Eva

Eva

Smysl a důvod stvoření ženy, Evy

V různých naukách se obecně vyučuje, že žena byla stvořená proto, aby jí muž zabezpečovat a sloužil v potu tváře, a aby porodila a vychovala děti. Skutečným důvodem stvoření ženy ale je, aby byla pro muže milující a milovanou společnicí a pomocnicí.

Práce v potu tváře a rychlé zajišťování potřeb jsou pouze těžkosti tohoto světa, které pro život na Nové Zemi a v Nových Nebesích již nemají žádný smysl.

Eva byla stvořena pro Člověka, aby nebyl stvořený sám. Aby žena byla manželkou muže. Človek byl stvořen jako muž a žena, jako dvojice.

Kaskáda lásky Pochazitele k Pocházejícímu a opětování lásky

Žena byla stvořena z mužovo žebra. Bůh je Pochazitelem (Originator) Člověka, Muž je Pochazitelem ženy a rodiče jsou pochazitelé dětí. Z dětí se v dospělosti stanou pochazitelé další generace.

Bůh tak stvořil člověka tak, aby na této Zemi dokonale poznal nejzákladnější koncepty rodiny a lásky, zákonného a bezzákonného vztahu a také všechny ostatní emoce. Například žárlivost, hněvm, zklamání, pokoušení.

Bůh nechal lidem svobodnou vůli. Muž Adam se přidržel zákonné bázně před zradou Boha. Žena zatoužila získat výhodu a poznat i věci Bohem před lidmi skryté. Hnala jí k tomu touha získat více, než jim nabídl Pochazitel Bůh Stvořitel. Za tuto vlastnost dostala Eva trestem trýznivou touhu po muži a rození dětí v bolestech.

Pochazitel miluje vždy první. Lidé milují Boha protože on nejprve miloval je. Manželka miluje manžela, protože on nejprve miloval ji.

Mnozí lidé se trýznivě chtějí přihlásit k Bohu, aby si zachránili život. Mnohé ženy trýznivě chtějí nějakého muže a snaží se mu vnutit. Toto je ale jen trýznivá touha, není to milování v bázni. Pocházející (tedy vůči Bohu Člověk a vůči muži žena) miluje takovým způsobem, že těší Pochazitele poslušností a má bázeň, aby jeho lásku k němu nepošpinil pokoušením.

Žena je vůči Bohu i vůči manželovi v roli Pocházejícího.

Evina volba přilnutí

Ženská role, feminní role zde na Zemi touží odevzdat své tělo do maskulinní (mužské) moci. Žena nehodnotí, jaké podstaty přesně ona maskulinní moc je. Hledá jen moc, která by uchopila její tělo a použila ho maskulinním způsobem. Stejně jako v Edenu, žena ve smrtelném těle zde na Zemi vyhledává, kdo nebo co má ve společnosti největší moc a k této moci touží přilnout. Tím pudově chrání budoucnost svých dětí a zajišťuje si pomoc v období těhotenství a péče o děti.

Žena absolutně spoléhá, že každá maskulinní moc vychází z lidských mužů – a proto musí být (byť i nuceně) zákonná. Díky tomu žena počítá s tím, že když přilne k systémové moci, bude její tělo použito mocnými muži. Ve 21. století ale ženy čím dál tím více přilnuly k novému typu moci, který nevychází z živých mužů. Muži byly po dlouhé věky prostředníkem pro výkon systémové moci nad lidmi. Teprve v posledních časech Druhá Šelma donutila lidi vytvořit Obraz Šelmy tak aby mohl mluvit, a aby nahradil muže v roli prostředníka výkonu moci. V ten okamžik přechází moc poprvé do neživé ohavné Modly AI a internetových sociálních sítí. Tomu se říká vláda Bezzákonného.

V druhé dekádě 21. století se velmi silně projevuje, že mladé ženy přilnuly k Druhé Šelmě a jejímu mluvícímu Obrazu než k živému muži. Živé muže se pak spolu s Obrazem Šelmy snaží dostat do role Pocházejících, kteří mají ženy milovat v bázni. Zároveň ženy ale takovými muži pohrdají a nejsou pro ně sexuálně atraktivní kvůli své podřízené pozici. Žena cítí, že soužití s mužem který se jí bojí jí nepřinese žádnou konkurenční výhodu. Tohoto jevu už si lidé všímají, ale nemají poznání. Například zde: https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998

Jak je psáno v Bibli. V posledních časech ochladne láska, protože se rozšíří (ženská) Bezzákonnost. Pomine možnost lásky mužů k ženám, neboť ženy budou jejich lásku zesměšňovat a špinit ve své vrcholné pýše. Nastane též povstání dětí vůči rodičům – děti povstanou a zabijí své rodiče.

