Kristovství versus římský katolicismus

Pojmy římský katolicismus a kristovství (křesťanství) jsou považovány za synonyma. Ve skutečnosti se jedná o protiklad, přestože mnozí vyznavači ekumenismu toto neradi slyší či dokonce cíleně ignorují.

Mezi časté argumenty patří:

Hlavní je láska

Je nutno vážně rozvažovat, zda mlčet k modlářským ohavnostem římskokatolického systému je skutečná láska. Písmo nás učí, že láska se raduje z pravdy. Je s podivem, že mnoho křesťanů jako lásku chápe tolerování lží vyučovaných římskokatolickou institucí. Kdyby skutečně milovali pravdu v Bohu, nemlčeli by o tom, že tato instituce vyučuje a praktikuje Bohu zcela ohavné věci. Spíše než láska se tedy dostává ke slovu slepá superláska a supertolerance, zahrnující i lásku ke lži; popřípadě strach z odporu lidí či pohodlnost a lenost.

příbuzný článek:

Nelze vyznávat nekonfrontační křesťanství

Druhá morálka, Druhá věda a křesťané

Římští katolíci věří ve stejného Boha

Písmo nás učí, že i démoni věří v jednoho Boha. Tím se z nich ale nestávají ti, kdo tohoto Boha milují a následují. Kdyby lidé účastní v římskokatolickém systému skutečně milovali Boha, nespokojí se s tím, čemu je učí lživý systém této organizace. Pátrali by po tom, kde je pravda a nakonec by ji také nalezli. Důkazem je řada svědectví bývalých katolíků, kteří při studiu Bible našli příkrý rozpor mezi vyučováním římskokatolické instituce a tím, co Bůh učí ve svém Slově a následně tuto organizaci opustili.

www.prokrestany.cz/svedectvi/index.htm

Nesmíme soudit

Velmi oblíbená satanova rétorika. Takto lze totiž zastavit každou, i plně oprávněnou a biblicky podloženou kritiku. Rozsuzování a odhalování věcí, které jsou v rozporu s Božím slovem, však rozhodně není souzení.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/biblicky-pohled-na-souzeni-rozsuzovani-neni-odsuzovani/

Když tomu věří tolik lidí, nemůže to být lež

Zcela zavádějící argument. Nezapomínejme, co nás učí Bible. Písmo nám říká, že na konci budou následovníci pravého Boha zcela obklopeni následovníky satana, kterých bude “jako písku v moři”. Množství lidí, kteří následují lež, nečiní tuto lež pravdivou.

Závěrem:

Křesťané, kteří naslouchají řečem o nutnosti tolerance a superlásky, zapomínají, že Bůh sice chce, abychom milovali lidi, ale máme si také ošklivit lži, do nichž jsou tito lidé zapleteni. Juda 22-23  S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte jez hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

Jakkoli se maskuje pod pojmem křesťané, křesťanství, římský katolicismus NENÍ kristovství (křesťanství), ale ohavná satanova past. Jestliže jakýkoli křesťan tento systém obhajuje, nebo mlčí k ohavnostem, které jsou římským katolicismem prezentovány, podílí se na díle satanově, bez ohledu na to, jak silnými slovy o lásce a toleranci se ohání.

příbuzný článek:

Papežství nemá základ v Božím slově

Dejte pozor na ty, co mluví o bohu

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Rituál pěti elementů

Jedna z nových metod, která toto nabízí, se nazývá rituál pěti elementů a podle zdrojů informujících o této proceduře se jedná o masáž inspirovanou indickou filozofií a vycházející z pěti elementů, kterými jsou země, voda, vzduch, oheň a akáša (éter)

Vzhledem k rostoucímu tlaku na lidské duševno roste i poptávka tělesných lidí po psychické pohodě (to, co je v nejrůznějších andělských náboženstvích označováno jako “klid” či “pokoj” mysli, “harmonie”, “lehkost” apod.)

Jedna z nových metod, která toto nabízí, se nazývá rituál pěti elementů a podle zdrojů informujících o této proceduře se jedná o masáž inspirovanou indickou filozofií a vycházející z pěti elementů, kterými jsou země, voda, vzduch, oheň a akáša (éter). Jde tedy o metodu založenou na démony inspirované filozofii.

Zejména poslední element stojí za povšimnutí. Citujme z informačního zdroje: “Element akáša symbolizuje klidová závěrečná fáze s působením energie prány. Pro maséra je důležité pozitivní naladění před a při samotném rituálu.”
Pojem energie prány, resp. prána, je znám z jógy, která údajně otevírá cesty právě pro proudění této energie. Jóga není pouhým tělesným cvičením, ale cestou, jak otevřít své tělo démonským duchům. Jóga je metoda iniciace a zasvěcení do démonické služby.

Dále se dozvídáme, že pro maséra je podstatné “pozitivní naladění” před a během rituálu.

Už z těchto indicií je jasné, že také rituál pěti elementů není ničím jiným, než honosně pojmenovaným iniciačním rituálem, který přenáší posednutí démonem z jednoho člověka (maséra) na druhého (klienta). Odměnou pro klienta je údajné “pozitivní naladění”, lehkost, pocit harmonie – čili klasické tělesné odměny démonů pro ty, kdo jim slouží.

Protože další odměnou pro Satanovy služebníky jsou peníze, není náhoda, že lidé, kteří mají zájem se sami stát přenašeči démonického posednutí (v podání propagátorů rituálu pěti elementů jde o “maséra”), mohou absolvovat kurz, ovšem za příslušný (a ne malý) poplatek vyučujícímu. Ten tak za svou práci získává odměnu od Satana, kterému slouží. A protože tělesným lidem je lhostejné, z jakého zdroje pramení příjemné pocity, tento rituál bude nepochybně získávat na oblibě (jak o tom svědčí i fakt, že polovina kurzů pro “maséry” je již obsazena), tak jako jiné podobné metody iniciace.

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Podstata hypnózy

Hypnóza je veřejností mylně považována za otvírání skrytých lidských schopností. Nebo se vysvětluje jako komunikace s “nevědomím”. Ve skutečnosti se jedná o potlačení kontaktu lidského fyzického těla s duchovním tělem, o uvolnění místa pro průnik démonické bytosti. (tedy o posednutí démonem, kdy se člověk stává Médiem)

Démon poté (nezapomínejte na jeho inteligenci, která je stejná jako lidská) vychytrale předvádí nejrůznější věci, aby důvěřivé lidi MANIPULOVAL. Pomocí úst “pacienta” říká vše tak, aby lidi klamal.

Hypnózou umožní hypnotizér démonovi mluvit skrze tělo pacienta. Vyučuje pak hypnotizéra a diváky svým manipulativním učením

(Pokračování textu…)

Rozsuzujte, jaké je vaše smýšlení před Bohem

Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce.

Malé podobenství z dnešní doby:

Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce.

Podobenství ze starší doby: (Pokračování textu…)

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki je skrytá forma zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství. Tento podvod míří na lidi s různými problémy a nabízí pomoc od neznámých a neviditelných duchovních sil. Provozovatelé reiki často NEVĚDÍ PRAVDU o démonické podstatě energie kterou používají. Považují tuto energii za něco dobrého. Pro lidi žijící podle těla, kteří nemilují Boha Stvořitele a Pravdu, není lživá a podvodná podstata reiki překážkou.

Reiki je další skrytá podoba zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství.

(Pokračování textu…)