Co je to Rozvod

Rozvod se ve světské řeči nazývá úřední úkon, při které se úředně anuluje předchozí úřední úkon s názvem “svatba”, při kterém byli dva občané státem uznáni za manžele. Rozvod se tedy vztahuje ke státem uznané instituci Manželství, ale je možné ho také chápad jako rozchod tělesných partnerů obecně.

Rozdíl mezi úředním manželsvím a manželstvím dle Spravedlnosti

Manželství před Bohem vzniká okamžikem, kdy se dva sestěhují na jedno místo na společné lože. V současnosti se tělesní partneři většinou nerozhodují ke státem uznanému vztahu Manželství z mnoha důvodů. Základem všech důvodů ale je snaha vymanit se z možné povinnosti a zodpovědnosti za partnera.

V Druhé Morálce si však lidé usmysleli aktu společného sdílení lože říkat Partnerství, čímž se dopouštějí hříchu (minutí se cílem) proti svému vlastnímu tělu, nikdo není a nechce být zodpovědný za svého partnera. Lidé nebudou takto nikdy spokojeni, muži nikdy nebude manželem ženy a žena nebude nikdy manželkou svého muže. Nebudou ale vědět, proč tomu tak je a budou v Druhé Morálce hledat postupy, kterými by mohli své tělo uspokojit.

Tedy rozvod se vším všudy následuje vždy, když se ruší vztah muže a ženy, kteří už byli sestěhováni na jedno lože.

Obrovským rozdílem je rozvod bezdětný a rozvod po zplození dětí:
V rozvodu s dětmi už Bůh spojil muže a ženu nerozlučným spojníkem, společným potomkem. Zatím co bezdětný rozvod se po počátečním utrpení může časem zcela zapomenout, rozvod s dětmi zapomenut není a nemůže být, zůstává trvalé a nesmazatelné pouto ve společném plodu těla.

Manželství před Bohem začíná sestěhováním na společné lože, před státem začíná na úřadu nějaké Organizace lidí

Není možné se domívat, že při společném bydlení muže a ženy bez státem schváleného úkonu svatby se již nejedná o manželství před Bohem. Před Bohem, ale i PŘED TĚLEM takto sestěhovaného páru se o manželství již JEDNÁ. Státní potvrzení tohoto svazku je nutné z hlediska zvyklostí lidského společenství.

Nezrušitelným spojením mezi mužem a ženou jejich potomstvo, tedy viditelné Boží požehnání v podobě dětí. Co dětmi Bůh spojí, člověk nemůže rozloučit žádným úředním úkonem, neboť úřední úkon nemůže zrušit tělesné emoce, kterými je člověk naprosto trvale připoután k vlastním dětem.

Spravedivé je, když na sebe přilnou partneři, kteří se vzájemně spojí potomstvem. Ostatní kombinace přinášejí nespravedlnost, a zmatení toho, co chce lidská duše a tělo. Člověk tehdy naráží na to, že to co chce jeho duše a jeho tělo není možné rozumným a spravedlivým způsobem vyřešit. Vzniká prakticky vždy konflikt typu: “chci přesně to, co nechci”.

Rozvod je zrušení manželství před státem i před Bohem. Manželství je vztah muže a ženy toužících po splynutí v rodině. Podle různých typů manželství můžou nastat různé úrovně rozvodu včetně důvodů.

Možné kombinace potřeb partnerů jsou tedy logicky tyto:

  • Bezdětní ale plodní jsou oba manželé
  • Bezdětní jsou oba, ale jeden je neplodný
  • Bezdětní jsou oba a oba jsou neplodní
  • Jeden partner má děti z předchozího vztahu a oba jsou dále plodní
  • Jeden partner má děti z předchozího vztahu ale jeden z partnerů je již neplodný
  • Jeden partner má děti z předchozího vztahu ale oba jsou již neplodní

City spojují emocionálně, potomci emocionálně a nezrušitelně

Na společném loži vzniká nový lidský život a nezrušitelné spojení mezi mužem a ženou. Pokud se člověk bude chtít z tohoto nezrušitelného svazku vymanit, zůstává ale nadále cizoložníkem, neboť jeho pravé lože je tam, kde zplodil své potomky. Většinou se nestává, aby člověk, který už není se svým partnerem se kterým zplodil potomky, již nikdy netoužil s někým sdílet lože.

Svět říká, že ROZVOD JE NORMÁLNÍ, protože chce lidi trýznit a vést je do vzpoury proti Bohu

Svět zrušil v nové Druhé Morálce pojem cizoložství, a z rozvodu dělá dobrou cestu k vyřešení problémů které sám vymyslel, což je cesta do pasti. Svět samozřejmě zatajuje, že problémy vytvořil on sám svými Bezbožnými naukami.

