Rozhovory s nenarozenými, komunikace s nenarozenými dětmi

Otřesným příkladem podvodu služebníků démonů je návod pro nedočkavé maminky, jak komunikovat s “nenarozenými dětmi”. Pod touto ohavnou záminkou je nastávajícím maminkám vnucována komunikace s démony pomocí klasických metod magie, takzvaného channelingu.

Démon se vydává za dítě a matka se do něj zamiluje. Matka pak podvědomě chce, aby se jí narodila ta bytost, se kterou komunikovala a né její vlastní dítě. Tím si žel lidská matka z celého srdce přeje, aby se jí narodil démon v lidském těle a obětuje tak život vlastního dítěte ve prospěch démona.

Metodika lži: Démon se maskuje za “nenarozeného kosmického anděla”

Démon sám se brání lží, že komunikujeme s nenarozenou formou dítěte, s takzvaným “kosmickým andělem”. Ve skutečnosti ani nelže, neboť tím padlým andělem je démon, který chce vstoupit do plodu. Touto metodou by vzniklo indigové dítě, dítě zasvěcené nebo plně posedlé démonem. (Tedy oním “kosmickým andělem”)

Pro zvýšení důvěryhodnosti se zde i dozvíme, že je to sice ten “nebezpečný channeling”, ale zde že se jedná o “vyjímečně bezpečnou variantu channelingu s nenarozeným dítětem”. Jak zákeřné. Jako by vám někdo dělal smaženici z “vyjímečně nejedovaté muchomůrky zelené”.

Berte tento článek jako Boží varování před vyvoláváním andělů. Toto není Boží vůli, ale následování Satana a jeho sladké lži

Je samozřejmě možné na nenarozené miminko různě mluvit a třeba se i trochu učí poznávat zvuky lidských hlasů, rozhodně se ale nebude projevovat jako filozof, který vám bude vyprávět o svých budoucích plánech do života.
Není to tedy žádná lidská nenarozená duše, která prostřednictvím magie promlouvá, VŽDY je to démon, který se vás pokouší lstí zmanipulovat a získat od vás povolení posednout plod.

Podle naturelu démonů je možné předem říci, o co jim v této hře klamu půjde. Je zřejmé, že půjde o snahu manipulovat s lidmi a o snahu přesvědčit rodiče, aby dítě i sebe skrze svobodnou lidskou vůli zasvětili do démonské služby a provedli iniciaci k démonské službě.

Častým jevem je, že esoterické přednášky obsahují sebeusvědčující blud. Nejprve poví, že celý channeling a svět duchovních bytostí je plný lží a klamu, ale ihned potom přednáší, co tyto síly diktují, aby jsme si mysleli. Na takové jednoduché klamání by člověk v běžném životě nikdy nenaletěl. Ochraňujte své děti!

Zhlédnutí: 512

Reinkarnace, převtělování, další životy

Reinkarnace, převtělování, další životy

Vysvětlení pojmů reinkarnace, co za tím skutečně vězí a jakým způsobem jsou lidé klamáni

Reinkarnace se netýká lidských duší, pouze osobní démoni lidí, kteří lidi dprovázeli celý života a vědí o nich skoro vše, se snaží vnutil lidem myšlenku o přemísťování lidských duší tak, aby se mohli vydávat za lidi. U lidí co otevřeli okno do duchovního světa také mohou démoni vyvolat představu, že si vybavují svůj minulý život. Jedná se ale pouze o iluzorní představu vnucenou démonskou vizualizací. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 3586

Rekurzivní lhaní, často používaná účinná metoda klamání

Zjednodušeně: Lhář varuje před tím, že se někde v okolí vyskytuje lhář. Tím vzniká dojem, že on sám je pravdomluvný člověk, který se nám snaží pomáhat.

Dle selského rozumu se říká: “pod lampou je největší tma”. Principy REKURZIVNÍHO (tedy do sebe otočeného) LHANÍ a účinnost jeho nasazení vtipně předvedla komedie “Vrchní prchni!”

Existují dvě úrovně rekurzivního lhaní (obě ve filmu znázorněné), které se dají použít, když je normální lhaní prozrazeno:

Klasické lhaní se dá použít pouze v jedné úrovni:

Falešný vrchní říká: “Plaťte mě!”

… a co když je přítomnost falešného vrchního už veřejně prozrazena?

