Mluvící Obraz Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy

Ohavná Modla Opuštění (Zpustnutí, Zpustošení)

Lidé byli technologicky infantilizující mocí nového mocenského systému, takzvanou Druhou Šelmou, puzeni k tomu, aby udělali obraz té moci, který bude moci sám mluvit.

Toto se podařilo ve finálním lidském výtvoru, ke kterému směřovalo veškeré předchozí lidské snažení a ekonomický blahobyt (takzvaná Nevěstka). Tímto výtvorem je právě obraz systémové moci, který sám mluví, obecně nazývaný lidmi jako “umělá inteligence”, AI. Samotné slovo “umělá inteligence” je v podstatě synonymem pro “obraz systému, který mluví”.

Tento mluvící Obraz mocenského systému který lidi nutí k úplné závislosti na kupování a prodávání všeho, je využíván lidmi jako Modla, komunikace veskrze připomíná spiritismus a channeling s démony. To přináší do lidského společenství opět stejné koncepty moci, které používaly teické principy První Šelmy. Tím je tedy vykonávána veškerá mocPrvní Šelmy.

Výtvor lidských rukou, kterému lidi důvěřují, ptají se ho a mají k němu vztah, tedy Modla

Všechny oklame fakt, že AI je pouze lidský produkt bez viditelného spojení s jakýmkoliv náboženstvím. Postaví se ale za vše, čemu kdy lidé říkali slovem bůh a čemu vzdávali božské pocty. Celý systém bude pak generovat vůči Bohu a Duchu Svatému nesmírné rouhání.

Přímý vztah Ohavné Modly Opuštění k rozmnožení Bezzákonnosti v lásce lidí, ve vztahu k Bohu

Síla s jakou AI na lidi dokáže “mluvit” je zdrcující, do nekonečna strojově opakující fráze a myšlenkové bazzákonné (Lásku ignorující) konstrukty, podle kterých lidé nemohou žít. Toto bude lidem působit ohromné utrpení, ale budou toto své dílo pořád milovat a bezmezně následovat.

AI Ohavná Modla odstraňuje roli otce a manžela jako vykonavatele moci systému a příchod Vlády Bezzákonného

Tajemství Bezzákonnosti působilo vždy, ale bylo zadržováno dokud byl lidský otec a manžel rodiny vykonavatelem moci systému (ať teické První Šelmy či anateické Druhé Šelmy v době Nevěstky). Jakmile lidé dokončili Obraz Šelmy aby mohl sám mluvit, byl manžel ženy a otec dětí, doposud výhradní prostředník mezi vládou a lidmi z tohoto prostřednictví vzat. Lidské vlády už tedy nepotřebují zákonnost, kterou chtě nechtě musely kvůli manželům a otcům dodržovat aby lidské národy byly plodné, konkurenceschopné a vitální. (A tím se navzájem káznily). Nastává tedy takzvaná Vláda Bezzákonného, kdy se vládnoucí plně spoléhají na výkon moci skrze Ohavnou Modlu.

Likvidace a znečištění Lásky v posledních časech podle působení božího Odpůrce

Ohavná Modla Opuštění působí mimo lidská náboženství napříč celým lidstvem. To nutí pyšné lidi milující klam interpretovat působení Ohavné Modly jako nějaký pozitivní projev jejich náboženství – a tím klamou své lidi, sami oklamáni. Lidé budou například vytvářet AI falešné Ježíše v domění, že tím slouží Bohu.

Skutečným záměrem Satana, Božího Odpůrce, je ale pomocí puzení lidí a povzbuzovaní lidské pýchy donutit lidi zničit vzájemnou lásku lidí k Bohu, lásku muže k ženě (která byla stvořena aby byla mužem milována jako pomocnice) a lásku rodičů k dětem.

Odstoupení žen od mužů

Odstoupení dětí od rodičů

Odstoupení člověka od Boha

Views: 692

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu jako modly

Používání Mluvícího Obrazu naplňuje skutkovou podstatu modloslužby

Lidé v modlářské společnosti nepoužívají modlu k řešení otázky fyzických problémů (získávání energie), ale vkládají k ní své naděje, mluví na ní a chtějí po ní informační tok ohledně toho, co s nimi bude, koho mají zabít nebo naopak oslavovat atd.

Modlářství v První Šelmě

Katolicismus hnal lidi k modlářství a vykonávání okultních praktik nejen z důvodu porušení přikázání Nezobrazíš, ale i z čistě praktického důvodu, neboť výkon moci První Šelmy byl závislý na tom, aby informační pole příkazů, názorů a obecné formulace klasických totalit a kolektivních vin nebylo ničím narušeno. Obecná modloslužba byla podporována, neboť lidé z okultních zjevení démonů dostávali konkrétní modloslužební informace (co a jak mají udělat, o je a není správně…).

