Vyvázání se z démonské služby, odstranění prokletí

Krok 1 – Informovanost

Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá zaútočit, je lidská pýcha na své domnělé  “úplné vědění”. Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná a že vzdělaný člověk přeci ví, že démoni neexistují. Případně že se dělí na zlé a neutrální či hodné démony, což je nesmysl. Pouze takovými dezinformacemi můžou člověka udržet úplně bezmocného ve svém vlivu. Jediný nepřítel, kterého nemůžeme porazit, je ten, o kterém nevíme, co a proč to dělá.

Krok 2 – Pochopení problematiky

Postižený, který si uvědomí realitu a existenci svého utlačovatele démona, snadno pochopí, že je zapotřebí se jej zbavit. Jinak problémy s ním nemohou přestat. Realita je taková, že démon sám člověka poslouchat nemusí, pokud sám člověk nevyzná, že chce patřit nadřazené autoritě. Autoritou nadřazenou démonům, (kteří sami jsou podřízeni padlému Satanu), je autorita Boží v čele s nejmocnějším Ježíšem Kristem, Božím synem.

Krok 3 – Rozhodnutí a změna smýšlení

Člověk se může svobodně rozhodnout se pro démonickou službu, když jej oslovila démonská nabídka. Často ho však nezajímá a nebo není informován, že zaplatí největší cenu svého života.
Člověk se ale může rozhodnout přejít na Boží stranu, a stát se Božím dítětem, k čemuž byl stvořen milujícím Bohem Svořitelem. Může kdykoliv přijmout zástupnou oběť za všechny lidské hříchy v podobě ukřižování Božího Syna Ježíše Krista. Získá všechny výhody a výsady, které pro něj Bůh připravil a démon tak ztratí veškerá práva nadále ovládat lidský život. Je marné se domnívat, že poté, co člověk sloužil démonům, může se vrátit zpět na neutrální půdu. Může se sice o to pokoušet, ale démoni mu budou připravovat nejzáludnější pasti. Kdo se jednou vydal na cestu rozhodnutí, musí už zvolit, protože Pravdu už poznal.

Krok 4 – Metodika vykázání démonů

Pro každého, kdo se rozhodne k záchraně a k počátku svého nového života, je připravena cesta. Cesta spočívající ve vyznání Pána Ježíše, Syna Boha, jako svého Pána.

Kdo přijme Boha za svého Otce (kdo je nalezen Bohem), ten je podřízen Bohu stejně jako Satan a jeho démoni, čímž se dostává na stejnou pomyslnou příčku v hierarchii bytostíSatan a démoni musí toto rozhodnutí respektovat. Tak to ustanovil Bůh, tedy Satan a ostatní stvořené bytosti to nemohou změnit a musí to respektovat. Stvořené bytosti se nacházejí v Čase, jehož svrchovaný tvůrce a pán je Bůh. Proto žádná stvořená bytost nemůže učinit nic mimo Boží vůli. Takový znovuzrozený člověk může potom vyznat nahlas činny /i předků, pokud se k tomu kletba váže/, které u něho vedly k démonickým problémům jako hřích a poprosit Boha o odpušťení a uzavřít tím cestu /démonické brány vstupu/. Pak už jen a v autoritě přikázat démonům, aby se na tyto věci nevázali a navždy odešli!

Satan a jeho zlomyslní pomocníci nemohou dělat nic, pokud jim to Bůh nedovolí (Job 1,2). Proto Satan, ačkoliv to vypadá, že dosahuje svých cílů, v podstatě naplňuje Boží záměry, jako tomu bylo například s Jidášovou zradou. Vše je dáno Boží mocí nad Časem který stvořil.

Spoustu lidí okultní a démonické aktivity až nezdravě fascinují. Za následování učení démonů často člověk dostává odměnky ve formě vzrušení a uspokojení těla. V plné míře totiž platí, že to co je z těla, je z ďábla a to co je z Ducha, je z Boha. Nikdo nemůže sloužit tělu i Bohu zároveň, jsou to dva protiklady. Existují sice velké hnutí, které se snaží spojit křesťanství s tělesným prospěchářstvím, ale jsou jen klamem. Nejčastějším příkladem takového jevu je Superláska, tedy záměna Boží lásky Agape za tělesné milování úplně všecho a všech. U superlásky totiž je milována i lež a provozování lži.

Jdeme-li za Bohem, oblékáme-li se do jeho zbroje a spoléháme-li na jeho sílu (nikoli na svou vlastní) (Efezským 6:10-18), nemáme se ze strany toho zlého čeho obávat, protože Bůh vládne nade vším!

Příklady služby a prokletí, ze kterých je možné se vyvázat (ze všech je možné se vyvázat) tedy patří:

Bůh je svrchovaným Pánem, pro něho nepředstavuje nic problém, dává ale svobodu lidskému srdci a rozhodnutí. Když se člověk svobodně rozhodně, může se modlit k Bohu za změnu svého srdce a svého směřování, čímž dává ve svobodě svolení z rozhodnutí mysli, aby s ním Bůh mohl pracovat.

Příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

Zhlédnutí: 8850