Jak (ne)rozpoznat Božího služebníka

Existuje mnoho ukazatelů, které jsou mylně považovány za důkaz skutečného následování Boha. Nejčastější jsou pravděpodobně následující:

1) Překonání životní tragédie nebo tělesného handicapu

Přestože překonání životní tragédie (ztráta domova, blízkých lidí, závažné nemoci apod.) nebo tělesného handicapu svědčí o síle a odolnosti takového jedince, není to samo o sobě důkazem, že tento člověk je Božím služebníkem. Dokonce ani tehdy, když tvrdí, že mu pomohl Bůh. Bez důsledného rozsuzování a zkoumání ovoce života takové osoby ji nelze jen pod dojmem obdivu a dojetí přijmout jako Božího služebníka. Emoční terapie démonů přímo nabízí překonání těch největších tragédií pomocí démonické iniciace a posednutí pomocí rituálů.

2) Mluvení o Bohu, používání slov Bůh, Ježíš, víra

Je naivní se domnívat, že satanista nemůže vyslovit jméno Ježíš – vždyť v Písmu je svědectví o tom, že i démoni jméno Ježíš vyslovili: Skutky 19, 13-15 Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“

Stejně tak může satanista velmi snadno mluvit o Bohu, vyučovat, kázat. Vždyť jeho práce je svádět lidi bludy, a to je možné jen tehdy, když tyto bludy šikovně zamaskuje jako pravdu. Žel mnohým křesťanům stačí slyšet hesla „Bůh“, „Ježíš“, „Bible“, „haleluja“, „amen“, aby takového člověka vyhodnotili jako křesťana a poté, co jej zařadili do „bezpečné“ kategorie, už dále nerozsuzují, co takový člověk vlastně vyučuje. Pro satanistu je tak jeho práce velmi snadná.

V knize Skutky se setkáváme s příkladem otrokyně posedlé démonem. Skutky 16,16-18 Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.

Všimněme si zde dvou věcí. Za prvé tato posedlá žena klidně používala slovo Bůh a dokonce svědčila o tom, že Pavel a jeho společníci slouží Bohu. Za druhé i přesto Pavel její „reklamu“ odmítl poté, co rozpoznal, že žena je posedlá démonem a slouží Satanu.

Někteří křesťané by možná namítli, že ta žena mluvila pravdu a byla křesťanům prospěšná tím, že na ně svým voláním upozorňovala. Pavel však zcela správně odmítl od Satana i to, co se jevilo jako pozitivní a přínosné.

Pro Satana je charakteristické, že často nabízí něco, co se zdá být výhodné a dobré. Vždy je v tom ale zlý úmysl. Každopádně i toto biblické svědectví je důkazem, že služebník Satana může používat slovo Bůh bez jakýchkoli problémů a dokonce může v některých případech říkat i pravdu, protože lež se nejlépe ukryje právě mezi pravdou. Poměr 95% pravdy a 5% dobře ukryté lži je daleko efektivnější než 100% lež.

3) Citování Bible, používání křesťanské frazeologie

Samotný Satan dokáže citovat Písmo, stejně tak démoni. Citování Bible není klíčem pro rozsouzení, kdo je a kdo není z Boha. Rovněž křesťanské fráze typu „Ježíš za nás zemřel.“, „Satan je poražený.“, „Jsme vítězové.“, „Bůh nás miluje.“ apod. nejsou spolehlivým znakem toho, že osoba, která je pronáší, je skutečným křesťanem.

4) Působení na pozici pastora, kněze, biskupa, člena staršovstva

Přesně podle přísloví, že pod svícnem je největší tma, i zde platí, že pro satanistu je velmi výhodné dostat se ve sboru na pozici s určitou mocí a autoritou. Navíc to jde velmi snadno, protože výše citované body ukazují, jak lehké je mnohé křesťany oklamat.

Vznikla a vzniká díky tomu řada Církevních organizací se satanistickým vedením, jinak též rezervací pro křesťany. V nich izolovaní křesťané jsou obratně mateni, vyučováni chytře překrouceným interpretacím Bible a zastrašováni tak, aby se učili nerozsuzovat (v satanistickém podání je ovšem „rozsuzování“ překrouceno na „odsuzování“). Postupem času budou všechny tyto organizace jen Nepravost, tedy Otřesná Ohavnost bude stát přesně tam, kde by být neměla. Kdo má uši, slyš.

