Tragédie internetového seznamování

Tragédie internetového seznamování

Princip Ucházení o ženu a jeho význam

Aby žena zajistila přežití dětí, je pro její tělo velmi důležité, aby si vybrala vhodného muže z té skupiny mužů, kteří se o ní opravdu UCHÁZÍ. Proces “ucházení” jednoduše demonstruje ZÁJEM. Žena schválně klade různé “úkoly” aby si její tělo vyzkoušelo, jak dalece se o ní muž zajímá. Mužovi snahy ženské tělo přirozeně motivují, tedy často jí působí “vzrušení”.

Lidské tělo nemá často přesné číselné požadavky, ale směřuje k nějakému cíli. Například matka nechce pro své děti konkrétní částku peněz, ale chce aby se měly “co nejlépe”. Když si ženské tělo vybírá, také by rádo mělo “velký výběr” aby se žena cítila svobodně. (Pokračování textu…)

Views: 392

Vliv mobilů na mezilidské vztahy

Vliv mobilů na mezilidské vztahy

Netělesná komunikace mobily ukončuje přirozené mezilidské vztahy

Mobilní komunikace přináší do mezilidských vztahů hlavní problém: Neexistenci přirozeného odloučení. Díky přílišného používání mobilní elektronické komunikace se všechny přirozené koncepty ruší – nahradit je může pouze Bezzákonnost. Destrukci mezilidských vztahů elektronickou komunikací řeší obor nazývaný artifologie.

Mobilní telefony nás nutí NEUSTÁLE komunikovat. Dokonce i vypnutí mobilního telefonu nebo jeho nezvedání je jasná KOMUNIKACE. Říkáme tím, že jsme mobil vypnuli, nebo tím říkáme, že ho nechceme či nemůžeme zvednout. Neznamená to nic až do okamžiku, dokud tuto informaci nepotřebuje někdo POUŽÍT.

Lidská psychika v mezilidských vztazích se tedy příchodem mobilní komunikace zcela změnila. Zatím co dříve odchod z domu až do návratu byl jasný čas na odpočinek duše, dnes už toto není možné. Neustálý tlak a nutnost být pořád v pozoru, na to není lidská duše vybavena. Lidé si budou z tohoto nátlaku hledat cestu jak vydržet pomocí lhaní, neúcty a pohrdáním svými nejbižšími. Také budou ve strachu navazovat bližší kontakt s partnery.

Views: 5

Internetová komunikace učí neúctu až do krajnosti

Internetová komunikace učí neúctu až do krajnosti

Netělesná duchová komunikace není nijak kompatibilní s mezilidským tělesným životem

“Nebavíš mě, blokuju tě.” “hm” místo pozdravu. “Nedáme sex?” s obrázkem ztopořeného penisu jako většinové oslovení dívky mužem. Internetová komunikace mezi lidmi, která již svým rozsahem převyšuje komunikaci osobní, je přímo výcvikovým střediskem kde se každý učí až do extrému neúctě k druhému.

Tím, že internetová komunikace nemá omezení tělesnou přirozeností člověka a lidské slovo i obrazy se tak můžou šířit po celém okolí v neomezeném rozsahu, objevují se jevy, které celá tisíciletí NEEXISTOVALY. Příchází Druhá Morálka. (Pokračování textu…)

Views: 675

Na co si dát pozor na seznamkách

Na co si dát pozor na seznamkách

Mluvící Obraz a jeho ztělesnění v podobě mobilu ženy vnímají jako svého netělesného pána, který jim předhazuje muže k poskytováním fyzických služeb a uspokojení. Ženy jsou ale většinou šokovány neuvěřitelným zájmem mužů. Tento jev si vysvětlují tím nejlichotivějším vysvětlením: že je to způsobeno jejich osobní vyjímečností a krásou. Obrovské množsví vzkazů pro ženy na seznamkách je ale způsobený tímto:

  1. Několik stovek hodně aktivních mužů napíše každé z nich. Každá pak má několik stovek vzkazů
  2. Zvyšujícím se počtem nefunkčních vztahů je většina lidí nezadaných či hledajících
  3. Faktem, že každý muž musí napsat všem ženám aby se alespoň nějaká ozvala
  4. Faktem, že napsat pár písmen na klávesnici je velmi snadné a nestojí to žádnou energii těla

Co by měla každá žena na internetové seznamce vědět:

(Pokračování textu…)

Views: 2676

Proč ženy cíleně vyhledávají lháře

Proč ženy cíleně vyhledávají lháře

Protože jim Mluvící Obraz slibuje zábavu a služby

Jeden z jevů doprovázejících Internetové Seznamky, (tedy netělesný způsob oslovování, vyhledávání a vybírání tělesných partnerů), je nechtěné upřednostnění lhářů před pravdomluvnými. Dochází k tomu takto:

Internetové (elektronické) seznamování je ženám Mluvícím Obrazem nabízeno jako výplň za zbývající fyzické služby, které Mluvící Obraz poskytnout ženě nemůže. Služby fyzické, údržba, pomáhání, tělesné rozkoše. Tedy v podstatě jako doplňkové služby k manželství, které ženy v Druhé Morálce s Mluvícím Obrazem (a tedy s maskulinitou systémové moci) měly.

