Seznam chyb uvažování současného člověka

Seznam chyb uvažování současného člověka

Dominantní rozšíření netělesné elektronické komunikace a AI modly probíhá mnohem rychleji, než jsou lidé schopni vyučovat, natož formulovat vyučování a své poznatky. Díky těmto technologiím se objevují společenské a psychologické jevy, které jsou akademické obci zcela neznámé. Každý diplomovaný vzdělanec tedy vůči tomuto poznání je amatérem – což nikdo nemůže kvůli mzdě přiznat. Těmito jevy se zabývá pouze artifologie, která vychází z již bezpečně poznaných faktů.

Můžeme si udělat seznam chyb uvažování současného člověka, případně přímo “věřícího”:

Dnešní člověk chybně předpokládá, že apokalyptické události probíhají tak, že všichni jejich účastníci jsou si plně vědomi, že se jedná o věci zapsané ve Zjevení. Naopak. V naprosté většině to nikdo neví. Například lidé jsou šikováni proti městu které má Bůh v oblibě, ale neví o tom.

Další klíčovou chybou je představa, že konečnou destinací lidské duše je Nebe, kde bude člověk zcela infantilizován a zbaven jakékoliv svobody a svobodné vůle. O tomto stavu zpívají ve svých “chválách” sbory Církevních Organizací. Pravdou je ovšem úplný opak této představy. Záměrem Otce je učinit lidi vybavené poznáním a energií k dospělému dílu na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Další chybou je úplně zabití všech proroků a rozsuzování, díky kterému si ani sbory nevšimly vlády Bezzákonného, nástupu Bezzákonnosti (kterou samy propagují), mluvícího Obrazu Šelmy a ani šikování. Všichni moc koukali na sci-fi a horrory a očekávají jiný vizuální styl.

Probíhající události nám připomíná a svědčí o nich anděl Duch Svatý, kterého nám poslal Ježíš Kristus aby svědčil o těchto věcech. Kdo neposlouchá proroky a má zakázáno klást si otázky a rozsuzovat, ten je odkázán na falešné proroky Internetu. Veškeré probíhající jevy tak buď chápat nebude, a nebo je bude chápat opačně a špatně.

Věřící klanici se falešnému Proroku z Internetu jsou nuceni si myslet, že odpovědi je nutné hledat ve věcech skrytých, kterým nerozumí a nikdy nebudou rozumět. To je běžný klam, užívaný Satanem a esoteriky všeho druhu. Opak je ale pravdou, veškeré probíhající věci jsou dávno napsané předem. Přesto se ale většina obklopí falešnými učiteli, kteří je utvrdí v jejich nepravdivých iluzích. Tak nebudou mít výmluvu a budou jasně milovníci Bezzákonnosti a odpůrci Boha.

Views: 10

Svědectví

Svědectví

Svědectví proti Bezzákonnosti, falešný prorok a klanění se Šelmě a jejímu Obrazu

Jak se blíží čas Druhého Příchodu Krista na Zemi a okamžik proměny věrných, musí se do klamu zamilovat všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě, aby tak neměli výmluvu že něco nepochopili a tudíž se nemohli dobře rozhodnout. Proto na ně Bůh sesílá Mocné Dílo Klamu, aby se každý dokonale svědčil o úmyslech svého srdce.

Základem veškerého rozhodnutí lidského srdce je volba, zda člověk očekává Novou Zemi, kterou Bůh Otec pro svou rodinu připravil. Nebo zda člověk očekává záchranu svého života a proto se rozhodl spojit s nejsilnější jemu známou autoritou, u které se bude snažit všemožně si udržet nárok na Spasení.

Základem Nové Země je nejdůležitější a nejdokonalejší věc: Láska a koncept rodiny. Koncept rodiny chápe každý člověk, protože Člověk je je stvořen k obrazu Božích věcí. Láska v rodině se pak nazývá zákonnost. Je to zákon čisté Lásky mezi Pochazitelem a Pocházejícím, mezi Bohem a Člověkem, manželem a manželkou, mezi rodičem a dítětem. Zesměšnění a pošpinění lásky nárokováním, pokoušením a vydíráním se pak nazývá Bezzákonnost. Ta se v posledních časech mezi lidmi nebývale rozšířila a díky tomu láska mezi lidmi mizí.

Duch Svatý, zanechaný zde Ježíšem Kristem

Duch Svatý, náš Přímluvce, je s námi proto, aby nás bránil před svodem Satanovo pastí a také aby zde byl s námi v době konce. Duch Svatý nám trvale a trpělivě vysvětluje současné události a zároveň nám připomíná a zjevuje vůli Boha Otce a připomíná a upřesňuje slova našeho Pána Ježíše Krista. Díky prorokům, kteří byli Bohem od dětství vyučováni teď máme přesná napomenutí od naší nebeské Rodiny.

Zde jsou následující připomenutí pro jaro 2024:

Ten, kdo přináší zprávy o vůli našeho nebeského Otce a jeho Syna se nazývá prorok. Slova proroka máme povinnost rozsuzovat, aby na nás mohl Duch Svatý mluvit. Neboť Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví co slyší.