5) Členství v Církevní Organizaci

Členství člověka v některé Církevní Organizaci není zárukou, že dotyčný následuje Boha. Někteří lidé přicházejí do Církevních Organizací pod vlivem reklamní agitace, jiní proto, že Organizace se prezentuje jako jediný vlastník klíče ke “spasení”, další pak přicházejí ve službě satanu. Zejména satanisté vědí velmi dobře, co mají říkat, aby byli vedením Církevní Organizace přijati a ideálně dosazeni do nějaké funkce.

6) Příjemné emoce se použijí k přehlušení varovného hlasu

Emocionální vzrušení lze pociťovat při mnoha aktivitách a v různém prostředí. To, že někdo dojemně pláče při zpívání chval nebo kázání, nebo se horlivě a zaníceně modlí, není důkazem, že následuje Boha a hledá pravdu.

Zejména satanisté jsou mistry v hereckých etudách, v nichž předvádějí své „zapálení“ pro Boha a baví se tím, jak jsou křesťané uchvácení. Kromě slz a nadšených hlasitých modliteb je oblíbená i modlitba v jazycích, kdy satanisté často přítomné proklínají tak, aby jim nikdo nerozuměl a prokletí nezlomil.

Tato metoda funguje výborně zejména v letničně-charismatických sborech, už proto, že málokdy je přítomen někdo s darem výkladu jazyků a vedení sboru to ani nepožaduje. Navíc jsou lidé drženi v odstupu od skutečné Církve, aby nemohli být informováni a nemohl k nim tak promlouvat Duch Svatý slovy těch, co je budou varovat před Bezbožností. (V případě, kdy je i vedení sboru samo satanistické, se není čemu divit.)

7) Zfalšovaná svědectví o obrácení a záchraně sloužící k vybudování “důvěryhodnosti”

Každý správně vyučený satanista ví, jaká slova chtějí křesťané slyšet a jaké svědectví má vyprávět, aby ostatní strhnul k nekritickému obdivu a dojetí. Ideální jsou zejména svědectví o vyléčení z nemoci nebo drogové závislosti, vysvobození z okultismu apod. Obvykle se přidává i zcela neuvěřitelné svědectví o vysvobození ze závislosti na sexu.

Samozřejmě, že existují i pravdivá svědectví o Boží záchraně z těchto a jiných zlých věcí. A právě proto, že Satan ví, jak na tato svědectví křesťané reagují, nechává své služebníky svědčit stejným způsobem.

Sleduje tím dlouhodobý cíl. Člověk, který vydává svědectví, jak ho Bůh zachránil, jak všechno bylo strašné a teď je to nádherné, protože „Bůh je tak úžasný…“ si lehce vybuduje pozici důvěryhodné osoby, které se má věřit, protože přece prošla tak hroznými věcmi a Bůh ji zachránil.

Takový člověk už může klidně začít vyučovat šikovně překroucené biblické interpretace, protože pozice „důvěryhodnosti“ byla vybudována a málokdo bude jeho výroky pitvat a rozsuzovat. Spíše je řada křesťanů bez odporu zkonzumuje, protože je přednáší přece „tolik požehnaný služebník.“

8) Uzdravování a jiné zázraky

Satan je schopen působit uzdravení (tím, že jeden démon je nahrazen jiným, čímž zmizí původní obtíže) a předvádět nejrůznější zázraky a divy. Vždyť o tom je celé Léčitelství. Písmo říká jasně, že svými divy a zázraky nakonec Satan svede celý svět.

Satan a démoni milují divadlo a předvádění se a všem lidem, kteří po tom touží, rádi zinscenují patřičně dramatické a působivé představení. Skutečný Boží služebník slouží darem uzdravování neokázale a pokorně. Boží zázraky neslouží lidem k pobavení nebo danému služebníku k získání popularity.

Skutečného Božího služebníka lze rozpoznat podle ovoce jeho života – tedy kam svými skutky směřuje, kam vede ostatní lidi.

Učení každého člověka je nutno neustále rozsuzovat, poměřovat s Božím slovem a pečlivě zkoumat, zda je toto vyučování pravdivé, nebo naopak zavádějící. Nelze se nechat ukolébat tím, že jednou či dvakrát takový člověk vyučoval správně.

Satan počítá s tím, že u mnohých křesťanů zvítězí prostá lidská lenost a pohodlnost, a poté, co je přesvědčí o důvěryhodnosti svého služebníka některou z výše uvedených metod, nebo jejich kombinací, může nastoupit nenápadné vyučování bludů a obratně překroucených interpretací.