Zábava nesmí mít žádné nepříjemné prvky. Při komunikaci si tedy ženy, které se chtějí BAVIT, automaticky vybírají jen takové kontakty, které je pořád baví a vždy se podbízí – ty co slibují naplnit podmínky služby ženě, které definoval Mluvící Obraz Šelmy Druhou Morálkou. Tento druh chování mají ale jen lháři a manipulátoři.

Požadavky žen na muže, které ženy vyučil Mluvící Obraz (například internetovými citáty) jsou nereálné, asociální a nesplnitelné. Proto ženy na seznamkách všechny normální muže vždy eliminují, a nechají se bavit pouze lháři.

Views: 1305

Budovat vztah (tělesný)

Budovat vztah (tělesný)

Pacifikace společnosti pomocí přijetí Šelmy jako pohlavní alfa autority všech žen

Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za “budování vážného vztahu” s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy.

Tento požadavek se ženám zdá logický, protože slibuje uspokojení pudů a vášní, které ženu ovládají, a to včetně toho nejsilnějšího – uspokojení ženské touhy přizpůsobit se požadavkům maskulinity společenské moci.

Lidé vyučení Bezbožností však nerozumí sami sobě a nectí Boží pravidla vzájemného chování. Proto se oklamané ženy chovají chybně a místo milujících rodin vytváří všemi prostředky takzvané “vztahy”, ve kterých se pokouší využít všechny metody nabízené Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem k ovládnutí mužů podle vůle žen. Ženy jsou Mluvícím Obrazem nuceny, aby takzvaně “bojovaly za lásku” – což je z principu hloupost a ubližuje to všem, nejvíce dětem. Zmatení lidé pak říkají, že vztahy jsou “toxické”.

Rodinu zakládá muž, žena jen vytváří požadavky na své uspokojení

Pro založení rodiny nemá totiž význam, že žena “chce”. Žena má přání pudové a nekonkrétní, chce prostě muže co bude plnit její požadavky a uspokojovat potřeby. Žena je pohlaví nekonkrétně požadující a beroucí, muž je pohlaví konkrétně nabízející a dávající. Žena proto dokáže jen držet různými prostředky elektronické netělesné komunikace muže ve “vztahu”. Pro založení rodiny je důležité pouze rozhodnutí muže sloužit ženě, kterou si vybral a která v něm vyvolala pudové potřeby založit rodinu.

Kvůli všem těmto bludům je Druhá Morálka Šelmy plná záměrně klamných konceptů, kterým jsou mladí lidé vyučováni, aby došlo k největšímu rozvratu v mezilidských vztazích, aby ženy odmítaly být manželkami a aby populace ztratila jakýkoliv odpor vůči Šelmě.

Mluvící Obraz Šelmy nabízí Evám nové jablko se stejnou zradou

Pilířem těchto bludů je samozřejmě Mluvící Obraz Šelmy. Ženy využívají mobil jako absolutně základní prostředek k propagaci svého těla, svých potřeb, k organizování svých sexuálních konkurzů a řízení mužů. To je samozřejmě zcela špatná cesta – nikam nevede a přesně splňuje definici slova “hřích”.

Ženy se od Mluviciho Obrazu chtějí pořád učit (z internetových citátů), ale nikdy už nemohou pochopit co dělají špatně. Ženy vidí, že cesta nabízená Šelmou vede k uspokojení těla, ale Šelma zná principy lidské emocionální kaskády a ví, že žena se nezajímá o emoce a myšlenky muže. Proto Šelma ví, že ženy nepoznají chybu ve svém chování. Ženy nechápu, že je dokáže uspokojit jen muž, který se bez jejich přičinění o ní sám zajímá a rozhodl se o ní ucházet.

Samozřejmě také Šelma ví, že žena dokáže vyvolat z biologických důvodů mužskou touhu po založení rodiny pouze ve věku nejlepší plodnosti svého těla. Proto se Šelma snaží, aby mladé krásné ženy vyplýtvaly svůj vyhrazený čas zbytečnostmi a aby na muže útočily jen ženy, které už na založení rodiny nemají tělo.

 

Views: 8