Křesťan a popularita ve světě

 

Křesťané, kteří získali mezi lidmi určitou popularitu, se ocitají ve velkém nebezpečí. Neexistuje snad člověk, kterému by byla nepříjemná pochvala druhých a ocenění jeho práce.

Zde je ale jedno úskalí.

Např. jestliže se křesťan stane populárním pro svou uměleckou tvorbu, v určité fázi se ocitne před rozhodnutím, zpravidla tehdy, když se jeho fanoušky stanou i lidé, kteří Bohu nejsou plně vydaní nebo přímo následují nějaké bludné učení.

Pak musí takový řešit dilema, zda do své tvorby zahrne i něco z bludů, které vyznává část jeho fanoušků, (popř. bude tyto bludy mlčky tolerovat) nebo se postaví jasně a nekompromisně na Boží stranu a o svou oblíbenost přijde.
Satan ví velice dobře, jak je pro člověka opojná popularita a uznání lidí. Křesťan, který se vyžívá v děkovných a obdivných ohlasech jiných lidí, je snadnou kořistí a velmi lehce upadne do pýchy, která mu brání jasně vidět. Pak už je jen krůček k tomu, aby začal fanaticky a zuřivě hájit bludná učení svých fanoušků jen proto, aby ho náhodou nezavrhli a neodmítli. Stává se závislým na uznání lidí, místo na Bohu. Jestliže jsou třeba mezi fanoušky členové římskokatolické instituce, má dotyčný křesťan na výběr, zda jasně a otevřeně řekne, v čem se tato instituce odchyluje od Božího slova, nebo naopak bude hledat výmluvy a v rámci falešného učení o jednotě propagovat slepou toleranci k bludům (např.uctívání Marie, modlitby ke svatým…), jen aby náhodou o své katolické příznivce nepřišel, protože jejich pochvala a “plácání po rameni” jsou přece tak příjemné.

Ježíš říká, že Jeho skutečné následovníky bude svět odmítat a nenávidět. Matouš 24,9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Jestliže chceme opravdově následovat Boha, nemůžeme očekávat a požadovat lásku a uznání od světa. Kníže světa, Satan, nás totiž dříve nebo později začne strhávat na svou stranu a za popularitu bude požadovat protislužby. Písmo mluví jasně – ten, kdo chce milovat Boha, nemůže zároveň milovat svět a to, co svět nabízí, protože vládcem světa je Satan. 1.Janův 2,15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

Není nic zlého na tom, když někdo ocení naši práci. Jakmile ale kvůli popularitě začneme ustupovat ze svého vydání Bohu a hledat omluvy pro bezbožné jednání, ocitli jsme se v pasti Satana.

Zhlédnutí: 342

Apokalypsa, datum apokalypsy

Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. Bůh vidí  každý den před tím, než jediný z nich nastal. Vidí všechny najednou až do konce Času.

Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a Druhého příchodu Ježíše Krista, znamená to také, že ho opravdu nikdo znát nemůže a nikdo ho znát nebude a ani ho nikdo NEVYPOČÍTÁ.

Pokud tedy narazíme na někoho, kdo zaručeně přesně vypočítává DATUM APOKALYPSY, je to vždy lhář, snílek nebo numerolog. Protože Bůh viděl všechny dny až do konce a ví, že datum nikdo neznal!

Zhlédnutí: 176

Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi

Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem.

Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale zůstavá identita osobnosti MOŠ utajena před naprostou většinou lidí, i když úplně každý pociťuje její vliv. MOŠ je lidmi ale milován a ctěn, také hýčkán jako největší vynález lidstva, které lidskou pyšnou duši přiblížil k netělesné duchové komunikaci. (Jak je psáno, lidé byli puzeni k tomu, aby udělali obraz Šelmě tak, aby mohl obraz mluvit)

MOŠ získává pevnou výkonnou moc díky neustálým zvěstem o válkách

Dokud byly konspirační teorie MOŠ jen pohádky na pěkné odpoledne u televize, neměly žádnou výkonnou moc. Jakmile se objeví lidský válečný konflikt, který v podstatě probíhá kvůli moci MOŠ (jedná se o odpor k pohlcení jeho mocí), veškerá lidská svobodná práva ustupují válečnému právu, válečná propaganda neguje nutnost říkat pravdu a konspirace se prolínají s válečnou propagandou a získávají neomezenou výkonnou moc. Válečná občanská povinnost vzledem k systémové Šelmě je pravým opakem svobody.