Views: 72

Evangelium, Boží Evangelium

Evangelium, Boží Evangelium

Slovo evangelium znamená “správná, pravdivá zpráva”

Každé svědectví o Božích věcech je “evangelium”. Nejdůležitějším evangeliem je zpráva, že největší a nejdůležitější ze všech stvořených věcí je Láska. Tato láska agapé je zároveň důvodem Stvoření a existence tohoto světa. Bůh kvůli Lásce stvořil náš svět, ale stvořit svobodnou lásku nelze. K opětované lásce stvořeného člověka k Bohu je nutné svobodné rozhodnutí člověka. Proto je náš svět stvořen tak, že energetická úroveň je v něm snížená a její přerozdělování mají na starosti Mocnosti, jejichž knížetem je Satan, nejdokonalejší ze stvořených andělů.

Boží Láska se zrcadlí v lidech jako láska otcovská a manželovo, tento lidský vztah je pak věrným obrazem vztahu Boha k lidem. Vše v našem světě je zrcadlením Boha, to že Boha můžeme chápat, přijmout a milovat není proto, že by nám byl podoben, ale proto, že my jsme vytvořeni jako zrcadlení Boha. Žijeme ale svobodně ve světě který řídí síly, kterým říkáme “příroda” a “síly, mocnosti přírody”.

Poznáváme Vesmír a Zemi, které jsou důkazem Boží slávy a velikosti, ale toto není to nejdůležitější. Stará nebesa a stará Země zaniknou a Bůh stvoří Nová Nebesa a Novou Zemi pro Spravedlivé, pro lidi co přijali zde na Zemi lásku k Pravdě a Spravedlnosti. Také pro ty, co chápou a ctí zrcadlení Boží Lásky v lidech, což je nejdůležitější Evangelium.

Novou Zemi získají do dědictví Spravedliví, milovníci Boha a odpůrci Bezzákonnosti. Zdrojem života a síly v Nových Nebesích a na Nové Zemi již nebudou Mocnosti podléhající Satanovi, ale zdrojem všeho života bude Bůh. Bezzákonní lidé na Novou Zemi nemohou, neboť nepřijali a nechápou Lásku, která je středobodem Stvoření.

Co evangelium není a jak je slovo zneužíváno

Díky působení Satana a jeho svádění lidí k pyšné Svévolnosti vzniklo otřesné zpustošení všech myšlenek výše uvedeného Evangelia. Přesně tam, kde by mělo být Boží Evangelium hlásáno, přesně tam se vyučují dokonalé nauky svodu, zabíjející zrcadlení Boží Lásky v lidech. Je to učení pravého opaku, vyučující individuální výhodnost záchrany před soužením z výtvorů lidských rukou (Obraz Šelmy) do bezpečí Nebe, kde už lidé jako bezpohlavní éterické bytosti konečně nebudou muset řešit otcovskou a manželovu lásku. Toto učení je velmi vítáno právě všemi Bezzákonnými lidmi.

Toto učení je označováno jako “evangelium” a nabízí bezzákonným lidem pohodlí a bezpečí záchrany života. Toto otřesné zohavení nejzákladnějších a nejdůležitějších Božích věcí je mohutné dílo klamu které musí přijít v posledních časech, aby v bezzákonnosti odpadli od Boha všichni milovníci těchto nauk. Všichni milovníci lži dostanou od mluvícího Obrazu Šelmy své lži tak, aby se do nich zamilovali a neměli tak výmluvu u svého Soudu.

Nepravé evangelia tak hlásají, že lidé jsou určeni k nehmotné existenci v bezpohlavním Nebi – popírají tak život Spravedlivých na Nové Zemi. Nepravá evangelia popírají vzkříšení těla na Nové Zemi, kde hlavním rozdílem bude zvýšená energetická hladina – určená samotným Bohem, bez principů Satana a Mocností.