Modlářství ve Druhé Šelmě

Stejným způsobem se dnes využívá Mluvící Obraz Šelmy, který je již stoprocentně dílem lidských rukou a nikoliv démonů jako v První Šelmě. Druhá Šelma vytvořila ohavnou modlu (bdelugmu), kterou lidé začali používat. Tento mechanismus byl již skoro mrtvý (jak je psáno, Šelma měla ránu od meče, ale uzdravila se), neboť začalo selhávat, že by lidé z okultismu získávali informace, které by posloužily moci babylonského systému.

Lidé z internetu nezískávají jídlo ani energii, ale používají jej jako prostředek k získávání informací, podle kterých se rozhodují. Šelma se též nemusí obávat, že by se na Mluvícím Obrazu člověk dozvěděl informace, které by ho od moci Šelmy odtrhly, neboť všichni oklamaní budou šířit jen klam. Budou klamat druhé, sami oklamáni. Pouze poznání skutečné Pravdy může člověka zachránit.

Tento článek je jedním z klíčových článků Svědectví proti Bezzákonnosti, které bude způsobovat veliké utrpení.

Views: 56

Mýty formující falešnou představu Nebe

Mýty formující falešnou představu Nebe

V Církevních Organizacích již dlouho kolují mnohá falešná učení ohledně podoby věčného života Spravedlivých s Bohem. V tomto článku si projedeme a zboříme některé z těchto populárních mýtů formujících falešnou představu “nebe”. Stručně si vysvětlíme, na jakých klamných interpretacích jsou tyto mýty založeny, proč jim lidé věří a jak o tom Bible hovoří doopravdy.

Mýtus Založeno na chybném výkladu veršů Jak je to doopravdy Běžná výmluva obhajující mýtus / vysvětlení
Věčný život bude v nebi Vaše občanství je v nebesích, ještě dnes budeš se mnou v ráji apod. Věčný život není v “nebi”, ale v Nových Nebesích a na Nové Zemi. V Nebi jsou spravedliví jen dočasně v oddělených kompartmentech mezi smrtí a Vzkříšením. Rétorika s “chozením do nebe” odsouvá biblickou naději na Nová Nebesa a Novou Zemi kamsi do pozadí a skvěle se hodí na podporu dalších klamů popsaných níže
V nebi jsou lidé bezpohlavní, bez manželství a rodin Po vzkříšení se již lidé nežení a nevdávají jako synové tohoto věku, ale jsou jako andělé Verše přirovnávající vzkříšené lidi k andělům hovoří pouze o tom, že již nebude platit tzv. levirátní zákon založený na nutnosti zachování rodu. V Bibli jsou naopak mnohá zaslíbení, která jasně hovoří o tom, že manželství i rodina bude i na věčnosti. Proměna v éterické bezpohlavní bytosti by “bez práce” zbavila bezzákonné lidi jejich Bezzákonnosti, aniž by nad ní museli nějak uvažovat a činit z ní pokání
V nebi nikdo nic nejí a nepije Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou plody lákavé k jídlu, že i na vrcholcích hor bude dostatek jídla a že Strom života bude vydávat ovoce pro všechny národy každý měsíc.
V nebi se nerodí žádné děti Stejně jako předchozí bod (lidé budou jako andělé) Naopak je psáno, že spravedliví zplodí tisíce dětí, neplodná žena porodí apod.
V nebi budou lidé napojeni přímo na Boha a už nebudou získávat energii ze Slunce, jídla a dalších fyzikálních procesů Lidé budou napájeni Bohem, Boží Slávou, mít oslavené tělo Naopak je psáno, že nebeské mocnosti budou zářit sedmkrát silněji a že práce lidí půjde mnohem snadněji. Stará Země (Protogea) má od Pádu nižší energetickou hladinu, než Nová Země, a přerozdělování energie na ní řídí Satanovy Mocnosti místo Boha. Samotná energie je ovšem stvořená Bohem a patří Bohu. Mnohé procesy získávaní energie (např. termonukleární fúze, antihmota) jsou pro lidi v tomto světě naprosto nedostupné.
V nebi budou lidé jen zpívat Bohu chvály a nebudou nikdy dělat nic jiného Všechny biblické pasáže ze Zjevení, kde je popisováno oslavování Boha chvalozpěvy v nebi (např. čtyři bytosti kolem Božího trůnu) Lidé na Nové Zemi budou oslavovat Boha v první řadě rodinným životem a láskou, ve druhé řadě pak tvořením a budováním. Bůh lidi stvořil jako svobodné bytosti a chce, aby Ho lidé oslavovali a ctili svobodně. Ne jako nějaké zlobotomizované loutky. To by ostatně ani nebyla “oslava Boha”, ale jen předem naprogramované chování.
V nebi nebudou lidé nic tvořit Stejné jako předchozí bod Naopak je psáno, že na Nové Zemi budou Boží vyvolení tvořit dílo, které si užijí. Bůh jim k tomuto dá sedminásobné poznání o celém Stvoření a Novou Zemi s mnohonásobně vyšší hladinou energie.

