BIBLE: Poznáte pravdupravda vás učiní svobodnými! Máte potíže démonického charakteru? HLEDEJTE PRAVDU, JEN TA MÁ MOC VYSVOBODIT VÁS OD ZLÉHO. JEN PRAVDA VÁS VYSVOBODÍ!

Postavit se proti mocným a zlým démonickým bytostem může jen ten, kdo je silnější! Mocnější a mnohem, mnohem větší v jakémkoliv myslitelném smyslu, než bytosti, jenž nazýváme démony je BŮH – Bůh Bible. ON je stvořitel všeho, veškerého života (včetně démonů, tedy andělů, kteří vstoupili do vzpoury proti Bohu, viz PVP) i nás samých. ON je tím, kdo přišel na zem –  Ježíš Kristus, aby nám ukázal jaký je, aby se za nás obětoval, aby ukázal cestu, aby spasil každého člověka, který tuto oběť – Jeho samého bude chtít přijmout. A také jen On Vás může takových potíží zbavit, kdo říká cokoliv jiného, lže! Dejte si také pozor na takzvané vysvěcení a jiné podobné metody, mnohé jen přivedou další démony!

V první řadě si tedy popíšeme jak se démonické napadení projevuje, upozorňujeme, že příznaků je mnoho

Příklady fyzických jevů démonického napadení:

 • průvan bez viditelné příčiny
 • chladná místa a náhlé ochlazení bez viditelné příčiny
 • ztrácení se a přemisťování předmětů
 • skvrny od krve, které nelze odstranit
 • různé pachy bez zjevné příčiny
 • bolesti hlavy
 • potíže s dýcháním
 • dotyky neviditelných osob
 • spánková paralýza,útok obvykle trvá několik sekund. Napadený obvykle cítí velkou tíhu na hrudi, jako by na něm někdo seděl nebo ležel a dusí se.

Příklady vizuálních jevů:

 • stíny, světla bez viditelných zdrojů
 • spatření démona (např. siluety v oknech prázdných domů)

Příklady zvukových jevů:

 • kroky
 • klepání do zdí
 • zvuky padajících předmětů
 • dýchání
 • hlasy (šeptání, volání, pláč, smích)
 • zvuky přesouvání těžkých věcí jako nábytek, atd. z prázdných, zamčených místností
 • pohyb a levitace předmětů
 • otvírání a zavírání dveří a oken bez průvanu (včetně dobře zavřených či dokonce zamčených) a jejich zvuky
 • pouštění a vypínání vody
 • zapínání a vypínání světel
 • nefungování či problematické fungování elektrických zařízení

Kdo nám pomůže proti démonickým útokům

Poznejte pravdupravda vás učiní svobodnými

Jen Kristovo mocné jméno můžeme použít v obraně proti těmto bytostem a jen u Boha Bible a jeho syna Ježíše Krista nalezneme opravdovou pomoc proti démonickým útokům!
Požádat o ní může každý člověk, jen musí v Boha a Krista opravdu věřit, (nefunguje to jako nějaké kouzelné slovíčko, funguje to jako zavolání na pomoc mocného přítele).
Všechny ostatní obrany jsou jen lživé nauky, jenž vás nakonec zatáhnou ještě hlouběji do takových potíží.
Čtěte BIBLI a dozvíte se vše potřebné! Také je nutné si pravdivě odpovědět, zda-li jsi ochoten VZDÁT SE navždy iluzorních darů které jsi od démonů dostal, jako např: věštění, pronášení kleteb, astrálního cestování, spiritizmu apod. (Možná to někoho překvapí, ale je mnoho lidí, pro které je “odevzdání nadpřirozených darů” naprosto nepřijatelné, také je mnoho takových, které nezajímá PRAVDA ani Bůh, ti chtějí jen pomoci od potíží, které jim démoni způsobili, těm ale není doopravdy pomoci, neboť jen PRAVDAmoc osvobodit od zlého a člověk, kterého PRAVDA nezajímá, upadne po čase do další, většinou ještě horší démonické pasti)

Přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Poznejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými

To je první a hlavní krok. Pokud jsi uvěřil v Ježíše Krista, popros ho za odpuštění hříchů a pozvi ho do svého života. Nech se vést Duchem svatým a Biblí v dalších krocích. Ježíš v bibli říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)  JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU. On je spása, cesta a pravda a život.  Nech se pokřtít pravými Božími dětmi na znamení očištění od hříchu a nové smlouvy s Bohem.