Sedmileté soužení

Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení

V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod Ježíše. Stejně zhoubnou a nepravdivou mutací tohoto učení je, že soužení bude trvat jen polovinu, tedy 3 a půl roku a před tím bude 3 a půl roku pokojná vláda Antikrista.

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě.

POSLOUPNOST UDÁLOSTÍ PODLE TÉTO LŽIVÉ NAUKY:

  1. vytržení Církve (tedy všech pravých následovníků Ježíše Krista); toto vytržení údajně není totéž co druhý příchod Ježíše Krista, protože Ježíš nevstoupí na Zemi, ale Jeho věrní se s Ním setkají v oblacích.
  2. ustanovení jednotné světové vlády a příchod Antikrista (sem spadá i označování lidí znamením šelmy) a následující 7 leté soužení, které bude ukončeno příchodem Ježíše
  3. příchod Ježíše, zničení Antikrista
  4. soud nad bezbožnými

Učení o vytržení Církve před dobou soužení nemá biblický základ. Toto téma je rozebráno v samostatném článku. Příchod Bezbožníka a ustanovení jednotné světové vlády je realitou a Bible nás na toto období připravuje. Zcela bludné je ale tvrzení, že toto období potrvá sedm let a po něm bude následovat druhý příchod Ježíše.

Proč učení O sedmiletém soužení odporuje Bibli?

Znamenalo by to totiž, že Bůh nám neřekl ve svém slově pravdu o tom, že nikdo nebude znát přesný čas Ježíšova druhého příchodu. Lidé by si jednoduše mohli spočítat, kdy Ježíš přijde. Tím by ovšem přestalo platit to, co je řečeno v Písmu – že nikdo tu dobu nezná, a do poslední chvíle nikdo nebude ani tušit, že Ježíš přichází.

Skutky apoštolů 1,7 Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

Ježíš se vždy odkazoval na to, co bylo řečeno ve Starém Zákoně. Kdyby tam bylo řečeno, že soužení potrvá sedm let, neměl by důvod to svým následovníkům nesdělit. (A to už vůbec nemluvíme o tom, že Ježíš by neměl důvod varovat své věrné před soužením posledních dnů, kdyby platilo, že před tímto soužením si své věrné vezme s sebou.)

Vzato čistě logicky by období sedmiletého soužení po vytržení Božích věrných bylo absolutně zbytečným krvavým divadlem. Jestliže by byli zanecháni jen bezbožní, tedy ti, kdo se už rozhodli Boha odmítnout, nemělo by smysl dovolit satanu svádět a tříbit. Bible hovoří o lidech, kteří odmítli (nepřijali) znamení šelmy – ale jací lidé by to mohli být, když Boží věrní podle tohoto bludného učení vytrženi?

Zjevení 16,2 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.

Proč tento verš říká, že vředy padly na lidi označené znamením a klekající před obrazem šelmy? Jestliže v té době bude Církev pryč, nebude nikdo, kdo by nebyl označen znamením. Proč tedy Bible prostě neřekne “vředy padly na všechny obyvatele Země”? Ale zjevně je zde nutno odlišit lidi, kteří znamení šelmy přijali a lidi, kteří toto označení odmítli.

Jakou svobodu uvěřit či neuvěřit by měli “zanechaní”, když by na základě vytržení Církve měli před očima jasný důkaz, že Bible říká pravdu a křesťané se nemýlí? (Existují dokonce i propagační videa, která ukazují, jak se “zanechaní” obracejí k Bohu. Ovšem v tomto případě bychom nemohli hovořit o svobodě volby, když by těmto lidem byl postaven před oči jasný důkaz o Boží existenci a Pravdě.)

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě

1. Tesalonickým 5,3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Matouš 24,36-39 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

Soud nad tímto světem, jak probíhá, vysvětlení

Soud nad tímto světem, jak probíhá, vysvětlení

Příchod Ježíše Krista přinesl Soud nad tímto světem

Jsme nyní v tisícileté Kristově říši a můžeme se dozvědět o Bohu všechno to, co lidem před příchodem Ježíše Krista nebylo zjeveno. Pravé roste spolu s Nepravostí společně a lidé jsou spravedlivě tříděni podle toho, jakého jsou srdce. Kdo miluje učení Božího Odpůrce, ten nachází tisíce falešných učení andělských evangelií a nauk, kdo miluje Boha, ten je vždy Bohem nalezen a dojde poznání Pravdy.