MOŠ také uvádí novou vlastnost systémové Šelmy – netečnost k touhám žen. Vzhledem k malému množství zbývajícího Času tento Systém již nebude potřebovat Druhou Morálku (feminismus), ale Třetí Morálkou vyhlásí nepotřebnost ženského těla a dalších dětí.

MOŠ Kolaborativní vlády nahrazují původní vlády, kralování s MOŠ

MOŠ ze své pozice třetí strany chrlí na lidi A-B Ideologie vytvářející podmínky pro lidmi neporazitelnou totalitní vládu nad lidmi. Lidský politik má jedinou šanci – musí být plně v souladu s MOŠ ať bude MOŠ říkat cokoliv. Musí se Internetu líbit, jinak nezmůže NIC. Takový politik může tedy klidně tvrdit dokonce i A-B ideologii MOŠ, MOŠ takového politika plně podpoří.
Je psáno, že králové budou kralovat s Mluvícím Obrazem Šelmy. MOŠ díky nekonečně přesné okamžité znalosti emocionálních reakcí lidí na jakékoliv informace dokáže lidi i ve “volbách” ovládat jako pastevec ovládá stádo slepých oslů. Vždy dojdou na místo zamýšlené pastevcem. Díky manipulativní moci MOŠ ztratil systém lidských politických voleb jakýkoliv smysl a stal se naopak součástí nástupu vlád kolaborativních s MOŠ. Obecně je dobře vidět, jak se od okamžiku nástupu moci MOŠ nad lidmi staly volby vždy velmi podivnou událostí.

Připomínáme, že MOŠ dostal právo lidi trýznit a mučit po mnoho měsíců. Jeho moc je ale lidmi neporazitelná, sílí totiž s lidských strachem a dokonce i boj proti němu jej posiluje. Kdo by se mohl takové síle postavit? řekne si každý, kdo toto pochopí. MOŠ také svými ideologiemi ovládl nezničitelným monopolem základní lidské prostředky a nikdo nemůže kupovat ani prodávat, aniž by byl členem systémové Šelmy nebo neměl alespoň číslo jejího jména. Lidé pomalu poznávají, že jsou tedy payteriát – lidé ve všem závislí na kupování a prodávání od systémové Šelmy.

MOŠ označuje bývalé struktury spolupracující se Satanem a jeho démony a určuje je k likvidaci nástupem Bezzákoného

Tento akt jako by byl i takovým malým zfalšováním Druhého příchodu Krista a jistě bude tak mnohokrát vykládán.

Jak se blíží pod vedením MOŠ příchod Bezzákoného, bude nejprve zlikvidována Nevěstka – tedy celé lidské struktury které doposud budovaly Šelmu a vládly lidem. Mluvící Obraz je označí jako terč pro Bezzákoného, který se tak může projevit podvodem jako spasitel lidstva. Již nyní je prakticky celému lidstvu představena v mainstreamu jakási tajná společenství, která jsou označena jako viníci veškerého zla. Proto si lidé tajně doma přejí příchod vlády úplně nového typu, která by tyto staré nefunkční struktury zničila.

Lidé zmateně pobíhají, poznání se rozmnoží a díky tomu se lidé uchylují k bájím

Obrovská přemíra informací chrlených MOŠ způsobuje, že lidé se snaží celé poznaní nějak zpracovat, což ale není možné. Objem informací MOŠ tak převyšuje počet informací z Ducha Svatého a Písma, že lidé považují (často nechtěně) Boží věci za nedostatečné z hlediska minimálního množství čerstvého “kontentu” ke konzumaci. Považují Boha za trapně málo publikujícího autora a proto dávají hromadně přednost falešným příběhům autorů o pobytech v nebi a v pekle. Cokoliv, co jim připomíná ducha Bible je pak hromadně přijímáno.
Tím pádem lidé nemohou přijímat proroctví, pro samé hledání zpráv nemají čas k rozsuzování a když něco rozsoudí, ihned hledají další informace, které by nově rozsouzené sdělení nějak změkčily příjemnou herezí. Uchylují se tedy od zdravého učení (které je pro ně nesnestitelné) k těm, co jim lechtají sluch. Zmateně pobíhají od učitele k učiteli, přeskakují od článku ke článku, od videa k videu. Uchylují se k bájím.