Pomaž svůj dům

Vezmi olej, který je zrovna po ruce (třeba i olej na vaření) a potři zárubně a překlady všech dveří, dveře samotné a totéž u všech oken, krb a všechny otvory, kudy by bylo možno vniknout do domu. Když to uděláš, popros Boha, aby tvůj domov posvětil sobě samému a zapečetil jej svou drahou krví. Nech dveře otevřené, vrať se do domu, postav se doprostřed a popros Pána, aby dům očistil a všechny zlé duchy, kteří se tam právě nachází, vyhnal. Pak ve jménu Ježíše Krista všem démonským duchům poruč, aby navždy opustili dům. Dům bude zapečetěn a od té chvíle žádní démoni ani lidští duchové nemohou dovnitř. O vyhnání lidských duchů popros Pána, neboť nad lidskými duchy nemáme stejnou autoritu jako nad démony. Když stojíme v obzvláště těžkém boji a naším domem prochází hodně lidí, je někdy za potřebné dům znovu pomazat a vyčistit. Pamatuj, olej je pouze symbol. Na oleji samotném není nic magického. Olej je olej. Použití oleje je znamením poslušnosti a olej sám je pouhým symbolem. Očistu a zapečetění způsobuje moc Ježíše Krista skrze Jeho dokonané dílo na kříži na Golgotě.

Svůj majetek prohlaš za Boží vlastnictví

Pokaždé, když se stěhujeme, celý pozemek a novou nemovitost nárokujme pro Boha s prosbou, aby ji posvětil pro sebe a chránil ji. Jestliže jsi ve svém domě prováděl okultní praktiky, Satan považuje tento majetek za svůj, a to právem. Musíš pak vyčistit a zapečetit nejen svůj dům, ale i pozemek, na kterém se nachází.

Ujisti se, že ve svém domě nemáš žádné familiární, okultní, esoterické, ap.. předměty

Familiární předměty jsou předměty démonům důvěrně známé, k nimž tíhnou. Vše, co se používá při uctívání Satana nebo při službě jemu, je půdou pro démony. Jinými slovy, démonům je dáno na těchto předmětech ulpívat nebo jich užívat. Křesťané musí být velmi bdělí a opatrní, když přijímají dárek od někoho, koho neznají, a nevědí, jaký je jeho vztah s Bohem. Nejen v této oblasti musíme být citliví na Boží vedení.

Jez maso

Zátěž v tělesné, ale i duchovní rovině je pozoruhodná tím, že má za následek akutní nedostatek bílkovin. Nebudeme-li při intenzivním duchovním boji pečlivě dbát na zvýšený přísun vysoce hodnotných bílkovin, pak zeslábneme. Satan se svými démony pokouší člověka od jezení masa odvrátit. Je zajímavé, že hinduisté a mnohá východní náboženství (která koneckonců jsou různými formami uctívání démonů) věří, že úspěch média anebo i mistra, kteří získávají sílu od démonů, jimiž jsou obsazeni, závisí na přítomnosti jakési jemné tekutiny v těle zvané akasa. Člověk který nejí maso, je tedy oslaben, nevynechávej tedy maso ze svého jídelníčku – více zde.

Hledej další kristovce

I když je to v těchto časech velmi těžké, hledej dalších obrácené lidí (kristovce). Určitě při tom narazíš na podvodníky, manipulátory, falešné lidi celkově ( je jich velmi mnoho), proto buď velmi opatrný! Za pravé kristovce se  také vydávají satanisté, je třeba být zvlášť obezřetný, jsou navenek velmi důvěryhodní. Věřím ale, že upřimného člověka povede Duch Svatý a též ho bude varovat před lživými a falešnými lidmi i naukami. Pokud chceš, začni třeba s naším facebookem.

příbuzný článek:

Proveďte důkladnou DEOKULTIZACI vaší domácnosti

Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Views: 2088