1 stupeň) Lhář sám sebe označí za toho, kdo přináší varování před lhářem a podvodníkem:
Falešný vrchní říká: “Pozor, řádí tu falešný vrchní! Plaťte tedy mě!”
2 stupeň) Lhář zneužije důvěryhodné osoby a vsune do jejího učení doplněk, který přinese klam
Falešný vrchní počká, až se představí pravý vrchní, počká až odejde, a pak přidá svou vsuvku. Říká: “Tak kolegu jste si už prohlédli a teď se vám ještě představuji já. Teď budete platit mě!”
Rekurzivní lhaní se tedy používá, pokud před lhářem už někdo další VAROVAL

Ve filmu “Vrchní prchni!” se falešný vrchní uchýlil k rekurzivní lži v okamžiku, kdy už se lidé vzájemně varovali před působením falešného vrchního. Ve filmu tedy falešný vrchní využil důvěry lidí, kteří nechtěli věřit, že by byl lhář, a tak v nich snadno překonal nedůvěru vyvolanou poplašnou zprávou.

Satan v chanellingu působí také tak. Existují stovky zdánlivě nových duchovních pravd, kde jsme falešně varováni Satanem před působením satana. Satan tak zneužívá lidské důvěry a lidé “platí jemu”. Tedy, vykonávají to, co on jim poroučí a nařizuje.

Konspirační teorie jsou rekurzivní lhaní

Rekurzivní lhaní tvoří základ každé konspirační teorie, kde jsou obsažena “zaručeně pravá varování” jak se pozná doba konceSatanovo působení. Lidé tak očekávají, co jim ten falešný prorok řekl že mají očekávat. Dělají kroky, aby tomu předešli. Přitom ale, nevědomky, již dělají přesně to, co ten Falešný žádal. Jdou a dávají své duše tomu Falešnému.

Klasické lhaní kdy Satan říká: “Klanějte se mě, věřte mým naukám!”

1. stupeň) Satan říká: “Pozor, řádí tu satanovo nauky. Věřte tedy co vám říkám!”
2. stupeň) Satan říká: “V Bibli máte varování, aby jste neposlouchali andělské dodatečné nauky nebo nějaké jiné pravdy. Proto musíte dělat přesně to, co vám řeknu….a následovat mě, protože já vás povedu ke mě”

Satan používá na každého taktiku podle jeho úrovně myšlení

Je jasné, že na křesťany používá nejčastěji stupeň 1. a 2., tedy čisté rekurzivní lhaní. Příkladem jsou třeba učení Ellen Whiteové, Mormonská učení anděla Moroni, Zjevení Panny Marie, Spisy přijaté vnitřním hlasem od Jakoba Lorbera, Abdurushinova učení, Moonisti a všechny ostatní channelingy a dodatečné “upřesnění pravdy”.

Stejně jako ve filmu Vrchní Prchni, i tady Satan říká: Bibli jste už poznali a já vás teď povedu dál, aby jste náhodou nezbloudili z Bible”

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Bible Kralická

Zhlédnutí: 1749

Reakce, se kterými se křesťané nejčastěji setkávají

Jsi fanatik.

Fanatik je člověk, který bez přesvědčivých argumentů trvá na svém názoru, a trvá na něm dokonce i tehdy, když jsou mu předloženy průkazné argumenty dosvědčující jeho omyl. Například představitel římskokatolické Církevní Organizace se bude stále držet toho, že tato organizace nevede své členy k uctívání Marie, přestože mu předložíte materiály s doslovnými modlitbami k Marii. Zarytý evolucionista se bude stále držet evoluční teorie i přesto, že jsou mu předloženy argumenty dosvědčující její nesmyslnost. Naproti tomu křesťan, který ví, komu a proč uvěřil, dokáže taky svou víru podepřít argumenty. Nelze jej tedy označit za fanatika. Fanatikem se logicky jeví jen takovým lidem, kteří narážejí na jeho neochotu ustoupit z toho, co poznal jako pravdu. Člověk, který má jistotu, že našel Pravdu, přirozeně odmítne ustupovat a tuto Pravdu směšovat se lží. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 224

Rezervace pro křesťany

Rezervace pro křesťany

Ve vládě Bezzákonnosti stojí ohavnost tam, kde by být neměla. Církevní Organizace vyučují nauky Bezzákonnosti

Satan nechce, aby se lidé, kteří poznali pravého Ježíše Krista scházeli a znali. Nechce, aby se vzájemně  informovali o tom co se děje a pomáhali si. Bojí se, aby si tito lidé nevytvořili funkční jednotku, která by jeho antikristovské působení dokázala rozpoznat.

Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví, co slyší. Proto pokud je ve společenství křesťanů rozsuzováno proroctví z Boha, ostatní radostně poznávají, že k nim hovoří Duch Svatý, duch Pravdy. Satanovi stačí, aby lidé tato Ježíšova slova o způsobu “mluvení” Ducha Svatého neznali, protože pak se může za Ducha Svatého vydávat cokoli, včetně falešných proroků a channelingu.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 1350