 

Views: 3255

Evoluce

Evoluce

Evoluce je nauka, která staví Člověka do role Boha

Bezbožný a bezzákonný člověk je též nespokojený s pozicí Bohem milovaného Pocházejícího, a chtěl by si vytvořit vlastní teorie, podle kterých bude Člověk na samém vrcholu všeho existujícího a tím pádem bude vzhledem ke svému okolí vystupovat jako Pochazitel veškerého rozhodování a vlády nad Světem. Tomuto dokonale odpovídá nauka o EVOLUCI, která tvrdí, že Člověk je vrcholným dílem souhry samovolných statistických náhod – a tím pádem je sám roven Bohu.

Základní vlastností lidského zrádného srdce je jeho nespokojenost s rolí Pocházejícího, který je milován Pochazitelem – Bohem Otcem. Pocházející se zrádným srdcem si nárokuje, že chce být také Pocházejícím.

V lidském životě jsou například ženy vyučovány Druhou Šelmou a její Druhou Morálkou, že mají chtít být také Pochazitelem lásky, jako muž. Že nemají čekat až budou mužem milovány, ale mají se aktivně snažit si u mužů nárokovat lásku. Toto vyučování se nazývá “ženská emancipace”, tedy osvobození od role milovaného Pocházejícího.

Views: 1625

Etikoterapie

Etikoterapie je metoda alternativní medicíny, která vychází z předpokladu, že každé onemocnění a také problémy lidstva jako celku mají základy v lidské sobeckosti a v porušeném vztahu k sobě samému i druhým. Označuje se někdy jako léčení morálními silami. (Pokračování textu…)

Views: 1775

Energetická psychologie, EFT

Stejně jako na začátku lidské historie i dnes nabízí Satan lidem všemožné výhody: popularitu, lásku, zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a tak podobně. Je ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Nebuďte překvapeni, že to není z jeho dobré vůle. Je to samozřejmě PAST, jen další název, který připomíná Vědecké názvy.

Pod názvem EFT, Energetická psychologie, osobní či skupinový koučing, seflcare, a podobně, se tedy skrývá klasická nabídka démonů, pomocí rituálů a skryté magie se spolehlivě dostanete pod jejich vliv.

Satan totiž ví, že lidi řádně vyučil, tak aby “vědeckým” pojmům důvěřovali.

Neboť se přeci říká, že co je vědecké, je taky pravdivé. Jak elegantní klam. VŽDY je cílem celé nabídky, abyste se dostali pod vliv démona a vydali se cestou, která vás co nejvíc odvede od Boha. Pod názvem EFT, Energetická psychologie, osobní či skupinový koučing, selfcare, a podobně, se tedy skrývá mnohasetletá klasická nabídka démonů. Pomocí rituálů a skryté magie se spolehlivě dostanete pod jejich vliv, nejlépe když jim naprosto odevzdáte svůj život.

Takzvaná Moderní psychologie bude a již je založena na manipulativním učení démonů a Druhé Vědě.

První Věda je samozřejmě v tomto oboru nepoužitelná, neboť se jím nezabývá, pro ní to neexistuje. Státní aparát, řešící podivnou legalitu takových podnikatelských činností, se tímto nezabývá. Proč? Neboť světu vládne Satan a ten nakázal, aby se do jeho činnosti světská státní moc nezapojovala. (Nezapomínejme ale, že tuto pravomoc má Satan ale pouze z Boží vůle, neboť Satanovi bylo dáno, aby vyučil lidi, kteří nechtějí znát Boha, falešnému učení démonů. Bůh je tedy dokonale spravedlivý i v této věci naší svobody volby.)

Démoni se předhání v nabízení bohatství a tělesných prožitků.

Budou vám skrze své služebníky nabízet zdraví, lásku, harmonii, štěstí, uspokojení, sex, klid, peníze, bohatství, prostě na co si vzpomenete. Za to ale v tento čas požadují jen “málo”. Nikdo však nemusí jejich lžím věřit!  Démoni vymýšlí ty nejrafinovanější způsoby, aby to nevypadalo, že se jim musíme nejprve upsat a poklonit se jim. Mějme pořád na paměti, že nemáme co do činění s bezduchým automatickým Universem, nýbrž proti nám stojí velice inteligentní NEPŘÍTEL. Nepředstavujme si naivně, že hravě prokoukneme, co na nás chystají. Musíme se držet co nejdále od satanových služebníků, protože ti jsou skrze peníze a slastné pocity nuceni ostatní přemlouvat, aby se démonům upisovali.

Views: 2288