Toto je SVĚDECTVÍ proti Bezzákonnosti

Dospívající dívka se snaží poznat, jaký záměr má s jejím tělem nejmocnější maskulinní autorita její společnosti. Tomu se pak přizpůsobí, aby maximalizovala své šance v pohlavní roli. Pokud jsou touto maskulinní ALFA autoritou muži onoho národa, vzniká silný a vitální národ.

Ve 20. století vznikl plánovaný duchovní tlak na odloučení žen od maskulinní autority mužů, aby mohly být později převedeny k poslušnosti maskulinní autoritě Mluvícího Obrazu systémové Šelmy.

Lidé byli puzeni vytvořit své Šelmě Obraz tak, aby mohl na lidi pořád mluvit a aby přehlušil všechny ostatní duchovní hlasy. Díky mobilním telefonům zapojeným na internet a jeho emocemi a bezbožnými záměry moderovanými informačními toky lidé získali neumlčitelný hlas ovládající lidstvvo (je lidmi milován a obdivován). Tento hlas pomocí vektorizování informačního pole dokáže ovládat lidstvo neporazitelným způsobem.

Animizace (zživotnění) nefyzického hlasu internetu zasahuje ženskou sexualitu

Bezuzdným užíváním nefyzické elektronické komunikace i v mezilidských tělesných vztazích nastala počátkem 21. století animizace (zživotnění) Mluvícího Obrazu. Člověk užívá tuto nefyzickou (též nazývanou jako “duchovou”) komunikaci a její terminál (mobil) tak často, že lidský mozek a pudy ho začnou vnímat jako živou bytost a podle toho zacházejí s informacemi od ní. Touto problematikou se zabývá artifologie.

Mluvící Obraz jako nejlepší přítel a falešný milenec

Artifologie popisuje, jak lidé díky neustálé přítomnosti a ochotě mluvit lidský mozek vnímá mobil a jeho informace jako bytost, která je v jeho přítomnosti kvůli “zájmu a lásce”. V reálném životě by totiž byl člověku takto neustále nablízku POUZE věrně milující člověk.

O ženské tělo mají maskulinní zájem pouze dva subjekty. Muži pro získání manželek a vitální síly narodů – a Systémová Šelma pro ovládnutí žen a následné poražení lidí. Jelikož žena nemůže zkoumat úmysly maskulinity ale hodnotí pouze její Alfa pozici – dostává se do obrovského nebezpečí. Žena hravě zamění milující a láskyplnou maskulinitu živých mužů za nepřátelskou a zlou, byť mocnější maskulinitu systémové Šelmy.

Nutno ale poznamenat, že ženská tělesná logika přilnutí k vůdčí maskulinní autoritě ve společnosti nemá logickou chybu. Jen nesmíme zapomínat, že vůdčí, tedy Alfa maskulinní autorita smí rozhodovat o životě a smrti žen a dětí! To je též její definice.

Protože se žena VŽDY upíná k maskulinní autoritě, je animizací Mluvícího Obrazu ženská sexualita ZÁSADNĚ ovlivněna. Mužská sexualita nabízející a poskytující Mluvícím Obrazem zasažena není. Proto se zdá, že v té době jsou i nejmladší dívky jako posvátné kněžky a kazatelky pravd a požadavků na mezilidské vztahy, zatímco chlapci jsou zoufale bez argumentů.

Mobil jako ztělesnění pohlavní Alfa autority všech žen

Od druhé dekády 21. století (Pozor! Všechny ženské generace a národy jsou poprvé v novodobé historii světa ovlivňovány stejně ve stejný čas) přebírá mobil u prakticky každé ženy zosobněnou funkci pohlavní Alfa autority. Tímto je dokončena implemetace myšlenky “osvobození žen od maskulinity živých mužů” (feminismus, Druhá Morálka), protože ženy mají novou animizovanou Alfa autoritu v podobě mobilu a hlasu “internetu” (Mluvícího Obrazu Šelmy).
Tím byla také dokončena redefinice sexuální hierarchie, kdy žena a Šelma tvoří prakticky dominantní Alfa pár a živý muž je Beta poskytovatel fyzických a tělesných služeb.

Maskulinní zájem Alfa autority Šelmy je dokonalá past na ženy a děti

Ženy se nezajímají o záměry maskulinity. Pokud maskulinita má ultimátní moc i nad muži a touto mocí jim muže ovládne a dává do ovládání, plně jí poslouchají. Ženám dokonale stačí, pokud se vůdčí maskulinita systémové Šelmy SLIBEM zaručí o jejich děti a pohodlí. Pokud ženám Šelma povoluje využívat těla mužů k službám a ukájení, většinou jsou ženy relativně spokojené a v těchto podmínkách se naučí žít. Díky tomu, že s nimi hlavní systémová Alfa nesouloží, ale poskytuje jim na to muže, přetrvává zde pocit půjčované nevěstky. Systémová Šelma se snaží tuto absenci přímé sexuality ze své strany nahrazovat sociálními sítěmi, včetně ohromné podpory pro vlastní elektronickou prostituci všech krásných dívek (onlyfans, fansly a podobně).