Příchod Ježíše Krista tedy přinesl Soud nad tímto světem. Mnozí se ptají, proč tomu tak je. Odpověď je jednoduchá a je samozřejmě v Bibli přímo a doslovně obsažena.
Principem je, že lidé nemilující Pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nikdo se nemůže vydávat za milovníka Boha a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

Komu se nelíbí to, co Ježíš Kristus hlásal o Božím království, ten prostě nesouhlasí s Bohem. Takový pak nadále hledá, co je jeho srdci milé, a nachází své bohy v učeních démonů a andělských evangeliích.

Jednoduchá nabídka, kterou jedni přijímají s radostí a pro jiné je děsivá

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak spočívá v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo činí zlé věci, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány z Boha.

Řečeno jinými slovy:

Každý kdo činí věci Bohu odporné, nenávidí jméno Božího Syna a všemožně se od něj odvrací, případně ho (pro oklamání ostatních) nahrazuje falešným Kristem s odlišným učením. Takový člověk miluje dílo zaměřené proti Kristu, (antikristovské). Každý kdo činí špatné věci nepřichází ke světlu proto, aby to nebylo v přímé konfrontaci s Biblí a s učením Ježíše Krista, pak je totiž patrné, že se jedná o nepravost.

Kdo hledá pravdu, přichází k Bohu a nachází pravdu v Bibli a v Ježíši Kristu, může tak své skutky obhajovat skutečným Božím slovem.

Svatý, svatá, svaté – vysvětlení pojmu

Svatý = netělesný, neřídící se principy a potřebami a pohnutkami těla.
Svatý = řídící se principy a pohnutkami Božího Ducha, Boží spravedlnosti a Božích zákonů.

Z tohoto jasně vyplývá, že nic tělesného nemůže mít nic společného se “svatým”. Nic tělesného nemůže být “svaté”, takže i mýtus o bezhříšných křesťanech je jen manipulativní lží, pomocí které Církevní Organizace ovládají své ovce.

Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém, poznáním Boha a vírou v Boha a Syna. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého a existující v člověku nemá tělo a proto se neřídí principy těla a může se posvěcovat.
Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný.

Člověk se může pokoušet vést své tělesné vztahy správné před Boží spravedlností, ale tělesné jednání je stejně vždy v rozporu se svatou netělesnou spravedlností. Proto není ovládání své tělesnosti prostředek k posvěcení.

Slovo Svatý je běžně používáno zcela CHYBNĚ a manipulativně.

Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. ***

Příbuzná témata:

Klášter

Spasení

Spasení

Spasení je slovo, která patří mezi Světem významově změněná slova. Spasení člověka je dar Boha Stvořitele, určený pro lidi toužící po SpravedlnostiPravdě, kteří pochopili, že ve své hříšné tělesné podstatě nemohou být dokonale spravedliví před Bohem, neboť jejich tělesnost ovládá zákon hříchu. Je to dar odpuštění hříchů a nedá se nedá ničím zasloužit, takže se jím nikdo nemůže chlubit.

Dezinformace o podstatě Spasení je základem chybných výkladů “křesťanství”

Církevní Organizace manipulativně učí, že jistota spasení se rovná jistotě cesty do Nebe. Toto učení není založeno na Božím slovu, ale pouze na interpretacích Církevních Organizací. Taková interpretace totiž je velice lákavá a je zdrojem nesprávných důvodů, proč chtít do Nebe. Je ale nepoměrně účinnější než Pravda při získávání nových členů do Organizací kvůli své bezproblémové lákavosti. Organizace které vyučují “jistotu záchrany života v Nebi” mají proto obrovské davy následovatelů, kteří si v jakémsi “nebi” chtějí zachránit nepovedený pozemský život. Ale Ježíš sám pověděl: “kdo si chce život zachránit, ten o něj přichází. Ale kdo pro mě život ztratí, ten jej nalezne”.

Problém záměny slova Spasení a “záchrana od něčeho” v překladech Bible

Velký problém také spočívá v překladu slova Spasení, kdy různé překlady používají zcela volně tento termín i tam, kde se hovoří o prosté záchraně před nečím Například Matouš 24:13 je závěrečné slovo překládáno jako spasen či zachráněn v každém překladu jinak. Církevní Organizace tohoto zmatku zneužívají, a pojem “Spasení” používají víceméně jako obchodní artikl k ovládání lidí po způsobu sekty.

