti, které dobrovolně opustili svého otce a jdou si kam chtějí. Toto je odstoupení od Boha. To musí přijít, aby se do lží zamilovali všichni, co míří do záhuby a nemohou kvůli své milované Svévolnosti na Novou Zemi. Takoví budou uvrženi do Ohnivého Jezera a zaniknou tak, že na ně již nikdy nebude vzpomenuto.

 

Views: 97