Upsat se ďáblu, upsat se čertu. Duchové nečistí podobní žabám…

Každé dítě je v pohádkách vyučováno, co to znamená “upsat se ďáblu”. V pohádkách se vždy jedná o to, že se některý z hrdinů rozhodne využít služeb pekelné bytosti ve svůj prospěch. Setká se se sympatickým čertem a elegantně podepíše smlouvu na dobu určitou vlastní krví. Zatímco v minulých staletích tyto pohádky končily tragicky, nyní jsou většinou upraveny tak, že je možné čerta nejak přechytračit.

Tento konkrétní pohádkový úkaz “upsání se vlastní krví” doprovázející příběhy z celého světa samozřejmě není výmyslem. Stejně jako nejsou vymyšlení rytíři a souboje na hradech. Jedná se o klasický známý duchovní mechanismus sebekletby, upsání se démonu. Ten odjakživa praktikují veškeré národy světa. Člověk, který nepatří Bohu, tak získává ze Světa odměnu za spolupráci s Ďáblem Satanem.

Bez Boha Otce je každý národ jen hříčkou v rukách démona

Ten národ, který nectí Boha Otce, má ale značný problém v tom, že se po uzavření svých smluv s démonickými bohy nemůže k nikomu obrátit o účinnou pomoc. Díky satanem podvrženým falešným náboženstvím jsou prokleté národy například vláčeny bludem, že se za ně bude u Boha přimlouvat Královna Nebes. Jak odporná a ohavná lež! Nicméně, skočily na ni miliony lidí. Podrobněji včetně vzájemných souvislostí je vše popsáno v Příběhu všech Příběhů.

Boží mocné dílo klamu. Lidé milující nepravosti budou zanecháni napospas bludu démonů

V současné době, kdy Bůh sesílá na lidi mocné dílo klamu, se čím dál tím více veřejně provozuje fenomén organizovaného zasvěcování Satanovým démonům, jako je tomu v případě nabídek na nejrůznější “napojení” na vesmírné energie, energetické léčení, emoční terapie duchovními bytostmi a podobě. Vše je nedílnou součástí Soudu nad tímto světem.

Často se využívají pojmy Vědy

Aby lidé snadno naletěli, používají se klamné řeči, vydávající zasvěcovací rituály za “moderní psychologii, energie, koučing, východní alternativní metody, napojení na Vesmír…” a podobně. Nikdy však lháři nerozebírají, jaké podstaty je ona energie, odkud pochází. Hlavní o co jde lhářům, aby nikoho ani nenapadlo, že by se mohlo jednat o energii démonů.

To, že se jedná o posednutí démony, je ale zcela zřejmé při bližším prostudování nabízených metod. Odměnou za zasvěcení démonským bytostem, tedy za obětování vlastního života, může být pár klamných “zisků”, které se ale zaručeně obrátí v neštěstí, neboť žádný démon nebude člověku prokazovat skutečné dobro.

Ten kdo zasvěcuje neříká, na jaké bytosti někoho NAPOJUJE

Buď to nemůže říci, aby zákaníky nevyděsil, nebo prostě neví. Mnozí se pokouší vymyslet nějaké vysvětlení, které by jasně neukazovalo na fakt, že lidé jsou zasvěcováni veskrze lživým a zrádným démonickým silám. Někteří říkají, že zasvěcují “andělům”, ovšem v tomto případě se dostávají do pasti logické smyčky:

Zasvěcovači používají pojem “andělé” proto, aby to vypadalo, že se jedná o Bohu věrné Anděly. O andělech věrných Bohu však hovoří pouze BIBLE. Bible ale zasvěcování andělům ZAKAZUJE. Tím pádem se musí jednat o jiné anděly. A to ty, která tatáž BIBLE identifikuje jako Démony.

Jak Satan a démoni obchodují s lidskou duší

Při upsání se démonu člověk či skupina lidí obchoduje se svou duší. Smlouvou, podpořenou často genteticky prokazatelným materiálem (krví uspořádanou do podpisu, tedy dokonalý důkaz) potvrdí, že souhlasí s odevzdáním své duše do Pekla. Odsoudí se tedy k věčné smrti po boku démonů. V rámci této sebekletby tedy má démon velmi ulehčenou práci, neboť má člověka již jistojistě v plné moci a legálně jej vlastní. Stačí, aby takto získaného lidského jedince odsouzeného k smrti držel co nejdále od možnosti spasení skrze Ježíše Krista.

Smlouva na dobu určitou se provádí proto, aby mohl svého “klienta” po uplynutí domluvené doby zabít. Je to jeden z mála případů zabití démonem, kdy má démon jistotu, že vyhraje. V tomto případě si totiž smrtí pouze zjednoduší hlídání člověka, který po smrti už nebude moci hledat pomoc v Bohu a přijmout Ježíše Krista, Božího Syna, jako smírnou oběť za svůj hřích smlouvy s démonskou bytostí.

Satanovi démoni pracují s lidmi, a nasměrovali nyní Vědu tak, aby nechala jejich služebníky na pokoji. K tomu slouží takzvaná Druhá Věda, Budoucí Věda.

Příbuzná témata: chtěl bych se upsat ďáblu, úpis ďáblu, smlouva s ďáblem, upsání se krví, proklínací rituály, rituál upsání se ďáblu, smlouva se satanem, smlouva s čertem, upsání se čertu, chtěla bych se upsat ďáblu, chtěl bych se upsat ďáblu, napojeni na démony, napojení na démony, zvýšení úspechu, magie pro peníze, magie úspěchu, satiterapie, koučing, soft skills, energetická psychologie, institut energetické psychologie

Views: 12743