Jak ve skutečnosti funguje Spasení (odpuštění hříchů)

Pro ty, co se rozhodli následovat Ježíše Krista a být s ním jeho kněží v tisíciletém království nebeském na Zemi (které je zde a teď), mohou být před tváří Boží očištěni zástupnou obětí Ježíše Krista, Božího syna, a vstoupit do nebeského království již v těle, jako nově zrození z Ducha! Proti tomu se zase hojně vyučuje nesmyslné učení o tom, že Tisíciletá Kristova říše tu ještě není a přijde někdy v budoucnosti.

Takové znovuzrozené už nemůže Satan dnem i nocí žalovat před tváří Boží, neboť přijali dar Spasení, odpuštění hříchů. Tímto je člověk povoláván do tisícileté Kristovy říše na zemi, aby zaséval Boží Evangelium do Světa a mohl tak spravedlivě vládnout ještě na Zemi. To je to první vzkříšení.

Spasení se přijímá vodním křtem PONOŘENÍM, na znamení odpuštění hříchů. Spravedlivý pak musí změnit své smýšlení (což znamená činit “pokání”), aby pochopil, že nyní je v něm nová bytost, která nemá tělo, je nesmrtelná a tudíž nehřeší. Poté může umrtvovat žádosti a směřování, které je odsouzeno k smrti a pomíjivosti, neboť jeho původní tělo již není to, co by určovalo smysl jeho života, nýbrž pouze naplňuje principy světa.

Kdo miluje Pravdu a věří v pravého Ježíše Krista, čistě a bezelstně, ten miluje hodnoty Boží věčnosti a nepomíjitelné slávy. Nelpí na hodnotách tohoto pomíjitelného světa. Takový obdrží život věčný. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Proto milujte Pravdu, Krista pravého a milujte své bližní jako sami sebe, a budete mít život věčný.

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1. Timoteovi 6,12

Od čeho potřebuji spasit?

Poutá nás zákon hříchu, díky němuž děláme jiné věci, než se kterými souhlasíme ve svém nitru. Činíme tak z tělesné nutnosti. Další z věcí, od kterých potřebuji spasit, je lidská bezbožnost. Lidé bez Boha nedokáží vytvořit žádné dobré dílo, protože každé lidské dílo nakonec vede ke skáze. (Veškerá lidská snaha provádět Boží věci skončí tragicky a nakonec všichni lidé budou věřit démonským lžím, které jsou určeny k tomu, aby démoni zkoušeli lidskou mysl a nabízeli jí mnoho různých alternativ (démonských nauk, esoteriky, okultismu, new age a podobně) a cest, po kterých se dá jít.)

Od této pyšné bezbožnosti, která přivede svět až do posledních časů, chce Bůh ochránit pomocí Božího evangelia a Ducha Svatého, který svědčí PRAVDU a bojuje proti svodům Bezbožnosti. Proto Bůh učí lidi Pravdu a čeká, koho bude pravda zajímat a kdo raději bude následovat hanebné satanovy lži.

Několik dní předtím, než byl Ježíš umučen, zaznamenává Bible tuto rozmluvu Ježíše s jeho učedníky:

“Ježíš mu odpověděl: ‘Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.’ Filip mu řekl: ‘Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!’ Ježíš mu odpověděl: ‘Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.'” (Evangelium podle Jana, 14. kapitola)

Dále Ježíš také říká, že jeho Otec je větší než on sám. Miluje jej a jedná, jak mu Otec přikazuje.

“Spasení je dar z Boží milosti. Není z našich skutků aby se nikdo nemohl chlubit”

Co se přijetím “odpuštění hříchů” změní

Vzhledem k tomu, že Bůh existuje mimo tento Čas (neboť Bůh stvořil Čas), vidí počátek i konec všeho najednou a k tomu se také váže problematika spasení a odejmutí hříchu. V okamžiku, kdy člověk přijme Boha za svého Pána, mění tím svůj život tak, že do “budoucnosti” již bude věřící a jako věřící také skončí svůj pozemský život. Člověk tím, že vstoupí do vztahu s Bohem, přiznává své pravé místo a jak Bůh zasíbil, je vysvobozen ze své hříšné a zlé přirozenosti.

Příbuzné pojmy:

Vykoupení