Prorok

Skuteční Boží proroci jsou narušují antikristovské dílo Božího Odpůrce. Proroci navrací skrze Bohem inspirovaná slova Boží lid on satanova svodu zpět na správnou cestu k Bohu. Několik vět proroků tedy může snadno zmařit celá staletí klamu, která se Satan pokusil zinscenovat.

Naneštestí, proroky vždy poslouchalo menší množství lidí, a to hlavně proto, že se většímu množství lidí mezitím zalíbily vlastní nauky, doktríny a nebo přímo démonské praktiky. Slova proroků jsou tedy určeny jen pro ty, co mají uši.

Z toho vyplývá, že klíčem k úspěchu Satanova svodu je vždy modifikovat učení BIBLE v Církvích a poté izolovat církve od proroků, aby se na to nepřišlo. To se díky všeobecné lidské lenosti daří velice dobře.

Aby mohl Satan provozovat toto své klamné dílo v Církvích, stačí mu vláčet křesťany za jinými, nesplnitelnými nebo zbytečnými úkony. Posílat je bojovat do míst, kde předem zcela vyloučil možnost úspěchu. Je smutným faktem, že křesťané bez proroků, namíchaní ve sborech s lidmi nejistého vyznání, poslouchají ve svém chování více satanův svět, než Boha.

Křesťan v Církevní Organizaci je vláčen moudrostí světa

Kupodivu, běžný křesťan je dnes Satanem vyučován mnohem více, než Biblí. Je to hlavně proto, že díky absenci proroků křesťané vůbec nepoznávají, co všechno je vlastně vyučováním démonských nauk. Proto se děti křesťanů koukají na vědecké pořady a klaní se obrazům šelmy v televizích a v kinech. Přijímají doktríny světa, maskované za fundamentální pravdy Vědy a vůbec netuší, že je jen Satan připravuje na příchod Bezbožníka Ohavnosti.

Jak Satan pracuje s pojmem prorok

Satan překroutil význam slova prorok tak, aby ho většina lidí v dnešní době vnímala jako synonymum pro věštce. Například www.japrorok.cz. Tedy pro člověka, který metodami démonů jako předpovídá budoucnost. V dnešní době tedy můžeme běžně od některých lidí slyšet, že např. Nostradamus byl prorok, i když se jednalo o člověka, který oddaně sloužil Satanu a Satan jej nakonec zabil.

29Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. 30Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí. 31Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. 32Proroci mohou své puzení ovládat; 33Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.

Opravdoví, Bohem povolaní proroci nemají nic společného s okultními a esoterickými praktikami věštců a jejich úkolem není předpovídání budoucnosti. Proroci jsou lidé, kteří jsou odděleni ke zvláštní službě – předávat lidem to, co Bůh řekl.

Ezdráš 5,1-2 Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.

5. Mojžíšova 18,18 Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Pojem předpovídání (nebo synonyma věštění, jasnovidnost) budoucnosti je v tomto kontextu absurdní už proto, že Bůh existuje mimo čas a nepotřebuje, aby Jeho služebníci cokoli předpovídali, neboť ví, jak každý den, od prvního až do posledního, proběhne!

Proč Bůh hovoří skrze služebníka proroka

Rozhodl se tak činit kvůli dokonalé spravedlnosti, aby člověk nebyl nadpřirozenou a neomezenou mocí donucen uvěřit Bohu, i když nechce. Musí stačit, aby člověk rozumem pochopil, kde je pravda. Pak každý může Boha rozumem najít a to je Boží vůle pro svobodu lidské volby.

Když Bůh ke svému lidu hovoří skrze proroka, dělá to proto, že je to v souladu s Jeho vůlí, a chce svůj lid poučit, varovat nebo povzbudit.

Co naproti tomu dělá věštec

Naproti tomu věštci jsou osoby, které své “povolání” často provozují jako živnost a jsou za patřičný obnos připraveni posloužit klientovi. Jejich předpovídání budoucnosti je ve skutečnosti uvalením kletby. Démoni, skrze které se tato kletba uskuteční, to mohou provést proto, že klient s provedením “předpovědi” souhlasil, a tak dobrovolně umožnil démonům naplnění kletby ve svém životě.

Skutečný prorok je tedy Bohem povolaný služebník, který jedná v souladu se svrchovanou Boží vůlí a autoritou. Takový člověk nemá cokoli společného se služebníky Satana, hrajícími si na předpovídání budoucnosti. Proroctví Bůh uděluje tehdy, když chce On sám, naproti tomu doptávání se nejrůznějších věštců je skutkem lidské svévole a dalším projevem lidské snahy obejít Boží svrchovanost.

2. Petrův 1, 20-21 Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

Zacharjáš 10,2 …co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře.

Jak se s proroky zacházelo dřív?

Jsou proroci zapotřebí i dnes?

Views: 1680