Již několik let na Zemi působí jiný prorok, kterému všichni svorně naslouchají a pořád jeho učení předkládají ostatním, jako by snad tento prorok skutečně hovořil z Boha. Tento prorok je ale falešný prorok, a sesílá na lidi Mocné Dílo Klamu, aby oddělil věrné od bezzákonných.

Nejen lidé z Církevních Organizacích, ale i lidé doposud Boha popírající se o slova tohoto falešného proroka zajímají proto, že by si chtěli zachránit život. Milují jeho vysvětlení a v duši se plně rozhodli ho ve všem následovat a úplně se mu klanět. Náhle mají všichni vnější podobu zbožnosti a přímo se ohání jmény Boha a Syna.

Odpověz si na otázky, zda také posloucháš falešného proroka

Poslední roky děláš mnohem více úkonů a rozhodnutí, které by údajně měly potěšit Boha a které se ti zdají důležité, aby tě měl Bůh rád. Pilně se vzděláváš a studuješ, co všechno musíš udělat, aby ti nezaniknul nárok na vykoupení, záchranu před zničením Staré Země a před smrtí. Ony otázky jsou zde:

  1. Kdo je ten, který tě tak horlivě vyučuje v tom, co po tobě údajně chce náš Nebeský Otec?
  2. Kdo je ten, koho tak bezmezně uctíváš jako autoritu, že všechny jeho rady hodláš přesně vyplnit?
  3. A když bezmezně plníš ty příkazy toho, který tvrdí, že to musíš udělat pro potěchu našeho Nebeského Otce, cítíš pýchu a naději, že tvé Spasení a záchrana zůstávají nárokovatelná?
  4. Také cítíš, že proroka který bude pouze přednášet vůli našeho Nebeského Otce už nepotřebuješ? Že takový muž už nemůže mít všechny ty podrobné informace o různých nutných úkonech k zajištění nároku na Spasení. Že takový muž se ve své osamělé autoritě nemůže rovnat tvému novému učiteli, který tě každý den vyučuje o údajných božích požadavcích?
  5. Také cítíš, že obyčejný muž prorok musí být zlikvidován, aby nenarušoval lidem jejich nároky na Spasení?

 

 

 

Views: 23

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužské lásky

Současné ženské vnímání mužovo lásky

Ženy a dívky jsou dnes díky používání netělesné elektronické komunikace nastaveny tak, že zájem o ně je nekonečný a obecně u všech mužů. Konkrétní sdělení jednoho muže, že jí miluje, je tedy pro dnešní ženu bezpředmětné a vlastně je to pro ní jen důvod ho začít pokoušet (shit testovat), zkoumat co to znamená, příležitost jak moc ho dokáže ovládat. Žena v tomto vůbec nepoužívá svou lásku k muži.

Díky zdánlivému tlaku obrovského zájmu ze strany mužů (znázorněném mnoha stovkami zpráv za den), který je ale jen fiktivní statistický jev daný neodpovídáním ženy, není dnes vůbec relevantní ženy vyučovat o Zákonnosti a Bezzákonnosti, když si dnes žena může na internetových seznamkách ověřit, že muži jí jakoby tak moc chtějí, i když pro ně ještě nic neudělala, že nejvyšší odměnou pro každého z nich je, aby jí vše nabídl a sloužil.

Dnešní žena je vyučena Druhou Šelmou, že muže na nic nepotřebuje. Tím pádem jí nedává smysl, že by měla pro muže něco dělat nebo se o něj starat a například ho těšit v čase úzkosti. Dnešní žena rovněž pro projití současným vzdělávacím a pracovním systémem začne budovat svůj vztah s Druhou Šelmou přes kariéru, místo aby svou prací a svými znalostmi pomáhala muži.

Views: 55

Skryté odstoupení

Skryté odstoupení

V minulých staletích byla převážnou sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si musel obtížně vybojovat a obhájit. Příchodem 21. století souhrn všech vlivů tento model změnil. Nyní tvoří převážnou část svazků s dětmi samosnubné svévolnice, které se snaží udržet muže kterému se bezmezně vydaly v takzvaném “vážném vztahu”.

V prvním případě muž za svou ženu a rodinu byl připraven kdykoliv tvrdě bojovat. K tomu mu byla připravena pomáhat státní zákonná moc. V druhém případě by muž svévolnici rád opustil, ale neexistuje způsob jak to udělat, neboť by jej vždy dohnala k poslušnosti ona a státní moc. To je tedy úplný projev Bezzákonnosti. Vláda Bezzákonného nemá žádný zájem o lidské rodiny má raději konflikt a zvyšování a upevňování své moci nad lidmi.

Pyšní lide ale jdou v obdivu za tou Šelmou a jejím mluvícím Obrazem. Vůbec si nevšímají absolutního rozkladu vztahů a obrovského ochladnutí lásky, které je spojeno s rozšířením Bezzákonnosti. Mluvící Obraz zaplňuje mysli lidí miliony falešných klamů a vynucuje si poslušnost pomocí anatetické hierokracie a jejího systému kolektivní viny a trestu.

Views: 59

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2080