Mnoho falešných kazatelů takzvaného evangelia vyučuje, že Ježíš přišel na kříž, aby nás zbavil bolestí, strachu, trápení, nemocí, zranění, abychom měli šťastný život, mnoho jídla a dobré bydlení, spokojenou rodinu, dobře placenou práci a především život věčný.

Bůh je milující otec, nepřeje lidem, aby trpěli, nebo byli nemocní. (Dal nám svobodnou vůli, aby všichni kdo jsou Jeho došli spasení a věčného života s ním a ti, kdo ne, prožili život ve svobodě odmítnutí vztahu s Bohem.) Problém ale nastává, když je Církevními organizacemi “lepší pozemský život” udáván jako důvod příchodu Ježíše Krista a hlásán jako primární. Lákat lidi na „benefity“ křesťanství tím, že jim sdělíme neúplné evangelium, je podvod.

Mnohé Církevní Organizace vypracovávají složité návody evangelizace, chystají různé velké akce, pouliční scénky. Často je při těchto akcích evangelium podáno stylem „když přijmete Ježíše jako Spasitele, všechno se ve vašem životě obrátí k dobrému, budete uzdravení z nemocí, budete se mít dobře, vyřeší se vaše problémy.“

Nemluví o tom, co svým následovníkům Ježíš zdůrazňoval, ani o tom, jak důležité je hledat a milovat pravdu v Ježíši Kristu za každou cenu (bez ohledu na to, jestli se nám tato pravda líbí, nebo ne) a nehledat jen nám vyhovující polopravdy a iluze.

Je to podobné, jako bychom někomu řekli, že je výborné vystudovat obor nanotechnologie, protože pak můžeme najít lepší práci a vydělat více peněz, ale zamlčeli bychom, že k titulu vede tvrdá několikaletá práce, zkoušky a učení. Člověk, který by to zjistil až dodatečně, by nepochybně byl frustrovaný a pravděpodobně by po nějakém čase školu opustil.

Obrovským masám lidí je zvěstováno neúplné, nebo zcela falešné evangelium jen proto, aby si určitá církevní organizace mohla udělat další čárku na soupisce členů a žádat více peněz od státu, nebo aby evangelizující osoba mohla domovskému sboru vykázat statistiku „Ježíše přijalo tolik a tolik lidí.”

Ve skutečnosti nemá naprosto žádný smysl lákat lidi na „výhody“ toho, když se člověk stane křesťanem. V tomto světě to je totiž krajně nevýhodné.

Křesťané jsou nenáviděnou a pronásledovanou skupinou. Ti, kteří žijí v demokratických státech, kde není tak masivní fyzické pronásledování, musejí snášet výsměch a slovní napadání z mnoha stran. Kromě toho křesťané čelí stále sílícímu tlaku ze strany Satana skrze záplavu okultismu a esoteriky, prosakující prakticky do všech oblastí našich životů a provázející člověka doslova od kolébky do hrobu.

Těm, kterým svědčíme o Ježíši Kristu a Jeho oběti na kříži, musíme otevřeně říct, že pokud se rozhodnou přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, volí si na tomto světě nelehkou cestu. Nepochopení mnohých lidí, výsměch, odmítání, pomluvy a urážky, někdy i fyzické napadání, stále větší úsilí nutné k tomu, aby mohli vytrvat na cestě k Bohu a zachovat si čistou víru nepošpiněnou žádným bludným učením. Odměnou jim však nakonec bude věčný život s Bohem, pokud v této čisté víře přes všechny překážky vytrvají. Člověka, který skutečně hledá a chce milovat Pravdu, nic z toho neodradí ani nepohorší, naopak ten, kdo hledá jen jemu vyhovující iluzi, s Bohem šťastný nebude a bude vždy hledat uspokojení pro své tělesno (bohatství, společenské postavení, kariéru atd.).

Je proto důležité nezamlčet pravdu a sdělovat evangelium přesně takové, jak je zapsáno v Bibli, kde není řeč o tom, že Ježíš je cesta k uspokojení tělesnosti, k luxusnímu životu a pohodě. Nemá cenu přikrašlovat a podávat lidem neúplné informace.

Ten, kdo přijme Ježíše s vírou, že je to cesta k prosperitě a pohodovému životu zde na světě, uvěřil falešnému mesiáši, protože skutečný Ježíš Kristus Bible nic takového svým následovníkům nesliboval. Takto oklamaný člověk tedy nesměřuje k věčnému životu s Bohem, protože přijal falešného spasitele. Ti, kdo zvěstují neúplné nebo falešné evangelium, se tak budou před Bohem zodpovídat za zástupy oklamaných a svedených lidí.

Co je skutečně pro Boha prioritou – náš spokojený bezproblémový život na zemi nebo duševní čistota a pravda, která nás dovede k věčnému životu s Bohem v nebi? Tělesno nebo duchovno? Rozsuďte každý dle Božího slova.

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,31-34

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/nema-smysl-lakat-lidi-na-krestanske-benefity/

Zhlédnutí: 485