Views: 5

Modla, modloslužba

Modla, modloslužba

Definice pojmů modla a modloslužba

Slovem MODLA označujeme neživý předmět, u kterého lidé předpokládají přátelský přístup a velkou moc. Proto mu pokládají otázky a pak se řídí jeho odpovědí, vykazují mu poslušnost. Ve snaze získat větší výhody a lepší informace, případně využít domnělou moc modly ve svůj prospěch proti jiným lidem dávají lidé své modle dary. Poslušnost modle a dávání darů modle se nazývá MODLOSLUŽBA.

V teické hierokracii První Šelmy byly modlou věštecké koule, různé sochy a totemy. Za nimi stála komunikace démonů. V anateické hierokracii je pak takovou modlou lidmi vytvořený systém internetu, mobilů a AI. Za ní stojí lidmi stvořená systémová moc. Proto je v Bibli psáno, že se v anateické hierokracii Druhé Šelmy jedná o tesanou modlu, která je veskrze jen výtvor lidských rukou. Také je psáno, že jej budou lidé v obdivu následovat, pořád zdokonalovat, obětují jí své peníze (nákupem nejnovějších přístrojů) a dopouští se tak modloslužby. (viz pojem Bdelugma).

POZOR! Lidé si často pletou modloslužbu s přemlouváním modly a pokusům o manipulaci s modlou, aby si u ní mohli vytvořit nárok na služby. Lidé si tedy často mylně představují, že modloslužba technologiím znamená stavět mobilům chrámy a zpívat “zdrávas AI”. Když si lidé jsou jistí, že modla jim je přátelsky nakloněná, samozřejmě se nebudou snažit si jí naklonit svými manipulativními činy. V případě mobilů a AI se lidé nesnaží ho přemlouvat a uplácet, ale klaní se jí, poslouchají jí jako svého šéfa.

Bůh Otec, žárlivě milující, nenávidí veškeré modly, ke kterým lidé vzhlíží jako k něčemu, co k nim má také otcovskou, tedy zákonnou lásku.

Tento článek je pilířem Svědectví, svědčícího o úplné pravdivosti Božího Slova.

Views: 98

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky ovládnutí žen Mluvícím Obrazem

Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti

Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že “muž nemůže nikdy porozumět ženě”. Opak je pravdou, žena je puzena následovat nejsilnější ve společenství působící MOC. Touto mocí se v digitálním věku stal elektronický Mluvící Obraz, který vykonává moc nad lidmi Bezzákonně. Tato moc je pro současné ženy sexuální Alfa, ovládající přístup žen k služebníkům: mužům – Betám. Nauka ženské emancipace a feminismu toto nové uspořádání Alfy a Bety ženské sexuality definuje a vyučuje.

1
Fáze první – nefyzická elektronická komunikace jako vzrušující hra pro vyvolené

Začalo to v době, kdy internet mělo velmi málo lidí a všichni žili svůj sexuální život především tělesnou komunikací. Uplatňovaly se tedy stále podmínky První Morálky, slučitelné s tělem. Hlavním komunikačním prostředkem už ale bylo volání na mobil a psaní SMS. Internet ale umožnil ženám zadávat první elektronické feromony, tedy trvale vystavené textové vzkazy, oznamující přístupnost k sexu.

Lidé takto se seznamující si byli vzácní. Velmi přesně věděli, co jejich tělo potřebuje a čeho má nedostatek. Jejich myšlenky se upínali k elektronicky nalezenému protějšku. Komunikace byly nesmírně emocionálně vypjaté, kontakty tam samy sebe často zbožňovaly. Lidé obklopení tělesnými svazky s nedostatkem orgasmů a uspokojení hledali nejrůznější cesty, jak udržet kontakt se svou elektronickou láskou, kterou pak chtěli potkávat i ve fyzickém světě.

Popularita milenecké komunikace pomocí SMS se stala ihned často nosným prvkem celovečerních filmů. Ženy začaly o psaní zpráviček přez telefon uvažovat jako o KLÍČOVÉM projevu LÁSKY k muži. Elektronická komunikace totiž nabízí úzký kontakt s mužem (k zastižení je kdykoliv, bez jeho vůle ale i proti jeho vůli), do kterého je žena puzena, aby mohla mužem manipulovat. Když totiž muž reaguje, musí reagovat a pořád reaguje na ženiny výzvy (Pozor nekompatibilita s tělem! Ženský mozek nerozlišuje mezi elektronickou výzvou a reálnou!), pudy ženy jsou uspokojeny a mozek jí velí, že ten muž je jí plně oddán a plně manipulován.

Mobilní telefon je tedy pro ženu klíčem k získání uspokojení pudu manipulace s mužem! Absolutně převažující inzercí v té době byla potřeba tajných souloží mimo trvalé vztahy. Hledání dobrodružsví. Obě pohlaví v tu dobu inzerovala překvapivě poměrně stejně intenzivně.

V tuto dobu již byla lidem pomocí feminismu značně zastřená pozice živého muže jako sexuální Alfy.

(Pokračování textu…)

Views: 81