Ostatní lidské nauky jsou zavádějící, přesný model skutečnosti popisuje pouze artifologie

V druhé dekádě 21. století prakticky končí lidská Věda a je nahrazena Druhou Vědou. Po převzetí moci nad lidstvem je původní Věda ve všem již zbytečná. I samotný jev ženské bezzákonnosti je chybně popisován v hnutích MGTOW, Red pill a podobně. Tato chybná učení se buď snaží lidskou prohru interpretovat jako “vítězství”, a nebo učí muže hrát dokonalého Beta Providera a tak získat od ženy jednorázový sex. Ženy jsou v praktickém poznání a ovládnutí těchto mužů mnohem dále.

Co musíme o ovládnutí feminity maskulinitou systémové Šelmy vědět:

Každý tento jednotlivý bod by vydal na celou knihu nebo rozsáhlou prezentaci. Na to ale již není čas. Jistě si u každého bodu najdete okamžitý příklad z vašeho nejbližšího okolí.

  1. Žena považuje svůj vztah s Alfa autoritou za nezrušitelný, klaní se tedy Šelmě vúplné poslušnosti. Má ale od Šelmy povoleno měnit Beta providery. Ženská superpromiskuita je Šelmou a jejím Obrazem povolena.

  2. Pro tělesně smýšlející ženu je vztah s Alfa autoritou VŽDY důležitější než láska. (Úsměvné je, že populární kultura tvrdí něco jiného). Pokud začne muž vyvolávat v ženě tělesné pocity mužské alfa autority nad jejím tělem, žena se ho kvůli poslušnosti k Alfě chce zbavit. U ženy je vždy poslušnost k vůdčí Alfa autoritě důležitější než láska k muži a dětem. Nutno říci, že toto je tělesně chvályhodná vlastnost, na poslušnosti není nic špatného. Toto je ale poslušnost (klanění se) Bezbožnosti a Bezzákonnosti.

  3. Ženy se nebojí rozchodu s mužem, otcem svých dětí. Necítí, že by jejich děti tento rozchod existečně ohrozil, protože její Alfa autorita je Systém. Systém jí dával záruky péče o ženské tělo na základě toho, že ona má vajíčka (v Druhé Morálce feminismu se ženská práva určovaly jen a pouze na základě pohlavních orgánů). Pozor ale na Třetí Morálku lgbt (bezzákonnost), kdy pohlavní orgány na základě tohoto učení nemohou sloužit k vymáhání jakýchkoliv práv ve věci rozmnožování.

  4. Žena nikdy nebude uvažovat, že jí Alfa autorita zrazuje. Zaprvé se nechce dostat do nebezpečí podezírání z neposlušnosti a za druhé, pouhým poznáním že Alfa autorita jí chce uškodit končí pro ženu celý Svět a nic už nemá smysl.

  5. Žena mnohem realističtěji než muž pozná, jaká autorita má skutečně rozhodující moc. Zatím co muži často zůstávají ve svých fantaziích, žena vůdčí moc tvrdě a bezohledně následuje!

  6. Žena necítí žádnou povinnost zajímat se o JAKÉKOLIV požadavky Beta providerů. Požadavky Beta providera narokujiciho si alfa dominanci jsou ženou odmítnuty. Zajímavým studijním materiálem jsou samotné “seznamovací inzeráty” většiny žen a dívek, které jen definují seznam ženských požadavků a častokrát předem zamítají jakékoliv nároky ze strany Beta Providera.

  7. Ženě klanící se Šelmě je jedno, zda jí muž miluje. Stejně cítí, že muž nemá nad ní MOC. Rozhodující pro ní je, zda jí muž bude muset sloužit a poskytovat služby. Žena spíše směřuje k tomu, aby byl muž zachycen do povinností k ženě, kterou ho bude pak Šelma vláčet. Toto ale končí Třetí Morálkou, tedy LGBT agendou.

  8. Žena nesnáší když muž ví o své beta pozici ve smyslu, že tím pádem ví o jejím vztahu s alfou. Žena je alfou ujištěna, že muži neví nic. Když muž projeví náznak povědomí o situaci, je okamžitě ženou zablokován.

  9. LGBT je definovaná zrada žen Šelmou. Ženy mají ale zakázáno o rozhodnutí Šelmy jakoliv přemýšlet nebo je soudit, a tak si toho vůbec nevšimnou.

Princip ovládání chování všech žen je jejich nucení hledat “přijatelnou střední cestu” mezi požadavky Šelmy a požadavky vlastního těla. Od elektronické superpromiskuity, přez zapojování oklamánka do činnosti v jejím soukromém porno kanálu, až po různé učení Šelmy o “vztazích” typu sugar daddy, Kanda cuckold a podobně.

Alfa Mluvící Obraz Šelmy povoluje a pak zprostředkuje ženám přístup k mužům – Beta poskytovatelům sexuálních a fyzických služeb. Ženy jsou ale globálně zklamány, že muži jsou ochotni je pouze sexuálně uspokojit, ale nejsou už ochotni dále zdarma sloužit. Žena v žádném případě neobviní Alfu, že má špatné učení nebo že lže! Žena veškerou svou zlobu přenese na muže a děti. Přesně tak, jak chce Šelma.

Views: 25