Tyto lživé nauky Světa ruší strach před rozvodem

Zatím co dříve muži sami ztloukli záletného kolegu, takže záletník se musel bát svých vrstevníků, dnes je zálet doporučován v časopisech a opěvován v televizi jako prostředek ke spestření děsivého života s ženou – diktátorkou. Biologické role muže a ženy, tak jak je určil Bůh, jsou společenskými normami pyšného člověka rušeny a místo muže a ženy se objevuje jakýsi univerzální OBČAN. Vzniká takzvaná Unisexová společnost, která znamená rozpad mezilidských vztahů do společnosti do sebe zahleděných individuí, která si vzájemně lžou a využívají se.

Zatím co dříve se žena obávala, že opuštěná zůstane zcela společensky a tělesně mimo společnost, dnes ženy apatickým manželům (zcela zpracovaným polovojenským režimem mezilidských vztahů) přímo rozvodem vyhrožují. Muži nejsou schopni v těchto společenských normách ženám nic vysvětlit a ani je ovládat, a tak úlohu ovládání přebírají ženy. Tím se velice množí nutnost jednání podle těla, lhaní, nepravost, klam a přetvářka.

Osvěta ohledně rozvodů a cizoložství je nutná, ale žádná již nebude. Rozvod je podstatnou částí konečného odstoupení lidí od Boha a nehorázného vzrůstu vzájemného klamání a lhaní lidí.

Satan dal do ruky lidem pyšné nástroje, kterými lidé rozšiřují své schopnosti směrem ke schopnostem duchovních bytostí. Lidé spolu komunikují na dálku okamžitě v jakýkoliv čas. Tyto schopnosti duchů nejsou ale slučitelné se spravedlivým vývojem lidského života. Jak říká Satan, lidé sami sebe zničí tím, co si vyrobí aby byli jako bohové. Tento proces je nezvratný, nejde se mu vyhnout. Pouze Boží lid bude od proroků vědět, o co se jedná.

Satan totiž ve svých mluvících obrazech (televize, internet) totiž zcela zamlčuje základní osvětu ohledně rozvodů a cizoložství. Pořady a články o rozvodech něco říkají, ale ve skutečnosti neobsahují žádné pravdivé a Bohu milé informace, jen klam, lži a spousty prázdných slov.

Svět tak činí, aby se lidé beze strachu rozváděli a aby tak mohla zavládnout Druhá Morálka, kde se lidé budou muset tvářit velice zbožně a přitom být uvnitř jen nádoby na lež a klam druhých.

Rozvodem je člověk uvržen do nevyřešitelné pasti toho, že CHCE PŘESNĚ TO, CO NECHCE. Ještě lépe řečeno slovy samotných zůčastněných lidí: Velice touží po tom, co v žádném případě nesmí nastat. V Bibli je Bohem vnuknuté poučení, že po rozvodu rodičů dětí zůstávají bývalí partneři nadále už jen cizoložníky. Přesně tak to opravdu je, protože to jinak být nemůže. Žádná nauka ani filozofie nemůže tento fakt změnit.

Hlavní konflikty lidských tělesných přání po rozvodu, konflikty typu: “chci přesně to, co nechci”

Rozvedená matka touží po tom, aby přijala na místo manžela a životního partnera někoho pro ni přijatelnějšího. Problém je v tom, že nově přijatý manžel nemůže mít na ženu manželské požadavky, protože žena už životního partnera má, pouze s ním nesdílí život. Nově přijatý partner buď přijme identitu původního muže a ztratí tak svou vlastní identitu, a nebo je po čase vypuzen jako záškodník, který prosazováním svých práv ohrožuje rodinu původního manžela prosazováním požadavků na založení nové vlastní rodiny..

Rozvedený otec se snaží, aby se jeho děti měly dobře a aby měl vedle sebe ještě nějakou ženu, aby nebyl sám.

Zde nastává nejčastější konflikt, kdy člověk přilne k někomu takovým způsobem, že je náhle přilnut ke dvěma různým partnerům. Skrze původní rodinu je nedělitelně přilnut k původnímu partnerovi, pro svůj spokojený život ale potřebuje přilnutí k partnerovi, se kterým je možné žít, protože to na rozdíl od minulého partnera je možné.

Žádná média ani osvěta nebudou upozorňovat a vyučovat tyto základní vztahové poučky, neboť by tím kázali Boha pravého a oslovovalo by to pouze Boží lid

Lidé ve světě jsou zanecháni napospas své vlastní pyšné doměnce, že si dokážou sami vládnout a že sami sobě dokážou určit, co je správné. Pokud ovšem lidé dostanou to, co si přejí mít, sami sebe morálně zničí. Toho je si Satan vědom a proto s potěšením realizují Boží plán, aby lidé byli necháni napospas tomu, co na sebe sami zkouší.

Díky propagandě dnešních médií jsou jednoduché základní Boží principy mezilidských vztahů natolik zakryté nánosem nejrůznějších nauk Druhé Morálky, že si musíme říci mnoho příkladů, abychom rozkryli skutečnou problematiku porozvodových vztahových konfliktů.

Views: 1104