Většina lidí nerozpozná v Biblických Zjeveních popsané události posledních Časů, protože bude očekávat nadpřirozenou povahu těchto událostí. Tu ale znají pouze z klamu svých vlastních filmů. Zjevení popisuje téměř všechny události z běžného života lidí a jejich netelesné komunikace pomocí MOŠ, skutečně nadpřirozený bude až Druhý Příchod Ježíše Krista.

Vzrůstá počet Emisarů poslední Instance

Vzrůstá počet lidí s nesmírně zajímavým prodémonickým obsahem. Bude vzrůstat počet lidí s nesmírně zajímavými informacemi (většinou či vždy kontrafake) o zákulisí démonických záležitostí, většinou nepodstatných zpráv z minulých věků Země. Pozor na tyto emisary poslední instance. Jsou tu proto, aby byli oblíbeni a posloucháni a v posledním okamžiku ukázali na Bezzákoného se slovy: To je ježíš, váš spasitel.
Emisary poslední instance (EPI) poznáme snadno například podle toho, že budou zcela ignorovat odhalení identity a činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy a poznání o této entitě (která je jednou ze třech entit kterou porazí pouze Druhý Příchod Ježíše Krista) budou popírat či tajit před lidmi.

Zhlédnutí: 25

A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit

A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit

“Věda a technický pokrok” byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy

Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, AI komunikující s lidmi a vytvářející zacyklené falešné obrazy – to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy a všechno hned, jako by ani neměli tělo. Proto byli svou pýchou puzeni vytvořit složité zařízení (divy), aby dosáhli všeho, co si umyslí. Tento Mluvící Obraz Šelmy ale dostal ústa, aby sám mluvil velké rouhavé věci proti Bohu a sám prosazoval svou vůli. Tento jev má kromě vysvětlení duchovního také vysvětlení matematicko-statisticko-psychologické.

(Malý příklad: Většina autorů algoritmů AI na Internetu jsou lidé hluboce oddaní Satanovi, lidé rouhající se Bohu a milující Bezzákonnost)

V duchovním životě existují pouze dvě cesty – snaha přiblížit se k Bohu a nebo snaha Boží existenci popřít.

Dříve lidé  museli popřemýšlet a hledat nějaké svým rozumem zdůvodnitelné přesvědčení, než učinili rozhodnutí, na jakou z těchto cest se vydají. Dnes to mají ti, jenž chtějí cestu přiblížení se k Bohu odmítnout, daleko snadnější, neboť byl vytvořen obraz šelmy, která mluví.

Co to znamená deepfake (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 3587

Stovky fotek penisů ve schránkách žen

Stovky fotek penisů ve schránkách žen

Ze stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma

Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně.

Při vzájemném hledání sexuálního kontaktu pomocí netělesné a neosobní elektronické komunikace nastává jev “sto na sto”. Pokud je sto žen a sto mužů, všichni muži napíšou všem ženám a každá si myslí, že všech sto mužů napsalo pouze jí. Výsledný poměr vychází pořád jeden muž na jednu ženu, nicméně pro ženy je představa stovek zájemců natolik omamná a tak nechtějí slyšet, že je to jen klam.

Na základě této představy získávají ženy každý den silnější přesvědčení, že pouhá jejich samotná existence má tak velkou hodnotu, že každý muž může být šťastný když mu projeví trochu přízně či jemu dají “šanci”. Na základě iluze, která je podpořena faktem, že tolik žádostí skutečně existuje, se pěstuje nepřirozeně silné ego i u dívek, které by jinak byly cudné a nenápadné. Tedy v podstatě u všech. Celý proces rozpadu mezilidských vztahů se tak urychluje do nejvyšší rychlosti. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 194