Boží Syn, který přišel v těle na tento svět, aby se stal smírnou zástupnou obětí za hříchy lidí a ohlásil lidem Boží království. Ti, kdo v Něho uvěří a rozhodnou se následovat Jeho učení, se stávají kristovci (křesťany). Jsou smířeni s Bohem a jestliže si až do konce zachovají čistou víru a vydanost Bohu, obdrží věčný život. Během života zde na Zemi se stávají kněžími Boha a kralují s Ježíšem.

Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha, a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

1. Petrův 2,9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Jestliže vám nestačí slyšet o Ježíši pravdu, budete nuceni zvolit některou ze Satanem nabízených lží. Pak ale nemůžete očekávat, že tyto lži vás dovedou ke stejnému cíli (věčnému životu) jako víra ve skutečného Ježíše Krista.

Podle Satana je tedy Ježíš:

1) učitel morálky

Zdánlivě vznešená a uctivá myšlenka, která ovšem nezapadá do biblického kontextu. Ježíš nikdy neprohlašoval, že je učitelem morálky. Zcela nezpochybnitelně se prohlašuje Božím Synem a nikým menším. Jan 10,30 „Já a Otec jsme jedno”, Jan 14,9 „Kdo vidí mne, vidí Otce”.

2) nebezpečný podvodník

Pak by tedy miliony lidí následovaly falešného spasitele. Stačí jednoduchá logická úvaha, abychom mohli tuto teorii vyvrátit. Kdyby Ježíš byl podvodníkem, jeho jednání by postrádalo smysl. Podvodů se lidé dopouštějí proto, aby mohli nějakým způsobem profitovat. Ježíš ale svou činností nezískal od lidí ani majetek ani mocenské postavení nebo nějakou jinou světskou odměnu. Naopak, Jeho odpůrci nakonec dosáhli svého a Ježíš byl velmi trýznivým způsobem popraven. Jakýkoli podvodník by využil své šance při výslechu a okamžitě by se zřekl všeho, co hlásal, aby si zachránil život. Ježíš nic takového neudělal. Přišel na tuto Zemi právě proto, aby svou smrtí zaplatil za hříchy lidí.

3) blázen

Znamenalo by to, že prohlášení se za Božího Syna má asi stejnou váhu jako se někteří duševně narušení jedinci prohlašují za císaře, papeže nebo třeba vesmírné imperátory. Této lži může ovšem uvěřit jen ten, kdo o skutečném životě Ježíše Krista na této Zemi neví nic a pouze hledá výmluvu. Učení Ježíše může připadat jako bláznovství pouze těm, kdo se rozhodli nemilovat pravdu a následují jen svůj tělesný rozum. 1. Korintským 1,18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

4) léčitel

Ježíš uzdravoval nemocné a posedlé lidi. Toto ale nebylo primárním cílem a důvodem, proč Boží Syn přišel. Zopakujme si, že Ježíš přišel proto, aby se stal zástupnou obětí za hříchy lidí, aby lidem přinesl Boží slovo a dobrou zprávu (evangelium) a aby vírou v Něho lidé mohli získat věčný život. Léčitelé jsou osoby spolupracující s démony, kteří skrze ně posedávají další, často nevědomé oběti. Mnozí z Ježíšova okolí se Ježíše pokoušeli nařknout z toho, že démony vyhání ve jménu Satana – kdyby to tak bylo, pak bychom Ježíše skutečně mohli označit za léčitele. Ježíš ale tato nařčení vyvrátil.

Matouš 12, 24-28 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.

5) zakladatel nového náboženství

Skutečné křesťanství je osobní vztah Boha s člověkem, náboženství jsou lidským vynálezem. Ježíš nepřišel založit náboženství, ale ustanovit svou Církev. Tato Církev není totožná s lidskými církevními organizacemi, ale tvoří ji všichni opravdoví následovníci Ježíše Krista.

6) žák mistrů moudrosti (kosmických mistrů)

Poměrně nové lživé učení, kterým Satan připravuje příchod Antikrista. Jde v něm principiálně o to, aby byl Ježíš degradován na pouhého žáka “vyšších vesmírných bytostí”, který na tomto světě chodil jako jejich loutka. Jde o extrémně rouhavé učení, které popírá, že Ježíš Kristus je Božím Synem. Tento klam je připraven pro ty, kdo chtějí věřit, že neexistuje Bůh ani Satan, ale “něco třetího” – vyšší kosmické bytosti, pro lidi, kteří se odmítají sklonit před Bohem, ale rádi se nechávají fascinovat tajemnými jevy a duchovnem.

7) učitel tolerance, lásky a jednoty

Satan se pokouší zneužít Ježíšových výroků o lásce k nepřátelům a chce lidem namluvit, že musejí milovat nejen své nepřátele, ale i bludy, které tito lidé vyznávají a šíří. Ježíš ovšem nikdy nic takového netvrdil, naopak učí, že máme milovat nepřátele, ale hnusit si jejich zlé skutky a smýšlení. Boží láska nemá charakter všeobjímající slepé superlásky. Bible nás učí, že “láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.” Ježíš učí, že některé skutky jsou Bohu ohavné a hnusí se Mu. Několik následujících veršů ukazuje, že Ježíš není učitelem slepé supertolerance a superlásky, která zahrnuje i lásku k ohavnostem a bludům.

Lukáš 16,15 Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.

Lukáš 11, 43-46 Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“ Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: „Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!“ On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

Matouš 23,27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.

Jan 2,13-16 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“

8) pouze člověk, ne Bůh

Je logické, že se Satan pokouší obalamutit lidi tvrzením, že Ježíš Kristus je někdo méně než Bůh. Satan velmi dobře ví, že smrtí Ježíše na kříži byl definitivně poražen a ti, kdo uvěří Ježíši, získávají nad Satanem moc a autoritu v Ježíšově jménu. Písmo však jasně ukazuje, že Ježíš není nikým menším než Bohem.

Jan 10,30 Já a Otec jsme jedno.“

Židům 1,8 “…ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.”

9) smyšlená neexistující osoba

Pomineme-li prostá historická fakta, pak musíme konstatovat, že na smyšlenou neexistující osobu má Ježíš Kristus obrovské množství následovníků, kteří se prokazují mocí a autoritou nad Satanovými zástupy ve jménu Ježíše a s odvahou následují pravdu bez ohledu na to, co je to stojí. Samozřejmě ti, kdo se rozhodli Bohu nevěřit, mají svobodu zastávat tento pomýlený názor, že Ježíš vlastně nikdy nežil.

Satan se ze všech sil snaží, aby lidé přijali některou z jeho lživých nabídek a rozhodli se jí věřit. Bůh Satanu dovoluje nabízet tyto bludy těm, kteří nemilují pravdu, aby si každý mohl vybrat tu lež, která se mu zamlouvá. Tak lidé sami nad sebou vynášejí soud, když odmítají milovat pravdu a volí lež podle svého naturelu. Přijímají tak nejrůznější démonská učení a následují falešné mesiáše, kteří je nemohou přivést k věčnému životu s Bohem.

K Otci vede jediná cesta, a tou je skutečný Ježíš Kristus.

 

Views: 2424